Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 7/2019

Đăng lúc: Thứ tư - 15/05/2019 11:19 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 7/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 7/2019

MỤC LỤC  
 1. TRẦN MINH TIẾN, BÙI HẢI AN, NGUYỄN VĂN BỘ. Xây dựng thang đánh giá độ phì nhiêu tầng đất mặt trồng lúa
 3 - 8
 1. TRẦN SỸ HIẾU, PHẠM THÀNH TÔN, THỊNH VĂN AN, TRẦN VĂN HÂU. Đặc điểm ra hoa và phát triển quả của giống vú sữa trắng (Chrysophyllum cainito) tại tỉnh An Giang
 9- 14
 1. ĐỖ TRẦN VĨNH LỘC, NGUYỄN VĂN CHƯƠNG. Nghiên cứu tác dụng của vôi và mụn dừa bón cho đất đến năng suất và tích lũy asen của cây đậu phộng trồng trên đất An Phú, An Giang
 1. CAO TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN THẾ BÌNH, TỐNG THỊ KIM ANH, NGUYỄN VĂN DŨNG, PHẠM TRUNG ĐỨC. Đánh giá chất lượng nước hồ Cấm Sơn trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
22-27
 1. TẠ HÒA BÌNH. Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm NH­4 – N trong môi trường nước thải sinh hoạt đô thị của tảo và bèo tấm quy mô phòng thí nghiệm  
28- 36
 1. LÊ TẤT KHƯƠNG, ĐẶNG NGỌC VƯỢNG, CHU HUY TƯỞNG. Ảnh hưởng của một số kỹ thuật hái chè bằng máy đến sinh trưởng, năng suất và phẩm cấp chè nguyên liệu của giống chè LDP 1 tại Phú Thọ 
    37- 42
 1. LÊ THỊ MINH THỦY, NGUYỄN VĂN THƠM, TRẦN THANH TRÚC. Ảnh hưởng của phương pháp loại khoáng và protein đến chất lượng chitosan từ nang mực nang (Sepia esculenta
43- 48
 1. HUỲNH VŨ VỸ, NGUYỄN ĐỨC TÂN, NGUYỄN VĂN THOẠI, LÊ HỨA NGỌC LỰC, NGUYỄN THỊ LAN ANH. Nghiên cứu các giai đoạn phát triển của sán lá sinh sản ở vịt
 49- 54
 1. VŨ NGỌC ÚT, HỒ THỊ BÍCH NGÂN, HUỲNH PHƯỚC VINH, DIỆP QUỐC PHỤC. Sinh vật phù du và sự lựa chọn của cá lóc (Channa striata) giai đoạn bột lên giống
55- 62
 1. THÁI THANH BÌNH, TRẦN NGỌC ANH. Hiện trạng kỹ thuật và giải pháp phát triển nghề nuôi ngao giá (Tapes conspersus) ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
63- 68
 1. NGUYỄN VĂN HUY, TRẦN VINH PHƯƠNG, PHAN THỊ THU HỒNG. Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của ngao dầu (Meretrix meretrix) ở vùng cửa biển Thuận An, Thừa Thiên – Huế
69- 77
 1. NGÔ HỮU TOÀN, LÊ VĂN DÂN, TRẦN NGUYÊN NGỌC, LÊ MINH TUỆ, NGUYỄN TỬ MINH, LÊ THỊ THU AN, PHẠM THỊ ÁI NIỆM. Ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng và phát dục của cá căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) giai đoạn nuôi vỗ tại Thừa Thiên – Huế
78- 84
 1. PHẠM THỊ THANH MAI. Đa dạng tài nguyên thực vật lớp loa kèn (Liliopsida) ở Khu Di tích Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
85- 91
 1. NGUYỄN DANH HÙNG, TRẦN MINH HỢI, HOÀNG ĐỆ HUYNH, ĐỖ NGỌC ĐÀI. Đa dạng thực vật bậc cao có mạch sinh sản bằng bào tử (Pteridophytes) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An
92- 98
 1. HOÀNG THỊ THANH HÀ, VŨ THỊ LIÊN, NGUYỄN THỊ QUYÊN, PHẠM THỊ MAI, LÊ THỊ THẢO, NGUYỄN THỊ THU HIỀN. Tính đa dạng của thực vật cho tinh dầu tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
99-106
 1. LÊ SỸ DOANH, NGUYỄN THỊ MAI DƯƠNG, KIỀU ĐĂNG ANH, LÊ SỸ HÒA. Kết quả bước đầu chọn giống và nhân giống dẻ Yên Thế (Castanopsis boisii) bằng phương pháp ghép
107-113
 1. NGUYỄN HUY SƠN, VŨ TIẾN LÂM, HỒ TRUNG LƯƠNG, CAO VĂN LẠNG, PHẠM ĐÌNH SÂM. Ảnh hưởng của biện pháp làm đất đến sinh trưởng của rừng trồng keo tai tượng, keo lá tràm và keo lai ở Uông Bí, Quảng Ninh
 114- 119
 1. TRẦN TRỌNG PHƯƠNG, HỒ THỊ LAM TRÀ, TRỊNH MINH THỦY, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, NGUYỄN KHẮC NĂNG. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
120- 129
 1. NGUYỄN PHÚC THỌ, TRẦN QUANG BẢO, NGUYỄN HỒNG HẢI. Đặc điểm biến động dòng chảy của một số lưu vực hồ thủy điện ở Việt Nam
130- 136
CONTENTS  
 1. TRAN MINH TIEN, BUI HAI AN, NGUYEN VAN BO. To establish fertility evaluation scale of surface soil stratum for rice production
3 - 8
 1. TRAN SY HIEU, PHAM THANH TON, THINH VAN AN, TRAN VAN HAU. Flowering and fruit development characteristics of the “ white” star apple fruit (Chrysophyllum cainito) cultivar grown in An Giang province
 9- 14
 1. DO TRAN VINH LOC, NGUYEN VAN CHUONG. Studying the effects of lime and coco peat land application on yield and accumulation of arsenic of peanut grown on land An Phu district, An Giang province
 1. CAO TRUONG SON, NGUYEN THE BINH, TONG THI KIM ANH, NGUYEN VAN DUNG, PHAM TRUNG DUC. Water quality assessment of Cam Son lake in Luc Ngan district of Bac Giang province
22-27
 1. TA HOA BINH. Study the removal rate of NH­4 – N pollution in municipal wastewater by algae duckweed lab – scale treatments 
28- 36
 1. LE TAT KHUONG, DANG NGOC VUONG, CHU HUY TUONG. Influence of some tea pruning techniques by machines on growth, yield and raw tea grade of some LDP1 varieties in Phu Tho province
 37- 42
 1. LE THI MINH THUY, NGUYEN VAN THOM, TRAN THANH TRUC. The effect of method to remove mineral and protein content on the quality of chitosan production from cuttlefish cystic (Sepia esculenta
43- 48
 1. HUYNH VU VY, NGUYEN DUC TAN, NGUYEN VAN THOAI, LE HUA NGOC LUC, NGUYEN THI LAN ANH. Research on development stages oviduct fluke in duck
 49- 54
 1. VU NGOC UT, HO THI BICH NGAN, HUYNH PHUOC VINH, DIEP QUOC PHUC. Plankton and selection by snakehead (Channa striata) from fry to fingerling stages 
55- 62
 1. THAI THANH BINH, TRAN NGOC ANH. Technical status and the solution of development forturgid clam (Tapes conspersus) farming in Van Don district, Quang Ninh province
63- 68
 1. NGUYEN VAN HUY, TRAN VINH PHUONG, PHAN THI THU HONG. Study on reproductive biology of asiatic hard clam (Meretrix meretrix) (Linnaeus, 1758) of Thuan An inlet, Thua Thien – Hue province
69- 77
 1. NGO HUU TOAN, LE VAN DAN, TRAN NGUYEN NGOC, LE MINH TUE, NGUYEN TU MINH, LE THI THU AN, PHAM THI AI NIEM. Effects of dietary feed types on the growth and reproductive performance of four – line trumpeter  Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) at fattening culture stage in Thua Thien – Hue province
78- 84
 1. PHAM THI THANH MAI. Diversity of Liliopsida plants at Go Thap relic in Thap Muoi district, Dong Thap province
85- 91
 1. NGUYEN DANH HUNG, TRAN MINH HOI, HOANG DE HUYNH, DO NGOC DAI. Diversity of pteridophytes at Pu Hoat Nature Reserve, Nghe An province
92- 98
 1. HOANG THI THANH HA, VU THI LIEN, NGUYEN THI QUYEN, PHAM THI MAI, LE THI THAO, NGUYEN THI THU HIEN. Diversity ingredient of essential oil plants in Tua Chua district, Dien Bien province
99-106
 1. LE SY DOANH, NGUYEN THI MAI DUONG, KIEU DANG ANH, LE SY HOA. Initial propagation techniques of Castanopsis boisii Hicket et Camus by grafting the plus  trees in nursery gardens
107-113
 1. NGUYEN HUY SON, VU TIEN LAM, HO TRUNG LUONG, CAO VAN LANG, PHAM DINH SAM. The effect of site preparation methods to the growth of Acacia hybrids, Acacia mangium, Acacia auriculiformis plantation in Uong Bi – Quang Ninh province
 114- 119
 1. TRAN TRONG PHUONG, HO THI LAM TRA, TRINH MINH THUY, NGUYEN THI THU HIEN, NGUYEN KHAC NANG. Solution of efficient improvement of working registration of security transaction by land use right, house’s proprietary rights and other assets associated with land in Ung Hoa district, Ha Noi city
120- 129
 1. NGUYEN PHUC THO, TRAN QUANG BAO, NGUYEN HONG HAI. Flow characteristics of hydropower reservoirs in Vietnam
130- 136

Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 19
 • Hôm nay: 406
 • Tháng hiện tại: 53885
 • Tổng lượt truy cập: 1931793
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray