Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/06/2019 15:06 - Người đăng bài viết: admin
Tuyên Quang

Tuyên Quang

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, mỗi người dân và mỗi đoàn viên, thanh niên tỉnh Tuyên Quang phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I năm 2019


Bước vào năm 2019 trong bối cảnh tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh và những nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.
Để có được những kết quả về các mặt kinh tế - chính trị - xã hội trước tiên phải nói đến công tác lãnh đạo điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có sự chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện như Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại 05 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 02 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao...Ngoài ra Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã xây dựng và ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2019.
Về tình hình thực hiện đối với các xã đã đạt chuẩn NTM đến hết năm 2017 là 23 xã, duy trì và giữ vững nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Kết quả 100% số xã đã duy trì giữ vững số tiêu chí đạt chuẩn, một số tiêu chí đã được nâng cao. Năm 2018 có 07 xã đạt chuẩn NTM.
Để đạt được những kết quả như mong muốn một yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện xây dựng đó là sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình. Tổng kinh phí được giao trong năm 2019 là 209.300 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là: 152.100 triệu đồng, vốn sự nghiệp là: 57.200 triệu đồng. Nguồn vốn này đã được phân bổ kịp thời, vì vậy tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân bổ nhiệm vụ, kế hoạch vốn cho các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Chương trình. Nhìn chung đến nay 05 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn NTM trong năm 2019 đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chương trình vẫn còn gặp một số khó khăn như khâu điều chỉnh tăng vốn, bổ sung đầu điểm công trình mới so với kế hoạch được duyệt ở các huyện, công tác lập, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình hạ tầng còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân chậm so với kế hoạch...
Để phát huy hơn nữa những thành quả đạt được trong những tháng đầu năm 2019 cũng như hạn chế khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện, nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra như sau:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào 5 không 5 sạch; chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm..
Các sở, ban, ngành ban hành căn cứ thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh, xây dựng cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện Chương trình năm 2019. Chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn được giao quản lý để hỗ trợ đầu tư lồng ghép thực hiện Chương trình. Trong đó ưu tiên hỗ trợ thực hiện tác các xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn NTM năm 2019. Chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chí trên địa bàn từng xã. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, các xã huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn và vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung xây dựng NTM để nâng cao tiêu chí bình quân toàn tỉnh năm 2019 đạt bình quân 14 tiêu chí/xã. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình, chú trọng kiểm tra tại các xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Thông qua đó, ở một số sở, ngành cũng có những nhiệm vụ cụ thể như:
Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp nhu cầu, cung cấp cấu kiện kênh bê tông cho các xã theo kế hoạch năm 2019, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định để thực hiện cung cấp cấu kiện tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện.
Sở Xây dựng: Tăng cường đôn đốc đơn vị cung ứng cấu kiện đúc sẵn (cột bê tông, vì kèo thép…) theo kế hoạch giao năm 2019; tổng hợp nhu cầu cung cấp cấu kiện xây dựng nhà văn hóa cho các xã theo kế hoạch năm 2019.
Sở Giao thông Vận tải:  Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo kế hoạch
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện tiêu chí (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm) theo kế hoạch và vốn hỗ trợ theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh để hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm theo kế hoạch
Đối với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Quyết định phân bổ vốn năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh,  khẩn trương phân khai vốn cho các xã tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch. Giám sát các xã sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao. Kịp thời cung cấp xi măng, ống cống cho các xã để bê tông hóa đường giao thông trục thôn, xóm; đường ngõ xóm; đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa.
Đối với ủy ban nhân dân các xã: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về Chương trình MTGQ xây dựng NTM. Chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới đã được duyệt; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đối với các nguồn vốn được giao theo đúng thời gian quy định.
Đối với 23 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: Đối với 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018: Tiếp tục triển khai, củng cố, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân để thực hiện. Xây dựng kế hoạch tổ chức công bố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 02 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; chủ động xây dựng kế hoạch, từng bước thực hiện nâng cao các tiêu chí.
Nhìn chung, trong những tháng đầu năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều mặt công tác có những chuyển biến tích cực, chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững... Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, nhận thức của cán bộ, Đảng viên và người dân về Chương trình nông thôn mới ngày được nâng lên; đại bộ phận nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, tích cực thi đua, lao động sản xuất. Với những dấu ấn đậm nét của sự thay đổi từ khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tin tưởng rằng Tuyên Quang sẽ là một địa phương mạnh của cả nước về tiềm năng kinh tế cũng như các mặt về xã hội, an ninh và quốc phòng.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 2454
  • Tháng hiện tại: 35975
  • Tổng lượt truy cập: 3353115
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl