Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2018

Đăng lúc: Thứ năm - 26/04/2018 14:22 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2018

MỤC LỤC  
 1. ĐỖ THỊ NÂNG. Nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản: Một số cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, gợi ý giải pháp cho Việt Nam
3-11
 1. LÊ ĐÌNH HẢI. Ý kiến của học viên về chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
12-21
 1. TRƯƠNG ĐỖ MINH PHƯỢNG, ĐỖ THỊ VIỆT HƯƠNG, NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH.  Nghiên cứu thực trạng đô thị hóa và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa tại thành phố Đà Nẵng
22-31
 1. TRẦN HOÀI NAM, ĐỖ MINH HOÀNG. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi bò sữa tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
32-38
 1. LÊ ĐÌNH PHÙNG, ĐINH VĂN DŨNG, LÊ ĐỨC NGOAN. Giảm phát thải khí mêtan đồng thời tăng năng suất vật nuôi bò thịt ở Việt Nam
39-45
 1. ĐÀO ĐỨC HƯỞNG, NGUYỄN HỮU NGỮ, HUỲNH VĂN CHƯƠNG. Ứng dụng GIS phân tích biến động sử dụng đất tại xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đô thị hóa
46-53
 1. NGUYỄN XUÂN THI, PHẠM THỊ ĐIỀM, BÙI THỊ THU HIỀN. Nghiên cứu bổ sung canxi từ vỏ hàu trong sản xuất sản phẩm chả cá giàu canxi
54-59
 1. ĐỖ TRỌNG HƯNG, LÊ ĐỨC MẠNH, NGUYỄN LA ANH, VŨ THỊ THUẬN. Tuyển chọn và xác định một số đặc điểm sinh hóa và điều kiện nuôi cấy chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh manitol cao
60-66
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG MINH. Nghiên cứu qui trình sản xuất bột cà chua giàu lycopin và ứng dụng sản phẩm này trong phòng chống rối loạn lipit máu
67-72
 1. CAO XUÂN THỦY. Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình lọc màng để thu nhận Fish protein isolate (FPI) có hoạt tính cố định canxi từ phụ phẩm cá tra (Pangasius hypophthalmus)
73-80
 1. VŨ VĂN LONG, ĐOÀN THỊ TRÚC LINH, CHÂU MINH KHÔI. Sự hấp phụ lân của đất trong điều kiện bón giảm phân lân dài hạn trên một số vùng đất trồng lúa ba vụ ở đồng bằng sông Cửu Long
81-87
 1. NGUYỄN NGỌC TÚ, HỒ THỊ THÚY HẰNG, TRỊNH QUANG HUY, NGUYỄN NGỌC MINH. Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá đặc tính zeolit sử dụng SiO­2 thu hồi từ rơm rạ
88-94
 1. NGUYỄN VĂN KHIÊM, NGUYỄN VĂN TÂM, NGUYỄN MINH TUYÊN, NGUYỄN XUÂN NAM, NGUYỄN MINH KHỞI. Đánh giá tính đồng nhất các dòng sâm Việt Nam (Panax vietnamsensis Ha et Grushv.) bằng chỉ thị RAPD
95-101
 1. LÂM NGỌC PHƯƠNG, VÕ PHƯƠNG TRINH, LÊ VÕ THÙY NGÂN, NGÔ PHƯƠNG NGỌC. Ảnh hưởng của muối ( NaCl) đến khả năng nhân chồi và rễ in vitro của cây cói (Cyperus tegetiformis Roxb.)
102-106
 1. TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG, TRẦN THỊ BÍCH NGA, NGUYỄN ĐỨC TUẤN, NGÔ THỊ MINH THU, TRẦN THỊ THU HÀ. Nghiên cứu nhân giống in vitro cây gừng ( Zingiber officinale Rosc.) ở Huế
107-113
 1. DANH SÓC, NGUYỄN DUY TÙNG, BÙI TUẤN SANG, TRẦN HOÀNG SIÊU, VŨ THỊ CẨM TÚ, GIẢNG THỊ TÚ QUYÊN, THỊ NGỌC QUYÊN, PHAN HOÀNG GIẺO, HUỲNH VĂN TIỀN, TRƯƠNG TRỌNG NGÔN. Khảo sát sự phân bố và thành phần loài rong nâu (Ochrophytaphaeophyta) khu vực ven các đảo ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
114-121
 1. VŨ ĐỨC BÌNH, NGUYỄN VĂN LỢI, NGUYỄN THỊ THANH NGA. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến phân bố loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế
122-129
 1. TRỊNH HIỀN MAI, NGUYỄN MINH HÙNG. Nghiên cứu cải thiện tính chất vật lý của ván mỏng gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis) bằng giải pháp biến tính với fomandehit malamin
130-137
 1. NGUYỄN HUY QUANG, LƯU QUANG VINH, LÊ TRỌNG ĐẠT. Ghi nhận mới các loài lưỡng cư và bò sát tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình
138-143
 1. NGUYỄN BÌNH LIÊM, LÊ ĐỒNG TẤN. Đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
144-150
CONTENTS  
 1. DO THI NANG. A literature review on agricultural value chains: some theoritical basement and experiences in the world, susggest some solutions to VietNam
3-11
 1. LE DINH HAI. Opinions of people who are learning on quality of vocational training for rural labour in Trang Bom district, Dong Nai province
12-21
 1. TRUONG DO MINH PHUONG, DO THI VIET HUONG, NGUYEN HOANG KHANH LINH. Study on the situation of urbanization and determine factors affecting urbanization in Da Nang city
22-31
 1. TRAN HOAI NAM, DO MINH HOANG. An analysis of factors affecting to technical efficiency in the dairy farmers in Don Duong district, Lam Dong province
32-38
 1. LE DINH PHUNG, DINH VAN DUNG, LE DUC NGOAN. Reducing enteric methane emission at the same time increasing beef productivity in Viet Nam
39-45
 1. DAO DUC HUONG, NGUYEN HUU NGU, HUYNH VAN CHUONG. Application of GIS for land use change analysis in Thuan An town, Binh Duong province in the context of urbanization
46-53
 1. NGUYEN XUAN THI, PHAM THI DIEM, BUI THI THU HIEN. Effect of the additives canxi cacbonat (CaCO3) extracted from oyster shells added to mackerel fry pie
54-59
 1. DO TRONG HUNG, LE DUC MANH, NGUYEN LA ANH, VU THI THUAN. Selection and determination of some biochemical characteristics of a lactic acid bacteria strain with high ability of mannitol production
60-66
 1. NGUYEN THI HONG MINH. Research on production process of lycopene – rich tomato powder and its application to prevention of dyslipidaemias
67-72
 1. CAO XUAN THUY. Research on NF – filtration optimization for furification the calcium binding FPI from by – product of Pangasius hypophthalmus
73-80
 1. VU VAN LONG, DOAN THI TRUC LINH, CHAU MINH KHOI. Soil phosphorus adsorption under long – term reduced phosphorus fertilizer in the triple rice areas in the Mekong delta
81-87
 1. NGUYEN NGOC TU, HO THI THUY HANG, TRINH QUANG HUY, NGUYEN NGOC MINH. Preparation and characteriztion of zeolite material derived from silicate particles of rice straw
88-94
 1. NGUYEN VAN KHIEM, NGUYEN VAN TAM, NGUYEN MINH TUYEN, NGUYEN XUAN NAM, NGUYEN MINH KHOI. Evaluation of homogeneity of lines of Panax vietnamsensis Ha et Grushv. using RAPD markers
95-101
 1. LAM NGOC PHUONG, VO PHUONG TRINH, LE VO THUY NGAN, NGO PHUONG NGOC. Effect of sodium chloride (NaCl) on shoot and root proliferation of in vitro Cyperus tegetiformis Roxb. culture
102-106
 1. TRUONG THI BICH PHUONG, TRAN THI BICH NGA, NGUYEN DUC TUAN, NGO THI MINH THU, TRAN THI THU HA. In vitro propagation of  Zingiber officinale Rosc. From Hue city
107-113
 1. DANH SOC, NGUYEN DUY TUNG, BUI TUAN SANG, TRAN HOANG SIEU, VU THI CAM TU, GIANG THI TU QUYEN, THI NGOC QUYEN, PHAN HOANG GIEO, HUYNH VAN TIEN, TRUONG TRONG NGON. Survey on the distribution and composition of brown Ochrophytaphaeophyta) seaweed in Phu Quoc island, Kien Giang province
114-121
 1. VU DUC BINH, NGUYEN VAN LOI, NGUYEN THI THANH NGA. Effect of ecological factors on the distribution of hainan homalium (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) in Thua Thien – Hue province
122-129
 1. TRINH HIEN MAI, NGUYEN MINH HUNG. Study on improvement of physical properties of Styrax tokinensis veneers by melamine formaldehyde modification
130-137
 1. NGUYEN HUY QUANG, LUU QUANG VINH, LE TRONG DAT. New records of amphibians and reptiles from Cuc Phuong National Park, Ninh Binh province
138-143
 1. NGUYEN BINH LIEM, LE DONG TAN. Diversity of vastcular plant species in Phu Ninh district, Phu Tho province
144-150
Đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 54
 • Khách viếng thăm: 9
 • Máy chủ tìm kiếm: 45
 • Hôm nay: 4296
 • Tháng hiện tại: 49615
 • Tổng lượt truy cập: 3366755
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh