Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2019

Đăng lúc: Thứ ba - 31/12/2019 09:26 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2019

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ LANG, BÙI CHÍ BỬU. Nghiên cứu phát triển giống lúa hạt trung bình TPG1 thông qua marker phân tử kết hợp lai hồi giao cải tiến
3-10
 1. NGUYỄN QUANG CƠ, NGUYỄN THỊ THANH HIỀN, TRƯƠNG THỊ DIỆU HẠNH, TRỊNH THỊ SEN. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của các giống lúa nếp tại tỉnh Thừa Thiên - Huế
11-18
 1. NGÔ THỊ HỒNG TƯƠI. Nghiên cứu sự di truyền và biểu hiện tính trạng chiều dài, chiều rộng, góc lá đòng và lá công năng trong các tổ hợp lai giữa nếp cẩm và IRBB21 
19-24
 1. LÊ THỊ BẢO CHÂU, VÕ THỊ HỒNG LOAN, TRẦN THỊ BA. Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng dưa lê ghép với các thời gian xử lý ngập khác nhau trồng trong nhà lưới
25-32
 1. ĐỒNG THỊ KIM CÚC, NGUYỄN VĂN QUANG. Kết quả tuyển chọn giống lạc mới HL22 từ nguồn nhập nội
33-39
 1. NGUYỄN ĐÔN HIỆU, NGUYỄN ANH NGHĨA, NGUYỄN BẢO QUỐC. Nhận diện gen mã hóa độc tố cassiicolin trong các mẫu nấm Corynespora cassiicola phân lập trên cây cao su ở Việt Nam
40-47
 1. LÊ XUÂN PHÚC, ĐÀO NGỌC QUANG. Nghiên cứu cải tiến bẫy đèn phòng trừ Sâu róm thông và Sâu róm 4 túm lông hại Thông nhựa và Thông mã vĩ
48-57
 1. BÙI TRẦN NGÂN PHƯỢNG, TRẦN NGỌC HỮU, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, LÊ VĨNH THÚC. Ảnh hưởng của các nguồn cơ chất đến sinh trưởng và năng suất nấm rơm (Volvariella volvacea) trong điều kiện ngoài trời
58-63
 1. LÊ THỊ KIM LOAN, ĐÀM THỊ KIM YẾN, NGUYỄN MINH THỦY. Đánh giá chất lượng gạo mầm và tối ưu hóa tỷ lệ nguyên liệu trong sản xuất bánh mì không gluten
64-71
 1. LÂM THỊ NGỌC CHÂU, TRẦN THỊ THU TRÀ, TÔN NỮ MINH NGUYỆT, LÊ NGUYỄN ĐOAN DUY, LÊ VĂN VIỆT MẪN. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ bã malt và bột mì đến chất lượng bánh quy giàu chất xơ
72-79
 1. PHẠM THỊ ĐIỀM, PHAN THỊ HƯƠNG, ĐẶNG VĂN AN, BÙI THỊ MINH NGUYỆT, BÙI THỊ THU HIỀN. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo gel của surimi mực đại dương
80-88
 1. NGUYỄN NGỌC THẠNH, ĐẶNG THANH NHÀN, TRẦN THỊ HỒNG VẤN, BÙI HOÀNG ĐĂNG LONG, HUỲNH XUÂN PHONG. Nghiên cứu thu sinh khối, yeast extract và õ - glucan từ nấm men Saccharomyces cerevisiae nuôi trong môi trường nước chua tàu hũ
89-99
 1. NGUYỄN NGỌC PHƯỚC, NGUYỄN THỊ HUẾ LINH, NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG, SANDRA ADAMS, JANINA Z. COSTA, KIM D. THOMPSON. Nghiên cứu khả năng bảo hộ của vắc-xin bất hoạt bằng formalin Streptococcus agalactiae (serotype III) trên cá rô phi (Oreochromis sp.)
100-108
 1. PHÙNG BẢY, TRẦN THỊ HIỀN, NGUYỄN NGỌC TUYỀN. Ảnh hưởng của sự kết hợp các loài tảo khác nhau làm thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng Sò huyết (Anadara granosa Linnaeus, 1758) ở giai đoạn trôi nổi
109-113
 1. LÊ VĂN LỄNH, TRẦN KIM HOÀNG, ĐẶNG THẾ LỰC, LÊ ANH TUẤN. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh sản cá Trèn bầu (Ompok bimaculatus Bloch, 1797)
114-118
 1. PHẠM HỒNG TÍNH, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH. Một số đặc điểm lý, hóa của đất rừng ngập mặn trồng tại khu vực bãi bồi cửa sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa
119-124
 1. PHẠM QUỐC CHIẾN, LÒ QUANG THÀNH, ĐẶNG THỊNH TRIỀU, DƯƠNG QUANG TRUNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉa thưa tới năng suất, chất lượng gỗ xẻ và lợi nhuận thuần của rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) tại Yên Thế, Bắc Giang
125-132
 1. LÊ XUÂN CẢNH, LÊ QUANG TUẤN, ĐẶNG HUY PHƯƠNG, TRẦN ANH TUẤN, LÊ MINH HẠNH, CHU THỊ HẰNG. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vùng phân bố của loài Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) ở Tây Nguyên
133-139
 1. TRƯƠNG QUANG NGÂN. Ảnh hưởng của Tổ hợp Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đến sinh kế người dân khu vực dự án
140-147
 1. NGÔ THANH PHONG. Cơ sở lý luận về phát triển du lịch sinh thái góp phần phát triển bền vững và xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long
148-153
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI LANG, BUI CHI BUU. TPG1–A promising rice variety with medium grain
3-10
 1. NGUYEN QUANG CO, NGUYEN THI THANH HIEN, TRUONG THI DIEU HANH, TRINH THI SEN. Evaluation on the growth, development, yield and quality of glutinous rice varieties in Thua Thien – Hue province
11-18
 1. NGO THI HONG TUOI. Inheritance of the length, width and angle of flag leaf and second leaf in crossing combinations between black glutinous rices and IRBB21 
19-24
 1. LE THI BAO CHAU, VO THI HONG LOAN, TRAN THI BA. Growth, yield and quality of grafted melon cultivated in net house and treated with differently flooded durations
25-32
 1. DONG THI KIM CUC, NGUYEN VAN QUANG. Result of selecting new peanut HL22 from imported source
33-39
 1. NGUYEN DON HIEU, NGUYEN ANH NGHIA, NGUYEN BAO QUOC. Detection of cassiicolin–encoding genes in Corynespora cassiicola isolates from rubber trees in Vietnam
40-47
 1. LE XUAN PHUC, DAO NGOC QUANG. Improving light trap in preventing  Dendrolimus punctatus and Dasychira axutha on Pinus merkusii and Pinus massoniana
48-57
 1. BUI TRAN NGAN PHUONG, TRAN NGOC HUU, NGUYEN QUOC KHUONG, LE VINH THUC. Effects of paddy straw compost sources on growth and yield of paddy straw mushroom (Volvariella volvacea) in outdoor condition
58-63
 1. LE THI KIM LOAN, DAM THI KIM YEN, NGUYEN MINH THUY. Assessment germination rice quality and optimization of gluten – free bread prepared from raw materials
64-71
 1. LAM THI NGOC CHAU, TRAN THI THU TRA, TON NU MINH NGUYET, LE NGUYEN DOAN DUY, LE VAN VIET MAN. Effects of brewing spent grains ratio on the quality of cookies with high fiber content
72-79
 1. PHAM THI DIEM, PHAN THI HUONG, DANG VAN AN, BUI THI MINH NGUYET, BUI THI THU HIEN. Effect of some factors on thesquid surimi gel
80-88
 1. NGUYEN NGOC THANH, DANG THANH NHAN, TRAN THI HONG VAN, BUI HOANG DANG LONG, HUYNH XUAN PHONG. Study on the recovery of biomass, yeast extract and õ - glucan from Saccharomyces cerevisiae cultivated ontofu sour liquid medium
89-99
 1. NGUYEN NGOC PHUOC, NGUYEN THI HUE LINH, NGUYEN THI XUAN HONG, SANDRA ADAMS, JANINA Z. COSTA, KIM D. THOMPSON. Protection of formalin–killed vaccine against  Streptococcus agalactiae (serotype III) in tilapia (Oreochromis sp.)
100-108
 1. PHUNG BAY, TRAN THI HIEN, NGUYEN NGOC TUYEN. The effects of the combination of different algae on growth and survival rate of blood cockle (Anadara granosa Linnaeus, 1758) in planktonic larval stage
109-113
 1. LE VAN LENH, TRAN KIM HOANG, DANG THE LUC, LE ANH TUAN. Study on some reproductive characteristics of butter catfish (Ompok bimaculatus Bloch, 1797)
114-118
 1. PHAM HONG TINH, NGUYEN THI HONG HANH. Some physicochemical properties of the soils collected from mangrove plantation at the Len estuary, Thanh Hoa province
119-124
 1. PHAM QUOC CHIEN, LO QUANG THANH, DANG THINH TRIEU, DUONG QUANG TRUNG. Effect of thinning on the stand volume, quality of lumber and net profit of the Acacia mangium Willd plantations in Yen The district, Bac Giang province
125-132
 1. LE XUAN CANH, LE QUANG TUAN, DANG HUY PHUONG, TRAN ANH TUAN, LE MINH HANH, CHU THI HANG. Impact of climate change to the distribution area of grey chanked douc langur Pygathrix cinerea in Tay Nguyen
133-139
 1. TRUONG QUANG NGAN. Effects of the industrial, urban area and VSIP Nghe An services to the living of people in the project area
140-147
 1. NGO THANH PHONG. Theoretical basis for ecotourism development contributing to sustainable development and forming the criteria for new rural communes in the Mekong delta
148-153

 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 46
 • Khách viếng thăm: 8
 • Máy chủ tìm kiếm: 38
 • Hôm nay: 4277
 • Tháng hiện tại: 49596
 • Tổng lượt truy cập: 3366736
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh