Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/07/2020 14:18 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2020

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN VĂN LẸ, THẠCH THỊ BẢO NGỌC, TRẦN HOÀNG SIÊU. Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm rễ nội sinh tăng khả năng chịu phèn mặn của cây lúa (Oryza sativa L.) trồng tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
3-12
 1. NGUYỄN THẾ NHUẬN, NGUYỄN QUANG THẠCH. Ảnh hưởng của sốc dinh dưỡng và pH trong điều khiển tăng số củ khoai tây mini (Mini tuber) trồng từ cây giống sau cấy mô (Root cutting) trên giá thể mụn xơ dừa
13-21
 1. LÊ QUỐC HÙNG, HÀ THỊ THÚY, TRỊNH HỒNG SƠN, DƯƠNG NGÔ THÀNH TRUNG, VŨ ANH TUẤN, NGUYỄN VĂN TOÀN, TRẦN VĂN BÌNH, NGUYỄN THỊ MAI THANH, ĐỖ NĂNG VỊNH. Kết quả tuyển chọn một số giống cam không hạt có năng suất và chất lượng cao phục vụ phát triển sản xuất
22-27
 1. LÊ THỊ THU TRANG, LÃ TUẤN NGHĨA, TRẦN THỊ MINH HẰNG, HOÀNG THỊ HUỆ. Tình hình nhiễm sâu bệnh của tập đoàn mướp ở miền Bắc Việt Nam tại Thanh Miện, Hải Dương
28-33
 1. NGÔ PHƯỚC KHÁNH, LÊ QUÝ TƯỜNG, NGUYỄN VĂN VƯỢNG. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng của các mức bón đạm đến năng suất các giống ngô lai triển vọng trên đất xám tại Bình Phước
34-41
 1. HỒ THANH BÌNH, LÊ THẾ PHƯƠNG. Nghiên cứu chất lượng, chế độ bảo quản của gạo lúa mùa nổi màu đỏ, màu sáng và ứng dụng trong chế biến bánh cookies              
42-50
 1. TRẦN QUỐC BÌNH, PHẠM THỊ MINH HOÀNG, LÝ NGUYỄN BÌNH, LÊ QUANG TRÍ. Tối ưu hóa quá trình biến tính hợp chất chức năng puerarin trong sắn dây bằng enzyme maltogenic amylase
51-59
 1. ĐINH HỮU ĐÔNG, VŨ NGỌC BỘI, NGUYỄN THỊ MỸ TRANG. Ảnh hưởng của tỷ lệ giữa enzyme alcalase và papain đến quá trình thủy phân sụn cá mập (Carcharhinus dussumieri)
60-66
 1. NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM, MAI THỊ TUYẾT NGA, LÝ NGUYÊN BÌNH. Nghiên cứu sự phát triển của ColiformEscherichia coli trên phi lê cá rô phi khi bảo quản ở nhiệt độ thấp
67-72
 1. TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH, NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN HỮU NGHĨA, PHẠM HỒNG NHẬT, LÊ MINH HẢI, TRƯƠNG THỊ THÀNH VINH, PHAN THỊ VÂN. Một số đặc điểm chính của Streptococcus agalactiae gây bệnh ở cá rô phi (Oreochromis sp.) nuôi trong nước lợ
73-79
 1. NGUYỄN TRỌNG QUYỀN, BÙI VĂN THẮNG, HOÀNG VĂN SÂM. Đa dạng và phân bố các loài thuộc chi Lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa
80-86
 1. VŨ BÁ THAO, NGUYỄN THÀNH CÔNG, NGUYỄN HUY VƯỢNG. Nghiên cứu nguồn gốc hình thành trữ lượng nước nhạt trong các dải cồn cát ven biển Thạch Hà - Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
87-96
 1. NGUYỄN VĂN CÔNG, TRẦN SỸ NAM, HUỲNH VĂN THẢO, HUỲNH CÔNG KHÁNH, NGUYỄN THỊ THÙY, PHẠM VĂN TƯƠI, PHẠM QUỐC NGUYÊN. Biến động chất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
97-105
 1. VŨ VĂN ĐỊNH, PHẠM VĂN NHẬT, NGUYỄN THỊ LOAN, TRẦN NHẬT TÂN, LÊ THÀNH CÔNG. Phân lập tuyển chọn vi sinh vật sinh màng nhầy dưới tán rừng thông ở Việt Nam
106-112
 1. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ, HÀ THỊ HUYỀN NGỌC, NGUYỄN THỊ HUYỀN, LÊ THỊ THỦY, TRẦN THỊ THU HÀ, TRẦN ĐỨC VƯỢNG, NGUYỄN ĐỨC KIÊN, LÊ SƠN. So sánh một số đặc điểm hình thái của cây bạch đàn lai UP (E.urophylla x E. pellita) chuyển gen EcHB1 và cây đối chứng
113-119
 1. TRẦN HẬU KHANH, PHẠM HỒNG BAN, TRẦN MINH HỢI. Đa dạng họ Sim (Myrtaceae Juss.1789) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh 
120-124
 1. BÙI XUÂN NHÃ, NGUYỄN NGỌC THÙY, LÂM THỊ MỘNG THU, ĐẶNG MINH PHƯƠNG, MAI ĐÌNH QUÝ, LÊ NA. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng VietGAP trong sản xuất chè búp tươi tại tỉnh Lâm Đồng
125-131
 1. VÕ THỊ BÉ THƠ, NGUYỄN TRI KHIÊM. Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp
132-140
CONTENTS  
 1. NGUYEN VAN LẸ, THACH THI BAO NGOC, TRAN HOANG SIEU. Isolation and selection the indigenous Arbuscular Mycorrhizal Fungi for saline and alkaline tolerant enhancement of rice (Oryza sativa L.) cutivated in Giang Thanh district, Kien Giang province                                 
3-12
 1. NGUYEN THE NHUAN, NGUYEN QUANG THACH. Effect of nutritional-shock and pH on increasing the number of mini tubers from apical rooted cuttings grown in coco-peat
13-21
 1. LE QUOC HUNG, HA THI THUY, TRINH HONG SON, DUONG NGO THANH TRUNG, VU ANH TUAN, NGUYEN VAN TOAN, TRAN VAN BINH, NGUYEN THI MAI THANH, DO NANG VINH. A study on the screening some orange seedless cutivars of high yield and good quality used for large scale production in Vietnam
22-27
 1. LE THI THU TRANG, LA TUAN NGHIA, TRAN THI MINH HANG, HOANG THI HUE. Current status of diseases and pests on North Vietnamese luffa accessions in  Thanh Mien district, Hai Duong province
28-33
 1. NGO PHUOC KHANH, LE QUY TUONG, NGUYEN VAN VUONG. Study on the growth, development and the effects of nitrogen fertilizer levels to the yield of fromising maize varieties on gray soil in Binh Phuoc province
34-41
 1. HO THANH BINH, LE THE PHUONG. Quality analysis for red and bright grains of floating rice and their uses for cookies 
42-50
 1. TRAN QUOC BINH, PHAM THI MINH HOANG, LY NGUYEN BINH, LE QUANG TRI. Optimization of the modification of functional puerarin in kudzu by maltogenic amylase
51-59
 1. DINH HUU DONG, VU NGOC BOI, NGUYEN THI MY TRANG. Effects of the ratio between alcalase and papain enzyme to the process of shark cartilage (Carcharhinus dussumieri) hydrolysis 
60-66
 1. NGUYEN THI KIEU DIEM, MAI THI TUYET NGA, LY NGUYEN BINH. Influence of low temperature storage on the development of coliform and Escherichia coli  in nile tilapia fillets
67-72
 1. TRUONG THI MY HANH, NGUYEN THI HANH, NGUYEN HUU NGHIA, PHAM HONG NHAT, LE MINH HAI, TRUONG THI THANH VINH, PHAN THI VAN. Some main characteristics of Streptococcus agalactiae cause disease on tilapia (Oreochromis sp.) in brackish water environment
73-79
 1. NGUYEN TRONG QUYEN, BUI VAN THANG, HOANG VAN SAM. Diversity and distribution of Anoectochilus Blume in Thanh Hoa province 
80-86
 1. VU BA THAO, NGUYEN THANH CONG, NGUYEN HUY VUONG. Study on forming water resources in sand dunes at the coastal in Thach Ha – Cam Xuyen, Ha Tinh province
87-96
 1. NGUYEN VAN CONG, TRAN SY NAM, HUYNH VAN THAO, HUYNH CONG KHANH, NGUYEN THI THUY, PHAM VAN TUOI, PHAM QUOC NGUYEN. Fluctuation of surface water  quality in Hau river within Mai Dam town, Chau Thanh district, Hau Giang province
97-105
 1. VU VAN DINH, PHAM VAN NHAT, NGUYEN THI LOAN, TRAN NHAT TAN, LE THANH CONG. Isolation and selection of mucous membranes production microorganisms under pine forest canopy in Vietnam
106-112
 1. NGUYEN THI VIET HA, HA THI HUYEN NGOC, NGUYEN THI HUYEN, LE THI THUY, TRAN THI THU HA, TRAN DUC VUONG, NGUYEN DUC KIEN, LE SON. Morphological changes in transgenic Eucalyptus hybird (E. urophylla x E. pellita) by expression of EcHB1 gene
113-119
 1. TRAN HAU KHANH, PHAM HONG BAN, TRAN MINH HOI. Diversity of family Myrtaceae Juss.1789 in Ke Go Nature Resever, Ha Tinh province
120-124
 1. BUI XUAN NHA, NGUYEN NGOC THUY, LAM THI MONG THU, DANG MINH PHUONG, MAI DINH QUY, LE NA. Determinants of the adoption of VietGAP on tea production in Lam Dong province
125-131
 1. VO THI BE THO, NGUYEN TRI KHIEM. Analysis of lotus value chain in Dong Thap province
132-140

 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 398
 • Tháng hiện tại: 45717
 • Tổng lượt truy cập: 3362857
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl