Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2017

Đăng lúc: Thứ tư - 27/09/2017 11:38 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2017

MỤC LỤC  
 1. ĐOÀN VĂN ĐIẾM, HOÀNG THÁI ĐẠI, ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN. Đánh giá tính bền vững của mô hình phục hồi và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
3-10
 1. VŨ VĂN QUANG, NGUYỄN THỊ TRÂM, PHẠM THỊ YẾN, NGUYỄN VĂN MƯỜI, TRẦN THỊ HUYỀN. Đánh giá mức độ biểu hiện một số tính trạng liên quan đến chất lượng gạo từ dòng bố mẹ đến các thế hệ con cái
11-20
 1. PHAN QUỐC HƯNG. Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng do hoạt động công nghiệp trên đất sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Thái Bình
21-30
 1. NGUYỄN THỊ MINH, PHẠM NGỌC LIN. Nghiên cứu thành phần và tính chất của hệ vi sinh vật trong đất trồng cam, bưởi tại Xuân Mai, Hà Nội
31-37
 1. NGÔ THỊ LAM GIANG, TRƯƠNG THANH HƯNG, TRẦN THỊ QUÝ, PHẠM HỮU NHƯỢNG, NGÔ MINH DŨNG, NGUYỄN NHỨT, NGUYỄN QUỐC THẮNG, NGUYỄN QUANG THẠCH. Nghiên cứu kỹ thuật kết hợp trồng rau và nuôi cá trong chu trình khép kín (Aquaponics) ở qui mô hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh        
38-45
 1. TRỊNH THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN THỊ HẠNH, PHẠM THỊ TƯƠI, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ, ĐỖ NĂNG VỊNH. Nghiên cứu một số phương pháp bảo quản củ giống khoai môn Bắc Kạn
46-52
 1. NGUYỄN THỊ HẠNH, PHẠM ANH TUẤN, HỒ PHÚ HÀ, NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG. Tối ưu hóa một số thông số công nghệ bảo quản quả nho xanh Ninh Thuận (NH 01-48) bằng phương pháp điều chỉnh khí quyển
  (Controlled atmosphere – CA)
53-59
 1. TRỊNH KHÁNH SƠN. Thu nhận và khảo sát một số tính chất nhiệt động của gum từ lá sương sâm (Tiliacora triandra)
60-65
 1. LƯƠNG VĂN ANH. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đến cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng
66-73
 1. NGUYỄN VĂN TÀI. Nghiên cứu giải pháp tiêu úng cho hệ thống thủy lợi An Kim Hải, Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng
74-80
 1. MAI ĐỨC PHÚ. Xây dựng kịch bản mô hình thủy lực để xác định mực nước trên các sông rạch chính làm cơ sở tính toán cột nước bơm ở các vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Tiền Giang
81-86
 1. LÊ KIM LONG, PHẠM THỊ THANH BÌNH. Phân tích khả năng sinh lợi của các hộ nuôi trồng thủy sản: Nghiên cứu trường hợp nghề nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Khánh Hòa
87-92
 1. ĐOÀN VĂN SOẠN. Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của hai tổ hợp lai PIDU x VCN21 và PIDU x VCN22
93-99
 1. TRẦN THỊ TRANG, THÁI THANH BÌNH, NGUYỄN THỊ HIẾN, HOÀNG THỊ PHƯƠNG HỒNG, NGUYỄN XUÂN VIẾT. Đánh giá đa dạng di truyền một số quần thể tu hài (Lutraria sp) ở Việt Nam bằng chỉ thị microsatellite
100-107
 1. KIM VĂN VẠN, TẠ THỊ HỢP. Bước đầu nghiên cứu khả năng sinh sản của rùa câm Mauremys mutica (Cantor,1842) tại Bắc Ninh
108-112
 1. NGUYỄN VĂN KHIÊM, NHỮ THU NGA, TRỊNH VĂN VƯỢNG, NGUYỄN THỊ HƯƠNG. Nghiên cứu nhân giống cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) bằng phương pháp giâm hom
113-120
 1. PHẠM THỊ KIM THOA. Nghiên cứu lựa chọn tập đoàn cây có khả năng chống chịu lửa tại thành phố Đà Nẵng
121-129
 1. NGUYỄN ĐẮC MẠNH, VŨ TIẾN THỊNH, NGUYỄN KIM KỲ, KHÚC THÀNH LIÊM. So sánh ổ sinh thái không gian vào mùa hè giữa rái cá thường (Lutra lutra Linnaeus, 1758) và rái cá vuốt bé (Aonyx cinerea Illiger, 1815) tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh
130-137
 1. NGUYỄN VĂN VIỆT, NGUYỄN ANH QUÂN. Nghiên cứu khả năng nhân giống Trà hoa vàng (Camellia flava (Pit.) Sealy) bằng phương pháp giâm hom
138-143
 1. BÙI VĂN THẮNG. Nhân giống in vitro và đánh giá sinh trưởng của cây xoan ta tam bội ở giai đoạn vườn ươm
144-149
CONTENTS  
 1. DOAN VAN DIEM, HOANG THAI DAI, DOAN THI TO UYEN. Evaluation the sustainability of the scientific and technological application model to rehabilitate and develop agro – ecosystems in Kim Bang district, Ha Nam province
3-10
 1. VU VAN QUANG, NGUYEN THI TRAM, PHAM THI YEN, NGUYEN VAN MUOI, TRAN THI HUYEN. Assessment of express level of some traits that relate to quality in rice from parental lines to the generations of hybrid rice combination
11-20
 1. PHAN QUOC HUNG. Assessment heavy metal contamination by industrial activities of agricultural soil in Thai Binh province
21-30
 1. NGUYEN THI MINH, PHAM NGOC LIN. Research on composition and characteristic of microorganism association in citrus soil in Xuan Mai, Ha Noi
31-37
 1. NGO THI LAM GIANG, TRUONG THANH HUNG, TRAN THI QUY, PHAM HUU NHUONG, NGO MINH DUNG, NGUYEN NHUT, NGUYEN QUOC THANG, NGUYEN QUANG THACH. Research on the incorporation of aquaculture and vegetable growing (Aquaponics) in the household scale in Ho Chi Minh city  
 38-45
 1. TRINH THI THANH HUONG, NGUYEN THI HANH, PHAM THI TUOI, NGUYEN THI NGOC HUE, DO NANG VINH. Research on some preservation methods for breeding tubers of Bac Kan taro
46-52
 1. NGUYEN THI HANH, PHAM ANH TUAN, HO PHU HA, NGUYEN XUAN PHUONG. Optimization of technological parameters for preservation of Ninh Thuan green grapes  (NH 01- 48) by controlled atmosphere (CA)
53-59
 1. TRINH KHANH SON. Isolation and  thermodynamic characterization of Tiliacora triandra Gum
60-65
 1. LUONG VAN ANH. Solutions to respond to climate change in rural water supply in Red river delta region
66-73
 1. NGUYEN VAN TAI. Research on consumption solutions for calculating irrigation system An Kim Hai, Hai Phong in condition in climate change of the sea level rises
74-80
 1. MAI DUC PHU. Develop scenarios hydraulic models to determine water levels in the main rivers as the basis for calculating pump head in the agricultural regions of Tien Giang province
81-86
 1. LE KIM LONG, PHAM THI THANH BINH. Profitability analysis of household aquaculture: The case study of the intensive white leg shrimp farming in Khanh Hoa province
87-92
 1. DOAN VAN SOAN. Growth performance, carcass and meat quality of  PIDU x VCN21 and PIDU x VCN22 crossbred pigs
93-99
 1. TRAN THI TRANG, THAI THANH BINH, NGUYEN THI HIEN, HOANG THI PHUONG HONG, NGUYEN XUAN VIET. Estimating genetic diversty of some snout otter clam (Lutraria sp) populations in Viet Nam using microsatellite markers
100-107
 1. KIM VAN VAN, TA THI HOP. A  study on reproductive capacity of the yellow pond turtle Mauremys mutica  in Bac Ninh province
108-112
 1. NGUYEN VAN KHIEM, NHU THU NGA, TRINH VAN VUONG, NGUYEN THI HUONG. Vegetative propagation of Curculigo orchioides Gaertn using stem cutting method
113-120
 1. PHAM THI KIM THOA. Research, selection fire – resistant plants for forest fire prevention in Da Nang city
121-129
 1. NGUYEN DAC MANH, VU TIEN THINH, NGUYEN KIM KY, KHUC THANH LIEM. Spatial niches of Eurasian otter (Lutra lutra Linnaeus, 1758) and Asian small - Clawed otter (Aonyx cinerea Illiger, 1815) in summer in Bai Tu Long National Park
130-137
 1. NGUYEN VAN VIET, NGUYEN ANH QUAN. The study propagation of yellow flower tea (Camellia flava (Pit.) Sealy) by cuttings
138-143
 1. BUI VAN THANG. Micropropagation and growing evaluation of triploid Melia azedazach L.during nursery stage
144-149
Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 437
 • Tháng hiện tại: 69879
 • Tổng lượt truy cập: 3387019
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh