Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21/2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/12/2017 11:15 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 21/2017

MỤC LỤC  
 1. ĐẶNG KIM KHÔI, NGUYỄN THỊ KIM ANH, THÁI VĂN TÌNH, ĐỖ HUY THIỆP. Phát triển bảo hiểm nông nghiệp, kinh nghiệm từ chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp quốc gia giai đoạn 2011 - 2013
3-13
 1. LÊ THANH SƠN, TRẦN TIẾN KHAI. Đánh giá tác động của thu hồi đất đến chi tiêu của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam: Trường hợp tại thành phố Cần Thơ
14-21
 1. NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN, NGUYỄN DUY LIÊM, BÙI TÁ LONG, NGUYỄN KIM LỢI. Khung phương pháp luận đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực Srepok thuộc lãnh thổ Việt Nam
22-30
 1. TRẦN GIA THÁI, PHẠM VĂN NAM. Tối ưu hóa đội tàu dịch vụ hậu cần – tàu khai thác phù hợp với nghề cá Việt Nam
31-39
 1. DƯƠNG ĐỨC HUY, NGUYỄN VĂN HOAN. Đánh giá đặc điểm của các tổ hợp lai cải tiến mang gien kháng vi khuẩn gây bệnh bạc lá lúa        
40-47
 1. NGÔ THỊ MINH TÂM, BÙI MẠNH CƯỜNG, NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, NGỤY THỊ HƯƠNG LAN, NGUYỄN PHÚC QUYẾT, NGUYỄN THỊ ÁNH THU. Đánh giá khả năng kết hợp về năng suất chất xanh của một số dòng ngô thuần
48-55
 1. BÙI XUÂN THẮNG, HỒ THỊ THU GIANG, HỒ THU TRANG, LÊ NGỌC ANH. Mức độ kháng hoạt chất imidacloprid của rầy nâu Nilaparvata lugens  Stồl  trên một số giống lúa
56-60
 1. HOÀNG BÍCH THỦY, ĐẶNG DUY HÙNG, TRẦN THỊ THU HÀ, NGUYỄN MINH HIẾU. Khảo sát tình hình bệnh rụng lá cao su (Corynespora casiicola (Berk.&Curt.) Wei) và đánh giá khả năng kháng bệnh của một số giống cao su ở Quảng Bình trong điều kiện in vivo
61-67
 1. VŨ THỊ THANH THỦY, VŨ THỊ NGUYÊN. Kết quả nghiên cứu hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật đối với một số loại sâu hại trên cây bưởi Đại Minh tại Yên Bái
68-72
 1. NGUYỄN THỊ OANH, TRẦN NGỌC LÂN, TRƯƠNG XUÂN LAM. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến sự sinh sản, tuổi thọ và khả năng ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (Howard) ký sinh sâu non mọt thuốc lá
73-76
 1. NGUYỄN VŨ THU PHƯƠNG, NGUYỄN VÂN ANH, PHAN NGỌC HÒA. Phân tích nhanh hàm lượng chất béo tổng và độ ẩm của cơm dừa bằng thiết bị quang phổ cận hồng ngoại cầm tay (NIR)
77-81
 1. DƯƠNG VĂN NAM, PHAN ĐỖ HÙNG, NGUYỄN HOÀI CHÂU, ĐINH VĂN VIỆN. Nghiên cứu thu hồi phốt pho từ nước thải chế biến cao su tự nhiên bằng phương pháp kết tủa struvite
82-87
 1. LÊ ANH SƠN, ĐẬU BÁ THÌN, LÊ THỊ UYÊN. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giâm hom Khôi tía (Ardisia gigantifolia Stapf)
88-93
 1. TRẦN THỊ THANH TÂM, PHẠM QUANG THU, NGUYỄN MINH CHÍ. Một số đặc điểm sinh học của nấm Ceratocystis manginecans gây chết héo keo tai tượng tại Thái Nguyên
94-99
 1. ĐỖ VĂN THÔNG, TRẦN HUY MẠNH. Chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Nai
100-109
 1. PHẠM QUỲNH MAI. Hiện tượng quần tụ và phát tán của loài Bọ rùa 10 chấm Harmonia octomaculata Fabricius trên sinh quần cây nông nghiệp thuộc bãi giữa sông Hồng
110-113
 1. HOÀNG ANH TUẤN, PHAN THANH KIẾM, PHẠM HỮU NHƯỢNG. Ảnh hưởng của nitơ, phốt pho và canxi đến sự hấp thu nitơ của dưa lê  (Cucumis melo) trồng trên giá thể trong nhà màng
114-121
CONTENTS  
 1. DANG KIM KHOI, NGUYEN THI KIM ANH, THAI VAN TINH, DO HUY THIEP. Agriculture insurance development lessons learned from the national agriculture insurance pilot program in the stage 2011 - 2013
3-13
 1. LE THANH SON, TRAN TIEN KHAI. Evaluating impact of land acquisition to households expenditure in the rural area of VietNam: Case in Can Tho city
14-21
 1. NGUYEN THI NGOC QUYEN, NGUYEN DUY LIEM, BUI TA LONG, NGUYEN KIM LOI. Assessing the impacts of climate change to water and land resources framework in Srepok watershed
 22-30
 1. TRAN GIA THAI, PHAM VAN NAM. Optimizing a fleet of fishing service – fishing vessels to accord with VietNamese fishery
31-39
 1. DUONG DUC HUY, NGUYEN VAN HOAN. Evaluate the characteristics of advanced hybrid rice combination carying the rice leaf blight resistance gene        
40-47
 1. NGO THI MINH TAM, BUI MANH CUONG, NGUYEN VAN TRUONG, NGUY THI HUONG LAN, NGUYEN PHUC QUYET, NGUYEN THI ANH THU. Results on evaluation of combining ability for forage yield in maize inbred lines
48-55
 1. BUI XUAN THANG, HO THI THU GIANG, HO THU TRANG, LE NGOC ANH. Insecticide resistance to imidacloprid of brown planthopper  Nilaparvata lugens Stồl on rice varieties
56-60
 1. HOANG BICH THUY, DANG DUY HUNG, TRAN THI THU HA, NGUYEN MINH HIEU. Surveying the status of leaf fall diseae caused by corynespora  (Corynespora casiicola (Berk.&Curt.) Wei) and evaluating resitance ability of some rubber cultivars of Quang Binh in vivo condition
61-67
 1. VU THI THANH THUY, VU THI NGUYEN. Study on the effectiveness of some pesticides for control of Phyllocnistis citrella Stainton, Panonychus citri M. on Dai Minh pomelo grown in Yen Bai province
68-72
 1. NGUYEN THI OANH, TRAN NGOC LAN, TRUONG XUAN LAM. Effects of food supplement on reproduction, longevity an parasitism of Anisopteromalus calandrae (Howard) parasited on Lasioderma serricorne (Fabricius)
73-76
 1. NGUYEN VU THU PHUONG, NGUYEN VAN ANH, PHAN NGOC HOA. Determination lipid and moisture contents of coconut copra using handheld near infrared spectrometer (NIR)
77-81
 1. DUONG VAN NAM, PHAN DO HUNG, NGUYEN HOAI CHAU, DINH VAN VIEN. Recovery of phosphorous from natural rubber latex processing wastewater by struvite precipitation
82-87
 1. LE ANH SON, DAU BA THIN, LE THI UYEN. Study of some factors effecting cuttings of Ardisia gigantifolia Stapf
88-93
 1. TRAN THI THANH TAM, PHAM QUANG THU, NGUYEN MINH CHI. Some biological characteristics of Ceratocystis manginecans causing wilt disease on Acacia mangium in Thai Nguyen province
94-99
 1. DO VAN THONG, TRAN HUY MANH. Payment for forest environmental services Dong Nai province
100-109
 1. PHAM QUYNH MAI. Assemblage and dispersion of Harmonia octomaculata Fab. on the agrobiocenoses at Red river alluvial plain
110-113
 1. HOANG ANH TUAN, PHAN THANH KIEM, PHAM HUU NHUONG. Effect of nitrogen, phosphorus and calcium on nitrogen absorb of melon  (Cucumis melo) growing on soilless medium in greenhouse
114-121
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 932
 • Tháng hiện tại: 6437
 • Tổng lượt truy cập: 3490555
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh