Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2019

Đăng lúc: Thứ hai - 30/09/2019 13:50 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2019

MỤC LỤC  
 1. HỒ BÍCH LIÊN, HUỲNH VĂN BIẾT, BÙI CÁCH TUYẾN. Đánh giá tiềm năng tích lũy chì của cây Phát tài (Dracaena sanderiana)
3- 12
 1. LÊ THỊ BẢO CHÂU, NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG, TRẦN THỊ BA. Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng dưa lê Kim Cô Nương ghép trên các gốc ghép họ bầu bí dưa
13-19
 1. NGUYỄN HỒNG NƯƠNG, LÊ VĨNH THÚC, TRẦN NGỌC HỮU, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, NGUYỄN HỒNG ỬNG. Đánh giá hiện trạng canh tác quýt đường (Citrus reticulata Blanco) tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 
 1. PHẠM THÀNH TÔN, NGÔ THỊ KIM MUỘI, TRẦN SỸ HIẾU, TRẦN VĂN HÂU. Ảnh hưởng của nồng độ uniconazole và các thời điểm kích thích ra hoa khác nhau đến khả năng ra hoa của xoài cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.) tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
27-35
 1. PHẠM QUANG TUÂN, NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH, VŨ VĂN LIẾT, NGUYỄN TRUNG ĐỨC. Ảnh hưởng của phân bón và mật độ trồng đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai ADI668 (HUA601)
36- 44
 1. LÊ QUÝ TƯỜNG, LÊ QUÝ TÙNG. Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô lai đơn T8 tại các tỉnh miền Trung
45- 51
 1. LƯƠNG THỊ HOAN, NGHIÊM TIẾN CHUNG, HOÀNG THỊ NHƯ NỤ, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG. Đánh giá năng suất và hàm lượng tinh dầu của các giống Hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum) trồng tại Hà Nội
52- 57
 1. LÊ HỒNG ÉN, NGUYỄN THÀNH MẾN, GIANG THỊ THANH, HOÀNG THANH TRƯỜNG, TRẦN ĐĂNG HOÀI, PHẠM KHẢI TÂN. Đặc điểm sinh thái, nhân giống hom và sinh trưởng cây ươm An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) tại tỉnh Lâm Đồng
58- 62
 1. TỪ HOÀNG NHÂN. Đặc điểm sinh trưởng của loài cá Cơm mõm nhọn (Encrasicholina heteroloba Ruppell, 1837) ở vùng biển Tây Nam bộ
63- 70
 1. NGUYỄN VĂN KHANG, NGUYỄN THANH HẢI, NGUYỄN THỊ THU HOÀI, TRẦN THỊ KIM CHI. Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục đồng pha cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) bằng chế độ chiếu sáng dưới nước
71- 75
 1. NGÔ TIẾN CHƯƠNG, TRẦN THỊ THU HÀ, NGUYỄN NGỌC LAN. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nuôi tôm trong mô hình tôm – lúa luân canh ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
76- 83
 1. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
84- 91
 1. ĐÀM QUANG THẮNG, PHẠM THỊ MỸ DUNG. Liên kết của hộ nông dân Hà Nội với doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp
92- 99
 1. NGUYỄN VĂN SONG, NGHIÊM THỊ HƯƠNG MAI, QUYỀN ĐÌNH HÀ. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
100-109
 1. NGUYỄN XUÂN HOẢN, PHẠM THỊ MỸ DUNG. Cụm làng nghề ở Hà Nội: Một số thực trạng và giải pháp
110-118
 1. TRẦN QUỐC KHÁNH, TRẦN THỊ THOA. Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bằng sông Hồng
 1. TỐNG THỊ ÁNH NGỌC, LÊ VĨNH HÒA. Kiến thức, thái độ về an toàn thực phẩm và thực hành của người bán thực phẩm đường phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
129- 139
 1. HOÀNG LIÊN SƠN, PHẠM THỊ LUYỆN. Phân tích lợi thế của các tác nhân tham gia chuỗi cung ứng gỗ rừng trồng gỗ lớn loài cây Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) và Keo tai tượng (Acacia mangium) vùng Đông Bắc bộ
140- 148
 1. NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG, LÊ TUẤN LỢI, NGUYỄN QUANG HUY. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
149- 159
CONTENTS  
 1. HO BICH LIEN, HUYNH VAN BIET, BUI CACH TUYEN. Assessment accumulation potential of lead by lucky bamboo plants  (Dracaena sanderiana)
3- 12
 1. LE THI BAO CHAU, NGUYEN THI BICH NHUNG, TRAN THI BA. A study on the growth, yield and quality of Kim Co Nuong melon grafted on cucurbits rootstocks 
13-19
 1. NGUYEN HONG NUONG, LE VINH THUC, TRAN NGOC HUU, NGUYEN QUOC KHUONG, NGUYEN HONG UNG. Investigating current cultivation of (Citrus reticulata Blanco) in Cang Long district, Tra Vinh province
 1. PHAM THANH TON, NGO THI KIM MUOI, TRAN SY HIEU, TRAN VAN HAU. Effect of concentrations of uniconazole and different floral induction times on flowering of: “Cat Hoa Loc” mango (Mangifera indica L.) grown in Chau Thanh A district, Hau Giang province
27-35
 1. PHAM QUANG TUAN, NGUYEN THI NGUYET ANH, VU VAN LIET, NGUYEN TRUNG DUC. The affect of fertilizer levels and plant density on yield and quality of waxy maize ADI668 (HUA601)
36- 44
 1. LE QUY TUONG, LE QUY TUNG. Research results of breeding and testing of hybrid maize T8 in Central provinces of Vietnamese
45- 51
 1. LUONG THI HOAN, NGHIEM TIEN CHUNG, HOANG THI NHU NU, NGUYEN THI PHUONG. Assessment of essential oil yield and content of some (Ocimum tenuiflorum) varieties in Ha Noi
52- 57
 1. LE HONG EN, NGUYEN THANH MEN, GIANG THI THANH, HOANG THANH TRUONG, TRAN DANG HOAI, PHAM KHAI TAN. Ecological characteristics, cutting propagation and growth of sapling in nursery stage of Helicteres hirsuta Lour. in Lam Dong province
58- 62
 1. TU HOANG NHAN. Growth characteristics of shorthead anchovy (Encrasicholina heteroloba Ruppell, 1837) in Southwestern sea of Vietnam
63- 70
 1. NGUYEN VAN KHANG, NGUYEN THANH HAI, NGUYEN THI THU HOAI, TRAN THI KIM CHI. Study on synchronize of maturation farming of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by application of light under water
71- 75
 1. NGO TIEN CHUONG, TRAN THI THU HA, NGUYEN NGOC LAN. Factors influencing financial efficiency of shrimp production in shrimp – rice rotation model in An Bien district, Kien Giang province
76- 83
 1. NGUYEN XUAN CUONG. Completion of management capability planning at Vietnam rubber Group
84- 91
 1. DAM QUANG THANG, PHAM THI MY DUNG. Linkage of Hanoi farmhouseholds with enterprises in agribusiness summary
92- 99
 1. NGUYEN VAN SONG, NGHIEM THI HUONG MAI, QUYEN DINH HA. State management of food safety for local markets in Phu Tho province
100-109
 1. NGUYEN XUAN HOAN, PHAM THI MY DUNG. Craft village cluster in Ha Noi: Some situations and solutions
110-118
 1. TRAN QUOC KHANH, TRAN THI THOA. Participation of rural people in new rural construction in the Red river delta
 1. TONG THI ANH NGOC, LE VINH HOA. Knowledge, attitudes of food safety and practices of vendors street food in Hau Giang province
129- 139
 1. HOANG LIEN SON, PHAM THI LUYEN. Analysis of the advantages of supply chain for large wooden plantation of Acacia hybrid and Acacia mangium species in the East Northern mountain area
140- 148
 1. NGUYEN DUC CUONG, LE TUAN LOI, NGUYEN QUANG HUY. The situation and proposal of some solutions for the creation of land fund for socio – economic development of Dong Hoi city, Quang Binh province
149- 159

Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 81
 • Khách viếng thăm: 22
 • Máy chủ tìm kiếm: 59
 • Hôm nay: 5512
 • Tháng hiện tại: 50831
 • Tổng lượt truy cập: 3367971
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh