Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2019

Đăng lúc: Thứ hai - 13/01/2020 12:35 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2019

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ LANG, PHẠM THỊ THU HÀ, BÙI CHÍ BỬU. Nghiên cứu phát triển giống lúa HATRI 11 phục vụ cho thực phẩm chức năng
3-10
 1. NGUYỄN KHẮC THẮNG, NGUYỄN THÚY KIỀU TIÊN, TRẦN NGỌC THẠCH, TRẦN ĐÌNH GIỎI. Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa OM429
11-18
 1. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, NGÔ THỊ MINH TÂM, BÙI MẠNH CƯỜNG. Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô sinh khối VN172 tại các tỉnh phía Bắc
19-27
 1. NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM, VÕ HỮU THOẠI, NGUYỄN QUỐC HÙNG. Kết quả chọn tạo, khảo nghiệm giống dứa Cayen LĐ13
28-35
 1. NGUYỄN VĂN DŨNG, NGÔ TÚ QUYÊN, NGUYỄN VĂN NGHIÊM, VÕ VĂN THẮNG, NGÔ XUÂN PHONG, ĐINH THỊ VÂN LAN. Kết quả tuyển chọn và khảo nghiệm giống chuối tây GL3-2 tại một số tỉnh phía Bắc
36-43
 1. ĐỒNG THỊ KIM CÚC, NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG, NGUYỄN THÚY NGOAN, NGUYỄN XUÂN THU. Chọn tạo giống lạc LCH-01 cho vùng đất khô hạn miền Bắc Việt Nam
44-51
 1. LƯU THÁI DANH, BÙI THỊ CẨM HƯỜNG, TIẾT BẢO LONG, DƯƠNG THỊ NGỌC THOA, NGUYỄN HOÀNG HÔN, VÕ CÔNG THÀNH, NGUYỄN TRỌNG TUÂN. Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất và hoạt tính sinh học của bốn giống nghệ vàng (Curcuma longa L.)
52-59
 1. LÂM MINH VĂN, HOÀNG MẠNH CƯỜNG, ĐÀO THỊ LAM HƯƠNG, ĐẶNG THỊ VÂN. Xác định thời điểm thu hoạch các giống bơ, sầu riêng và cam tại Tây Nguyên
60-64
 1. ĐỖ HỮU SƠN, NGÔ VĂN CHÍNH, NGUYỄN ĐỨC KIÊN, NGUYỄN HUY SƠN, DƯƠNG HỒNG QUÂN, HÀ HUY NHẬT, LÃ TRƯỜNG GIANG, ĐỖ THANH TÙNG, PHẠM ĐÌNH SÂM. Sinh trưởng của các giống tiến bộ kỹ thuật keo lai (Âcacia mangium x Acacia auriculiformis) tại vùng Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ
65-71
 1. NGUYỄN THỊ HAI, TRƯƠNG CÔNG LỰC. Hiệu lực của chế phẩm NPV–SL đối vói sâu khoang Spodoptera litura hại rau muống nước
72-77
 1. ĐÀO KIM THOA, NGUYỄN VĂN DŨNG, ĐÀO QUANG NGHỊ, VÕ VĂN THẮNG, ĐINH THỊ VÂN LAN. Kết quả điều tra xác định thành phần sâu bệnh hại chính trên bưởi đỏ Hòa Bình (Citrus grandis L.) trồng tại Hà Nội
78-83
 1. LÊ THANH TOÀN, LÊ VĂN LAI. Hiệu quả của dịch chiết thực vật đối với nấm Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum gây bệnh thối gốc trên dưa leo
84-90
 1. TẠ THU HẰNG, NGUYỄN ĐẮC BÌNH MINH, KOUICHI OMURA, NGUYỄN ĐẮC HOÀNG, ĐOÀN THỊ BẮC, PHẠM THỊ MAI ANH. Kết quả khảo sát hiệu quả bảo quản quả dâu tây bằng công nghệ Hyokan
91-97
 1. NGUYỄN THỊ LAN ANH, DƯ THANH VŨ, NGUYỄN TRẦN XUÂN PHƯƠNG. Tối ưu hóa phương pháp QuEChERS trong phân tích bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao phát hiện tồn dư tetracycline trong một số loại thịt bán ở chợ tại thành phố Hồ Chí Minh
98-103
 1. ĐẶNG THỊ THÁI HÀ, HOÀNG QUÝ NHÂN, CAO THỊ NHUNG TRANG, ĐÔNG VĂN TRANG, ĐỖ THỊ LAN. Đánh giá ảnh hưởng của phân hữu cơ đến sản xuất chè sạch-an toàn tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên
104-109
 1. NGUYỄN HỮU CƯỜNG. Đánh giá suy giảm độ phì đất trồng lúa trên địa bàn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
110-116
 1. PHẠM VIỆT ĐỨC, LÊ ĐỨC, ĐINH NGỌC TẤN, ĐỖ ĐĂNG HƯNG, PHẠM QUỐC VIỆT. Nghiên cứu cơ chế của quá trình xử lý 2,4-D; 2,4,5,-T bằng Fe0 nano trong dung dịch
117-121
 1. TRẦN THỊ THU HÀ, NGUYỄN THỊ TRANG, NGÔ THỊ TÍNH, KHUẤT HỮU TRUNG, NGUYỄN TIẾN DŨNG. Định lượng Huperzine A trong cây Thông đất (Huperzia squarrosa (G. Forst.) Trev.) tại các tỉnh miền núi phía Bắc
122-127
 1. PHẠM THẾ ANH, HOÀNG THỊ DUNG, HỒ QUỐC VIỆT, HOÀNG VĂN THỨC, LÊ TRUNG HƯNG. Đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính rừng lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai
128-133
 1. HÀ VĂN HOAN, NGUYỄN TÂN HIẾU, ĐỖ THỊ XUYẾN, NGUYỄN ANH ĐỨC, LÃ THỊ THÙY, KIỀU CẨM NHUNG, VŨ QUANG NAM. Hiện trạng các loài thực vật hạt trần tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
134-139
 1. LÊ TRUNG HƯNG, BÙI THỊ MINH NGUYỆT, PHẠM THỊ HUẾ, LÊ ĐÌNH HẢI. Thực trạng và cơ hội phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Nghệ An
140-146
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI LANG, PHAM THI THU HA, BUI CHI BUU. HATRI 11–A promising rice variety
3-10
 1. NGUYEN KHAC THANG, NGUYEN THUY KIEU TIEN, TRAN NGOC THACH, TRAN DINH GIOI. The results of breeding and testing the OM429 rice variety 
11-18
 1. NGUYEN VAN TRUONG, NGO THI MINH TAM, BUI MANH CUONG. Results of breeding and testing of forage maize variety VN172 in the Northern provinces
19-27
 1. NGUYEN THI NGOC DIEM, VO HUU THOAI, NGUYEN QUOC HUNG. A study on testing a newly screened LD13 cultivar of pineapple
28-35
 1. NGUYEN VAN DUNG, NGO TU QUYEN, NGUYEN VAN NGHIEM, VO VAN THANG, NGO XUAN PHONG, DINH THI VAN LAN. Selection and evaluation of GL3-2 banana in some provinces of Vietnam
36-43
 1. DONG THI KIM CUC, NGUYEN DUC CUONG, NGUYEN THUY NGOAN, NGUYEN XUAN THU. Creating new peanut variety LCH-01 for the drought land in the Northern Vietnam
44-51
 1. LUU THAI DANH, BUI THI CAM HUONG, TIET BAO LONG, DUONG THI NGOC THOA, NGUYEN HOANG HON, VO CONG THANH, NGUYEN TRONG TUAN. Growth, yield and biological activities of four turmeric varieties (Curcuma longa L.)
52-59
 1. LAM MINH VAN, HOANG MANH CUONG, DAO THI LAM HUONG, DANG THI VAN. A study on the determination of harvest time for avocado, durian, orange cultivars grown in central Highlands
60-64
 1. DO HUU SON, NGO VAN CHINH, NGUYEN DUC KIEN, NGUYEN HUY SON, DUONG HONG QUAN, HA HUY NHAT, LA TRUONG GIANG, DO THANH TUNG, PHAM DINH SAM. Growth of the improved acacia hybrid clones (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) in the Northeast and North central region 
65-71
 1. NGUYEN THI HAI, TRUONG CONG LUC. The efficacy of NPV–SL formulations against armyworm Spodoptera litura on water morning glory (Ipomoea aquatic)
72-77
 1. DAO KIM THOA, NGUYEN VAN DUNG, DAO QUANG NGHI, VO VAN THANG, DINH THI VAN LAN. Results of determining the major pests and diseases on Hoa Binh red pomelo in Ha Noi
78-83
 1. LE THANH TOAN, LE VAN LAI. Efficacy of plant extracts against  Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum causing fusarium wilt in cucumber
84-90
 1. TA THU HANG, NGUYEN DAC BINH MINH, KOUICHI OMURA, NGUYEN DAC HOANG, DOAN THI BAC, PHAM THI MAI ANH. Results of surveying efficiency storage strawberries by Hyokan technology
91-97
 1. NGUYEN THI LAN ANH, DU THANH VU, NGUYEN TRAN XUAN PHUONG. Applying a modified QuEChERS method in using high performance liquid chromatography for determination of tetracycline residues in meats selling in some markets of Ho Chi Minh city
98-103
 1. DANG THI THAI HA, HOANG QUY NHAN, CAO THI NHUNG TRANG, DONG VAN TRANG, DO THI LAN. The impacts of organic fertilizers for safe (Clean) tea production Tan Cuong commune, Thai Nguyen city
104-109
 1. NGUYEN HUU CUONG. Assessing soil fertility decline of rice land in Thoai Son district, An Giang province
110-116
 1. PHAM VIET DUC, LE DUC, DINH NGOC TAN, DO DANG HUNG, PHAM QUOC VIET. Study on mechanism of the treatment of 2,4-D; 2,4,5,-T by using nano-Fe0 solution
117-121
 1. TRAN THI THU HA, NGUYEN THI TRANG, NGO THI TINH, KHUAT HUU TRUNG, NGUYEN TIEN DUNG. Quantity of Huperzine a in Huperzia squarrosa (G. Forst.) Trev. in Northern mountainous provinces
122-127
 1. PHAM THE ANH, HOANG THI DUNG, HO QUOC VIET, HOANG VAN THUC, LE TRUNG HUNG. Structural characteristics by wood group and diameter class natural forest at Kon Ha Nung, K’Bang district, Gia Lai province
128-133
 1. HA VAN HOAN, NGUYEN TAN HIEU, DO THI XUYEN, NGUYEN ANH DUC, LA THI THUY, KIEU CAM NHUNG, VU QUANG NAM. Conservation status of gymnosperm in Bac Huong Hoa Natural Reserrver, Quang Tri province
134-139
 1. LE TRUNG HUNG, BUI THI MINH NGUYET, PHAM THI HUE, LE DINH HAI. Status and opportunity for developing forest product processing in Nghe An province
140-146

 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 2276
 • Tháng hiện tại: 35797
 • Tổng lượt truy cập: 3352937
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl