Thư mời

Thư mời
Thư mời đặt mua Tạp chí Nông nghiệp và PTNT năm 2018
                                                      THƯ MỜI ĐẶT MUA
                                     TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2018
 
Năm 2018 Tạp chí Nông nghiệp & PTNT xuất bản 24 số chính (2 kỳ/tháng), 2 số chuyên đề
Giống cây trồng, vật nuôi, 01 số chuyên đề khoa học công nghệ nông nghiệp và xuất bản
Tạp chí Nông nghiệp & PTNT điện tử bằng tiếng Việt.
      Kính mời bạn đọc đặt mua Tạp chí Nông nghiệp & PTNT :
      1/ Trọn bộ bản giấy :
      24 số thường kỳ            x          30.000đ/số/cuốn          =            720.000đ        
         3 số chuyên đề           x          50.000đ/số/cuốn          =            150.000đ
                          Cộng                                                                       870.000đ
2/ Trọn bộ bản PDF :
      24 số thường kỳ            x          80.000đ/số/cuốn          =          1.920.000đ
         3 số chuyên đề           x          80.000đ/số/cuốn          =             240.000đ
                          Cộng                                                                     2.160.000đ
3/ Bài lẻ bản PDF :                                   50.000đ/bài
                                                     PHIẾU ĐẶT MUA
                              TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2018
 
- Tên đơn vị, cá nhân : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Địa chỉ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Điện thoại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Đăng ký đặt mua :
      + Bản giấy :                  … bộ                x             870.000đ        =          …………..
      + Bản PDF :                  … bộ                x          2.160.000đ        =          …………..
      + Bài lẻ bản PDF:         … bài                x                50.000đ       =          …………..
 
   
  

Mọi nhu cầu đặt mua xin gửi về :                                                   Ngày . . .  tháng  . . . năm . . . .
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 0243 7711072 – 0243 32321808                        
Tài khoản : Tạp chí Nông nghiệp & PTNT                                   
3713.0.1053810 – Kho bạc NN Ba Đình, Hà Nội