Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/07/2018 09:22 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2018

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN ANH TRỤ. Tổng quan về hợp đồng nông nghiệp và thuận lợi, khó khăn của nông dân trong hợp đồng nông nghiệp Việt Nam                                    
 3 - 10
 1. NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN, VŨ ANH PHÁP, TRẦN THỊ CÚC HÒA. Chọn tạo các dòng lúa chịu mặn bằng lai hồi giao với giống lúa chịu mặn Pokkali và chọn bằng chỉ thị phân tử
11- 16
 1. PHẠM QUANG TUÂN, NGUYỄN THẾ HÙNG, NGUYỄN VIỆT LONG, NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH, NGUYỄN TRUNG ĐỨC, VŨ VĂN LIẾT. Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô nếp tím lai VNUA 141 tại vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ
17-28
 1. NGUYỄN HỒ LAM. Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ mặn đất, năng suất lúa và một số tính chất hóa tính của đất trồng lúa bị nhiễm mặn ở Bắc Trung bộ
29-35
 1. NGUYỄN THỊ QUỲNH, ĐẶNG TRẦN TRUNG, HỒ THỊ THU THANH, NGUYỄN QUANG THẠCH. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rau mùi tàu (Eryngium foetidum L.) an toàn bằng phương pháp thủy canh
36--40
 1. BÙI QUANG ĐÃNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT, VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, LÊ THỊ MỸ HÀ, NGÔ THỊ TÚ QUYÊN. Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu giống ổi bằng phương pháp lai hữu tính
41- 49
 1. NGUYỄN XUÂN CẢNH, LÊ THỊ CHINH, PHẠM HỒNG HIỀN, TRỊNH THỊ VÂN. Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng Aspergillus flavus gây bệnh trên cam quýt
50- 55
 1. ĐẶNG VĂN THƯ, NGUYỄN THỊ PHÚC, NGUYỄN MẠNH HÀ, NGUYỄN NGỌC BÌNH, TRẦN XUÂN HOÀNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật thu hái để sản xuất nguyên liệu chế biến chè xanh dạng sencha từ giống chè Kim Tuyên tại Phú Thọ
56- 59
 1. ĐỖ THÀNH NHÂN, NGUYỄN THỊ THƯƠNG, HOÀNG MINH TÂM, HỒ HUY CƯỜNG, PHẠM VŨ BẢO, RICHARD BELL, SURENDER MANN. Ảnh hưởng của phương thức tưới nước đến hiệu quả sản xuất lạc trên đất cát vùng Duyên hải Nam Trung bộ
60- 67
 1. HỒ VĂN HÒA, TRẦN THỊ VÂN THƯ, CHÂU NGUYỄN XUÂN QUANG. Tối ưu hóa về chi phí và giảm ngập trong việc lựa chọn tuyến và hình dạng tuyến thoát nước cần nâng cấp cho đô thị thực tiễn 
68-77
 1. LÊ QUANG TRUNG, NGUYỄN ĐỨC TÚ, NGUYỄN THỌ KHIÊM, VŨ THỊ LIÊN, LÊ THỊ NHƯ THỦY, NGUYỄN ĐÌNH ÁNH, KIM BÍCH NGUYỆT, PHẠM MINH GIANG. Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của mật ong bạc hà cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
78- 84
 1. TÔN THẤT SƠN PHONG, VŨ DUY GIẢNG, NGUYỄN THẾ TƯỜNG, NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN, TÔN THẤT SƠN. Sử dụng gạo xay      (gạo lứt) thay thế ngô trong thức ăn cho gà mái đẻ giống bố mẹ ISA JA 57
85- 92
 1. NGUYỄN QUANG HUY, VŨ VĂN SÁNG, VŨ VĂN IN. Ảnh hưởng của bổ sung astaxanthin vào thức ăn nuôi vỗ đến chất lượng sinh sản của tôm sú (Penaeus monodon)
93 - 98
 1. TRƯƠNG THỊ HOA, NGUYỄN NGỌC PHƯỚC, ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic từ một số loài cá nước lợ có khả năng kháng vi khuẩn Streptococcus iniae gây bệnh xuất huyết trên cá chẽm (Lates calcarifer)
99-106
 1. NGUYỄN MINH CHÍ, ĐÀO NGỌC QUANG, TRẦN XUÂN HINH. Mọt đục thân (Xylosandrus sp.) hại bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla) ở Phú Thọ
107-111
 1. HUỲNH THỊ KIỀU TRINH, BÙI HIẾN ĐỨC, TRẦN THỊ XUÂN PHẤN. Mô hình ước tính sinh khối, các bon cho lâm phần kiểu rừng khộp tỉnh Đắk Lắk
112-119
 1. CAO VĂN CƯỜNG, TRẦN HỮU VIÊN, HOÀNG VĂN SÂM. Nhân tố ảnh hưởng và giải pháp bảo tồn tài nguyên thực vật tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa
120- 126
 1. PHAN ĐÌNH TÍN, ĐẶNG HỒNG HẠNH, ĐẶNG THÁI DƯƠNG. Đánh giá khả năng thích ứng và sinh trưởng của các gia đình Bời lời đỏ           (Machilus odoratissima Nees) 6 tháng tuổi ở vườn giống tỉnh Kon Tum
127-134
 1. CAO ĐÌNH SƠN, VŨ THỊ ĐỨC, VŨ THỊ LIÊN, TRẦN QUANG KHẢI, TRẦN ĐÌNH TOÀN, ĐINH VĂN THÁI, PHẠM ĐỨC THỊNH, TRẦN THẾ MẠNH, TRẦN HỒNG SƠN, VƯƠNG ĐỨC TUẤN, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ THU HOÀI, NGUYỄN NGỌC TÂN. Kết quả điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc trên núi đá vôi tỉnh Điện Biên
135- 140
 1. LƯU QUANG VINH, PHẠM VĂN THIỆN. Thành phần loài bò sát và lưỡng cư ghi nhận tại núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội
141-148
CONTENTS  
 1. NGUYEN ANH TRU. Overview of contract farming and advantages, challenges of farmers in contract farming in Viet Nam                                
3 - 10
 1. NGUYEN THI MY DUYEN, VU ANH PHAP, TRAN THI CUC HOA. Breeding salt - tolerant rice lines by backcrossing to the salt – tolerant rice variety Pokkali and using molecular marker selection
11 - 16
 1. PHAM QUANG TUAN, NGUYEN THE HUNG, NGUYEN VIET LONG, NGUYEN THI NGUYET ANH, NGUYEN TRUNG DUC, VU VAN LIET. Results of breeding and testing newly purple waxy corn hybrid VNUA 141 for Red river delta and North central region
17 - 28
 1. NGUYEN HO LAM. Study on the relationships between salinity, rice yield and some main chemical properties of saline soils in the Northern central of VietNam
29-35
 1. NGUYEN THI QUYNH, DANG TRAN TRUNG, HO THI THU THANH, NGUYEN QUANG THACH. Study on the cultivation technique of Eryngium foetidum L. on hydroponic system
36--40
 1. BUI QUANG DANG, NGUYEN THI TUYET, VU VIET HUNG, NGUYEN THI THU HUONG, LE THI MY HA, NGO THI TU QUYEN. A study on guava breeding by crossing
41- 49
 1. NGUYEN XUAN CANH, LE THI CHINH, PHAM HONG HIEN, TRINH THI VAN. Screening and characterization of an actinomyces strain with bioactivity against  Aspergillus flavus causing the disease on citrus fruits
50- 55
 1. DANG VAN THU, NGUYEN THI PHUC, NGUYEN MANH HA, NGUYEN NGOC BINH, TRAN XUAN HOANG. Study of the ifluence of the plucking technique to produce raw material for sencha tea processing from Kim Tuyen tea variety in Phu Tho
56- 59
 1. DO THANH NHAN, NGUYEN THI THUONG, HOANG MINH TAM, HO HUY CUONG, PHAM VU BAO, RICHARD BELL, SURENDER MANN. Effect of irrigation regimes on peanut economic efficiency on sandy soil in Southern coastal central of Viet Nam
60- 67
 1. HO VAN HOA, TRAN THI VAN THU, CHAU NGUYEN XUAN QUANG. Opitimization of cost and reducing flood in selecting upgraded drain line network and its shape for the study urban
68-77
 1. LE QUANG TRUNG, NGUYEN DUC TU, NGUYEN THO KHIEM, VU THI LIEN, LE THI NHU THUY, NGUYEN DINH ANH, KIM BICH NGUYET, PHAM MINH GIANG. Research on antibacterial properties of Elsholtzia honey in Dong Van karst plateau geopark, Ha Giang province
78- 84
 1. TON THAT SON PHONG, VU DUY GIANG, NGUYEN THE TUONG, NGUYEN HOANG NGUYEN, TON THAT SON.  Corn replcement by brown rice in ISA JA57 laying hen diets on egg production performance
85- 92
 1. NGUYEN QUANG HUY, VU VAN SANG, VU VAN IN. Effects of adding astaxanthin in maturation diet on repductive perefomance of tiger shrimp (Penaeus monodon)
93 - 98
 1. TRUONG THỊ HOA, NGUYEN NGOC PHUOC, DANG THI HOANG OANH. Isolation and characterization of lactic acid bacteria from brackish fish species antagonistic to Streptococcus iniae isolated from haemorrhagic barramundi (Lates calcarifer)
99-106
 1. NGUYEN MINH CHI, DAO NGOC QUANG, TRAN XUAN HINH. Stem borer beetle (Xylosandrus sp.) associated with Eucalyptus urophylla in Phu Tho province
107-111
 1. HUYNH THI KIEU TRINH, BUI HIEN DUC, TRAN THI XUAN PHAN. Modelling for estimation carbon, biomass of dipterocarp forest in Dak Lak province
112-119
 1. CAO VAN CUONG, TRAN HUU VIEN, HOANG VAN SAM. Impact factors and solution proposal to plant resourese conservation in Pu Luong Nature Reserve, Thanh Hoa province
120- 126
 1. PHAN DINH TIN, DANG HONG HANH, DANG THAI DUONG. Evaluating adaptability and growth in the families of Machilus odoratissima Nees at the age of 6 months at the seedling tree garden in Kon Tum province
127-134
 1. CAO DINH SON, VU THI DUC, VU THI LIEN, TRAN QUANG KHAI, TRAN DINH TOAN, DINH VAN THAI, PHAM DUC THINH, TRAN THE MANH, TRAN HONG SON, VUONG DUC TUAN, NGUYEN THI THU HIEN, PHAM THI THU HOAI, NGUYEN NGOC TAN. The results of survey of medicinal plant resources at limestone in Dien Bien province
135- 140
 1. LUU QUANG VINH, PHAM VAN THIEN. Species diversity of reptiles and amphibians from Luot mountain, Viet Nam National University of Forestry, Ha Noi
141-148
Đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 16
 • Khách viếng thăm: 15
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 354
 • Tháng hiện tại: 53833
 • Tổng lượt truy cập: 1931741
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray