Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2020

Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2020 14:54 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2020

                                       MỤC LỤC  
 1. PHẠM THỊ KIM VÀNG, VŨ QUỲNH, NGUYỄN THỊ PHONG LAN. Đánh giá tính kháng sâu năn Orseolia oryzae (Wood-Mason) ở điều kiện ngoài đồng của một số giống lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long                    
3-8
 1. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, NGUYỄN PHÚC LUÔNG, LÊ VĨNH THÚC, NGUYỄN BÁ PHÚ, PHAN CHÍ NGUYỆN, TRẦN CHÍ NHÂN, LÝ NGỌC THANH XUÂN. Đặc điểm hình thái và hóa học của phẫu diện đất phù sa canh tác cam sành (Citrus nobilis L.) tại xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
9-18
 1. ĐOÀN XUÂN CẢNH, NGUYỄN ĐÌNH THIỀU, NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, ĐOÀN THỊ THANH THÚY, TRỊNH THỊ LAN. Nghiên cứu lựa chọn hỗn hợp giá thể bầu và dinh dưỡng cho sản xuất cây dưa lưới ứng dụng công nghệ cao ở các tỉnh phía Bắc
19-23
 1. TRẦN PHƯƠNG CHI, LÊ THẾ TÂM, HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, TRẦN ĐÌNH THẮNG. Tối ưu hóa điều kiện trích ly anthocyanin từ vỏ hành tím (Allium ascalonium L.) sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt
24-30
 1. PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN, CUNG THỊ TỐ QUỲNH. Nghiên cứu sự biến đổi của một số chỉ tiêu chất lượng của cà chua khi bảo quản bằng màng Green MAP trên tàu hải quân
31- 38
 1. NGUYỄN TRỌNG QUYỀN, NGUYỄN THỊ THƠ, KHUẤT THỊ HẢI NINH, BÙI VĂN THẮNG, HOÀNG VĂN SÂM. Nghiên cứu nhân giống in vitro loài lan Kim tuyến (Anoectochilus formosanus Hayata) 
39-47
 1. NGUYỄN HOÀNG HẢO, VÕ QUANG TRUNG, NGUYỄN ĐÔNG GIANG, TRẦN THỊ THẢO. Đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân giống loài Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack.) tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai
48-55
 1. THANANH KHOTPATHOOM, VŨ TIẾN THỊNH. Kích thước và cấu trúc đàn Nai cà tông (Rucervus eldii) tại Khu Bảo tồn Nai cà tông Xonnabouly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
56-59
 1. LÊ THỊ HƯƠNG, NGUYỄN TIẾN CƯỜNG, PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH, NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG, LÊ THỊ HỒNG, ĐỖ NGỌC ĐÀI. Đa dạng họ Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An
60-66
 1. NGUYỄN THỊ THĂNG LONG. Nhận diện Đảng sâm (Codonopsis javanica) theo năm tăng trưởng thông qua các đặc điểm hình thái và mô học
67-74
 1. TRẦN THỊ LƯU, MAI DUY MINH. Hiệu quả sử dụng thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm xanh Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) trong bể 
75-80
 1. NGUYỄN THỊ THU HẰNG, ĐẶNG THỤY MAI THY. Nghiên cứu ấu trùng metacercariae của sán lá song chủ nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng sông Cửu Long
81-89
 1. LÊ ĐỨC THUẦN. Ảnh hưởng của mật độ ngao bố mẹ, thức ăn và xử lý nước lên ấu trùng ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) trong ao tại Thanh Hóa
90-96
 1. NGUYỄN HẢI THANH, VÕ HOÀNG VIỆT, LÊ THANH PHONG, TRẦN SỸ NAM, NGÔ THỤY DIỄM TRANG. Hiện trạng nghề nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2019 và đề xuất giải pháp phát triển 
97-105
 1. NGUYỄN TRƯỜNG THI, TRẦN CẢNH THẮNG, ĐỖ CAO ANH, NGUYỄN THỊ THANH. Ảnh hưởng của các mức bổ sung bột tỏi (Allium sativum) và bột nghệ (Curcuma longa) đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của gà Ri lai thả vườn
106-112
 1. HÀ HUỲNH HỒNG VŨ, NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN, NGUYỄN HỮU HƯNG. Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sán lá gan lớn (Fasciola sp.) trên bò ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thử hiệu quả thuốc tẩy trừ
113-119
 1. HOÀNG THỊ HẰNG, NGUYỄN THANH PHONG, HOÀNG THU HOÀI. Yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hợp tác xã nông nghiệp huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
120-126
 1. KIỀU NGUYỆT KIM, NGUYỄN THỊ MINH, BẾ THỊ THANH LOAN. Vai trò của quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với năng suất lúa ở Việt Nam
127-135
 1. NGÔ NGỌC HƯNG, PHẠM HOÀNG TRÚC, TRẦN VĂN HÙNG, LÊ PHƯỚC TOÀN, LÊ VĂN DANG, HUỲNH KIM ĐỊNH. Sự thay đổi hình thái và tính chất lý – hóa học của đất lập liếp trồng cam sành ở Vĩnh Long 
136-143
CONTENTS  
 1. PHAM THI KIM VANG, VU QUYNH, NGUYEN THI PHONG LAN. Field evaluation for resistance to gall midge Orseolia oryzae (Wood-Mason) of different rice cultivars in Mekong delta
3-8
 1. NGUYEN QUOC KHUONG, NGUYEN PHUC LUONG, LE VINH THUC, NGUYEN BA PHU, PHAN CHI NGUYEN, TRAN CHI NHAN, LY NGOC THANH XUAN. Morphological and chemical properties of alluvial soil profile cultivated king mandarin (Citrus nobilis L.) in Hieu Nghia commune, Vung Liem district, Vinh Long province
9-18
 1. DOAN XUAN CANH, NGUYEN DINH THIEU, NGUYEN THI HAI YEN, DOAN THI THANH THUY, TRINH THI LAN. Research and selection the best substrate and nutrition formula in hi-tech production of melon
19-23
 1. TRAN PHUONG CHI, LE THE TAM, HOANG THI LE HANG, TRAN DINH THANG. Optimization of the extraction of anthocyanins from shallot skin (Allium ascalonium L.) using response surface methodology
24-30
 1. PHAM THI PHUONG LIEN, CUNG THI TO QUYNH. Changes in some quality index of tomato wrapped by Green MAP during storage on the navy ship
31- 38
 1. NGUYEN TRONG QUYEN, NGUYEN THI THO, KHUAT THI HAI NINH, BUI VAN THANG, HOANG VAN SAM. In vitro propagation of  Anoectochilus formosanus Hayata 
39-47
 1. NGUYEN HOANG HAO, VO QUANG TRUNG, NGUYEN DONG GIANG, TRAN THI THAO. Biological and ecological characteristics and breeding techniques of Eurycoma longifolia Jack. species at the Dong Nai Biosphere Reserve
48-55
 1. THANANH KHOTPATHOOM, VU TIEN THINH. Herd size and structure of Eld’s deer  (Rucervus eldii) in Xonnabouly Ed’s deer sunctuary, Lao PDR
56-59
 1. LE THI HUONG, NGUYEN TIEN CUONG, PHAM THI NHU QUYNH, NGUYEN CONG TRUONG, LE THI HONG, DO NGOC DAI. The diversity of family Lauraceae in Pu Mat National Park, Nghe An province
60-66
 1. NGUYEN THI THANG LONG. Determination of the Dangshen Codonopsis javanica) by the year of growth through morphological and ecological characteristics
67-74
 1. TRAN THI LUU, MAI DUY MINH. Efficiency of using formulated feeds in culture of scalloped spiny lobsters Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) in tanks
75-80
 1. NGUYEN THI THU HANG, DANG THUY MAI THY. Study on metacercariae infected trematoda flukes on striped catfish Pangasianodon hypophthalmus in Mekong delta
81-89
 1. LE DUC THUAN. Effect of brood stock density, food and water treatment on development of white hards clam larvae (Meretrix lyrata) in mud pond in Thanh Hoa
90-96
 1. NGUYEN HAI THANH, VO HOANG VIET, LE THANH PHONG, TRAN SY NAM, NGO THUY DIEM TRANG. Current status brackish shrimp farming in Soc Trang province from 2011 to 2019 and propose development solutions  
97-105
 1. NGUYEN TRUONG THI, TRAN CANH THANG, DO CAO ANH, NGUYEN THI THANH. Effects of dietary supplementation of garlic (Allium sativum) and turmeric (Curcuma longa) powder on growth performance and meat quality of cross-bred Ri broilers
106-112
 1. HA HUYNH HONG VU, NGUYEN HO BAO TRAN, NGUYEN HUU HUNG. The epidemiological characteristics of Fasciola sp. and the efficacy of anthelmintic treatments in cattle in six provinces of Mekong delta 
113-119
 1. HOANG THI HANG, NGUYEN THANH PHONG, HOANG THU HOAI. Factors affecting to profitability of agricultural cooperatves in Yen Khanh district, Ninh Binh provinces
120-126
 1. KIEU NGUYET KIM, NGUYEN THI MINH, BE THI THANH LOAN. The role of agricultural land use rights for rice productivity in Vietnam
127-135
 1. NGO NGOC HUNG, PHAM HOANG TRUC, TRAN VAN HUNG, LE PHUOC TOAN, LE VAN DANG, HUYNH KIM DINH. Changes of soil morphology and physico-chemical properties under raised-bed systems cultivated with king madarin in Vinh Long province
136-143

 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 96
 • Khách viếng thăm: 6
 • Máy chủ tìm kiếm: 90
 • Hôm nay: 4751
 • Tháng hiện tại: 50070
 • Tổng lượt truy cập: 3367210
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh