Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2020

Đăng lúc: Thứ năm - 20/08/2020 14:16 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2020

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN HOÀNG HIỆP. Thủy lợi phục vụ cơ cấu lại kinh tế trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng
4-10
 1. NGUYỄN VĂN TỈNH. Công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở Việt Nam và định hướng giải pháp thích ứng
11-19
 1. LƯƠNG VĂN ANH. Cấp nước sạch nông thôn cho vùng Trung bộ và Tây Nguyên trong bối cảnh thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn
20-26
 1. NGUYỄN QUỐC HUY, TRẦN ĐÌNH HỢI, HOÀNG NAM BÌNH. Đánh giá khả năng của hồ chứa Ngàn Trươi điều tiết giảm lũ cho hạ du sông La, tỉnh Hà Tĩnh
27-35
 1. LÊ HẢI TRÍ, LÊ ANH TUẤN, HUỲNH VƯƠNG THU MINH, TRẦN VĂN TỶ. Nghiên cứu vận hành hồ chứa Ô Tà Sóc, vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang theo các kịch bản biến đổi khí hậu
36-44
 1. LƯƠNG NGỌC CHUNG, PHẠM CÔNG THÀNH, NGUYỄN NGUYÊN HOÀN. Nghiên cứu, đánh giá biến động chế độ dòng chảy mùa cạn đến hoạt động một số hệ thống thủy lợi lớn trên dòng chính sông Cả
45-50
 1. NGUYỄN LAN HƯƠNG, NGUYỄN QUANG HÙNG, PHẠM HẢI ĐĂNG. Tính toán tràn tự lật của hồ chứa nước Đá Bạc-Hà Tĩnh theo lý thuyết độ tin cậy
51-58
 1. HOÀNG NAM BÌNH, NGUYỄN QUỐC HUY. Thiết lập phương trình dòng biến lượng trong lòng dẫn hở bằng nguyên lý bảo toàn động lượng
59-64
 1. NGUYỄN DUY HIẾU, NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN, HOÀNG HỒNG GIANG. Đánh giá xâm nhập mặn của sông Cổ Chiên bằng mô hình 3 chiều.
65-70
 1. THẨM THỊ NGỌC HÂN, TRƯƠNG NHẬT KIỀU THI, NGUYỄN THẾ ĐƯỢC, PHẠM THỊ MAI THY, LÂM ĐẠO NGUYÊN. Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá diễn biến độ ẩm mặt đất tại lưu vực sông Ba giai đoạn 2000-2019
71-78
 1. NGUYỄN THANH GIAO. Chất lượng nước mặt tại các nhánh sông tiếp giáp sông Hậu thành phố Cần Thơ
79-86
 1. VÕ HỮU CÔNG, LÊ THỊ HUYỀN, BÙI THỊ NHA TRANG, HOÀNG VIỆT DŨNG. Thực trạng chất lượng môi trường nước ven bờ vịnh Hạ Long và một số giải pháp quản lý
87-95
 1. HỒ HUY CƯỜNG, PHẠM VŨ BẢO, NGUYỄN THỊ NHƯ THOA, VŨ VĂN KHUÊ. Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa dưới tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển cây bưởi và cây sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
96-102
 1. BÙI XUÂN DŨNG, NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, KIỀU THÚY QUỲNH, TRƯƠNG TẤT ĐƠ. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
103-111
 1. VÕ THÁI HIỆP, ĐẶNG THANH HÀ, CHÂU TẤN LỰC, NGUYỄN NGỌC THÙY. Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ven biển tỉnh Bến Tre do biến đổi khí hậu
112-121
 1. TRẦN XUÂN BIÊN, NGUYỄN THỊ HẰNG, NGUYỄN NGỌC HỒNG, LƯU THÙY DƯƠNG. Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp bị khô hạn do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk
122-130
 1. VÕ TRỌNG THẮNG, TỪ HOÀNG NHÂN. Một số đặc điểm sinh học ghẹ ba chấm (Portunus sanguinolentus Herbst, 1783) ở vùng biển Trung bộ Việt Nam
131-138
 1. NGUYỄN CÔNG THUẬN, NGÔ THỊ XUÂN HẬU, DƯƠNG TRÍ DŨNG, LÊ ANH KHA, NGUYỄN PHƯƠNG DUY. Đặc điểm đồng vị bền cacbon và nitơ của tôm sú được nuôi ở các hình thức khác nhau
139-146
 1. NGUYỄN THANH TÂN. Đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng phục hồi sau canh tác nương rẫy tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông
147-154
 1. NGUYỄN XUÂN HÙNG, BÙI VIỆT HẢI. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới sinh trưởng của rừng trồng Gáo vàng (Nauclea orientalis L.) sau 4 năm tuổi
155-162
 1. TRẦN HUY MẠNH, BÙI VIỆT HẢI. Đặc điểm cấu trúc tổ thành loài cây gỗ gắn với yếu tố khu hệ thực vật tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
163-172
 1. NGUYỄN VĂN PHÚ, TRẦN QUANG BẢO, LÃ NGUYÊN KHANG. Đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng sản xuất ở tỉnh Đồng Nai
173-182
CONTENTS  
 1. NGUYEN HOANG HIEP. Hydraulic work to serve economic restructuring in the context of climate change and sea water level rise
4-10
 1. NGUYEN VAN TINH. The drought, water scarcity and salinity intrusion control and protection in Vietnam and the visions and solutions for adaptation
11-19
 1. LUONG VAN ANH. Rural clean water supply for regions of Central and Central Highlands in the context of natural disaster, drought and saline intrusion
20-26
 1. NGUYEN QUOC HUY, TRAN DINH HOI, HOANG NAM BINH. Flood controll capacity Ngan Truoi reservoir for downstream of La river basin, HaTinh province, Vietnam
27-35
 1. LE HAI TRI, LE ANH TUAN, HUYNH VUONG THU MINH, TRAN VAN TY. Research on the operation of O Ta Soc reservoir, Bay Nui region, An Giang province under climate change scenario perspectives
36-44
 1. LUONG NGOC CHUNG, PHAM CONG THANH, NGUYEN NGUYEN HOAN. Research on dry season flow variation and its impacts on the operation of major hydraulic works in the mainstream of Ca river 
45-50
 1. NGUYEN LAN HUONG, NGUYEN QUANG HUNG, PHAM HAI DANG. Calculation of the fuse plug spillway of Da Bac reservoir in Ha Tinh under confidence theory
51-58
 1. HOANG NAM BINH, NGUYEN QUOC HUY. Establishing the konovalov’s dynamic equation for steady spatially varied flow by the principle of momentum conservation
59-64
 1. NGUYEN DUY HIEU, NGUYEN THI THANH DUYEN, HOANG HONG GIANG. Assessing of salinity intrusion at Co Chien estuary using 3D model
65-70
 1. THAM THI NGOC HAN, TRUONG NHAT KIEU THI, NGUYEN THE DUOC, PHAM THI MAI THY, LAM DAO NGUYEN. Application of remote sensing and GIS in assessment of soil moisture changes in the Ba/Da Rang river basin for the period of 2000-2019
71-78
 1. NGUYEN THANH GIAO. Surface water quality at the branches adjacent to Hau river in Can Tho city
79-86
 1. VO HUU CONG, LE THI HUYEN, BUI THI NHA TRANG, HOANG VIET DUNG. Status of seawater quality in Ha Long bay and some management solutions
87-95
 1. HO HUY CUONG, PHAM VU BAO, NGUYEN THI NHU THOA, VU VAN KHUE. The impact of temperature and rainfall affected by climate change to the development of pummelo and durian cultivated in Khanh Son district, Khanh Hoa province
96-102
 1. BUI XUAN DUNG, NGUYEN THI HA PHUONG, NGUYEN THI MY LINH, KIEU THUY QUYNH, TRUONG TAT DO. Evaluating the situation and proposing solutions to minimize the risk of landslide in Tam Duong, Lai Chau
103-111
 1. VO THAI HIEP, DANG THANH HA, CHAU TAN LUC, NGUYEN NGOC THUY. Assessing the vulnerability to climate change of the intensive white-leg shrimp farmers in the coastal areas of Ben Tre province
112-121
 1. TRAN XUAN BIEN, NGUYEN THI HANG, NGUYEN NGOC HONG, LUU THUY DUONG. Current situation and solutions for management and use of agricultural land is limited from the impacts of climate change in Dak Lak province
122-130
 1. VO TRONG THANG, TU HOANG NHAN. Biological characteristics of the three spot swimming crab Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783) at Coastal Central region of Vietnam
131-138
 1. NGUYEN CONG THUAN, NGO THI XUAN HAU, DUONG TRI DUNG, LE ANH KHA, NGUYEN PHUONG DUY. Characteristics of stable carbon and nitrogen isotopes of back tiger shrimp (Penaues monodon) cultured with different farming practices
139-146
 1. NGUYEN THANH TAN. Characteristics of natural forest regeneration after shifting cultivation in Ta Dung National Park, Dak Nong province
147-154
 1. NGUYEN XUAN HUNG, BUI VIET HAI. Influence of some factors on the growth of Nauclea orientalis L. plantation 4 years after establishment
155-162
 1. TRAN HUY MANH, BUI VIET HAI. Structure characteristics of woody trees associated with flora elements in Bu Gia Map National Park and Dong Nai Culture Nature Reserve
163-172
 1. NGUYEN VAN PHU, TRAN QUANG BAO, LA NGUYEN KHANG. Assessing the situation of production plantation forest in Dong Nai province
173-182

 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 360
 • Tháng hiện tại: 3368
 • Tổng lượt truy cập: 3487486
Lân Ninh Bình
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh