Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2018

Đăng lúc: Thứ tư - 31/10/2018 09:27 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2018

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÂN, BÙI CHÍ BỬU. Sàng lọc dòng lúa nếp từ quần thể OM7348/Nếp sáp//OM7348 mang gien kháng bệnh bạc lá tại đồng bằng sông Cửu Long
3 - 9
 1. ĐINH THỊ THU LÊ, ĐỖ THỊ THU HÀ, VŨ THỊ HẰNG, NGUYỄN QUANG THẠCH. Đánh giá khả năng kháng bệnh vi rút PVY và các đặc tính nông sinh học của các dòng ưu tú được tạo ra từ lai lại giữa con lai soma và khoai tây trồng
10- 17
 1. TRẦN VĂN HÂU, NGUYỄN CHÍ LINH, TRẦN SỸ HIẾU. Đặc điểm ra hoa, đậu quả và phát triển quả của giống xoài Ba màu tại huyện chợ Mới, tỉnh An Giang
18-24
 1. LÊ THỊ THANH HUYỀN, TRẦN CÔNG HẠNH, TRẦN ĐÌNH LONG. Ảnh hưởng của chất điều hòa pH đất đến năng suất và hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa
25-32
 1. NGUYỄN HỒNG HẠNH, NGUYỄN VĂN HOAN, PHẠM VĂN CƯỜNG. Ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa DCG66 so với Khang dân 18 tại Gia Lâm, Hà Nội
33-40
 1. VŨ HOÀNG PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ AN, NGÔ HỒNG BÌNH. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống cây mắc ca cho vùng Tây Bắc – Việt Nam   
41-45
 1. HỒ VĂN HÒA, CHÂU THANH BÌNH, NGUYỄN HỒNG QUÂN, HỒ HỮU LỘC, CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Giải pháp thoát nước bền vững (SUDS) cho khu công nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu điển hình tại Khu công nghệ cao Long Thành
46- 53
 1. ĐỖ VĨNH LONG, MẠC XUÂN HÒA, LÊ THỊ HỒNG ÁNH. Nghiên cứu sản xuất bột gừng (Gingiber officinale) hòa tan bằng phương pháp sấy phun
54- 61
 1. ĐINH THỊ MỸ LINH, PHẠM MỸ DUNG, PHẠM CÔNG HOẠT. Tách, dòng và biểu hiện gien gelE mã hóa gelatinaza của chủng Enterococus faecalis MD4 trong E.coli
62- 67
 1. TRẦN THỊ NẮNG THU, LÊ XUÂN CHINH, TRẦN THỊ THẬP HIẾU, NGUYỄN CÔNG THIẾT. Ảnh hưởng của chế độ bỏ đói và định lượng thức ăn đến tăng trưởng, sử dụng thức ăn ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
68- 73
 1. LA THỊ CẨM VÂN, TRẦN VĂN ĐIỀN, ĐÀM XUÂN VẬN. Xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
74- 79
 1. NGUYỄN PHƯƠNG VĂN. Đánh giá sự phù hợp của một số phương pháp xác định mùa cháy rừng ở các vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình
80- 86
 1. NGUYỄN THANH TIẾN, LỤC VĂN CƯỜNG, PHẠM ĐỨC CHÍNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố lập địa đến sinh trưởng cây hồi  (Illicium verum Hook) tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
87- 93
 1. NGUYỄN VĂN MINH. Đánh giá sự lai giống tự nhiên giữa loài khỉ vàng (Macaca mulatta) và loài khỉ đuôi dài (M. fascicularis) dựa vào các đặc điểm hình thái ở khu vực Trung Trung bộ và Tây Nguyên của Việt Nam
94-101
 1. LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO, CHÂU THỊ THANH, NGUYỄN DUY PHONG, NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH, PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO. Thực trạng canh tác cây tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế
102-108
 1. NGUYỄN DANH HÙNG, ĐẶNG VĂN SÁU, LÊ THỊ HƯƠNG. Nghiên cứu tính đa dạng họ gừng (Zingiberaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An
109-114
 1. TRẦN THANH ĐỨC, NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN ĐÌNH HÀ. Hiệu quả của các kiểu sử dụng đất chính tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
115-121
 1. CHU AN TRƯỜNG, VŨ THỊ BÌNH. Đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
122-130
 1. PHẠM SỸ LIÊM, TRẦN VĂN TUẤN, THÁI THỊ QUỲNH NHƯ. Ứng dụng công nghệ GIS và phân tích AHP trong phân vùng giá trị đất đai khu vực đô thị quận Long Biên, thành phố Hà Nội
131-138
 1. LƯƠNG VĂN DƯƠNG. Giải pháp chủ yếu thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
139- 146
 
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI LANG, NGUYEN THI KHANH TRAN, BUI CHI BUU. Screening glutinous rice from OM7348/Nep Sap//OM7348 for blight resistance genes in the Mekong delta
3 - 9
 1. DINH THI THU LE, DO THI THU HA, VU THI HANG, NGUYEN QUANG THACH. Evaluating PVY resistance and agronomic traits of fromising backcross (BC1) progenies between somatic hybrids and cultivated potatoes
10- 17
 1. TRAN VAN HAU, NGUYEN CHI LINH, TRAN SY HIEU. A study on the flowering and fruit development characteristics of “Ba Mau” mango cultivar grown in Cho Moi district, An Giang province
18-24
 1. LE THI THANH HUYEN, TRAN CONG HANH, TRAN DINH LONG. Effects of soil pH regulator on yield and production efficiency of peanut cultivated on coastal sandy soil in Thanh Hoa province
25-32
 1. NGUYEN HONG HANH, NGUYEN VAN HOAN, PHAM VAN CUONG. The effect of fertilizer levels and transplanting densities on growth and grain yield of DCG66 rice variety comparing to Khang Dan 18 variety in Gia Lam, Ha Noi
33-40
 1. VU HOANG PHUONG, NGUYEN THI AN, NGO HONG BINH. Research on complement of seedling production procedure of Macadamia in the Northwest of VietNam
41-45
 1. HO VAN HOA, CHAU THANH BINH, NGUYEN HONG QUAN, HO HUU LOC, CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Suitanable drainage system solution (SUDS) for the industry in  Vietnam: The typical study applied on the high tech Long Thanh – Dong Nai province
46- 53
 1. DO VINH LONG, MAC XUAN HOA, LE THI HONG ANH. Study on production of instant powder from ginger (Gingiber officinale Roscoe) by spray - drying
54- 61
 1. DINH THI MY LINH, PHAM MY DUNG, PHAM CONG HOAT. Cloning and expression of gelE gene encode gelatinase of Enterococus faecalis MD4 strain in Escherichia coli
62- 67
 1. TRAN THI NANG THU, LE XUAN CHINH, TRAN THI THAP HIEU, NGUYEN CONG THIET. Effects of the intermitient fasting and feeding rate on growth and feed utilisation of pangasius (Pangasianodon hypoththalmus)
68- 73
 1. LA THI CAM VAN, TRAN VAN DIEN, DAM XUAN VAN. Mapping the K coeficient for the payment for forest environment services in Bac Kan province
74- 79
 1. NGUYEN PHUONG VAN. Assessing the consistence of mothods to determining forest fire season over ecological areas in Quang Binh province
80- 86
 1. NGUYEN THANH TIEN, LUC VAN CUONG, PHAM DUC CHINH. Research on the impact of the factories affecting the growth of anise (Illicium verum Hook) in Binh Gia district, Lang Son province
87- 93
 1. NGUYEN VAN MINH. Evaluation of the hybridization between rhesus (Macaca mulatta) and long – tailed Macaques (M. fascicularis) in the central and central Highlands of VietNam based on morphological characters
94-101
 1. LE THI PHUONG THAO, CHAU THI THANH, NGUYEN DUY PHONG, NGO THI PHUONG ANH, PHAM THI PHUONG THAO. Current status of cultivation of Melaleuca cajuputi Powell in some local areas in Thua Thien – Hue province
102-108
 1. NGUYEN DANH HUNG, DANG VAN SAU, LE THI HUONG. Study on biodiversity plants of family Zingiberaceae in Pu Hoat Natural Reserve, Nghe An province
109-114
 1. TRAN THANH DUC, NGUYEN THI THU THUY, NGUYEN DINH HA. Efficiency of main land use types in Thong Nhat district, Dong Nai province
115-121
 1. CHU AN TRUONG, VU THI BINH. Assessment of the implementation of land management and use at Dong Dang – Lang Son border gate economic zone
122-130
 1. PHAM SY LIEM, TRAN VAN TUAN, THAI THI QUYNH NHU. Application of GIS technology and AHP analysis in land value zoning for urban areas of Long Bien district, Ha Noi city
131-138
 1. LUONG VAN DUONG. Main solutions to accelerating agricultural restructuring in Thanh Liem district, Ha Nam province
139- 146

Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 10
 • Khách viếng thăm: 8
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 2423
 • Tháng hiện tại: 35944
 • Tổng lượt truy cập: 3353084
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl