Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2019

Đăng lúc: Thứ tư - 04/12/2019 12:35 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2019

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN PHẠM ANH THI, LA HOÀNG TRÚC NGÂN, TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN, NGUYỄN THỊ PHA. Đánh giá đa dạng di truyền của các giống lúa địa phương (Oryza sativa L.) bằng chỉ thị phân tử SSR
3-10
 1. VÕ MINH THỨ, NGUYỄN THỊ Y THANH. Hiệu quả của việc sử dụng KCIO­­­­­­­3­­ và Ca (NO­­­­­­­3­­)­­­­­­­2­­ đến khả năng chịu mặn của cây lúa
11-16
 1. NGUYỄN HỮU ĐỂ, TRẦN KIM ĐỊNH, BÙI XUÂN MẠNH, NGUYỄN CẢNH VINH, ĐINH THỊ HƯƠNG. Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần về năng suất sinh khối
17-23
 1. PHẠM THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH, LÊ THỊ THANH HUYỀN, LÊ THỊ HƯỜNG. Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô ngọt bằng phương pháp gây hạn nhân tạo trong điều kiện nhà lưới
24-28
 1. BÙI CÁCH TUYẾN, PHẠM ĐỨC TOÀN, NGUYỄN THỊ THU, PHẠM THỊ HỒNG PHI, LÊ CAO LƯỢNG, HUỲNH VĂN BIẾT. Bước đầu xác định nguyên nhân gây bệnh sọc đen thân trên cây hoa cúc (Chrysanthemum spp.) ở Lâm Đồng bằng kỹ thuật PCR
29-34
 1. TRỊNH THỊ KIM MỸ, NGUYỄN VĂN THIỆP, NGUYỄN HỮU LA. Khả năng cung cấp hom chè giống của hai dòng chè CNS -1.41 và CNS -8.31 tại Phú Hộ, Phú Thọ
35-39
 1. LÊ THỊ MỸ HÀ, NGUYỄN QUỐC HÙNG. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa và vật liệu giữ ẩm đến năng suất và chất lượng đào Mẫu Sơn tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
40-45
 1. NGUYỄN VĂN VŨ, ĐẶNG THÁI DƯƠNG, TRẦN MINH ĐỨC, NGUYỄN DANH. Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai
46-52
 1. ĐÀO HUY ĐỨC, TRẦN ĐĂNG DŨNG, NGUYỄN VĂN MẠNH, ĐỖ TRUNG BÌNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá vi lượng Cu, Zn và B dạng nano cho cây thanh long giai đoạn kinh doanh tại tỉnh Bình Thuận
53-57
 1. PHAN QUỐC HƯNG, VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG, NGUYỄN THẾ BÌNH. Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn phân giải xenlulo để xử lý bã thải dong riềng thành phân hữu cơ
58-66
 1. NGUYỄN MINH CHÍ, DƯƠNG XUÂN TUẤN, LÊ BẢO THANH. Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến khả năng bị sâu đục ngọn của cây lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) tại vùng Tây Bắc và Bắc Trung bộ
67-73
 1. LÃ NGUYÊN KHANG, THÂN THỊ HUYỀN, LÊ SỸ DOANH, NGUYỄN THỊ MAI DƯƠNG, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, DƯƠNG THANH HẢI. Đa dạng thành phần nấm cộng sinh với rễ cây Lim xanh (Erythrophleum fordii) tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
74-80
 1. TRẦN NGỌC HẢI, NGUYỄN TRỌNG GIÁP. Nghiên cứu phát triển loài sim (Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hast) ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
81-86
 1. LÊ HỒNG VIỆT, TRẦN QUANG BẢO, PHẠM VĂN HƯỜNG. Vai trò của quần thể Sến mủ (Shorea roxburghii G. Don) trong cấu trúc của rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai
87-95
 1. TRẦN XUÂN HẢI, BÙI NGUYỄN LÂM HÀ, NGÔ NGỌC HOÀNG GIANG, VŨ VĂN NGHỊ, ĐẶNG THANH LÂM. Nhu cầu nước ở đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và dự báo đến năm 2030 và năm 2050 dưới tác động của biến đổi khí hậu
96-103
 1. HOÀNG VŨ QUANG, NGUYỄN TIẾN ĐỊNH, NGUYỄN VĂN BA. Giải pháp phát triển chuỗi giá trị tre, luồng tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An
104-111
 1. NGUYỄN ĐĂNG GIÁNG CHÂU, TRẦN THỊ LAN ANH. Tốc độ phân hủy của thuốc trừ sâu Cypermethrin trên hành lá (Allium fistulosum) và cải cay (Brassica juncea) dưới điều kiện thực địa ở tỉnh Thừa Thiên – Huế
112-118
 1. NGUYỄN HỮU THUẬN, TRẦN NGỌC BÍCH, NGUYỄN PHÚC KHÁNH, HUỲNH KIM DIỆU. Khảo sát một số chỉ tiêu lý hóa vi sinh và đánh giá chất lượng nước thải tại một số cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
119-123
 1. TRẦN TRỌNG PHƯƠNG, NGUYỄN CÔNG VĂN, NGÔ THANH SƠN, TRẦN VĂN KHẢI. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
124-131
 1. TRẦN XUÂN BIÊN, DƯƠNG ĐĂNG KHÔI. Phát triển sản phẩm vải chín sớm Bình Khê tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
132-139
 1. DƯƠNG THỊ NHUNG, TRẦN THỊ THU HÀ, ĐẶNG KIM VUI, NGUYỄN XUÂN VŨ. Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây Sói rừng (Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai) bằng công nghệ nuôI cấy mô tế bào
140-149
CONTENTS  
 1. NGUYEN PHAM ANH THI, LA HOANG TRUC NGAN, TRUONG THI BICH VAN, NGUYEN THI PHA. Genetic diversity in seasonal rice (Oryza sativa L.) using simple sequence repeats (SSR) markers
3-10
 1. VO MINH THU, NGUYEN THI Y THANH. The effect of calciumnitrate and potasiumclorate on the ability of salt torelance of rire
11-16
 1. NGUYEN HUU DE, TRAN KIM DINH, BUI XUAN MANH, NGUYEN CANH VINH, DINH THI HUONG. Evaluation of combining ability for biomass productivity in maize inbred lines
17-23
 1. PHAM THI THANH HUONG, NGUYEN THI HOANG ANH, LE THI THANH HUYEN, LE THI HUONG. Evaluation of drought tolerance of several sweet corn varieties under artificial drought condition in greenhouse
24-28
 1. BUI CACH TUYEN, PHAM DUC TOAN, NGUYEN THI THU, PHAM THI HONG PHI, LE CAO LUONG, HUYNH VAN BIET. Initial identification of pathogen causing black – streaked stem disease of Chrysanthemum spp in Lam Dong province using PCR technique
29-34
 1. TRINH THI KIM MY, NGUYEN VAN THIEP, NGUYEN HUU LA. Ability to supply cuttings of tea clones of CNS -1.41 and CNS -8.31 for multiplication from mother plantations in Phu Ho, Phu Tho
35-39
 1. LE THI MY HA, NGUYEN QUOC HUNG. Effect of pruning and water absorbing materials on yield and quality of Mau Son peach in Cao Loc district, Lang Son province
40-45
 1. NGUYEN VAN VU, DANG THAI DUONG, TRAN MINH DUC, NGUYEN DANH. Research results of nursery techniques for Thien Mon Chum (Asparagus racemosus Willd.) in Gia Lai province
46-52
 1. DAO HUY DUC, TRAN DANG DUNG, NGUYEN VAN MANH, DO TRUNG BINH. Effects of single foliar fertilizers (Cu, Zn and B) in nano – form on the growth of dragon fruit grown on acrisols of Binh Thuan province
53-57
 1. PHAN QUOC HUNG, VU THI XUAN HUONG, NGUYEN THE BINH. Isolating and selecting cellulose decomposition bacteria to treat residues of galangal tuber’s starch to manure
58-66
 1. NGUYEN MINH CHI, DUONG XUAN TUAN, LE BAO THANH. Assessing the impacts of ecological factors on the potential infection of shoot borers of Chukrasia tabularis in the Northwest and North central, Vietnam
67-73
 1. LA NGUYEN KHANG, THAN THI HUYEN, LE SY DOANH, NGUYEN THI MAI DUONG, NGUYEN THI THU HANG, DUONG THANH HAI. The diversity of fungal composition associated with the rhizosphere of Erythrophleum fordii  at the National historical area Den Va, Son Tay, Ha Noi
74-80
 1. TRAN NGOC HAI, NGUYEN TRONG GIAP. Study on Rhodomyrtus tomentosa for deverlopment in Quang Trach district, Quang Binh province
81-86
 1. LE HONG VIET, TRAN QUANG BAO, PHAM VAN HUONG. Role of population (Shorea roxburghii in structure of tropical moist evergreen closed forest in Tan Phu zone of Dong Nai province
87-95
 1. TRAN XUAN HAI, BUI NGUYEN LAM HA, NGO NGOC HOANG GIANG, VU VAN NGHI, DANG THANH LAM. Water demand in the Mekong Delta of Vietnam in the current period to 2030 and 2050 under climate change
96-103
 1. HOANG VU QUANG, NGUYEN TIEN DINH, NGUYEN VAN BA. Solutions for developming bamboo value chain in Thanh Hoa and Nghe An provinces
104-111
 1. NGUYEN DANG GIANG CHAU, TRAN THI LAN ANH. Degradation of cypermethrin in green onions Allium fistulosum and mustard greens  Brassica juncea  under field conditions in Thua Thien – Hue province
112-118
 1. NGUYEN HUU THUAN, TRAN NGOC BICH, NGUYEN PHUC KHANH, HUYNH KIM DIEU. Survey of the physicochemical and microbial indicators and evaluation of the quality of wastewater in some slaughterhouses in Tra Vinh province
119-123
 1. TRAN TRONG PHUONG, NGUYEN CONG VAN, NGO THANH SON, TRAN VAN KHAI. Assessment of land use right auctioning in Bac Ninh city, Bac Ninh province
124-131
 1. TRAN XUAN BIEN, DUONG DANG KHOI. Development of Binh Khe early – ripe litchi products in Dong Trieu commune, Quang Ninh province
132-139
 1. DUONG THI NHUNG, TRAN THI THU HA, DANG KIM VUI, NGUYEN XUAN VU. The procedure for multiplication of Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai using tissue culture technology
140-149

 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 14
 • Hôm nay: 330
 • Tháng hiện tại: 69772
 • Tổng lượt truy cập: 3386912
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh