50 năm Trường Đại học Lâm nghiệp

50 năm Trường Đại học Lâm nghiệp
50 năm Trường Đại học Lâm nghiệp
 Trường Đại học Lâm nghiệp - 50 năm Xây dựng và Phát triển
MỤC LỤC  
 1. TRẦN VĂN CHỨ, HOÀNG XUÂN NIÊN. Ảnh hưởng thông số chế độ ép phun đến một số tính chất cơ học của vật liệu phức hợp gỗ – nhựa (WPC) từ gỗ cao su và polypropylen
5 -11
 1. PHẠM VĂN CHƯƠNG, VŨ MẠNH TƯỜNG. Ảnh hưởng của nhiệt độ khi nén đến một số tính chất cơ lý của gỗ nén từ gỗ Tống quá sủ
12 -16
 1. NGUYỄN VĂN TUẤN, ĐÀM THỊ HỆ.  Giải pháp ổn định sản xuất và đời sống của người dân di cư tự do tỉnh Đắk Nông
17-23
 1. ĐÀO LAN PHƯƠNG, ĐỖ THỊ THÚY HẰNG. Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự chủ tài chính trong đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp                     
24-32
 1. NGUYỄN THỊ TIẾN. Những lý luận cơ bản về cơ chế pháp lý xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng ở nước ta hiện nay
33-37
 1. NGUYỄN THÙY DUNG. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng  đến chất lượng hoạt động tín dụng, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ
38-45
 1. BÙI THỊ MINH NGUYỆT, LƯU HỮU QUÝ, VŨ THỊ VUI. Định giá giá trị dịch vụ du lịch sinh thái theo phương pháp định giá ngẫu nhiên
46-54
 1. CAO QUỐC AN, ĐỖ THỊ NGOAN. Nghiên cứu một số tính chất của thân cây ngô trước và sau khi xử lý nguyên liệu
55-58
 1. NGUYỄN VĂN QUÂN, DƯƠNG VĂN TÀI. Xác định một số thông số hợp lý của cánh quạt gió cho máy chữa cháy rừng bằng sức gió
59-63
 1. NGUYỄN THỊ THANH HIỀN, LIJIAN. Khả năng chống thấm nước của gỗ xử lý bởi hỗn hợp nhựa thông và đồng sunphat
64-69
 1. NGUYỄN TRỌNG KIÊN, HOÀNG VIỆT. Ảnh hưởng của chế độ gia công mộng ngón đến tiêu hao năng lượng cắt gọt
70-77
 1. NGUYỄN THẾ LỤC, NGUYỄN THÁI VÂN. Lập phương trình chuyển động của xuồng tuần tra, chữa cháy rừng ngập nước theo lý thuyết cơ học hệ nhiều vật
78-82
 1. DƯƠNG VĂN TÀI, ĐẶNG THỊ TỐ LOAN.  Dao động của hệ thống cắt đất trên xe chữa cháy rừng đa năng
83-87
 1. ĐẶNG VĂN HÀ. Quy hoạch không gian phát triển du lịch sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa
88-96
 1. VŨ TIẾN HƯNG, ĐỖ ANH TUÂN, NGUYỄN MINH THANH. Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và các bon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh vùng Tây Nguyên, Việt Nam
97-101
 1. NGUYỄN THỊ YẾN. Một số kết quả nhân giống loài cây Lá Khôi tía (Ardiasia sylvetris pitard) phục vụ công tác bảo tồn và phát triển)
102-106
 1. NGUYỄN VĂN PHONG, NGUYỄN QUỲNH TRANG, KHUẤT THỊ HẢI NINH, HỒ HẢI NINH, HOÀNG VŨ THƠ, HÀ VĂN HUÂN, BÙI  VĂN THẮNG, TRẦN THỊ THỜI, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, NGUYỄN ĐÌNH HẢI, ĐỖ TIẾN PHÁT, CHU HOÀNG HÀ. Nhân giống thông caribê (Pinus caribaea Morelet) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro
107-112
 1. ĐỒNG THANH HẢI, BÙI TRUNG HIẾU. Tính đa dạng thành phần loài thú tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái
113-118
 1. NGUYỄN THẾ CƯỜNG, ĐỒNG THANH HẢI. Tình trạng và bảo tồn quần thể Vượn Cao Vít ( Nomascus nasutus Kunckel d’Herculais, 1884) tại Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn Cao Vít, tỉnh Cao Bằng   
119-123
 1. PHẠM THỊ HẠNH, NGUYỄN VĂN DŨNG, MAI HỮU PHÚC.      Đa dạng hệ thực vật tại Khu bảo tồn các loài Hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
124-129
 1. VŨ QUANG NAM. Khóa tra phân loại: Minh chứng từ họ Ngọc Lan ở Việt Nam
130-136
 1. LÊ ĐỨC THẮNG, NGUYỄN THÀNH TÂY. Một số đặc điểm hệ thực vật vùng cát ven biển Nam Quảng Bình
137-142
 1. BẾ MINH CHÂU, LÊ THÁI SƠN, NGUYỄN VĂN THÁI, TRẦN MINH CẢNH. Một số đặc điểm về thực vật rừng sau cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai                                    
143-149
 1. MAI HẢI CHÂU, VÕ THÁI DÂN, HUỲNH THANH HÙNG. Đánh giá đa dạng di truyền một số xuất xứ cây chùm ngây ( Moringa oleifera L. ) bằng chỉ thị RAPD
150-154
 1. BÙI VĂN THẮNG, NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM, NGÔ VĂN THANH, CHU HOÀNG HÀ. Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây bạch đàn urô ( Eucalyptus urophylla) thông qua phôi soma phục vụ chuyển gien
155- 159
 1. VŨ KIM DUNG, ĐẶNG THỊ THU, NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM. Tối ưu hóa điều kiện lên men rắn sinh tổng hợp polygalacturonase của Aspergillus niger CNTP 5037
160- 164
 1. NGUYỄN THỊ THU HẰNG, ĐỖ THỊ TRANG, BÙI VĂN KIM. Phân lập và xác định ảnh hưởng của nấm Scleroderma đến sinh trưởng của bạch đàn urô giai đoạn vườn ươm.
165- 170
CONTENTS  
 1. TRAN VAN CHU, HOANG XUAN NIEN. Effect of extrude parameter on some mechanical properties of wood polymer composites (WPC) made of rubber wood and polypropylene
5 -11
 1. PHAM VAN CHUONG, VU MANH TUONG. Effect of densification temperature on some mechanical and physical  properties of Alnus nepalensis wood
12 -16
 1. NGUYEN VAN TUAN, DAM THI HE. Solutions for stable life and production of free immigrants in Dak Nong province
17-23
 1. DAO LAN PHUONG, DO THI THUY HANG. Some solutions to improving financial autonomy capital of VietNam forestry university                     
24-32
 1. NGUYEN THI TIEN. Basic theory of legal mechanism for handling law violations in forest protection and development in VietNam recently
33-37
 1. NGUYEN THUY DUNG. Research on the facts impacting on the quality of crediting activities of small and medium enterprises at Bank of Agriculture and Rural development, brand Lang Ha
38-45
 1. BUI THI MINH NGUYET, LUU HUU QUY, VU THI VUI. Using contingent valuation method to assessment forest environment services
46-54
 1. CAO QUOC AN, DO THI NGOAN. Research on properties of corn stalks before and after partial separation of extraneous materials
55-58
 1. NGUYEN VAN QUAN, DUONG VAN TAI. Determination some reasonable parameters of wind propeller for wind power based forest fire fighting machine
59-63
 1. NGUYEN THI THANH HIEN, LJIAN. Water repellent characteristics of wood treated with the mixture of rosin and copper sulfate
64-69
 1. NGUYEN TRONG KIEN, HOANG VIET. The effect of technical parameter of wood joint finger manufacturing on its power consumption
70-77
 1. NGUYEN THE LUC, NGUYEN THAI VAN. Based on mechanical many – body theory, create the motion equation of the special boat for fire fighting in wetland forest
78-82
 1. DUONG VAN TAI, DANG THI TO LOAN.  Oscillation of soil cutting system on multi function truck for forest fire fighting
83-87
 1. DANG VAN HA. The spatial planning for eco – tourism development in Xuan Lien natural reserve Thanh Hoa province
88-96
 1. VU TIEN HUNG, DO ANH TUAN, NGUYEN MINH THANH. Developing scientific basic for determining standing trees biomass and carbon in natural evergrren broad – leaved forests in the Central Highlands of VietNam
97-101
 1. NGUYEN THI YEN. Some results of propagation of La Khoi tia (Ardiasia sylvetris Pitard) species for the conservation and development
102-106
 1. NGUYEN VAN PHONG, NGUYEN QUYNH TRANG, KHUAT THI HAI NINH, HO HAI NINH, HOANG VU THO, HA VAN HUAN, BUI  VAN THANG, TRAN THI THOI, NGUYEN THI THU HANG, NGUYEN DINH HAI, DO TIEN PHAT, CHU HOANG HA. In vitro micropropagation of  Pinus caribaea Morelet
107-112
 1. DONG THANH HAI, BUI TRUNG HIEU. Diversity of mammals in Na Hau nature reserve, Yen Bai province
113-118
 1. NGUYEN THE CUONG, DONG THANH HAI. Status and conservation of CaoVit gobbon ( Nomascus nasutus Kunckel d’Herculais, 1884) in CaoVit gibbon habitat  and species conservation area, Cao Bang province   
119-123
 1. PHAM THI HANH, NGUYEN VAN DUNG, MAI HUU PHUC.      Floristic diversity in Nam Dong precious and rare conifer species reserve, Quan Hoa district, Thanh Hoa province
124-129
 1. VU QUANG NAM. Taxonomic key case study of Magnoliaceae from VietNam
130-136
 1. LE DUC THANG, NGUYEN THANH TAY. Some characteristics of flora in coastal south land of Quang Binh
137-142
 1. BE MINH CHAU, LE THAI SON, NGUYEN VAN THAI, TRAN MINH CANH. The characteristics of forest plant after fire in Hoang Lien national park Lao Cai province                                   
143-149
 1. MAI HAI CHAU, VO THAI DAN, HUYNH THANH HUNG. Analysing genetic diversity of  Moringa oleifera L. provenances by RAPD markes
150-154
 1. BUI VAN THANG, NGUYEN THI HONG GAM, NGO VAN THANH, CHU HOANG HA. An efficient protocol for plant regeneration in  Eucalyptus urophylla  via somatic embryogenesis induction
155- 159
 1. VU KIM DUNG, DANG THI THU, NGUYEN THI XUAN SAM. Optimization of polygalacturonase synthesis by Aspergillus niger CNTP 5037 in soild – state fermentation
160- 164
 1. NGUYEN THI THU HANG, DO THI TRANG, BUI VAN KIM. Isolation and identification of Scleroderma mycorrhiza on growth of Eucalyptus urophylla at nursery stage
165- 170