Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/10/2017 15:38 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2017

MỤC LỤC  
 1. MAI THỊ HUYỀN, PHẠM THỊ DINH, NGUYỄN QUANG HÀ. Rủi ro trong chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam
3-10
 1. NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGA. Giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
11-17
 1. NGUYỄN THANH TÙNG, PHAN VĂN TÁ. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển tôm – rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18-27
 1. NGUYỄN THỊ TRÂM ANH. Chuỗi giá trị toàn cầu và các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm – Nghiên cứu trường hợp cá tra xuất khẩu của Việt Nam
28-36
 1. TRẦN TRỌNG PHƯƠNG, ĐỖ THỊ TÁM, CHU VIỆT AN. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ        
37-44
 1. LÊ THỊ CÔNG NGÂN. Sự thay đổi về kinh tế – xã hội của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong quá trình xây dựng nông thôn mới
45-51
 1. NGUYỄN THANH TRÀ, PHAN THỊ THANH HUYỀN, PHẠM PHƯƠNG NAM, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
52-58
 1. PHAN QUỐC HƯNG. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
59-67
 1. DƯƠNG TRUNG DŨNG. Ảnh hưởng của liều lượng MgS0­­­4 đến sinh trưởng và phát triển giống chè Trung Du búp tím thời kỳ kiến thiết cơ bản tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
68-74
 1. TRẦN THANH ĐỨC, HÀ THỊ THÙY TRINH. Kết quả việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
75-82
 1. LƯƠNG VĂN ANH. Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp nước cho khu vực nông thôn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu
83-89
 1. NGUYỄN KIÊN QUYẾT. Nghiên cứu chế độ thủy lực khi xây dựng các công trình kè và đường, chỉnh trang đô thị dọc bờ sông Cái – thành phố Nha Trang trên mô hình vật lý
90-96
 1. LÊ MINH. Nghiên cứu bệnh do giun đũa Ascaridia galli ở gà lây nhiễm thực nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên
97-103
 1. LÊ MINH HẢI, PHẠM THỊ TÂM, TÔ LONG THÀNH. Nghiên cứu mức độ tạo đáp ứng miễn dịch của các dòng vi khuẩn Photobacterium damsalae đột biến giảm độc lực
104-107
 1. NGUYỄN QUANG HUY, NGUYỄN ĐỨC TUÂN, NGUYỄN HẢI SƠN. Ảnh hưởng của protein và lipit trong thức ăn tới tăng trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống của cá Lăng chấm Hemibagrus guttatus (Lacépède, 1803)
108-114
 1. NGUYỄN DUY QUỲNH TRÂM, NGUYỄN KHOA HUY SƠN. Ảnh hưởng của tỷ lệ phối hợp cám gạo và rỉ mật đường đến sự hình thành biofloc, sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone,1931)
115-120
 1. LÊ VĂN DÂN, NGUYỄN VĂN HUY. Ảnh hưởng của mật độ, thức ăn đến thời gian biến thái và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) giai đoạn Zoea
121-126
 1. VŨ THỊ PHƯƠNG ANH, PHẠM XUÂN HƯƠNG. Thành phần loài của lớp giáp xác lớn (Crustacea) ở sông Tranh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
127-129
 1. BÙI VĂN THẮNG, NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM, NGUYỄN THỊ HUYỀN, CHU HOÀNG HÀ. Tạo cây bạch đàn urô chuyển gien GS1 mã hóa glutamin synthetaza tăng cường hiệu quả sử dụng nitơ 
130-135
 1. TẠ THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN ĐỨC THÀNH, VŨ HUY ĐẠI. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý nâng cao độ bền gỗ Gáo trắng bởi mDMDHEU làm đồ gỗ ngoại thất
136-141
 1. VŨ TIẾN THỊNH, TRẦN VĂN DŨNG, NGUYỄN KIM KỲ. Nghiên cứu hiện trạng loài vượn má vàng phía Bắc (Nomascus annamensis) tại Khu Bảo tồn Thiên thiên Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam bằng phương pháp âm sinh học và các thiết bị ghi âm tự động
142-148
 1. PHAN CÔNG TUẤN, VŨ THỊ BÍCH HẬU, PHẠM THỊ KIM THOA. Các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác tự nhiên, giá trị bảo tồn và gây trồng tại thành phố Đà Nẵng
149-157
 1. VŨ THỊ HOÀI THU. Bảo tồn tài nguyên rừng và phát triển sinh kế bền vững ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam
158-164
 1. NGUYỄN THỊ YẾN. Đặc điểm phân bố và hình thái cây Đỗ quyên quang trụ (Rhododendron tanastylum) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên
165-172
 1. HÀ THỊ MỪNG, LẠI THANH HẢI, PHAN THỊ LUYẾN. Tái sinh tự nhiên của Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) ở Sơn La và Lào Cai
173-177
CONTENTS  
 1. MAI THI HUYEN, PHAM THI DINH, NGUYEN QUANG HA. Risks in poultry farming in Viet Nam
3-10
 1. NGUYEN THI DUONG NGA. Solution to develop beef cattle in Yen Dinh district Thanh Hoa province
11-17
 1. NGUYEN THANH TUNG, PHAN VAN TA. Assessment of current practices and solutions for sustainable development of intergrated shrimp mangrove forest farming in Ca Mau province
18-27
 1. NGUYEN THI TRAM ANH. Global value chain and food safety and quality standards – case study of VietNam exported pangasius
28-36
 1. TRAN TRONG PHUONG, DO THI TAM, CHU VIET AN. Assessment the results of the implementation of planning for renewing rural area in Tam Nong district, Phu Tho province     
37-44
 1. LE THI CONG NGAN. The economic and social changes in the process of building new rural construction in Luong Son district, Hoa Binh province
45-51
 1. NGUYEN THANH TRA, PHAN THI THANH HUYEN, PHAM PHUONG NAM, NGUYEN THI THU HUONG. Study on factor affecting land fund creation to development of infrastructure and urban improvement in Nam Dinh city, Nam Dinh province
52-58
 1. PHAN QUOC HUNG. Evaluation effectiveness of crop land use at Tan Son district, Phu Tho province
59-67
 1. DUONG TRUNG DUNG. Effect of MgSO4 on growth and development of purple midland tea at the period of basic construction at Thai Nguyen university of Agriculture and Forestry
68-74
 1. TRAN THANH DUC, HA THI THUY TRINH. Results of implementation for land use rights of  the households and individuals in Quang Ninh district of Quang Binh province
75-82
 1. LUONG VAN ANH. Study on proposal of rural water supply solutions in An Giang province in climate change conditions
83-89
 1. NGUYEN KIEN QUYET. Hydraulic regime study on the building of embankments and roads and urban renovations along Cai river bank, Nha Trang city on the physical model
90-96
 1. LE MINH. Research  Ascaridia galli experimental infection in chickens of Thai Nguyen province
97-103
 1. LE MINH HAI, PHAM THI TAM, TO LONG THANH. The immune response among to attenuated mutant clones of Photobacterium damsalae
104-107
 1. NGUYEN QUANG HUY, NGUYEN DUC TUAN, NGUYEN HAI SON. Effects of protein and lipid levels in compound feed on growth rate food conversion ration and survival rate of spotted catfish Hemibagrus guttatus (Lacepede, 1803)
108-114
 1. NGUYEN DUY QUYNH TRAM, NGUYEN KHOA HUY SON. Effects of rice bran: Mollasses ration on biofloc volume index, growth performance and survival rate of white leg shrimp  Litopenaeus vannamei (Boone,1931)
115-120
 1. LE VAN DAN, NGUYEN VAN HUY. Effects of stocking density, diets on the metamorphosis and survival of Zoea larval stage of white leg shrimp  Litopenaeus vannamei  (Boone,1931)
121-126
 1. VU THI PHUONG ANH, PHAM XUAN HUONG. Species composition of crustacea from Tranh river, Bac Tra My, Quang Nam province
127-129
 1. BUI VAN THANG, NGUYEN THI HONG GAM, NGUYEN THI HUYEN, CHU HOANG HA. Production of transgenic Eucalyptus urophylla plants expressing GS1 gene for the increase of nitrogen use efficiency
130-135
 1. TA THI PHUONG HOA, NGUYEN DUC THANH, VU HUY DAI. Research on the establishing technology process of treatment on improving the durability of Neolamarckia cadamba wood by mDMDHEU for manufacturing outdoor furniture
136-141
 1. VU TIEN THINH, TRAN VAN DUNG, NGUYEN KIM KY. A study on the status of Northern yellow – cheeked gibbon (Nomascus annamensis) in Ngoc Linh Natural Resever, Quang Nam province using bioacoustics methods and automated recorders
142-148
 1. PHAN CONG TUAN, VU THI BICH HAU, PHAM THI KIM THOA. Medicinal plants potentials of harvesting, conservation value and plantations in Da Nang city
149-157
 1. VU THI HOAI THU. Conservation of forest resources and development of sustainable livelihoods in the Northern midlands and mountains in Viet Nam
158-164
 1. NGUYEN THI YEN. Characteristics of distribution and morphology of Do Quyen quang tru (Rhododendron tanastylum) in Hoang Lien National Park
165-172
 1. HA THI MUNG, LAI THANH HAI, PHAN THI LUYEN. Natural gereneration of Choerospondias axillaris in Son La and Lao Cai provinces
173-177
Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 15
 • Hôm nay: 938
 • Tháng hiện tại: 6443
 • Tổng lượt truy cập: 3490561
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh