Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13/2019

Đăng lúc: Thứ hai - 12/08/2019 15:52 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13/2019

      MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THANH TÙNG, TRỊNH QUANG TÚ. Phân tích hiệu quả kinh tế nghề nuôi cá biển trong lồng quy mô nhỏ tại Việt Nam
3- 9
 1. LÊ ĐÌNH KHẢ. Một số vấn đề về chọn giống và nhân giống cây rừng lấy gỗ ở Việt Nam
10- 18
 1. TẠ HỒNG LĨNH, TRẦN VĂN QUANG, TRỊNH KHẮC QUANG, LÊ QUỐC THANH, CHU ĐỨC HÀ, BÙI QUANG ĐÃNG, TRẦN ĐỨC TRUNG. Đánh giá ảnh hưởng của phân bón và mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa thuần ĐH 12
 1. TẠ THU HẰNG, LÊ TẤT KHƯƠNG, ĐOÀN THỊ BẮC, TRẦN THU TRANG, NGUYỄN MẠNH HÀ. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy bằng công nghệ sấy lạnh Sasaki đến thời gian sấy và chất lượng của xoài và dâu tây
26-31
 1. PHẠM HỮU HÙNG, NGUYỄN THẾ NHÃ, LÊ VĂN NINH, LẠI THỊ THANH. Đặc điểm đa dạng sinh học các họ chính côn trùng bộ cánh cứng (Coleoptera) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa
32- 39
 1. NGUYỄN VĂN THÀNH. Nghiên cứu vòng đời của loài Xén tóc nâu (Monochamus alternatus Hope) gây hại thông bằng phương pháp nuôi với thức ăn nhân tạo
40- 45
 1. NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG, ĐẶNG THANH LONG, VÕ THỊ MAI HƯƠNG, HOÀNG THỊ KIM HỒNG. Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các giống sen (Nelumbo nucifera Gaertn) trồng ở tỉnh Thừa Thiên – Huế
46- 54
 1. NGÔ THỊ THƯƠNG, LẠI NGỌC QUANG, NGUYỄN NGỌC KIÊN, TRẦN THANH HẢI, LÊ THỊ THU HƯƠNG. Loại bỏ tricloetilen trong nước bằng hạt nano sắt tổng hợp với dịch chiết lá vối và lá chè xanh
55- 61
 1. NGUYỄN THỊ HẠNH, VŨ THI NGA. Ảnh hưởng của thời gian xử lý axit xitric tiền bảo quản đến một số đặc tính lý hóa của quả hồng Thạch Thất
62- 69
 1. DƯƠNG VĂN NHÃ, THÁI MINH TÍN, ĐỖ HÀ THÀNH. Đánh giá nhu cầu và trữ lượng tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng Tứ Giác Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang năm 2015 - 2016
70- 79
 1. LÊ VĂN NGHỊ. Giải pháp ứng dụng tràn piano cân bằng tỷ lưu cho tràn kết hợp giữa tràn có cửa và tràn tự do trên dốc nước, áp dụng cho tràn Đạ Sị tỉnh Lâm Đồng
80- 87
 1. PHẠM THỊ PHONG LAN, PHẠM MINH TỨ, THÁI THÀNH LƯỢM. Thành phần loài thân mềm có kích thước lớn (Lớp: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda) ở vùng ven biển Phú Quốc, Kiên Giang
88- 94
 1. NGUYỄN DUY QUỲNH TRÂM, NGUYỄN THƯỢNG ÁNH. Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá Bống cát (Glossogobius giuris Hamilton, 1822) ở sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi
95- 102
 1. MAI DUY MINH, TRẦN THỊ BÍCH THỦY, VŨ THỊ BÍCH DUYÊN. Ảnh hưởng của chế độ cho ăn và mật độ nuôi lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm hùm bông Panulirus ornatus trong hệ thống bể tái sử dụng nước
103- 110
 1. ĐINH THỊ THỦY, NGUYỄN QUỐC CHÍ. Tình trạng nhiễm ấu trùng (Metacercariae) sán lá song chủ trên cá tra giống và cá tra nuôi thương phẩm tại tỉnh Tiền Giang
111-117
 1. TRẦN TRUNG KIÊN, HÀ DUY TRƯỜNG, NGUYỄN MINH TUẤN, LƯU THỊ XUYẾN, PHAN THỊ THU HẰNG, DƯƠNG THỊ NGUYÊN, HOÀNG KIM DIỆU, NGUYỄN MẠNH HÙNG, LÊ XUÂN THÀNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân vi sinh SPS clean đến năng suất và chất lượng của bưởi Đại Minh 9 và 14 tuổi tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 
118-126
 1. PHẠM ANH TUẤN, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, ĐỖ THỊ TÁM, ĐÀO NGỌC TUYẾN, BÙI THỊ HẰNG. Việc thực hiện các quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 1. NGUYỄN THẾ BÌNH, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, LÊ CÔNG THÀNH, CAO TRƯỜNG SƠN. Hiện trạng môi trường đất, nước khu vực trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
136- 144
 1. NGUYỄN XUÂN THANH, ĐỖ NGUYÊN HẢI, HOÀNG XUÂN PHƯƠNG. Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp trong xu hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa tại tỉnh Bắc Ninh
145- 150
 1. ĐINH VĂN TUYẾN, BÙI THỊ MINH NGUYỆT, LÃ NGUYÊN KHANG, TRẦN QUANG BẢO. Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp ở khu vực Tây Nguyên
151- 158
 
CONTENTS  
 1. NGUYEN THANH TUNG, TRINH QUANG TU. Analysis of economic efficiency of small – scale marine fishcage farming in VietNam
3 – 9
 1. LE DINH KHA. Some problems of forest tree selection and propagation for wood production plantations in Vietnam
10- 18
 1. TA HONG LINH, TRAN VAN QUANG, TRINH KHAC QUANG, LE QUOC THANH, CHU DUC HA, BUI QUANG DANG, TRAN DUC TRUNG. Evaluation of the fertilizer and planting density on the growth and development of the inbred rice variety ĐH 12
 
 1. TA THU HANG, LE TAT KHUONG, DOAN THI BAC, TRAN THU TRANG, NGUYEN MANH HA. Effect of drying temperature by Sasaki drying technology to the drying time and quality of the mango and strawberry
26-31
 1. PHAM HUU HUNG, NGUYEN THE NHA, LE VAN NINH, LAI THI THANH. Biodiversity characteristics of major families of beetle (Coleoptera) at Pu Luong Nature Reserve, Thanh Hoa province
32- 39
 1. NGUYEN VAN THANH. Study on the life cycle of Monochamus alternatus Hope by using with artificial breeding method
40- 45
 1. NGUYEN THI QUYNH TRANG, DANG THANH LONG, VO THI MAI HUONG, HOANG THI KIM HONG. Agrobiological characteristics of lotus cultivated in Thua Thien – Hue province
46- 54
 1. NGO THI THUONG, LAI NGOC QUANG, NGUYEN NGOC KIEN, TRAN THANH HAI, LE THI THU HUONG. Trichloethylene removal from water by iron nanoparticles synthesized with Cleistocalyx operculatus and green tea leaf extracts
55- 61
 1. NGUYEN THI HANH, VU THI NGA. The effects of acid citric pre storage treatment time on some of the specific physisicochemical properties of the Thach That persimmons
62- 69
 1. DUONG VAN NHA, THAI MINH TIN, DO HA THANH. Assessment of irrigation demand and water resource reserves for agricultural production in the Long Xuyen quadrangle, Kien Giang province for seasonal period 2015 - 2016
70- 79
 1. LE VAN NGHI. Solution uses piano key weir balances for combined between regulated by valve and free, application for Da Si, Lam Dong province
80- 87
 1. PHAM THI PHONG LAN, PHAM MINH TU, THAI THANH LUOM. The species composition of macro – mollusk (class: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda) in the coastal waters of Phu Quoc island, Kien Giang province
88- 94
 1. NGUYEN DUY QUYNH TRAM, NGUYEN THUONG ANH. Study on reproductive biological characteristics of tank goby (Glossogobius giuris Hamilton, 1822) in Tra Khuc river, Quang Ngai province
95- 102
 1. MAI DUY MINH, TRAN THI BICH THUY, VU THI BICH DUYEN. Effect of feeding frequencies and stocking densities on growth and survival of Panulirus ornatus lobster juveniles in a land based recycling water system
103- 110
 1. DINH THI THUY, NGUYEN QUOC CHI. Prevalence of trematode (Metacercariae) in juveniles and grow – out sutchi catfish in Tien Giang province
111-117
 1. TRAN TRUNG KIEN, HA DUY TRUONG, NGUYEN MINH TUAN, LUU THI XUYEN, PHAN THI THU HANG, DUONG THI NGUYEN, HOANG KIM DIEU, NGUYEN MANH HUNG, LE XUAN THANH. Study on the effects of SPS clean microbial fertilizer to the yield and quality of Dai Minh pummelo 9 and 14 years in Yen Binh district, Yen Bai province
118-126
 1. PHAM ANH TUAN, NGUYEN THI HONG HANH, DO THI TAM, DAO NGOC TUYEN, BUI THI HANG. Assessment of the implementation of land use rights in Yen My district, Hung Yen province
 1. NGUYEN THE BINH, NGUYEN THI HUONG GIANG, LE CONG THANH, CAO TRUONG SON. Soil and water quality in fruit cultivation area of Bac Giang province
136- 144
 1. NGUYEN XUAN THANH, DO NGUYEN HAI, HOANG XUAN PHUONG. Potential assessment of agricultural land in the industrial and urbanization trends in Bac Ninh province
145- 150
 1. DINH VAN TUYEN, BUI THI MINH NGUYET, LA NGUYEN KHANG, TRAN QUANG BAO. Actual status of agricultural production on forest land in the Central Highlands of VietNam
151- 158


Đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 365
 • Tháng hiện tại: 69807
 • Tổng lượt truy cập: 3386947
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh