Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/05/2019 09:10 - Người đăng bài viết: admin
Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái
Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới -
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, mỗi người dân và mỗi đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Để có được những kết quả về các mặt kinh tế - chính trị - xã hội trước tiên phải nói đến công tác lãnh đạo điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có sự chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện như: Quyết định phân bổ vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2018 (Quyết định số 1935 và số 1936/QĐ-UBND ngày 25/5/2018), trong đó: Vốn đầu tư phát triển Trung ương là 418,4 tỷ đồng; vốn sự nghiệp Trung ương là 164,8 tỷ đồng; vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh là 130 tỷ đồng; Quyết định phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 (số 5363/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)…
Bên cạnh đó công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân về xây dựng NTM cũng được đẩy mạnh thông qua các cơ quan báo chí, truyền thanh, bản tin “Thông báo nội bộ” hàng tháng và qua hoạt động của các báo cáo viên. Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ 30.780 triệu đồng hỗ trợ các địa phương và 11 đơn vị cấp tỉnh triển khai thực hiện các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng KT – XH nông thôn cũng được đầu tư phát triển, năm 2018 chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phân bổ 548,4 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển của Trung ương và ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành cho 286 công trình chuyển tiếp từ  năm 2016-2017;
Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 01 huyện, 284 xã, 730 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM (trong đó có 527 thôn, bản miền núi); bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã (tăng 43 xã, 188 thôn và 01 tiêu chí bình quân so với năm 2017), không còn xã dưới 5 tiêu chí, cụ thể các tiêu chí xã NTM đạt được như sau:  Về quy hoạch NTM: Có 100% số xã đạt. Nhóm tiêu chí về Hạ tầng kinh tế - xã hội: Tiêu chí số 2 về Giao thông: 74,2% số xã đạt, tiêu chí số 3 về Thủy lợi: 88,8% số xã đạt, tiêu chí số 4 về Điện: 96,8% số xã đạt, tiêu chí số 5 về Trường học: 70,8% số xã đạt, tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa: 65,4% số xã đạt, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: 76,6% số xã đạt, tiêu chí số 8 về Thông tin và tuyền thông: 98,2% số xã đạt, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư: 90,3% số xã đạt. Nhóm tiêu chí về Kinh tế và Tổ chức sản xuất: Tiêu chí số 10 về Thu nhập: 74,2% số xã đạt, tiêu chí số 11 về Hộ nghèo: 71,4% số xã đạt, tiêu chí số 12 về Tỷ lệ lao động có việc làm: 98,2% số xã đạt, tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất: 92,8% số xã đạt. Tiếp theo các nhóm về tiêu chí Văn hóa – xã hội – môi trường, hệ thống chính trị đều có tỷ lệ phần trăm số xã đạt tiêu chuẩn cao.
Về kết quả huy động nguồn lực: Tổng huy động nguồn lực trong chương trình xây dựng NTM năm 2018  đạt 7.340,654 tỷ đồng bao gồm vốn trực tiếp cho Chương trình, vốn lồng ghép, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và vốn huy động từ cộng đồng dân cư.
Nhìn chung trong năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều mặt công tác có những chuyển biến tích cực, chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững... Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, nhận thức của cán bộ, Đảng viên và người dân về Chương trình nông thôn mới ngày được nâng lên; đại bộ phận nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, tích cực thi đua, lao động sản xuất. Với những dấu ấn đậm nét của sự thay đổi từ khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tin tưởng rằng Thanh Hóa sẽ là một địa phương mạnh của cả nước về tiềm năng kinh tế cũng như các mặt về xã hội, an ninh và quốc phòng.
Để phát huy hơn nữa những thành quả đạt được trong năm 2018 cũng như khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện, nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra như sau:
Phấn đấu năm 2019, ngoài huyện Quảng Xương và Đông Sơn, có 01 huyện, 41 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã; mỗi huyện miền núi có từ 3-5 thôn, bản đạt chuẩn NTM; phấn đấu có thêm 3 thôn NTM kiểu mẫu; 10-15 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 1-2 xã NTM kiểu mẫu; 
Để hoàn thành được mục tiêu như trên, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh” để cụ thể hóa thông qua tổ chức phát động phong trào thi đua “Làm sạch môi trường, chỉnh trang khu dân cư xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng NTM kiểu mẫu”, “Nhà đẹp, vườn mẫu”. Các địa phương khẩn trương hình thành hệ thống quản lý, điều hành chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từ đó xây dựng kế hoạch lựa chọn những sản phẩm truyền thống, có lợi thế, có giá trị, sức cạnh tranh cao. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm công tác thẩm tra, thẩm định huyện, xã đạt chuẩn NTM, đảm bảo đúng chất lượng, không chạy theo thành tích; Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại các xã, huyện đã đạt chuẩn. Đa dạng hóa các nguồn vốn để xây dựng NTM, ngoài nguồn vốn từ ngân sách các cấp, tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM; vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng NTM. 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2442
  • Tháng hiện tại: 35963
  • Tổng lượt truy cập: 3353103
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl