Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2019

Đăng lúc: Thứ năm - 11/07/2019 15:26 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2019

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2019

MỤC LỤC  
 1. CHU PHÚ MĨ, NGUYỄN XUÂN ĐẠI, NGUYỄN THỊ THU HUYỀN, NGUYỄN HÙNG CƯỜNG, NGUYỄN VÕ KIÊN, VÕ VÂN HÀ, PHẠM THỊ THU HIỀN. Xây dựng chương trình tăng trưởng xanh ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới bền vững của thủ đô Hà Nội đến năm 2030
 3- 14
 1. BÙI TÂN YÊN, NGUYỄN HỒNG SƠN, LÊ THANH TÙNG, TRẦN THỊ MỸ HẠNH, CHU THÁI HOÀNH, LEOCADIO SEBASTIAN. Xây dựng bản đồ nguy cơ rủi ro thiên tai và kế hoạch thích ứng trong sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
 15- 21
 1. PHAN HÙNG VĨNH. Tư liệu hóa nguồn gen giống tiêu Tiên Phước và bưởi Trụ lông Nông Sơn, Quảng Nam
 1. TRƯƠNG CÔNG TUYỆN, LÊ HUY NGHĨA, VŨ VĂN BÌNH, HÀ VĂN NHÂN. Xác định thời vụ, liều lượng phân bón và mật độ cấy thích hợp cho giống lúa LTh31 tại các tỉnh phía Bắc
31-40
 1. ĐẶNG THỊ THO, VŨ MINH THUẬN, NGUYỄN THỊ DƯƠNG, HUỲNH VĂN NGHIỆP, NGUYỄN THỊ NGỌC MAI, NGUYỄN THANH LĨNH, NGUYỄN THÀNH PHƯỚC, NGUYỄN THANH TÚ. Ảnh hưởng của mật độ sạ và các mức phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa OM8959 trong vụ đông xuân 2017 - 2018 và hè thu 2018 tại huyện Trần Đề – tỉnh Sóc Trăng
41- 47
 1. NGUYỄN THỊ LANG, LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC. Nghiên cứu sự biến động của năng suất và phẩm chất giống khoai lang tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
 48- 54
 1. CHU THÚC ĐẠT, NGUYỄN THỊ THU HÀ, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN THỊ TÌNH, BÙI TRÍ THỨC, NGUYỄN VĂN DUY, NGUYỄN VĂN LIỄU, NGÔ XUÂN BÌNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm khoanh vỏ đến khả năng cho năng suất ở cây bưởi da xanh tại Thái Nguyên  
55- 59
 1. NGUYỄN THANH TÙNG. Tác động của biến đổi khí hậu đến sản lượng nuôi tôm tỉnh Cà Mau
 60- 65
 1. NGUYỄN ĐỨC TÙNG, ĐÀO THÙY LINH. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thức ăn đến đặc điểm sinh học nhện bắt mồi Amblyseius largoensis (Muma) (Acari: Phytoseiidae)
66- 72
 1. LÊ VĂN NGHỊ. Dòng chảy và ngập lụt trên đồng bằng sông Hồng trong tình huống vỡ đập trên bậc thang sông Đà: Trường hợp không gây vỡ đập Hòa Bình
73- 84
 1. NGUYỄN KIÊN QUYẾT. Phân tích nguyên nhân, cơ chế gây sạt lở bờ kênh Chợ Gạo
85- 90
 1. NGUYỄN QUANG HÙNG. Ứng dụng mô hình tiếp xúc ma sát Coulumb nghiên cứu ứng suất cục bộ trong đập bê tông đầm lăn
91- 95
 1. LƯƠNG VĂN ANH. Hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp cấp nước tại trường học, trạm y tế của các xã đảo
96- 106
 1. DƯƠNG TRUNG HIẾU, HOÀNG VĂN SÂM, TRẦN TRỊNH PHI HÙNG. Thành phần loài và hiện trạng bảo tồn thực vật ngành hạt trần  (Gymnospermae) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng. tỉnh Quảng Ninh
107- 113
 1. HOÀNG VĂN THẮNG. Kết quả nghiên cứu chọn giống xoan đào phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở các tỉnh phía Bắc
114-121
 1. LƯƠNG THỊ HOAN, HOÀNG THỊ NHƯ NỤ. Đánh giá đặc điểm hình thái và khả năng sinh trưởng của một số giống Hương nhu tía (Ocimum tenuiflorum) trồng tại Hà Nội
122-130
 1. HOÀNG HUY TUẤN, NGUYỄN QUỐC CẢM. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý rú cát bền vững ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
 131- 140
 1. NGUYỄN VĂN MINH. Nghiên cứu phân bố, ước lượng quần thể loài khỉ vàng (Macaca mulatta) và xung đột giữa người và khỉ vàng ở đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
141- 146
 1. NGUYỄN QUANG HUY, NGUYỄN KHẮC VIỆT BA, NGUYỄN TUẤN ANH. Ứng dụng bài toán đa mục tiêu đề xuất sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
147- 156
 1. NGUYỄN ĐẮC LỰC, CAO VIỆT HÀ. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
157-164
CONTENTS  
 1. CHU PHU MI, NGUYEN XUAN DAI, NGUYEN THI THU HUYEN, NGUYEN HUNG CUONG, NGUYEN VO KIEN, VO VAN HA, PHAM THI THU HIEN. Study on the agricultural production for setting up the green growth program relative with sustainable new rural development of Ha Noi capital until 2030
 3- 14
 1. BUI TAN YEN, NGUYEN HONG SON, LE THANH TUNG, TRAN THI MY HANH, CHU THAI HOANH, LEOCADIO SEBASTIAN. Development of climate – risk maps and adaptive plans for the rice production in the Mekong river delta
15- 21
 1. PHAN HUNG VINH. Genetic resources documentation for Tien Phuoc pepper and Tru long Nong Son grandfruit in Quang Nam province
 1. TRUONG CONG TUYEN, LE HUY NGHIA, VU VAN BINH, HA VAN NHAN. Identifying suitable sowing time, fertilizer level and transplanting density for LTh 31 rice variety in Northern provinces
31-40
 1. DANG THI THO, VU MINH THUAN, NGUYEN THI DUONG, HUYNH VAN NGHIEP, NGUYEN THI NGOC MAI, NGUYEN THANH LINH, NGUYEN THANH PHUOC, NGUYEN THANH TU. Influence of different sowing density and nitrogen fertilizer level to growing, development and yield of OM8959 rice variety in winter  - spring 2017 - 2018 and autumn – summer 2018 seasons on Tran De district, Soc Trang province
41- 47
 1. NGUYEN THI LANG, LE THI TRUC PHUONG, NGUYEN TRONG PHUOC. Study of the yield and quality of sweet potato in Vinh Long province
48- 54
 1. CHU THUC DAT, NGUYEN THI THU HA, NGUYEN TIEN DUNG, NGUYEN THI TINH, BUI TRI THUC, NGUYEN VAN DUY, NGUYEN VAN LIEU, NGO XUAN BINH. Study on effects of time of girdling on fruit production in Da Xanh pummelo (C. grandis) at Thai Nguyen
55- 59
 1. NGUYEN THANH TUNG. Impacts of climate change on shrimp production in Ca Mau province
 60- 65
 1. NGUYEN DUC TUNG, DAO THUY LINH. Effect of temperatures and diets on biological characteristics of predatory mite Amblyseius largoensis (Muma) (Acari: Phytoseiidae)
66- 72
 1. LE VAN NGHI. Flooding inundation on Red river delta in case of breaking of upstream Dams system
73- 84
 1. NGUYEN KIEN QUYET. The analysing for reasons, mechanisms caused Cho Gao canal bank failure mechanisms
85- 90
 1. NGUYEN QUANG HUNG. Contact problem with coulomb friction in finite element method for RCC Dam stress analyzing
91- 95
 1. LUONG VAN ANH. Current situation of domestic waterquality and proposing the solutions onwater supply for schools and clinics of island communes
96- 106
 1. DUONG TRUNG HIEU, HOANG VAN SAM, TRAN TRINH PHI HUNG. Diversity and conservation status of gymnospermae in Dong Son – Ky Thuong Nature Reserve, Quang Ninh province
107- 113
 1. HOANG VAN THANG. The initial results research on select variety of Pygeum arboreum Endl. for sawlog plantation in Northern provinces
114-121
 1. LUONG THI HOAN, HOANG THI NHU NU. Assesment of Ocimum tenuiflorum vareries morphological characteristics and growth in Ha Noi
122-130
 1. HOANG HUY TUAN, NGUYEN QUOC CAM. Assessing the status and proposing solutions for sustainable sandy forest management in Hai Lang district, Quang Tri province
 1. NGUYEN VAN MINH. The distribution and population estimation of the rhesus macaques (Macaca mulatta) and human – macaque conflict on Cu Lao Cham island, Quang Nam province
141- 146
 1. NGUYEN QUANG HUY, NGUYEN KHAC VIET BA, NGUYEN TUAN ANH. Application of multi – objective optimization model to propose the rational use of agricultural land in Khoai Chau district, Hung Yen province
147- 156
 1. NGUYEN DAC LUC, CAO VIET HA. Evaluate the situation and propose solutions for use agricultural production land by commercial direction in Mai Son district, Son La province

Đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 38
 • Hôm nay: 339
 • Tháng hiện tại: 53818
 • Tổng lượt truy cập: 1931726
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray