Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/08/2019 09:47 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2019

MỤC LỤC  
 1. HỒ BÍCH LIÊN, ĐƯỜNG HUỲNH THU SƯƠNG, HUỲNH VĂN BIẾT, BÙI CÁCH TUYẾN. Biểu hiện gen chống oxy hóa trên cây phát tài (Dracaena sanderiana) trong điều kiện nhiễm độc chì
3- 10
 1. NGUYỄN THỊ LANG, BÙI CHÍ BỬU. Nghiên cứu phát triển giống lúa HATRI 10 thông qua marker phân tử kết hợp lai hồi giao cải tiến
11- 17
 1. NGUYỄN QUANG THẠCH, NGÔ MINH DŨNG. Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng trong xử lý ra hoa trái vụ cho thanh long ruột trắng  (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. and Rose) tại Bình Thuận vụ đông xuân 2018 -2019
 1. TRỊNH VIỆT NGA, NGUYỄN CAO KIỆT, BÙI MINH TRÍ, PHẠM THỊ MINH TÂM, NGUYỄN HỮU HỔ, HUỲNH VĂN BIẾT. Phân tích trình tự DNA barcode của một số mẫu đinh lăng được thu thập tại Việt Nam
25-34
 1. NGUYỄN QUỐC HÙNG, VŨ VIỆT HƯNG, DƯƠNG XUÂN THƯỞNG. Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất, chất lượng cam Sành tại Hà Giang
35- 39
 1. LÊ QUÝ TƯỜNG, LÊ VĂN NINH, LÊ QUÝ TÙNG. Nghiên cứu liều lượng phân đạm và kali cho giống ngô lai QT55 trên đất cát pha tại Thanh Hóa
40- 46
 1. ĐOÀN VĨNH PHÚC, LÊ QUÝ KHA, NGÔ NGỌC HƯNG. Đánh giá hiệu quả một số phân bón tiên tiến và chế phẩm sinh học đối với giống ngô lai MN585 trên đất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long
47- 55
 1. LƯƠNG ĐỨC THIỆN, NGUYỄN VĂN TÚ, TRẦN VĂN TIẾN, NGUYỄN CÔNG THỨC. Ứng dụng viễn thám và GIS trong lượng hóa phân vùng sinh thái nông nghiệp thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
56- 62
 1. NGUYỄN KHẮC LÂM, VƯƠNG VĂN QUỲNH, LÃ NGUYÊN KHANG, LÊ SỸ DOANH. Đề xuất bộ chỉ số giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam
63- 74
 1. NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ, THÂN THỊ HÀ, VÕ HỮU CÔNG, NGUYỄN THANH LÂM. Bước đầu nghiên cứu tính toán lượng phát thải khí CH4 từ chất thải chăn nuôi lợn ở các quy mô khác nhau trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
75- 84
 1. LÊ PHAN THÙY HẠNH, TRẦN QUYẾT THẮNG. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thịt bò một nắng bằng phương pháp sấy chân không
85- 92
 1. CHÂU TRẦN DIỄM ÁI, ĐÀO THỊ NGỌC ANH, HUỲNH TIẾN PHONG, PHAN NGỌC HÒA. Phân tích nhanh độ chín của chuối sứ (Musa paradisiaca var. Awak) bằng quang phổ cận hồng ngoại
93- 98
 1. TỐNG THỊ ÁNH NGỌC, NGUYỄN VĂN THÀNH. Khảo sát ảnh hưởng của độ cồn và lượng đường bổ sung đến quá trình lên men giấm vang từ xơ mít (Artocarpus heterophyllus
99- 106
 1. TỐNG VĂN GIANG, TRẦN THỊ HUYỀN, TRẦN THANH AN, TRẦN THỊ THANH BÌNH. Ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đã qua xử lý hầm biogas đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu tương ĐT 2008 tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
107-110
 1. ĐỖ HOÀI NAM, NGUYỄN THANH HÙNG. Thực trạng xói lở bờ biển và bồi tụ các cửa sông khu vực miền Trung và định hướng giải pháp phòng chống
111-120
 1. LÊ NGUYỄN THIÊN PHÚC, NGUYỄN MINH THÀNH. Đánh giá khả năng chịu nhiệt và ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng của cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.) giai đoạn giống
 1. NGUYỄN TẤN PHONG, HUỲNH VĂN TIỀN, TRƯƠNG TRỌNG NGÔN. Rong đỏ Laurencia (Rhodophyta) ở Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam: Hiện trạng phân bố và nhận diện loài
127- 134
 1. NGUYỄN MINH THANH, LÊ HÙNG CHIẾN, LÊ XUÂN TRƯỜNG, TRẦN TRUNG QUỐC, PHẠM ĐĂNG BÁCH. Nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng keo lai (Acacia mangiumAcacia auriculiformis) 5 tuổi tại Công ty MDF tỉnh Gia Lai
135- 143
 1. LÊ ĐỨC THẮNG. Đánh giá khả năng hấp thụ các bon của các lâm phần rừng trồng keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) tại vùng cát ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ
144- 151
 1. PHẠM VĂN HƯƠNG, NGUYỄN XUÂN NGỌC, NGUYỄN BÁ TRIỆU, KIỀU PHƯƠNG ANH. Ảnh hưởng của cây mẹ đến đặc điểm tái sinh cây trắc (Dalbergia cochinchinensis Pierre) trong kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới, tại Tân Phú - Đồng Nai
152- 161
CONTENTS  
 1. HO BICH LIEN, DUONG HUYNH THU SUONG, HUYNH VAN BIET, BUI CACH TUYEN. Antioxidant gene expression in response to lead stress in lucky bambo (Dracaena sanderiana)
3- 10
 1. NGUYEN THI LANG, BUI CHI BUU. HATRI 10- A promising rice variety
11- 17
 1. NGUYEN QUANG THACH, NGO MINH DUNG. A study on the effect of temperature and light to off – season flower forcing of dragon fruit   (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. and Rose) in Binh Thuan winter – spring crop 2018 -2019
 1. TRINH VIET NGA, NGUYEN CAO KIET, BUI MINH TRI, PHAM THI MINH TAM, NGUYEN HUU HO, HUYNH VAN BIET. DNA barcode analysis of polyscias samples collected in VietNam
25-34
 1. NGUYEN QUOC HUNG, VU VIET HUNG, DUONG XUAN THUONG. Effect of fertilizer on yield and quality of Sanh orange in Ha Giang province
35- 39
 1. LE QUY TUONG, LE VAN NINH, LE QUY TUNG. Research on nitrogen and potassium fertilizer dose for hybrid maize QT55 in clay sand soil in spring and autumn – winter season 2018 at Thanh Hoa province
40- 46
 1. DOAN VINH PHUC, LE QUY KHA, NGO NGOC HUNG. Efficacy of advanced fertilizers and bioproducts on MN585 maize hybrid on soil shifted from rice growing in MeKong river delta
47- 55
 1. LUONG DUC THIEN, NGUYEN VAN TU, TRAN VAN TIEN, NGUYEN CONG THUC. Application of remote sensing and GIS in quantification of agro ecological zones in Duyen Hai town, Tra Vinh province
56- 62
 1. NGUYEN KHAC LAM, VUONG VAN QUYNH, LA NGUYEN KHANG, LE SY DOANH. Proposing a set of monitoring and evaluation indicators for payment for forest environmental services in Vietnam
63- 74
 1. NGUYEN THI BICH HA, THAN THI HA, VO HUU CONG, NGUYEN THANH LAM. Determination of greenhouse gas (CH4) emission from pig waste in Van Giang district, Hung Yen province
75- 84
 1. LE PHAN THUY HANH, TRAN QUYET THANG. The complete reseaching of a sun day beef product processing by vacuum drying method
85- 92
 1. CHAU TRAN DIEM AI, DAO THI NGOC ANH, HUYNH TIEN PHONG, PHAN NGOC HOA. Rapid nanalysis of the  internal characteristic of banana (Musa paradisiaca var. Awak) using NIR
93- 98
 1. TONG THI ANH NGOC, NGUYEN VAN THANH. Investigation of alcohol with sucrose content on vinegar fermentation from rags of jackfruit (Artocarpus heterophyllus)
99- 106
 1. TONG VAN GIANG, TRAN THI HUYEN, TRAN THANH AN, TRAN THI THANH BINH. The effect of pig compost treated by biogas tunnel on growth, development and yield of DT2008 soybean variety in  Cam Thuy district, Thanh Hoa province
107-110
 1. DO HOAI NAM, NGUYEN THANH HUNG. Current status of  coastal erosion in center of Vietnam and direction for mitigation measures
111-120
 1. LE NGUYEN THIEN PHUC, NGUYEN MINH THANH. Thermal tolerance,  growth performance and survival of red tilapia (Oreochromis spp.)  fingerlings in three temperatures
 1. NGUYEN TAN PHONG, HUYNH VAN TIEN, TRUONG TRONG NGON. Red seaweed  of  Laurencia  genus (Rhodophyta)  in Phu Quoc Kien Giang, Vietnam:  Distribution and species identification
127- 134
 1. NGUYEN MINH THANH, LE HUNG CHIEN, LE XUAN TRUONG, TRAN TRUNG QUOC, PHAM DANG BACH. Study on the  growth  of  Acacia hybrid (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) plantation 5 – year - old in MDF company in Gia Lai province
135- 143
 1. LE DUC THANG. Assessment of the carbon sequestration of the forest stands of  Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth in  coastal  sandy  regions of North central provinces
144- 151
 1. PHAM VAN HUONG, NGUYEN XUAN NGOC, NGUYEN BA TRIEU, KIEU PHUONG ANH. Effect of mother tree to regeneration characteristics of Dalbergia cochinchinensis Pierre species in the tropical moist evergreen closed forest, Tan Phu, Dong Nai
152- 161

Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 74
 • Khách viếng thăm: 5
 • Máy chủ tìm kiếm: 69
 • Hôm nay: 5147
 • Tháng hiện tại: 50466
 • Tổng lượt truy cập: 3367606
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh