Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2020

Đăng lúc: Thứ năm - 22/10/2020 09:19 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2020

                MỤC LỤC  
 1. CAO LỆ QUYÊN, PHÙNG GIANG HẢI. Mối quan hệ giữa chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn và ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường trong phát triển nghề cá biển bền vững và có trách nhiệm
3-13
 1. NGUYỄN CHU HỒI, CAO LỆ QUYÊN, ĐỖ SONG HÀO. Vai trò của ngư dân trong phát triển nghề cá biển bền vững và có trách nhiệm ở Việt Nam.
14-22
 1. NGUYỄN HỮU NGHĨA, PHAN THỊ VÂN. Ứng dụng công nghệ nanobubble cho nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng và tiềm năng
23-30
 1. VÕ THÁI HIỆP, ĐẶNG THANH HÀ, NGUYỄN NGỌC THÙY. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ nuôi tôm nước lợ tại tỉnh Bến Tre
31-41
 1. HỒ HUY CƯỜNG, NGUYỄN PHI HÙNG, PHẠM VŨ BẢO, VŨ VĂN KHUÊ. Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến các cơ cấu cây trồng ngắn ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
42- 49
 1. TRẦN THỊ PHƯỢNG, HUỲNH VĂN CHƯƠNG, NGUYỄN QUANG TÂN, NGUYỄN BÍCH NGỌC, NGUYỄN THỊ HỒNG MAI. Ứng dụng phương pháp GIS có sự tham gia mô phỏng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
50-57
 1. VŨ THANH BIỂN, TRIỆU HỒNG LỤA, NGUYỄN VĂN QUÂN, ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH, ĐỖ THỊ THU HÀ, NGUYỄN TUẤN CƯỜNG, BÙI LÊ VINH. Đánh giá nhận thức của nông dân về vấn đề thoái hóa đất trên đất dốc trồng sắn và vai trò của các giải pháp nông nghiệp bảo tồn trong cải tạo đất tại tỉnh Yên Bái
58-65
 1. PHẠM THANH THỦY, BÙI MẠNH CƯỜNG, TRẦN ĐÌNH LONG. Đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của tập đoàn dòng ngô thuần ngắn ngày
66-71
 1. NGUYỄN THỊ THU, TRẦN THỊ DIỆU, LÊ THÁI SƠN, PHẠM THÀNH TRANG. Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ cháy trên đất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên
72-80
 1. ĐINH MAI VÂN, NGUYỄN MINH THANH, VŨ VĂN ĐỊNH. Biến động hàm lượng phốt pho hòa tan và vi sinh vật phân giải các hợp chất phốt pho khó tan trong đất rừng sau cháy
81-89
 1. NGUYỄN ĐẠT PHƯƠNG, ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG, NGUYỄN HỮU CHIẾM, PHẠM NGỌC THOA, NGUYỄN XUÂN LỘC. Nghiên cứu hấp phụ nitrát trong nước thải sau biogas bằng sử dụng than sinh học được sản xuất từ cây Lục bình (Eichhornia crassipes) theo đường đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich
90-96
 1. ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG, PHAN THỊ THANH TUYỀN, NGUYỄN THỊ THIÊN TRÚC, NGUYỄN ĐẠT PHƯƠNG, PHẠM NGỌC THOA, NGUYỄN HỮU CHIẾM, NGUYỄN XUÂN LỘC. Khả năng hấp phụ Methyl da cam của than sinh học từ lục bình (Eichhornia crassipes)
97-103
 1. ĐỖ THỊ HIỀN, LÊ THỊ QUỲNH HOA, LÊ THỊ TRINH. Đánh giá tác động của một số nguồn nước thải sinh hoạt không tập trung thuộc khu vực Hà Nội đến chất lượng nước sông Nhuệ
104-111
 1. NGUYỄN THANH GIAO. Mối liên hệ giữa chất lượng nước mặt và thành phần phiêu sinh thực vật tại Bắc Vàm Nao, An Giang
112-121
 1. HOÀNG THÁI NINH, NGUYỄN KHẮC ANH, NGUYỄN MẠNH KHẢI, NGUYỄN THẾ HINH, TRẦN VĂN QUY. Nghiên cứu đánh giá tác động của chăn nuôi lợn thịt quy mô trang trại tới môi trường tỉnh Nam Định
122-128
 1. LÊ NGUYỄN ĐOAN DUY, CHÂU TRẦN DIỄM ÁI, NGUYỄN THỊ NGUYÊN, TRẦN THỊ NGỌC YÊN, VÕ THỊ THẢO LY. Nghiên cứu sử dụng quang phổ cận hồng ngoại kết hợp với phương pháp chemometrics để xác thực nhanh nguyên liệu gạo
129-134
 1. ĐỖ NĂNG VỊNH, HÀ THỊ THÚY, LÊ QUỐC HÙNG, NGUYỄN VĂN TOÀN, VŨ ANH TUẤN, LÊ VĂN TAM, LÊ TRUNG HIẾU, LÊ BÁ TRIỀU. Nghiên cứu năng suất và tiềm năng sinh khối cây mía tại Công ty Mía đường Lam Sơn, Thanh Hóa
135-144
 1. LÊ TẤN TRUNG, NGUYỄN VĂN CHƯƠNG. Ảnh hưởng của phân trùn quế và phân bón lá Hi–Boron 7-14 đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống lúa OM 18 trong vụ đông xuân và hè thu năm 2019 -2020
145-151
 1. ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG, TRẦN QUỐC TOÀN, HÀ XUÂN LINH. Ảnh hưởng của phân bón lá nano kẽm oxit đến sinh trưởng, phát triển, năng suất chất lượng cam Sành trồng tại Hàm Yên, Tuyên Quang
152-157
 1. TRẦN THỊ TRANG, NGUYỄN VĂN KHIÊM, NHỮ THU NGA, TRẦN NGỌC THANH, NGUYỄN MINH TUYÊN, TRỊNH VĂN VƯỢNG. Đặc điểm nông sinh học của một số nguồn gen nga truật (Curcuma zedoaria Rosc.) thu thập tại Việt Nam
158-165
CONTENTS  
 1. CAO LE QUYEN, PHUNG GIANG HAI. Agriculture, farmer, rural development and fisheries, fishermen fishing ground policies in sustainable and responsible fisheries development
3-13
 1. NGUYEN CHU HOI, CAO LE QUYEN, DO SONG HAO. Strengthening role of fishermen in sustainable and responsible marine fisheries development in Vietnam
14-22
 1. NGUYEN HUU NGHIA, PHAN THI VAN. Application of nanobubble technology in aquaculture: Present and potential
23-30
 1. VO THAI HIEP, DANG THANH HA, NGUYEN NGOC THUY. Determinants of the decision to apply the climate change adaptation strategy by brackish shrimp farmers in Ben Tre province
31-41
 1. HO HUY CUONG, NGUYEN PHI HUNG, PHAM VU BAO, VU VAN KHUE. The effects of temperature and rainfall by climate change to annual crop structures in Van Ninh district, Khanh Hoa province
42- 49
 1. TRAN THI PHUONG, HUYNH VAN CHUONG, NGUYEN QUANG TAN, NGUYEN BICH NGOC, NGUYEN THI HONG MAI. Applying participatory GIS method to simulate the effects of climate change on agricultural production in Bac Tra My district, Quang Nam province 
50-57
 1. VU THANH BIEN, TRIEU HONG LUA, NGUYEN VAN QUAN, DO THI DUC HANH, DO THI THU HA, NGUYEN TUAN CUONG, BUI LE VINH. Assessment of farmers’ perceptions on land degfradation of sloped cassava plantations and effects of some conservation measures in restoring degraded land in Yen Bai province
58-65
 1. PHAM THANH THUY, BUI MANH CUONG, TRAN DINH LONG. Agrobiological characteristics and combining ability of early maize inbred lines
66-71
 1. NGUYEN THI THU, TRAN THI DIEU, LE THAI SON, PHAM THANH TRANG. Spatial prediction of agricultural fire risk areas using GIS and remote sensing technology in Dien Bien province, Vietnam
72-80
 1. DINH MAI VAN, NGUYEN MINH THANH, VU VAN DINH. Dynamic of dissolved phosphorus and phosphate solubilizing microbes in post–fire forest soil
81-89
 1. NGUYEN DAT PHUONG, DO THI MY PHUONG, NGUYEN HUU CHIEM, PHAM NGOC THOA, NGUYEN XUAN LOC. Adsorption study of nitrate from intitial wastewater of biogas by water hyacinth  (Eichhornia crassipes) biochars follow the Langmuir and Freundlich isotherms
90-96
 1. DO THI MY PHUONG, PHAN THI THANH TUYEN, NGUYEN THI THIEN TRUC, NGUYEN DAT PHUONG, PHAM NGOC THOA, NGUYEN HUU CHIEM, NGUYEN XUAN LOC. Adsorption of Methyl orange from aqueous solution using water hyacinth biochars  (Eichhornia crassipes)
97-103
 1. DO THI HIEN, LE THI QUYNH HOA, LE THI TRINH. Assessment of the impacts of unconcentrated domestic wastewater in HaNoi on the water quality of Nhue river
104-111
 1. NGUYEN THANH GIAO. Phytoplankton-surface water quality relationship at Bac Vam Nao, An Giang
112-121
 1. HOANG THAI NINH, NGUYEN KHAC ANH, NGUYEN MANH KHAI, NGUYEN THE HINH, TRAN VAN QUY. Environmental status assessment of pig production at large scale farm in Nam Dinh province
122-128
 1. LE NGUYEN DOAN DUY, CHAU TRAN DIEM AI, NGUYEN THI NGUYEN, TRAN THI NGOC YEN, VO THI THAO LY. Study on the authentication of rice using near infrared spectroscopy and chemometrics
129-134
 1. DO NANG VINH, HA THI THUY, LE QUOC HUNG, NGUYEN VAN TOAN, VU ANH TUAN, LE VAN TAM, LE TRUNG HIEU, LE BA TRIEU. Research on productivity and biomass potential of improved sugarcane varieties at Lam Son, Thanh Hoa Sugar cane Corporation
135-144
 1. LE TAN TRUNG, NGUYEN VAN CHUONG. Affects of earthworm manure and foliar fertilizer Hi-Boron 7-14 on yield composition factors and yield of rice variety OM18 in the winter spring and summer autumn season of 2019-2020
145-151
 1. DANG THI HONG PHUONG, TRAN QUOC TOAN, HA XUAN LINH. Effects of nano zinc oxide foliar fertilizer to growth, development, yield and quality of king orange grown in Ham Yen, Tuyen Quang
152-157
 1. TRAN THI TRANG, NGUYEN VAN KHIEM, NHU THU NGA, TRAN NGOC THANH, NGUYEN MINH TUYEN, TRINH VAN VUONG. Bio- agronomic characteristics of some gemplasms of Curcuma zedoaria Rosc. collected in Vietnam
158-165

 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 474
 • Tháng hiện tại: 3482
 • Tổng lượt truy cập: 3487600
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh