Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2018

Đăng lúc: Thứ tư - 14/11/2018 14:15 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2018

MỤC LỤC  
 1. THÁI ANH HÒA, LÊ QUANG THÔNG, PHẠM MINH TRÍ. Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long theo mô hình kiểu mới
3 - 10
 1. HOÀNG VŨ QUANG, PHẠM DUY KHÁNH. Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho hộ chăn nuôi lợn ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
11- 18
 1. TRẦN VĂN HÂU, NGUYỄN MINH THƯ, HUỲNH LÊ ANH NHI, TRẦN SỸ HIẾU. Ảnh hưởng của Paclobutrazol, biện pháp khoanh cành và phủ gốc lên sự ra hoa cam Soàn (Citrus sinensis L.) tại huyện Phụng Hiệp. tỉnh Hậu Giang
19-26
 1. NGUYỄN TÀI TOÀN, VŨ VĂN LIẾT, TRẦN TÚ NGÀ, LÊ VĂN KHÁNH. Đặc điểm nông sinh học, năng suất và thành phần sinh hóa của một số dòng/giống vừng triển vọng tại tỉnh Nghệ An
27-32
 1. LÂM XUÂN THÁI, LÊ VĂN QUANG, LÊ THỊ THU TRANG. Đánh giá một số giống lúa mới đề xuất vào cơ cấu giống lúa của Hà Tĩnh
33--39
 1. TRỊNH THỊ SEN, TRẦN VĂN TÝ. Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến khả năng chống chịu và năng suất lúa trên đất mặn tại tỉnh Quảng Nam
40--48
 1. NGUYỄN THỊ LOAN, TRẦN THỊ HỒNG HẠNH. Ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ và dung dịch hữu cơ HB101 đến sinh trưởng và năng suất giống lúa Bắc hương 9
49- 57
 1. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, TRẦN ĐỨC THẠNH, BÙI THỊ NGA, CHÂU MINH KHÔI. Nghiên cứu hàm lượng đạm, lân hữu dụng trong đất trồng bắp (Zea mays L.) tưới nước thải biogas
58- 65
 1. ĐỖ MINH CƯỜNG, NGUYỄN TRUNG KIÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và sản xuất thử nghiệm than sinh học ( Biochar) từ rơm, trấu
 66- 74
 1. PHẠM BẰNG PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ TÌNH, VI ĐẠI LÂM, TRẦN VĂN CHÍ, HOÀNG VĂN NÂNG, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGÔ XUÂN BÌNH. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh trưởng và tạo sinh khối nấm Lim xanh (Ganoderma lucidum (Leyss.Ex Fr.) Karst) in vitro thu thập từ tỉnh Thanh Hóa
75- 81
 1. VŨ VĂN ĐỊNH, LÊ THỊ XUÂN, ĐÀO NGỌC QUANG, PHẠM VĂN NHẬT, NGUYỄN THỊ LOAN. Phân lập tuyển chọn vi khuẩn nội sinh đối kháng với nấm (Fusarium oxysporum) gây bệnh thối rễ cây Ba kích
82- 86
 1. TRẦN THỊ NẮNG THU, LÊ XUÂN CHINH, TRẦN ÁNH TUYẾT, NGUYỄN THỊ DUNG. Ảnh hưởng của tần suất và thời điểm cho ăn đến tăng trưởng và sử dụng thức ăn của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
87- 93
 1. HUỲNH NGỌC ANH TUẤN, NGUYỄN TRI QUANG HƯNG, NGUYỄN MINH KỲ. Thiết kế hệ thống xử lý tái sử dụng nước mưa: Nghiên cứu trường hợp ở Đồng Nai
94-100
 1. NGUYỄN THỐNG, LƯU XUÂN LỘC, HỒ TUẤN ĐỨC, TRẦN THANH THẢO. Tác động kè dạng T bảo vệ giảm xói lở bờ biển Gò Công - đồng bằng sông Cửu Long
101-106
 1. PHẠM ĐÌNH VĂN. Nghiên cứu bố trí hợp lý hệ thống nêm cát để xử lý  thấm cho đập đất vừa và nhỏ
107-113
 1. LÊ VĂN LONG, NGUYỄN MINH THANH, PHÙNG THỊ TUYẾN, LÊ BÁ TOÀN, PHẠM XUÂN QUÝ. Cấu trúc quần thụ và đa dạng loài cây gỗ đối với rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
114-121
 1. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO, CHÂU THỊ THANH, LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO, HOÀNG PHƯỚC THÔI, VŨ THỊ THÙY TRANG. Kỹ thuật nhân giống tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell) bằng hom cành và hom rễ tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
122-128
 1. PHÍ HỒNG HẢI. Chọn lọc các gia đình ưu việt keo tai tượng phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho các tỉnh miền Bắc
129-136
 1. TRẦN MẠNH LONG, VŨ TIẾN THỊNH. Ước lượng mật độ và kích thước quần thể của loài Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae) ở phân khu Nam Cát Tiên, Vườn Quốc gia Cát Tiên
137- 143
 1. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, NÔNG THÁI HÒA. Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở xã Hoàng Nông, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên
144- 149
CONTENTS  
 1. THAI ANH HOA, LE QUANG THONG, PHAM MINH TRI. Performance of agricultural cooperatives in the Mekong delta under the new cooperative model
3 - 10
 1. HOANG VU QUANG, PHAM DUY KHANH. Curent situation and solution for vocational education and training activities for swine farms in some Northern provinces of VietNam
11- 18
 1. TRAN VAN HAU, NGUYEN MINH THU, HUYNH LE ANH NHI, TRAN SY HIEU. Effects of Paclobutrazol, branch cincturing and raised – bed mulching on the flowering of “Soan” orange (Citrus sinensis L.) in Phung Hiep district, Hau Giang province
19-26
 1. NGUYEN TAI TOAN, VU VAN LIET, TRAN TU NGA, LE VAN KHANH. Agronomic, yield characteristics and biochemical component of promising sesame genotypes in Nghe An province
27-32
 1. LAM XUAN THAI, LE VAN QUANG, LE THI THU TRANG. Assessment of new rice varieties for recommending them to the list used in Ha Tinh
33--39
 1. TRINH THI SEN, TRAN VAN TY. Effect of potassium fertilizer amount on tolerance ability and rice yield in saline soil at Quang Nam province
40--48
 1. NGUYEN THI LOAN, TRAN THI HONG HANH. Effect of organic fertilizer doses and sprayed levels of HB101 organic solution on growth and yield of BH9 rice variety 
49- 57
 1. NGUYEN PHUONG THAO, TRAN DUC THANH, BUI THI NGA, CHAU MINH KHOI. Study on available nitrogen and phosphorus in soil cultivating maize ( Zea mays L.) irrigated with biogas effluent
58- 65
 1. DO MINH CUONG, NGUYEN TRUNG KIEN, NGUYEN THI NGOC. Design, manufacturing and testing biochar kiln for rice straw and husk biochar production
66- 74
 1. PHAM BANG PHUONG, NGUYEN THI TINH, VI DAI LAM, TRAN VAN CHI, HOANG VAN NANG, NGUYEN TIEN DUNG, NGO XUAN BINH. Effect of some factors on growth and biomass production of Ganoderma lucidum (Leyss .Ex Fr.) Karst) in vitro collected from Thanh Hoa province
75- 81
 1. VU VAN DINH, LE THI XUAN, DAO NGOC QUANG, PHAM VAN NHAT, NGUYEN THI LOAN. Isolating and screening bacterial endophytes against (Fusarium oxysporum) causing root – rot disease in morinda officinalis
82- 86
 1. TRAN THI NANG THU, LE XUAN CHINH, TRAN ANH TUYET, NGUYEN THỊ DUNG. Effects of feeding frequency, feeding time on growth and feed utilization of pangasius (Pangasianodon hypophthalmus)
87- 93
 1. HUYNH NGOC ANH TUAN, NGUYEN TRI QUANG HUNG, NGUYEN MINH KY. Designing rainwater reuse system: A case study in Dong Nai province
94-100
 1. NGUYEN THONG, LUU XUAN LOC, HO TUAN DUC, TRAN THANH THAO. Coastal erosion prevention in Go Cong beach by T – head shape groynes
101-106
 1. PHAM DINH VAN. Study the reasonable distance of sand bedding to control seepage for small and medium – sized dams
107-113
 1. LE VAN LONG, NGUYEN MINH THANH, PHUNG THI TUYEN, LE BA TOAN, PHAM XUAN QUY. Stand structure and tree species diversity of tropical evergreen moist close forest in Tan Phu area, Dong Nai province
114-121
 1. PHAM THI PHUONG THAO, CHAU THI THANH, LE THI PHUONG THAO, HOANG PHUOC THOI, VU THI THUY TRANG. Technique of multiplication of Tram gio (Melaleuca cajuputi Powell) by cutting from roots and branches in Quang Dien district, Thua Thien – Hue province
122-128
 1. PHI HONG HAI. Selection of superior families of Acacia mangium for timber plantation in Northern provinces
129-136
 1. TRAN MANH LONG, VU TIEN THINH. Estimating density and population size of southern yellow – cheeked gibbon (Nomascus gabriellae) in Nam Cat Tien sector, Cat Tien National Park
137- 143
 1. NGUYEN THI THU HIEN, NONG THAI HOA. Research on the diversity of medicinal plant resources in Hoang Nong commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province
144- 149
Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 22
 • Hôm nay: 2188
 • Tháng hiện tại: 35709
 • Tổng lượt truy cập: 3352849
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl