Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2019

Đăng lúc: Thứ ba - 19/11/2019 13:58 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2019

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THƠ. Tăng nguồn hữu cơ cho đất để nâng cao đa dạng sinh học đất và quản lý dịch hại cây trồng hiệu quả
3-8
 1. MA THỊ THU LỆ, TRƯƠNG KIM OANH, TẠ PHƯƠNG THÙY, NGÔ BẢO OANH, NGUYỄN THỊ TÌNH, NGÔ XUÂN BÌNH, BÙI TRI THỨC, NGUYỄN TIẾN DŨNG. Tách dòng và thiết kế vector chuyển gene chịu hạn AtYUCCA6 từ cây Arabidopsis thaliana
9-14
 1. LÊ QUÝ TƯỜNG, LÊ VĂN NINH. Lai tạo và khảo nghiệm giống ngô lai đơn QT35 tại các tỉnh Bắc Trung bộ
15-21
 1. TRẦN NGỌC HẢI, PHẠM THANH HÀ, PHẠM ANH TÁM, NGUYỄN ĐỨC THẮNG, NGÔ XUÂN THẮNG. Một số đặc điểm về sinh vật học loài lan Hài vân bắc (Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Pfitzer), lan Thủy tiên hường (Dendrobium amabile O’Brien) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa
22-28
 1. TRẦN ĐỨC TƯỜNG. Nghiên cứu trồng nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) trên phế phụ phẩm cùi bắp và vỏ trấu
29-35
 1. TRƯƠNG THỊ HỒNG HẢI, NGUYỄN ĐÌNH THÀNH, NGUYỄN THỊ KIM CÚC, ĐẶNG THANH LONG, HỒ THỊ HUYỀN TRÂN, NGUYỄN MẠNH TUẤN, TRỊNH MINH QUÝ, VÕ VĂN TIN, HỒ VĂN ĐOÀN. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố đến khả năng mọc mầm của hạt giống, sinh trưởng và phát triển của cây giống sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv)
36-43
 1. NGUYỄN MINH CHÍ, PHẠM QUANG THU, LÂM VĂN PHONG, NGÔ ĐÌNH VĂN, NGUYỄN VĂN NAM, NGUYỄN THỊ TUYÊN. Nấm Fusarium proliferatum gây bệnh thối rễ cam tại tỉnh Quảng Ninh
44-49
 1. LÊ VĨNH THÚC, HUỲNH ANH KIỆT, TRẦN THỊ MỘNG TUYỀN, NGUYỄN HỒNG HUẾ, TRẦN NGỌC HỮU, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Ảnh hưởng của phun silic qua lá đến sinh trưởng và năng suất giống vừng đen ĐH -1 (Sesamum indicum L.) trồng trên đất nhiễm mặn
50-55
 1. ĐỖ HOÀNG THẾ PHÚC, HOÀNG THỊ THÁI HÒA. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng silic đến cây lạc trên đất phù sa tỉnh Thừa Thiên - Huế
56-62
 1. LÊ THỊ LOAN, CAO NGỌC ĐIỆP. Tối ưu hóa khả năng tổng hợp chất kết tụ sinh học của chủng vi khuẩn  Bacillus subtilis PO.03.B và thử nghiệm xử lý nước thải từ cơ sở sản xuất bún
63-71
 1. LÊ PHAN THÙY HẠNH, TRẦN QUYẾT THẮNG. Tối ưu hóa quá trình trích ly hợp chất Polyphenol tổng có hỗ trợ vi sóng từ hạt của cây bơ  (Persea americana Mill)
72-80
 1. LÊ HOÀNG VŨ, HỨA NGỌC ÁNH, VŨ NGỌC ÚT. Thành phần luân trùng trong các ao nuôi thủy sản dọc theo tuyến sông Hậu
81-86
 1. ĐẶNG XUÂN CƯỜNG, VŨ NGỌC BỘI, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN, ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN. Nghiên cứu xác định hàm lượng Polyphenol tổng số, hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzyme õ-glucosidase trong Hải miên (Stylissa sp.)
87-94
 1. PHẠM VIỆT ĐỨC, LÊ ĐỨC, ĐINH NGỌC TẤN, ĐẶNG ĐỨC KHANH, PHẠM QUỐC VIỆT. Nghiên cứu sản phẩm trung gian của quá trình xử lý 2,4-D; 2,4,5-T bằng Fe0 nano trong dung dịch và trong đất nhiễm dacam/dioxin tại sân bay Biên Hòa
95-101
 1. HỒ VIỆT CƯỜNG, TRỊNH QUANG TOÀN, ĐỖ HOÀI NAM, PHAN CAO DƯƠNG. Đánh giá biến động cực trị mưa trên lưu vực sông Đà - Thao bằng việc sử dụng bộ mô hình khí tượng thủy văn kết hợp WEHY-HCM
102-108
 1. NGUYỄN TUẤN ANH, VŨ CẨM LƯƠNG, NGUYỄN PHÚ HÒA. Thành phần loài còng thuộc họ sesarmidae ở rừng ngập mặn Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh
109-114
 1. NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN XUÂN TRỊNH, NGUYỄN THÙY DUYÊN. Đánh giá rủi ro và thiệt hại do nhiệt độ đối với nuôi tôm: Áp dụng thử ở vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ
115-124
 1. LÊ VĂN BÌNH, NGUYỄN HOÀI THU. Một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm phòng trừ loài sâu róm xám (Gastropacha sp.) ăn lá Keo tai tượng tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
125-129
 1. TRẦN THỊ THU HÀ, NGUYỄN THỊ THU DUNG, PHẠM THỊ THẢO, DƯƠNG VĂN ĐOÀN, KHUẤT HỮU TRUNG. Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến khả năng nhân giống in vitro cây thông đất (Huperzia squarrosa (G. Forst.) Trev.)
130-138
 1. PHẠM ĐÌNH SÂM, NGUYỄN HUY SƠN, VŨ TIẾN LÂM, HỒ TRUNG LƯƠNG, CAO VĂN LẠNG, TRẦN HỒNG VÂN. Kết quả nghiên cứu bón phân cho rừng trồng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) ở Uông Bí, Quảng Ninh
139-144
 1. NGUYỄN THỊ MINH, NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN. Nghiên cứu các nguyên liệu để sản xuất vật liệu sinh học dùng tái tạo thảm thực vật trên đất dốc
145-154
CONTENTS  
 1. NGUYEN THO. Improvement of organic sources in soil to increase soil biodiversity and management efficiency of crop diseases
3-8
 1. MA THI THU LE, TRUONG KIM OANH, TA PHUONG THUY, NGO BAO OANH, NGUYEN THI TINH, NGO XUAN BINH, BUI TRI THUC, NGUYEN TIEN DUNG. Cloning and vector construction of  AtYUCCA6 gene from  Arabidopsis thaliana
9-14
 1. LE QUY TUONG, LE VAN NINH. Results of breeding and testing a medium maize hybrid QT35 in North central provinces of Vietnam
15-21
 1. TRAN NGOC HAI, PHAM THANH HA, PHAM ANH TAM, NGUYEN DUC THANG, NGO XUAN THANG. The biological characteristics of two rare orchid species - Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Pfitzer), and  Dendrobium amabile O’Brien in Xuan Lien Nature Reserve, Thanh Hoa province
22-28
 1. TRAN DUC TUONG. Production of Pycnoporus sanguineus on substrates of corn cobs and rice hulls
29-35
 1. TRUONG THI HONG HAI, NGUYEN DINH THANH, NGUYEN THI KIM CUC, DANG THANH LONG, HO THI HUYEN TRAN, NGUYEN MANH TUAN, TRINH MINH QUY, VO VAN TIN, HO VAN DOAN. Effect of some factors on seed genmination capacity, seedling growth and development of Ngoc Linh gingseng Panax vietnamensis Ha et Grushv
36-43
 1. NGUYEN MINH CHI, PHAM QUANG THU, LAM VAN PHONG, NGO DINH VAN, NGUYEN VAN NAM, NGUYEN THI TUYEN. Root rot disease causing by  Fusarium proliferatum on citrus in Quang Ninh province, Viet nam
44-49
 1. LE VINH THUC, HUYNH ANH KIET, TRAN THI MONG TUYEN, NGUYEN HONG HUE, TRAN NGOC HUU, NGUYEN QUOC KHUONG. Effects of silicon foliar spray on growth and yield of black sesame variety  ĐH -1 (Sesamum indicum L.) cultivated on saline – affected soil
50-55
 1. DO HOANG THE PHUC, HOANG THI THAI HOA. Study on effect of silicon rates on peanut in alluvial soil of Thua Thien – Hue province
56-62
 1. LE THI LOAN, CAO NGỌC DIEP. Optimization of bioflocculant produced by  Bacillus subtilis PO.03.B and its application in wastewater treatment from vermicelli – noodle factories
63-71
 1. LE PHAN THUY HANH, TRAN QUYET THANG. Optimization of microwave – assisted extraction of phenolic compounds from avocado seed (Persea americana Mill)
72-80
 1. LE HOANG VU, HUA NGOC ANH, VU NGOC UT. The composition of rotifera in the aquaculture ponds along the Hau river
81-86
 1. DANG XUAN CUONG, VU NGOC BOI, NGUYEN THI PHUONG HIEN, DANG THI THANH TUYEN. Total polyphenol content, antioxidant and inhibition enzyme õ - glucosidase activities of sponge  Stylissa sp.
87-94
 1. PHAM VIET DUC, LE DUC, DINH NGOC TAN, DANG DUC KHANH, PHAM QUOC VIET. Study on intermediary products of the treatment of 2,4-D and 2,4,5-T by  Fe0 nano in solution and in Bien Hoa soil polluted by orange/dioxin agents
95-101
 1. HO VIET CUONG, TRINH QUANG TOAN, DO HOAI NAM, PHAN CAO DUONG. Evaluation of extremely impact of the river basin on Da river basin – Thao by the use of the method of combined hydraulic hydraulics WEHY - HCM
102-108
 1. NGUYEN TUAN ANH, VU CAM LUONG, NGUYEN PHU HOA. Species composition of mangrove crabs belongs to family sesarmidae in Can Gio mangove forest of Ho Chi Minh city
109-114
 1. NGUYEN THANH TUNG, NGUYEN XUAN TRỊNH, NGUYEN THUY DUYEN. Risk and loss assessment for shrimp culture induced by temperature: A casestudy in Northen coastal area, Vietnam
115-124
 1. LE VAN BINH, NGUYEN HOAI THU. Some biological characteristics and control leaf – eating Gastropacha sp. on Acacia mangium in Yen Binh districts of Yen Bai province
125-129
 1. TRAN THI THU HA, NGUYEN THI THU DUNG, PHAM THI THAO, DUONG VAN DOAN, KHUAT HUU TRUNG. Influence of growth stimulant on the in vitro breeding ability of Huperzia squarrosa (G. Forst.) Trev.
130-138
 1. PHAM DINH SAM, NGUYEN HUY SON, VU TIEN LAM, HO TRUNG LUONG, CAO VAN LANG, TRAN HONG VAN. Primary research results on fertilizer application to Acacia auriculiformis plantations in Uong Bi, Quang Ninh province
139-144
 1. NGUYEN THI MINH, NGUYEN THI KHANH HUYEN. Research on materials to produce biological material for revegetation on slope land
145-154

Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Khách viếng thăm: 6
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 236
 • Tháng hiện tại: 69678
 • Tổng lượt truy cập: 3386818
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh