Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/09/2018 09:08 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2018

MỤC LỤC  
 1. TRẦN THÙY DUNG. Đánh giá các cam kết về kiểm dịch động thực vật trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU tới xuất khẩu nông sản Việt Nam sang châu Âu   
3 - 12
 1. VŨ VIỆT HÀ, NGUYỄN VIẾT NGHĨA. Tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá biển Việt Nam
13- 24
 1. LƯƠNG VĂN ANH. Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp nước sinh hoạt hiệu quả cho khu vực nông thôn tỉnh Bắc Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu
25-33
 1. VŨ HOÀI SƠN, LƯƠNG VĂN VÀNG, NGUYỄN HỮU HÙNG, DOÃN THỊ HOÀI, ĐÀO THỊ TUẤN, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH, NGUYỄN THỊ HẠNH. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai năng suất cao VS89
34-40
 1. NGUYỄN VĂN DÂN, PHẠM VĂN LẦM, LÊ THỊ TUYẾT NHUNG, TRƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN, NGUYÊN VĂN LIÊM. Đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của Rệp sáp giả cam Planococcus citri (Risso) (Homoptera: Pseudococcidae) ở trong phòng thí nghiệm
41--50
 1. LÊ THANH TOÀN, PHAN VĂN LẬP, LÊ HOÀNG ANH HUY, TRẦN THỊ THU THỦY. Tình hình bệnh hại trên ngô tại Vĩnh Long và An Giang – Hiệu quả in vitro của một số dịch chiết thực vật đối với nấm Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs gây bệnh đốm lá ngô
51--57
 1. ĐẶNG VĂN THƯ, NGUYỄN HỮU PHONG, NGUYỄN HOÀNG HÀ, TRẦN XUÂN HOÀNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến chất lượng nguyên liệu giống chè PH10 tại Phú Thọ
58- 62
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG, TỪ QUANG HIỂN. Xác định mức bón đạm thích hợp cho cây thức ăn xanh Moringa oleifera ở năm thứ nhất
63- 69
 1. ĐỖ THỊ XUÂN, DƯƠNG MINH VIỄN, NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ, DƯƠNG HỒ KIỀU DIỄM, ĐỖ THỊ HOÀNG LAN, NGUYỄN PHAN NGỌC TƯỜNG VI. Khảo sát, phân lập và đánh giá sự hỗ trợ của nấm rễ nội cộng sinh trên cây mè và cây bắp ở điều kiện nhà lưới
70- 77
 1. LÝ NGỌC THANH XUÂN, PHẠM DUY TIỄN. Tuyển chọn các dòng vi khuẩn nội sinh và vùng rễ lúa mùa nổi có khả năng cung cấp indol – 3 – axetic axit
78- 85
 1. NGUYỄN XUÂN CẢNH, TRẦN THỊ THÚY HÀ, NGUYỄN ĐỨC VIỆT. Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với một số loại nấm mốc gây bệnh trên nấm linh chi
86- 91
 1. TRẦN THỊ NGỌC YÊN, ĐOÀN HUỲNH YẾN OANH. Nghiên cứu tỷ lệ bổ sung bột hạt bụp giấm (Hibiscus sabdariffa L.) trong công thức chế biến bánh cracker
92- 98
 1. CHÂU THỊ THANH, HOÀNG PHƯỚC THÔI, NGUYỄN TRỌNG HỒNG, LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO, PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO. Nghiên cứu sản lượng nguyên liệu, năng suất và một số chỉ tiêu chất lượng của tinh dầu tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell) được chưng cất thủ công ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
99- 106
 1. LIÊU MỸ ĐÔNG, NGUYỄN LAN ANH, NGUYỄN THANH THẢO, CÙ THỊ NGỌC QUYỀN, LÊ THỊ THU THẢO, VŨ HỒNG QUÂN, LÊ THỊ HỒNG ÁNH. Đánh giá hoạt động kháng nấm của ethanol, tinh dầu quế và tác động hiệp lực của chúng tới Aspergilus niger
107-113
 1. ĐÀO DUY TRINH, NGUYỄN THỊ HẰNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG. Đánh giá ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến ve giáp (Acari: Oribatida) ở rừng nhân tác tại Vườn Quốc gia Tam Đảo
114-122
 1. NÔNG PHƯƠNG NHUNG, LÊ ĐẮC HÙNG, TRẦN TRUNG KIÊN, NGUYỄN MINH CHÍ. Khảo nghiệm thích ứng và đánh giá mức độ gây hại của mọt đục thân đối với một số dòng keo lai đã được công nhận ở vùng trung tâm và Tây Bắc
123-129
 1. TRẦN VĂN THẮNG. Tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng
130-138
 1. NGUYỄN HẢI HÀ, NGUYỄN THỊ HẢI NINH. Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh
139-148
 1. ĐỖ THỊ TÁM, ĐỖ THỊ ĐỨC HẠNH, NGUYỄN VIỆT NHẬT. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 149- 158
 1. VŨ THỊ LIÊN, VÀNG A MÉ, LÊ THỊ THANH HIẾU. Dạng sống và yếu tố địa lý của thực vật làm thuốc theo kinh nghiệm của dân tộc Mông ở xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
159-164
CONTENTS  
 1. TRAN THUY DUNG. Assessment of impact of the sanitary and phytosanitary commitments in the Viet Nam – European union free trade agreement to Vietnamese agricultural exports to the European market   
3 -12
 1. VU VIET HA, NGUYEN VIET NGHIA. Towards ecosystem based fisheries managementin VietNam
13- 24
 1. LUONG VAN ANH. Study on proposal of rural water supply solutions in Bac Giang province climate change conditions
25-33
 1. VU HOAI SON, LUONG VAN VANG, NGUYEN HUU HUNG, DOAN THI HOAI, DO THI TUAN, NGUYEN THI PHUONG HANH, NGUYEN THI HANH. Breeding hybrid maize variety VS89 with high yield
34-40
 1. NGUYEN VAN DAN, PHAM VAN LAM, LE THI TUYET NHUNG, TRUONG THI HUONG LAN, NGUYEN VAN LIEM. Biological characteristics of citrus mealy bug, Planococcus citri (Risso) (Homoptera: Pseudococcidae) under laboratory conditions
41--50
 1. LE THANH TOAN, PHAN VAN LAP, LE HOANG ANH HUY, TRAN THI THU THUY. Current status of maize cultivation in Vinh Long and An Giang – efficacy of some plant extracts on Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs causing Northern maize leaf blight
51--57
 1. DANG VAN THU, NGUYEN HUU PHONG, NGUYEN HOANG HA, TRAN XUAN HOANG. Results of research in the effect of organic fertilizer on the quality of materials for PH10 tea variety in Phu Tho
58- 62
 1. NGUYEN THI HONG NHUNG, LUONG THI THU HUONG, TU QUANG HIEN. Determination of optimal nitrogenous fertilizer level for Moringa oleifera in the first year of production
63- 69
 1. DO THI XUAN, DUONG MINH VIEN, NGUYEN THI HUYNH NHU, DUONG HO KIEU DIEM, DO THI HOANG LAN, NGUYEN PHAN NGOC TUONG VI. Investigation, isolation and evaluation of arbuscular mycorrhiza on growth of sesame and maize under the greenhouse condition
70- 77
 1. LY NGOC THANH XUAN, PHAM DUY TIEN. Selection of endophytic and rhizopheric bacteria from floating rice to produce indole 3 – acetic acid
78- 85
 1. NGUYEN XUAN CANH, TRAN THI THUY HA, NGUYEN DUC VIET. Screening and characterisation of actinomyces strain with anti – fungal activity against pathogenic fungi on lingzhi mushroom
86- 91
 1. TRAN THI NGOC YEN, DOAN HUYNH YEN OANH. Study on ratio of addition roselle seed powder (Hibiscus sabdariffa L.) in cracker production formula
92- 98
 1. CHAU THI THANH, HOANG PHUOC THOI, NGUYEN TRONG HONG, LE THI PHUONG THAO, PHAM THI PHUONG THAO. Investigation of raw material ouput, productivity and some quality indicators of cajeput essential oil (Melaleuca cajuputi Powell) through handwork distillation in Quang Dien district, Thua Thien – Hue province
99- 106
 1. LIEU MY DONG, NGUYEN LAN ANH, NGUYEN THANH THAO, CU THI NGOC QUYEN, LE THI THU THAO, VU HONG QUAN, LE THI HONG ANH. Evaluation of antifungal activity of ethanol and cinnamon oil and their synergistic against  Aspergillus niger
107-113
 1. DAO DUY TRINH, NGUYEN THI HANG, NGUYEN THI TUYET NHUNG. Assessing the impact of ecological factors on oribatida in human – impact forest in Tam Dao National Park
114-122
 1. NONG PHUONG NHUNG, LE DAC HUNG, TRAN TRUNG KIEN, NGUYEN MINH CHI. Results on trial and evaluation the stems borer beetle of approved Acacia hybrid clones in the centre and Northwest of Viet Nam
123-129
 1. TRAN VAN THANG. Diversity of medicinal plants in U Minh Thuong National Park
130-138
 1. NGUYEN HAI HA, NGUYEN THI HAI NINH. Evaluating biodiversity status and suggesting solutions to develop ecotourism in Vu Quang National Park, Ha Tinh province
139-148
 1. DO THI TAM, DO THI DUC HANH, NGUYEN VIET NHAT. Evaluation of the implementation of land use planning in Vinh Yen city, Vinh Phuc province
149- 158
 1. VU THI LIEN, VANG A ME, LE THI THANH HIEU. Forms of life and geographical features of medicinal plants according to experiences of Mong ethinic minority in Dua Mon commune, Song Ma district, Son La province
159-164
Đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 108
 • Khách viếng thăm: 8
 • Máy chủ tìm kiếm: 100
 • Hôm nay: 4768
 • Tháng hiện tại: 50087
 • Tổng lượt truy cập: 3367227
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh