Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2020

Đăng lúc: Thứ tư - 18/11/2020 09:58 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2020

              MỤC LỤC  
 1. HỒ HUY CƯỜNG, NGUYỄN PHI HÙNG, PHẠM VŨ BẢO, VŨ VĂN KHUÊ. Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến cơ cấu cây trồng dài ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
3-9
 1. PHẠM THANH THỦY, BÙI MẠNH CƯỜNG, NGÔ THỊ MINH TÂM, TRẦN ĐÌNH LONG. Đánh giá tính ổn định về năng suất của một số tổ hợp ngô lai triển vọng trong vụ đông ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng
10-16
 1. PHẠM HỒNG MINH, NGUYỄN VĂN KHIÊM, TRẦN HỮU KHÁNH TÂN, HOÀNG THÚY NGA. Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách, liều lượng phân bón đến năng suất và chất lượng hạt giống nhân trần tại Thanh Trì-Hà Nội
17-23
 1. TRẦN HỮU BIỂN, TRẦN NHO HOÀNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng IBA, NAA, IAA đến khả năng ra rễ của hom cành loài cây Vối (Cleistocalyx operculatus Roxb.)
24-28
 1. HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG, TỪ TRUNG KIÊN, TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, PHẠM TUẤN HIỆP, TỪ QUANG HIỂN. Nghiên cứu mật độ trồng chùm ngây (Moringa oleifera) làm thức ăn chăn nuôi tại Thái Nguyên
29- 35
 1. NGUYỄN QUỐC HÙNG, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, HOÀNG THỊ TUYẾT MAI, KIỀU VĂN QUANG. Nghiên cứu sử dụng chế phẩm MEDIPAG trong quá trình bảo quản quả nhãn (Dimocapus longan Lour) trồng tại Sơn La
36-42
 1. LÊ ĐỨC THẮNG, ĐÀO THỊ THU HÀ, PHẠM VĂN NGÂN, NGUYỄN HỮU CƯỜNG. Đánh giá sinh trưởng và dự báo trữ lượng các lâm phần rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) ở Tuyên Quang
43-51
 1. NGUYỄN THỊ THUẬN, VŨ MẠNH TƯỜNG, TRẦN VĂN CHỨ. Ảnh hưởng của keo UF biến tính bằng polyvinyl alcohol đến một số tính chất cơ học của ván dán
52-57
 1. NGUYỄN VĂN PHÚ, TRẦN QUANG BẢO, LÃ NGUYÊN KHANG. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bền vững rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
58-67
 1. LƯƠNG VĂN ANH. Giải pháp nâng cao hiệu quả cấp nước sinh hoạt nông thôn trên đại bàn 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang
68-72
 1. LÊ THỊ TRANG, PHAN DOÃN ĐĂNG, TRẦN VĂN TIẾN, NGUYỄN VĂN TÚ. Đa dạng sinh học thực vật nổi ở hệ sinh thái rừng ngập mặn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
73-78
 1. NGUYỄN MỸ HẢI, NGUYỄN THỊ THU DUNG, DƯƠNG VĂN ĐOÀN, TRẦN THỊ THU HÀ. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống vô tính Mai cây (Dendrocalamus yunnannicus Hsueh et D.Z.Li) 
79-85
 1. HOÀNG VĂN THƠI, NGUYỄN THỊ HẢI HỒNG, LÊ THANH QUANG, NGUYỄN KHẮC ĐIỆU, VÕ HOÀNG ANH TUẤN. Khảo nghiệm loài và xuất xứ một số loài cây ngập mặn tại Côn Đảo và Bình Sơn
86-92
 1. PHẠM QUỐC HUY, NGUYỄN VIẾT NGHĨA, VŨ VIỆT HÀ. Cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản ở vùng biển Việt Nam
93-99
 1. NGUYỄN HỮU NGHĨA, TỐNG TRẦN HUY, ĐỖ MINH PHƯƠNG. Ứng dụng công nghệ GIS, GPS và viễn thám trong xây dựng bản đồ trực tuyến vùng nuôi tôm trên cát tỉnh Hà Tĩnh
100-105
 1. NGUYỄN ANH HIẾU, VÕ VĂN BÌNH, NGUYỄN HẢI SƠN. Nghiên cứu phương pháp vận chuyển cá Măng Elopichthys bambusa (Richarson, 1844) bố mẹ, hậu bị
106-113
 1. NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH, NGUYỄN HỮU CHIẾM, KIM LAVANE.  Sử dụng bèo tấm (Lemna minor) trong việc phát triển bền vững mô hình VACB tại nông hộ của vùng đồng bằng sông Cửu Long
114-121
 1. NGUYỄN NGỌC THÙY, BÙI XUÂN NHÃ, TRẦN MINH DẠ HẠNH, HOÀNG HÀ ANH. Đánh giá chỉ số tổn thương sinh kế của các hộ sản xuất chè quy mô nhỏ tại tỉnh Lâm Đồng
122-132
 1. TRẦN XUÂN MIỄN, LÊ QUANG TUNG, NGUYỄN THẾ CÔNG, NGUYỄN THỊ DUNG, PHẠM THỊ KIM THOA. Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
133-141
CONTENTS  
 1. HO HUY CUONG, NGUYEN PHI HUNG, PHAM VU BAO, VU VAN KHUE. The effects of temperature and rainfall by climate change to perenial crop structures in Van Ninh district, Khanh Hoa province
3-9
 1. PHAM THANH THUY, BUI MANH CUONG, NGO THI MINH TAM, TRAN DINH LONG. Evaluation of yield stability of maize promising hybrid combinations in winter in the Red river provinces
10-16
 1. PHAM HONG MINH, NGUYEN VAN KHIEM, TRAN HUU KHANH TAN, HOANG THUY NGA. The effects of planting distance, fertilizer doses to yield and quality of Adenosma glutinosum seed in Thanh Tri-Ha Noi
17-23
 1. TRAN HUU BIEN, TRAN NHO HOANG. Study on the effects of growth regulation substances (IBA, NAA, IAA) on rooting possibility of cuttings of Voi (Cleistocalyx operculatus Roxb.)
24-28
 1. HOANG THI HONG NHUNG, TU TRUNG KIEN, TRAN THI BICH NGOC, PHAM TUAN HIEP, TU QUANG HIEN. A study on plant density of Moringa oleifera for animal feed at Thai Nguyen province
29- 35
 1. NGUYEN QUOC HUNG, HOANG THI LE HANG, HOANG THI TUYET MAI, KIEU VAN QUANG. Research of using MEDIPAG for longan (Dimocapus longan Lour) fruits growed at Son La province
36-42
 1. LE DUC THANG, DAO THI THU HA, PHAM VAN NGAN, NGUYEN HUU CUONG. Growth assessment and prediction volume of forest stands Manglietia conifera in Tuyen Quang province
43-51
 1. NGUYEN THI THUAN, VU MANH TUONG, TRAN VAN CHU. Effect of  UF resin modified by polyvinyl alcohol on some mechanical properties of plywood
52-57
 1. NGUYEN VAN PHU, TRAN QUANG BAO, LA NGUYEN KHANG. Factors affecting to sustainable production plantation forest management in Dong Nai province
58-67
 1. LUONG VAN ANH. Solutions to improve the effciency of rural daily-life water supply in 4 mountainous and Highland districts of Ha Giang province
68-72
 1. LE THI TRANG, PHAN DOAN DANG, TRAN VAN TIEN, NGUYEN VAN TU. Phytoplankton  biodiversity  in Cu Lao Dung mangrove ecosystem, Soc Trang province
73-78
 1. NGUYEN MY HAI, NGUYEN THI THU DUNG, DUONG VAN DOAN, TRAN THI THU HA. Research on  technical measures in clonal propagation of Dendrocalamus yunnannicus  Hsueh et D.Z.Li
79-85
 1. HOANG VAN THOI, NGUYEN THI HAI HONG, LE THANH QUANG, NGUYEN KHAC DIEU, VO HOANG ANH TUAN. Species and provenances trial  of some mangrove species at  Con  Dao and Binh Son
86-92
 1. PHAM QUOC HUY, NGUYEN VIET NGHIA, VU VIET HA. Scientific basis and propose measures for the protection of Vietnam marine fishery resources
93-99
 1. NGUYEN HUU NGHIA, TONG TRAN HUY, DO MINH PHUONG. Application of  GIS, GPS and  remote sensing technology to buid the  sandy shrimp farming areas online map of  Ha Tinh province    
100-105
 1. NGUYEN ANH HIEU, VO VAN BINH, NGUYEN HAI SON. Study on the method of transporting yellowcheek Elopichthys bambusa (Richarson, 1844) 
106-113
 1. NGUYEN TRUONG THANH, NGUYEN HUU CHIEM, KIM LAVANE.  Using duckweed (Lemna minor) in sustainable development of  VACB model in  household of  the Mekong delta
114-121
 1. NGUYEN NGOC THUY, BUI XUAN NHA, TRAN MINH DA HANH, HOANG HA ANH. Assessing livelihood vulnerability indices of small scale tea farming households in Lam Dong province
122-132
 1. TRAN XUAN MIEN, LE QUANG TUNG, NGUYEN THE CONG, NGUYEN THI DUNG, PHAM THI KIM THOA. Current situation of facility work at some investment projects for construction of infrastructure facilities in Gia Binh district, Bac Ninh province
133-141

 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 935
 • Tháng hiện tại: 6440
 • Tổng lượt truy cập: 3490558
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh