Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2017

Đăng lúc: Thứ tư - 03/01/2018 09:43 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 22/2017

MỤC LỤC  
 1. MAI ĐÌNH QUÝ, PHẠM THU PHƯƠNG, ĐẶNG THANH HÀ. Phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận áp dụng VietGAHP trong chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai
3-8
 1. DƯƠNG ĐỨC HUY, NGUYỄN VĂN  HOAN. Đánh giá đặc điểm của dòng phục hồi mang gien kháng vi khuẩn gây bệnh bạc lá
9-16
 1. VŨ THỊ QUYỀN, NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA, TRẦN HỢP. Ảnh hưởng của 3 nguyên tố dinh dưỡng (P, Ca, B) và 3 chất điều hòa sinh trưởng thực vật  (Cyt, Ntp, AbA) đến sinh trưởng và ra hoa của lan Dendrobium Sonia 9 tháng và 12 tháng tuổi ở giai đoạn sản xuất
17-24
 1. HOÀNG ANH TUẤN, PHAN THANH KIẾM, PHẠM HỮU NHƯỢNG. Ảnh  hưởng của hàm lượng K trong dung dịch dinh dưỡng đến sự hấp thu đạm, lân, kali của dưa lê (Cucumis melo L.) trồng trên giá thể trong nhà màng
25-32
 1. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, BÙI THỊ THÙY LINH, BÙI THỊ NGA, CHÂU MINH KHÔI. Đánh giá đặc tính hóa học đất canh tác đậu bắp  (Abelmoschus esculentus L.) tưới nước thải biogas tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ     
33-41
 1. TRỊNH NGỌC NAM, ĐÀM SAO MAI, NGUYỄN BÁ THANH, LÊ HƯƠNG THỦY, NGUYỄN VƯƠNG TUẤN. Nghiên cứu một số thành phần hóa học đặc trưng trong củ hành tím (Allium ascalonicum L.) của Việt Nam
42-47
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ, NGUYỄN THỊ THU HUYỀN, VŨ THU DIỄM, NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM. Tối ưu hóa điều kiện lên men gellan từ chủng Sphingomonas paucimobilis GL12
48-54
 1. LIÊU MỸ ĐÔNG, ĐẶNG THỊ KIM THÚY. Ảnh hưởng của một số loại tinh dầu tới Escherichia coli và ứng dụng trong bảo quản thịt lợn tươi sống
55-60
 1. PHẠM MINH ĐỨC, TRẦN NGỌC TUẤN, ĐẶNG THỤY MAI THY, KISHIO HATAI. Bước đầu phân lập vi nấm Saprolegnia sp. nhiễm trên trứng lươn đồng (Monopterus albus)
61--64
 1. ĐỖ KIM THÀNH, KIM THỊ THÚY, PHẠM THỊ NGỌC GIÀU, BÙI MINH TRÍ. Xây dựng ngưỡng giá trị tham khảo bốn thông số sinh lý mủ của các dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)
65-72
 1. HOÀNG BÍCH THỦY, TRẦN THỊ THU HÀ, NGUYỄN MINH HIẾU. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến vi sinh vật đất và sinh trưởng, phát triển của giống cao su RRIM 600 trên đất đỏ vàng tỉnh Quảng Bình
73-77
 1. VŨ ANH TÚ, NGUYỄN VĂN TOÀN, NGUYỄN THỊ THANH MAI. Yếu tố hạn chế về vật lý và hóa học của đất bazan trồng tái canh cà phê tại Gia Lai
78-84
 1. HỒ NGỌC SƠN, TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG. Nghiên cứu kỹ thuật chế biến, bảo quản hạt Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata)
85-92
 1. TRÀ NGỌC PHONG. Đất dưới rừng dầu (Dipterocarpaceae) Tây Nguyên và khả năng chuyển đổi trồng cao su
93-102
 1. VÕ VĂN HƯNG, ĐẶNG THÁI DƯƠNG, NGÔ TÙNG ĐỨC, ĐẶNG THÁI HOÀNG. Đánh giá một số chỉ tiêu phòng hộ và lựa chọn mô hình rừng phòng hộ lưu vực sông Bến HảI, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
103-110
 1. TRẦN THỊ THU LỘC, PHẠM THỊ KIM THOA, VI VĂN GIÁP. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
111-119
CONTENTS  
 1. MAI DINH QUY, PHAM THU PHUONG, DANG THANH HA. Analysis of economic efficiency and factors affecting the adoption of VietGAHP by pig farmers in Dong Nai province
3-8
 1. DUONG DUC HUY, NGUYEN VAN HOAN. Evaluate the characteristics of the restorative line carrying the rice bacterial leaf blight resistance
9-16
 1. VU THI QUYEN, NGUYEN DANG NGHIA, TRAN HOP. Effects of 3 nutritional patterns (P, Ca, B) and 3 plant growth regulators (Cyt, Ntp, AbA) on the growth and bloom flowers of Dendrobium Sonia 9 and 12 months in the stage of production
17-24
 1. HOANG ANH TUAN, PHAN THANH KIEM, PHAM HUU NHUONG. Effects of different concentrations of potassium in nutrient solution on nitrogen, phosphorus, potassium uptake of melon (Cucumis melo L.) grown in soilless medium in the greenhouse
25-32
 1. NGUYEN PHUONG THAO, BUI THI THUY LINH, BUI THI NGA, CHAU MINH KHOI. Assessment of chemical characteristics of soil cultivating okra  (Abelmoschus esculentus L.) irrigating biogas effluent in Phong Dien district, Can Tho City   
33-41
 1. TRINH NGOC NAM, DAM SAO MAI, NGUYEN BA THANH, LE HUONG THUY, NGUYEN VUONG TUAN. Analysis of chemical composition of Viet Nam shallots (Allium ascalonicum L.)
42-47
 1. NGUYEN THI HONG HA, NGUYEN THI THU HUYEN, VU THU DIEM, NGUYEN THI XUAN SAM. Optimization of fermentative conditions for gellan production by Sphingomonas paucimobilis GL12
48-54
 1. LIEU MY DONG, DANG THI KIM THUY. Effect of some essential oils on Escherichia coli and their application in fresh pork meat preservation
55-60
 1. PHAM MINH DUC, TRAN NGOC TUAN, DANG THUY MAI THY, KISHIO HATAI. Fisrt report of Saprolegnia sp. isolated from the eggs of Asian swamp eel (Monopterus albus)
61--64
 1. DO KIM THANH, KIM THI THUY, PHAM THI NGOC GIAU, BUI MINH TRI. Establishing reference values of four latex physiological parameters of rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)
65-72
 1. HOANG BICH THUY, TRAN THI THU HA, NGUYEN MINH HIEU. Effect of intercropping on microbial communities of soil and growth, development of RRIM 600 rubber tree cultivar in acrisols of Quang Binh
73-77
 1. VU ANH TU, NGUYEN VAN TOAN, NGUYEN THI THANH MAI. Limiting factors on physical and chemical of basaltic soils for coffee rejuvenation in Gia Lai province
78-84
 1. HO NGOC SON, TRAN THI HUONG GIANG. Study on seed processing and storage techniques for Cunninghamia konishii Hayata
85-92
 1. TRA NGOC PHONG. Soils under dipterocarp forests in central plateaux and possibility of changing use for rubber cultivation
93-102
 1. VO VAN HUNG, DANG THAI DUONG, NGO TUNG DUC, DANG THAI HOANG. Evaluation of some protective criteria and selection of protection forest model in the watershed of Ben Hai river, Vinh Linh district, Quang Tri province
103-110
 1. TRAN THI THU LOC, PHAM THI KIM THOA, VI VAN GIAP. Current status and application of geographic information system (GIS) in manage of hazardous solid waste in Hai Chau district, Da Nang city
111-119
Đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 1990
 • Tháng hiện tại: 35511
 • Tổng lượt truy cập: 3352651
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl