Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/04/2019 09:11 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2019

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP, VÕ QUANG MINH, HUỲNH THỊ THU HƯƠNG, HUỲNH KIM ĐỊNH, TRƯƠNG CHÍ QUANG, NGUYỄN TRỌNG CẦN, PHAN NHỰT TRƯỜNG. Xây dựng bản đồ cơ cấu mùa vụ và cảnh báo sâu bệnh hại chính trên các trà lúa tại tỉnh Vĩnh Long bằng công nghệ viễn thám
 3 - 8
 1. VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT, ĐẶNG THỊ MAI, VƯƠNG SỸ BIÊN. Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống quýt Khốp tại huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh
 9- 14
 1. LÊ THỊ KIỀU OANH, ĐÀO THANH VÂN, NGÔ THỊ HẠNH, TRẦN ĐÌNH HÀ. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống dưa lê Hàn Quốc “Geum Je” tại tỉnh Thái Nguyên
 1. NGUYỄN KIM BÚP. Nghiên cứu chế độ khử trùng và ảnh hưởng của Benzyl adenine (BA) đến sự nhân chồi mận Hòa An (Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry) in vitro
22-28
 1. ĐÀM VĂN TOÀN, PHẠM QUANG THU. Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (Hevea brasiliensis) ở vùng Đông Nam bộ 
29- 35
 1. ĐỖ MINH CƯỜNG, NGUYỄN ĐẠT, NGUYỄN THỊ NGỌC. Một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống sấy bánh tráng kiểu đối lưu tự nhiên bằng năng lượng mặt trời 
35- 42
 1. MAI PHƯỚC VINH, PHAN TRỌNG LỘC, CHÂU ĐỨC THỊNH, PHẠM VĂN TOÀN. Đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất và tính chất nước thải của Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ
43- 50
 1. BÙI THỊ THƯ, MAI ĐĂNG KHOA, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, NGUYỄN KHẮC THÀNH. Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa hàm lượng một số kim loại nặng trong loài hến (Corbicula sp.) và trầm tích lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên
 51- 59
 1. VŨ VĂN NGHỊ, NGUYỄN VĂN THẮNG, PHẠM ANH TÀI, BÙI NGUYỄN LÂM HÀ. Phát triển mô hình khái niệm phân bố diễn toán dòng chảy – Nghiên cứu điển hình cho lưu vực sông Bé
60- 66
 1. NGUYỄN VĂN HÙNG, DƯƠNG THỊ PHƯỢNG, TRẦN THẾ THANH THI. Đặc điểm sinh học sinh sản Hải sâm vú (Holothuria nobilis Selenka, 1867) ở vùng biển Nam Trung bộ
67- 75
 1. TRẦN THỊ KIM NHUNG, TRƯƠNG THỊ KIM HẰNG, ĐẶNG THỊ THANH HÒA, PHẠM THANH LƯU, NGUYỄN PHÚ HÒA. Khảo sát phiêu sinh vật trong nước vùng lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên
76- 83
 1. NGUYỄN THỊ HÀ, VŨ THỊ TRANG, PHẠM ĐỨC LƯƠNG, NGUYỄN XUÂN TIẾN, PHẠM THÁI GIANG. Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá chép Séc (Cyprinus carpio)
84- 89
 1. NGUYỄN THỊ HÀ, LÊ THẾ AN. Phân định ranh giới và xây dựng bản đồ hệ số K tại lưu vực sông Bà Bích, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
90- 95
 1. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN ĐĂNG HỘI, LÊ XUÂN ĐẮC, ĐẶNG NGỌC HUYỀN, TRIỆU VĂN HÙNG. Đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Du sam núi đất (Keteleria everyliana Mast.) tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng
96-102
 1. ĐÀO PHÚ QUỐC, TRẦN VĂN BẰNG, PHAN THỊ THANH NHÃ, ĐỒNG THỊ MINH HẬU, NGUYỄN PHI NGÀ, LÊ BỬU THẠCH. Đặc điểm phân bố của Năng ống (Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch.) tại đồng bằng sông Cửu Long và đánh giá tiềm năng canh tác giống Mã thầy (Eleocharis dulcis var. tuberosa)
103-111
 1. TRẦN TỰ LỰC. Chiến lược phát triển sản phẩm OCOP trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn ở tỉnh Quảng Bình
112-121
 1. NGUYỄN MẠNH KHẢI, VŨ ĐÌNH TUẤN, LÊ THỊ THU THANH, BÙI THỊ HUẾ. Nghiên cứu năng lực của cộng đồng trong ứng phó với các sự cố môi trường ở Lào Cai
 122- 126
 1. TRẦN QUANG BẢO, ĐÀO LAN PHƯƠNG, BÙI THỊ MINH NGUYỆT, NGUYỄN MINH ĐẠO, NGUYỄN THỊ HỒNG THANH. Chính sách tài chính trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra
127- 134
 1. TRẦN VĂN KHẢI, TRẦN TRỌNG PHƯƠNG, ĐỖ VĂN NHẠ, NGUYỄN ĐỨC LỘC, NGUYỄN THU HƯỜNG. Đánh giá việc thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
135- 145
 1. LÊ VĂN DỄ. Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
146- 152
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI HONG DIEP, VO QUANG MINH, HUYNH THI THU HUONG, HUYNH KIM DINH, TRUONG CHI QUANG, NGUYEN TRONG CAN, PHAN NHUT TRUONG. Determination rice cropping calendar and rice pests distribution in Vinh Long province using remote sensing
      3 - 8
 1. VU VIET HUNG, NGUYEN THI TUYET, DANG THI MAI, VUONG SY BIEN. A study on some agro – biological characteristics of Khop tangerine in Ky Anh district, Ha Tinh province
      9- 14
 1. LE THI KIEU OANH, DAO THANH VAN, NGO THI HANH, TRAN DINH HA. Effects of plant density on growth, yield of Korea melon cultivar  “Geum je” in Thai Nguyen province
 1. NGUYEN KIM BUP. Study on sterilized regulation and effect of Benzyl Adenin (BA) on shoot regeneration of Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry) in vitro
22-28
 1. DAM VAN TOAN, PHAM QUANG THU. Study on control of Phytophthora leaf fall disease off rubber tree Hevea brasiliensis in South east Vietnam
29- 35
 1. DO MINH CUONG, NGUYEN DAT, NGUYEN THI NGOC. Some results of design manufacturing and testing of rice paper drying using mixed mode natural convection solar dryer  
35- 42
 1. MAI PHUOC VINH, PHAN TRONG LOC, CHAU DUC THINH, PHAM VAN TOAN. Assessing the status of production management and the properties of wastewater at Can Tho pesticide company
43- 50
 1. BUI THI THU, MAI DANG KHOA, NGUYEN THI HONG HANH, NGUYEN KHAC THANH. Research in determining the relationship between the content of some heavy metals in the Corbicula sp. and sediments of Cau river basin flowing through Thai Nguyen province
 51- 59
 1. VU VAN NGHI, NGUYEN VAN THANG, PHAM ANH TAI, BUI NGUYEN LAM HA. Distributed conceptual model development for flow routing – case study in Be river basin
60- 66
 1. NGUYEN VAN HUNG, DUONG THI PHUONG, TRAN THE THANH THI. Reproductive biology of teatfish sea cucumber (Holothuria nobilis Selenka, 1867) in South central sea water
67- 75
 1. TRAN THI KIM NHUNG, TRUONG THI KIM HANG, DANG THI THANH HOA, PHAM THANH LUU, NGUYEN PHU HOA. Investigation of plankton compostion in lobster cage at Xuan Dai bay, Phu Yen province
76- 83
 1. NGUYEN THI HA, VU THI TRANG, PHAM DUC LUONG, NGUYEN XUAN TIEN, PHAM THAI GIANG. Artificial propagation on Czech scale common carp (Cyprinus carpio)
84- 89
 1. NGUYEN THI HA, LE THE AN. Delimitation and K coefficient mapping for Ba Bich basin, Ham Thuan Nam district, Binh Thuan province
90- 95
 1. TRAN THI THANH HUONG, NGUYEN DANG HOI, LE XUAN DAC, DANG NGOC HUYEN, TRIEU VAN HUNG. Natural regeneration characteristics of Keteleria everyliana Mast. in Bidoup – Nui Ba National Park, Lam Dong province
96-102
 1. DAO PHU QUOC, TRAN VAN BANG, PHAN THI THANH NHA, DONG THI MINH HAU, NGUYEN PHI NGA, LE BUU THACH. Distribution characteristics of Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch.) and assessment of cultivation potential of Eleocharis dulcis var. tuberosa in Mekong river delta
103-111
 1. TRAN TU LUC. Economic – socio development of rural area in Quang Binh province with endogenous orientation
112-121
 1. NGUYEN MANH KHAI, VU DINH TUAN, LE THI THU THANH, BUI THI HUE. Research on capability of the community in response to environmental incidents in Lao Cai
 122- 126
 1. TRAN QUANG BAO, DAO LAN PHUONG, BUI THI MINH NGUYET, NGUYEN MINH DAO, NGUYEN THI HONG THANH. Financing policy in doing businesses and ecotourism services in the Vietnam’s protected areas: Emerging issues
127- 134
 1. TRAN VAN KHAI, TRAN TRONG PHUONG, DO VAN NHA, NGUYEN DUC LOC, NGUYEN THU HUONG. Assessment of the implementation of land user’s rights in Pleiku city, Gia Lai province
135- 145
 1. LE VAN DE. Economic efficiency analysis of maize production in Thanh Binh district, Dong Thap province
146- 152

Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 459
 • Tháng hiện tại: 53938
 • Tổng lượt truy cập: 1931846
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray