Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2019

Đăng lúc: Thứ năm - 01/08/2019 08:57 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2019

MỤC LỤC  
 1. ĐỖ NĂNG VỊNH, HÀ THỊ THÚY, NGUYỄN THÀNH ĐỨC, NGUYỄN VĂN TOÀN, PHẠM XUÂN HỘI, LÊ VĂN TAM. Công nghệ sinh khối cây mía và một số giải pháp đổi mới công nghiệp mía đường
3- 11
 1. PHẠM VĂN TÍNH, HOÀNG BÁ TIẾN, TRẦN VĂN QUANG. Đánh giá khả năng chịu ngập và nghiên cứu ảnh hưởng của các phương thức làm mạ đến sinh trưởng phát triển của các dòng, giống lúa mang nhận gen chịu ngập SUB1
12- 17
 1. ĐẶNG THỊ THO, NGUYỄN THỊ DƯƠNG, PHẠM VĂN LAM, NGUYỄN THỊ NGỌC MAI, HUỲNH VĂN NGHIỆP, NGUYỄN THÀNH PHƯỚC, NGUYỄN THANH TÚ. Ảnh hưởng của mật độ cấy và các mức phân đạm đến sinh trưởng và năng suất giống lúa OM 11735 cấp nguyên chủng tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
 1. LẠI ĐÌNH HÒE, HỒ SỸ CÔNG, ĐINH QUỐC HUY, ĐỖ MINH HIỆN, PHẠM VĂN NHÂN, TRỊNH THANH SƠN, HỒ LỆ QUYÊN, TRẦN THỊ NGA, PHẠM VĂN LINH. Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho vùng Nam Trung bộ
25-30
 1. QUAN THỊ ÁI LIÊN. Chọn giống lúa mùa có khả năng chịu mặn từ tập đoàn giống lúa mùa địa phương vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long
31- 36
 1. TẠ QUANG TƯỞNG, LÊ TẤT KHƯƠNG, QUÁCH THỊ HẠNH. Ảnh hưởng của phương pháp tưới đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả sử dụng nước của cây cà chua trồng trong nhà lưới có mái che tại Thạch Thành, Thanh Hóa
37- 42
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, BÙI THỊ HỒNG NHỤY, BÙI THỊ HỒNG, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, VŨ ĐÌNH HÒA. Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sức sống hạt phấn hoa lay ơn (Gladiolus sp.)
43- 48
 1. ĐẶNG VĂN THƯ, ĐỖ VĂN NGỌC, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN, TRẦN QUANG VIỆT, PHẠM THỊ NHƯ TRANG, NGUYỄN HOÀNG HÀ, LÊ THẾ TÙNG, PHẠM THỊ DUYÊN, NGUYỄN NGỌC BÌNH, TRẦN XUÂN HOÀNG. Nghiên cứu đặc điểm hình thái cây chè shan núi cao ở huyện Tủa Chùa - Điện Biên
49- 55
 1. TRẦN VĂN QUANG, NGUYỄN THỊ ĐÔNG, NGUYỄN THỊ KIM DUNG, LÊ VĂN HUY, PHẠM VĂN THUYẾT. Xác định liều lượng phân bón và mật độ cấy phù hợp đối với giống lúa lai hai dòng HQ21 tại các tỉnh phía Bắc
56- 63
 1. NGUYỄN THỊ KIỀU, NGUYỄN BẢO VỆ, NGUYỄN BÁ PHÚ, HUỲNH MINH HOÀNG. Ảnh hưởng cung cấp calcium giai đoạn tiền thu hoạch đến khả năng đông lạnh trái của dòng nhãn mới phát hiện trên giồng nhãn Bạc Liêu
64- 73
 1. LÊ VĂN NGHỊ, HOÀNG ĐỨC VINH. Xây dựng bản đồ rủi ro lũ cho hạ lưu sông Hương, Thừa Thiên – Huế
74- 80
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, VƯƠNG THU PHƯƠNG, NGUYỄN THANH VÂN. Đa dạng thành phần loài chim ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
81- 87
 1. DƯƠNG TRUNG HIẾU, HOÀNG VĂN SÂM, TRẦN DUY NĂNG. Thực vật quý, hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh
88- 97
 1. GIANG THỊ THANH, NGUYỄN THÀNH MẾN, H MA NAI YEN TOUNEH.  Kiến thức bản địa của người Chu Ru trong sử dụng cây thuốc ở Lâm Đồng
98- 106
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG MAI, NGUYỄN VĂN MINH. Tác động của chính sách  chi trả dịch vụ môi trường rừng đến quản lý rừng cộng đồng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế
107-114
 1. NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, BÙI VĂN TRỊNH, HUỲNH THANH NHÃ. Đánh giá tác động của chính sách tín dụng chính thức đến thu nhập phi nông nghiệp của các hộ gia đình ở nông thôn tỉnh Trà Vinh
115-122
 1. NGUYỄN THANH GIAO, DƯƠNG TRÍ DŨNG, BÙI THỊ NGA. Kết quả cải thiện môi trường và thu nhập của mô hình nuôi cá sặc rằn với bèo và ốc bươu đen
 1. PHAN THỊ THU HIỀN, NGÔ THỊ MAI VI. Kết quả thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP với sự liên kết bốn nhà tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
131- 139
 1. PHẠM QUỲNH MAI, NGUYỄN THỊ HÒA. Thành phần loài bọ rùa (Coccinellidae), thức ăn và diễn biến số lượng một số loài trên cây ăn quả có múi tại xã Thành Lập, Lương Sơn, Hòa Bình và Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
140- 145
 1. NGUYỄN CÔNG HOAN, TRẦN QUỐC HƯNG.  Ảnh hưởng của loại thuốc kích thích đến khả năng ra rễ của hom Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
146- 150
CONTENTS  
 1. DO NANG VINH, HA THI THUY, NGUYEN THANH DUC, NGUYEN VAN TOAN, PHAM XUAN HOI, LE VAN TAM. Sugarcane biomass – innovative solution for sugarcane industry
3- 11
 1. PHAM VAN TINH, HOANG BA TIEN, TRAN VAN QUANG. The results of evaluation of flooding ability and influence seeding method for growth of rice submergence varieties
12- 17
 1. DANG THI THO, NGUYEN THI DUONG, PHAM VAN LAM, NGUYEN THI NGOC MAI, HUYNH VAN NGHIEP, NGUYEN THANH PHUOC, NGUYEN THANH TU. Influence of different transplanting density and nitrogen fertilizer level to growing and yield of OM 11735 rice variety on Tran De district, Soc Trang province
 1. LAI DINH HOE, HO SY CONG, DINH QUOC HUY, DO MINH HIEN, PHAM VAN NHAN, TRINH THANH SON, HO LE QUYEN, TRAN THI NGA, PHAM VAN LINH.  Research and develop a technical process for advanced rice cultivation for South celtral region
25-30
 1. QUAN THI AI LIEN. Selected traditional rice varieties tolerant to salinity from the coastal rice group of the Mekong delta
31- 36
 1. TA QUANG TUONG, LE TAT KHUONG, QUACH THI HANH. Effect of different irrigation techniques on growth, yield and water use efficiency of tomato as grown in net – house in Thach Thanh district, Thanh Hoa province
37- 42
 1. NGUYEN THI HONG NHUNG, BUI THI HONG NHUY, BUI THI HONG, DANG VAN DONG, VU DINH HOA. Morphological and vitality characteristics of pollen of gladiolus flowers 
43- 48
 1. DANG VAN THU, DO VAN NGOC, NGUYEN THI PHUONG LIEN, TRAN QUANG VIET, PHAM THI NHU TRANG, NGUYEN HOANG HA, LE THE TUNG, PHAM THI DUYEN, NGUYEN NGOC BINH, TRAN XUAN HOANG. Study of morphological characteristics of high mountain shan tea plants in Tua Chua district, Dien Bien province
49- 55
 1. TRAN VAN QUANG, NGUYEN THI DONG, NGUYEN THI KIM DUNG, LE VAN HUY, PHAM VAN THUYET. Results of determination suitable of fertilizer quantity and tranplanting density for two – line hybrid rice HQ21 in Northern provinces of VietNam
56- 63
 1. NGUYEN THI KIEU, NGUYEN BAO VE, NGUYEN BA PHU, HUYNH MINH HOANG. A survey on botanical characteristics of a newly - found variety of longan in Bac Lieu province
64- 73
 1. LE VAN NGHI, HOANG DUC VINH. Flood risk mapping for downstream of Huong river basin, Thua Thien – Hue province
74- 80
 1. NGUYEN THI HONG NHUNG, NGUYEN LAN HUNG SON, VUONG THU PHUONG, NGUYEN THANH VAN. Bird species diversity in Quoc Oai district, Ha Noi city
81- 87
 1. DUONG TRUNG HIEU, HOANG VAN SAM, TRAN DUY NANG. Threatened plant species in Dong Son – Ky Thuong Nature Reserve Quang Ninh province
88- 97
 1. GIANG THI THANH, NGUYEN THANH MEN, H MA NAI YEN TOUNEH. Indigenous knowledge of Chu Ru community in utilization of medicinal herbs in Lam Dong province
98- 106
 1. NGUYEN THI HONG MAI, NGUYEN VAN MINH. Impact of payment for forest environmental service policy on community forest management in A Luoi district, Thua Thien – Hue province
107-114
 1. NGUYEN THI CAM LOAN, BUI VAN TRINH, HUYNH THANH NHA. Evaluate the impact of official credit policy on non – farm income of rural households in Tra Vinh province
115-122
 1. NGUYEN THANH GIAO, DUONG TRI DUNG, BUI THI NGA. The outcome of the combined model between Trichopodus pectoralis with Pistia stratiotes and Pila occidentalis on the environmental and income improvement
 1. PHAN THI THU HIEN, NGO THI MAI VI. The outcomes of a high throughput model for rice cultivation based on the VietGAP method under four - party cooperation in Do Luong district, Nghe An province
131- 139
 1. PHAM QUYNH MAI, NGUYEN THI HOA. Species composition, foods and change the number of individuals of some species coccinellid on citrus orchards in Thanh Lap (Hoa Binh) and Minh Khai (Ha Noi)
140- 145
 1. NGUYEN CONG HOAN, TRAN QUOC HUNG.  Effects of hormone on ability growing root from cutting propagation of Pygeum arboreum Endl species in Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
146- 150

Đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 2510
 • Tháng hiện tại: 36031
 • Tổng lượt truy cập: 3353171
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl