Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13/2018

Đăng lúc: Thứ ba - 14/08/2018 10:32 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13/2018

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN THỊ LANG, NGUYỄN VĂN HỮU LINH, BÙI CHÍ BỬU. Kết quả chọn tạo giống lúa phẩm chất nhờ lai giữa lúa Japonica và Indica kết hợp với chỉ thị phân tử                            
3 - 10
 1. NGUYỄN TRUNG TIỀN, PHẠM THỊ XIM, NHÂM THỊ THU THỦY. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chống chịu mặn, năng suất cao cho tỉnh Kiên Giang
11- 19
 1. LẠI ĐÌNH HÒE, ĐỖ MINH HIỆN, ĐINH QUỐC HUY, TRỊNH THANH SƠN, PHẠM VĂN NHÂN, LÊ THỊ THANH THỦY. Nghiên cứu lượng phân urê hạt vàng (urea 46 A+), urê hạt xanh (urea – NEB 26) và mật độ gieo hợp lý trong sản xuất lúa ở vùng Nam Trung bộ
20-25
 1. NGUYỄN KHẮC ANH, PHẠM VĂN TOÁN, VŨ VĂN HIẾU, GIANG ĐỨC HIỆP. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép đỉnh sinh trưởng (STG) trên giống Cam sành Hà Giang
26-30
 1. LÊ THỊ MỸ HÀ, BÙI QUANG ĐÃNG. Ảnh hưởng của thời điểm bấm ngọn, vít cành đến quá trình ra hoa, đậu quả, năng suất và thời gian thu hoạch giống ổi Thái Lan tại Thanh Hà, Hải Dương
31--40
 1. ĐỖ THÀNH NHÂN, HOÀNG MINH TÂM, HOÀNG THỊ THÁI HÒA.  Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali và lưu huỳnh đến năng suất lạc tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
41- 46
 1. LÊ QUANG TRUNG, NGUYỄN ĐỨC TÚ, NGUYỄN THỌ KHIÊM, VŨ THỊ LIÊN, LÊ THỊ NHƯ THỦY, KIM BÍCH NGUYỆT, CAM THỊ HẰNG, NGUYỄN THỊ THÚY HÒA, PHẠM MINH GIANG. Nghiên cứu khả năng chống oxi hóa của sản phẩm chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
47- 53
 1. NGUYỄN XUÂN THI, LA THẾ VINH, PHẠM THỊ ĐIỀM. Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình nung vỏ hầu
54- 57
 1. LƯƠNG NGỌC CHUNG, BÙI NAM SÁCH. Xác định dòng chảy tối thiểu và giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ du sông Mã
58- 64
 1. ĐINH XUÂN TRƯỜNG, TRẦN DUY KIỀU. Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ xâm nhập mặn có xét đến tác động của biến đổi khí hậu hạ lưu sông Cả
65- 72
 1. NGUYỄN MINH THÀNH, NGUYỄN THANH VŨ. Nghiên cứu phương pháp lai trong cải thiện chất lượng giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
73-79
 1. NGUYỄN ĐẮC MẠNH, ĐOÀN QUỐC VƯỢNG, ĐOÀN VĂN CÔNG, TRƯƠNG VIẾT HỢP, NGUYỄN TÀI THẮNG, GIANG TRỌNG TOÀN. Ảnh hưởng của một số yếu tố hoàn cảnh đến tập tính lựa chọn sinh cảnh sống của gấu ngựa (Ursus thibetanus Cuvier,1823) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa
80- 87
 1. LÊ SỸ DOANH, NGUYỄN THỊ MAI DƯƠNG, NGUYỄN THỊ THẢO, LÊ SỸ HÒA. Đánh giá sinh trưởng loài thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) ở giai đoạn vườn ươm của các gia đình cây trội được tuyển chọn tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
88- 94
 1. TRẦN HỒNG SƠN. Thực trạng và giải pháp phát triển rừng trồng Giổi nhung cung cấp gỗ lớn tại Kon Hà Nừng, Tây Nguyên
95-104
 1. XUÂN THỊ THU THẢO, HỒ VĂN HÓA, NGUYỄN TUẤN HÙNG, NGUYỄN THỊ HẢI, TRẦN THỊ BÌNH. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá biến động đất trồng lúa giai đoạn 2005 – 2015 tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
105-113
 1. HỒ THỊ LAM TRÀ, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN, HOÀNG XUÂN PHƯƠNG. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
114-121
 1. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, ĐOÀN MINH TRUNG. Áp dụng thuật toán phân loại random forest để xây dựng bản đồ sử dụng đất/ thảm phủ tỉnh Đắk Lắk dựa vào ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI
122-129
 1. PHẠM THỊ HUẾ, LÊ ĐÌNH HẢI. Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty lâm nghiệp tại Việt Nam từ khi thực hiện Nghị quyết 30 – NQ/TW đến nay
130-140
 1. PHẠM THANH LAN, LÊ PHƯƠNG NAM, NGUYỄN THỊ HƯƠNG. Vai trò của hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp đối với nông dân : Nghiên cứu trường hợp tại xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
141- 147
 1. NGUYỄN THỊ THU AN, VÕ THỊ THANH LỘC. Mô hình liên kết kinh doanh: Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị ớt vùng đồng bằng sông Cửu Long
148-155
CONTENTS  
 1. NGUYEN THI LANG, NGUYEN VAN HUU LINH, BUI CHI BUU. Japonica rice gene transfer in Indica rice varieties to create quality                    
3 - 10
 1. NGUYEN TRUNG TIEN, PHAM THI XIM, NHAM THI THU THUY. Studying and breeding high – yielding salt – tolerant rice varieties in Kien Giang province
11- 19
 1. LAI DINH HOE, DO MINH HIEN, DINH QUOC HUY, TRINH THANH SON, PHAM VAN NHAN, LE THI THANH THUY. The determination of yellow urea, green urea amounts and sowing density suitable for rice production in the Nothern central region
20-25
 1. NGUYEN KHAC ANH, PHAM VAN TOAN, VU VAN HIEU, GIANG DUC HIEP. A study on improved technology of shoot tip grafting applied in Bac Quang Sanh mandarin
26-30
 1. LE THI MY HA, BUI QUANG DANG. Effects of pinching and bending time to flowering, fruit setting, yield and harvest time of Thai Lan guava in Thanh Ha district, Hai Duong province
31--40
 1. DO THANH NHAN, HOANG MINH TAM, HOANG THI THAI HOA.  Effectiveness of potassium and sulfur fertilizers application on peanut yield in Phu Cat district, Binh Dinh province
41- 46
 1. LE QUANG TRUNG, NGUYEN DUC TU, NGUYEN THO KHIEM, VU THI LIEN, LE THI NHU THUY, KIM BICH NGUYET, CAM THI HANG, NGUYEN THI THUY HOA, PHAM MINH GIANG. Research on antioxidant capacity of the geographic indication Elshotszia honey in Dong Van karst plateau, Ha Giang province
47- 53
 1. NGUYEN XUAN THI, LA THE VINH, PHAM THI DIEM. Optimization of calcination of oyster shell
54- 57
 1. LUONG NGOC CHUNG, BUI NAM SACH. Identify the minimum flow and minimum flow maintenance solution for  downstream of the Ma river
58- 64
 1. DINH XUAN TRUONG, TRAN DUY KIEU. Research on building of risk maps for salinization taking into account the impacts of climte change for the lower of Ca river
65- 72
 1. NGUYEN MINH THANH, NGUYEN THANH VU. Crossbreeding approach for stock improvement in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)
73-79
 1. NGUYEN DAC MANH, DOAN QUOC VUONG, DOAN VAN CONG, TRUONG VIET HOP, NGUYEN TAI THANG, GIANG TRONG TOAN. Impacts of ecological factors on habitats selection by black bears (Ursus thibetanus Cuvier,1823) in Pu Luong Nature Reserve
80- 87
 1. LE SY DOANH, NGUYEN THI MAI DUONG, NGUYEN THI THAO, LE SY HOA. Evaluating the growth of sumatran pine (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) of selected ortet families at nursery stage in Nghi Loc district, Nghe An province
88- 94
 1. TRAN HONG SON. Status and solution for development of afforestation of Paramichelia braianensis dandy providing saw timber in Kon Ha Nung, Tay Nguyen
95-104
 1. XUAN THI THU THAO, HO VAN HOA, NGUYEN TUAN HUNG, NGUYEN THI HAI, TRAN THI BINH. Application of geographical in formation system (GIS) to assessment land use change from paddy rice cultivation in Nam Truc district, Nam Dinh province
105-113
 1. HO THI LAM TRA, NGUYEN THI THANH HUYEN, HOANG XUAN PHUONG. Assessment on the auction of land use right at Dong Anh district, Ha Noi city
114-121
 1. NGUYEN THI THANH HUONG, DOAN MINH TRUNG. Applying random forest classification to map land use/land cover of Dak Lak province using Landsat 8 OLI
122-129
 1. PHAM THI HUE, LE DINH HAI. The rearangement, innovation, improvement of performance for forestry companies in VietNam after the implementation of resolution 30 – NQ/TW
130-140
 1. PHAM THANH LAN, LE PHUONG NAM, NGUYEN THI HUONG. The role of cooperative of agricultural production, business and services to farmers : A case study in Thai Giang commune, Thai Thuy district, Thai Binh province
141- 147
 1. NGUYEN THI THU AN, VO THI THANH LOC. Busines – linkage model : Solution for upgrading chili value chain in the Mekong delta
148-155
Đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI        1. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đăng tải các bài báo khoa học công bố các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung khoa học mới, các bài tổng quan về ngành nông nghiệp và PTNT chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào....

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 482
 • Tháng hiện tại: 53961
 • Tổng lượt truy cập: 1931869
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray