Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2020

Đăng lúc: Thứ năm - 18/06/2020 11:59 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2020

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2020

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN VĂN SONG, LÂM VĂN HỌC, NGUYỄN XUÂN HỮU. Giải pháp phát triển sản xuất bưởi trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang                           
3-10
 1. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN TIẾN HUYỀN. Ảnh hưởng của thời vụ ghép đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cành ghép của một số giống na nhập nội
11-16
 1. LÊ VĂN ÚT, VÕ THỊ BẠCH MAI. Khảo sát sự tăng trưởng trái dứa (Ananas comosus (L.) Merr.) được cảm ứng ra hoa bằng ethephon
17-24
 1. NGUYỄN HỮU HẢI, PHAN THỊ NGA, TỐNG VĂN GIANG. Kết quả nghiên cứu hiện trạng sản xuất và biện pháp cắt tỉa giống bưởi đỏ Bánh men và bưởi đỏ Lũm tại Hà Nội
25-32
 1. NGUYỄN THẾ NHUẬN, ĐINH THỊ HỒNG NHUNG, TƯỞNG THỊ LÝ. Kết quả lai tạo giống khoai tây TK15.80 tại Lâm Đồng
33-39
 1. LÊ QUÝ TƯỜNG, NGUYỄN AN NINH, NGUYỄN HỮU KHẢI. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai nhập nội tại Tây Nguyên 
40-45
 1. TRỊNH VIỆT NGA, NGUYỄN CAO KIỆT, BÙI MINH TRÍ, PHẠM THỊ MINH TÂM, NGUYỄN HỮU HỔ, HUỲNH VĂN BIẾT. Đánh giá hàm lượng axít oleanolic và đa dạng di truyền nguồn gen đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) thu thập tại Việt Nam
46-54
 1. NGUYỄN VĂN KHÁNH, KIỀU THỊ KÍNH, VŨ THỊ PHƯƠNG ANH. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng cây Ba kích tím (Morinda oficinalis How) nuôi cấy mô trong giai đoạn chuyển cây ra vườn ươm để sản xuất cây giống
55-60
 1. ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG, ĐOÀN THỊ KIỀU TIÊN, TRẦN CHÍ NHÂN. Ảnh hưởng của ethanol và loại bao bì plastic đến khả năng bảo quản bánh Numthnol
61-68
 1. TRẦN NGHĨA KHANG, HỒ THANH BÌNH. Ảnh hưởng của bột màng bao êthylen mới đến tỉ lệ nảy mầm và kích thước của giá đỗ (Vigna radiata)
69-76
 1. TRẦN VĂN QUÂN, NGUYỄN QUANG HÙNG. Mô phỏng lan truyền ion clo trong môi trường không bão hòa với bài toán hai chiều
77-83
 1. ĐẶNG THỊ THÚY YÊN. Thử nghiệm ương nuôi cá Nheo (Ictalurus punctatus Rafinesque,1818) trên lòng hồ thủy điện Sơn La
84-90
 1. NGUYỄN PHÚC KHÁNH, NGUYỄN THỊ CẨM LOAN, HUỲNH THỊ NGỌC DŨNG. Ứng dụng RT–PCR sử dụng cặp mồi tự thiết kế cho vùng siêu biến S1 bước đầu khảo sát sự lưu hành của IBV ở gà nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long
91-96
 1. NGUYỄN CHÍ THÀNH, ĐỖ ĐÀ GIANG, THÂN THỊ HUYỀN. Đặc điểm sinh sản và thử nghiệm hỗ trợ sinh sản cho các loài chim nước cư trú trong khuôn viên Trường Đại học Nông–Lâm Bắc Giang
97-103
 1. LÊ XUÂN NGỌC, CAO QUỐC AN, NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT. Ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến tính chất cơ học của vật liệu ván MDF phủ tấm trang sức laminate  
104-110
 1. VŨ MẠNH HẢI, VŨ HUY ĐẠI, TẠ THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN ĐỨC THÀNH. Ảnh hưởng của vị trí lớp gia cường đến tính chất cơ lý chủ yếu của composite gỗ dán – sợi thủy tinh
111-116
 1. NGUYỄN HỮU SỸ, NGUYỄN ĐỨC KIÊN, HÀ THỊ HUYỀN NGỌC, NGUYỄN QUỐC TOẢN, TRẦN DUY HƯNG, DƯƠNG HỒNG QUÂN, TRIỆU THỊ THU HÀ, LÊ SƠN. Biến dị di truyền về khối lượng riêng và độ co rút gỗ của bạch đàn uro trong vườn giống thế hệ 2
117-125
 1. NGUYỄN TRỌNG LƯƠNG, PHẠM THỊ THANH THỦY, VŨ KẾ NGHIỆP.  Đánh giá hiệu quả khai thác của đội tàu câu cá ngừ đại dương tỉnh Khánh Hòa
126-133
 1. TRẦN TRỌNG TẤN, NGUYỄN HỮU NGỮ, HUỲNH VĂN CHƯƠNG. Đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
134-140
 1. TRẦN TRỌNG PHƯƠNG, TẠ THỊ PHƯƠNG LIÊN, ĐOÀN THANH THỦY, ĐỖ VĂN NHẠ, NGUYỄN ĐỨC LỘC, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, MAI MINH HUYỀN. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
141-148
 1. NGUYỄN ĐẮC HẬU, NGUYỄN THỊ VÒNG, NGUYỄN QUANG HUY.  Đánh giá và đề xuất giải pháp hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Cao Bằng
 1. LÊ THỊ HOA SEN, TRẦN THỊ HƯƠNG, TRẦN NỮ MỸ LINH. Giới trong tiếp cận và quản lý đất nông nghiệp của người Cơ Tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên-Huế
CONTENTS  
 1. NGUYEN VAN SONG, LAM VAN HOC, NGUYEN XUAN HUU. Solutions for developing pomelo production at the Luc Ngan district, Bac Giang province                    
3-10
 1. NGUYEN THI THU HUONG, NGUYEN QUOC HUNG, NGUYEN TIEN HUYEN. Effects of grafting season to the bud flushing rate and growth of grafted plants of some introduced sugar apple varieties
11-16
 1. LE VAN UT, VO THI BACH MAI. Survey on the growth of pineapple fruit  (Ananas comosus (L.) Merr.) induced flowering by ethephon
17-24
 1. NGUYEN HUU HAI, PHAN THI NGA, TONG VAN GIANG. Research results of the current production status and the pruning measure for two red colored pummelo cultivars in Ha Noi
25-32
 1. NGUYEN THE NHUAN, DINH THI HONG NHUNG, TUONG THI LY. Results of breeding of new potato variety TK15.80 in Lam Dong province
33-39
 1. LE QUY TUONG, NGUYEN AN NINH, NGUYEN HUU KHAI. Study the growth, development and yield of some imported corn hybrids in the Central Highlands 
40-45
 1. TRINH VIET NGA, NGUYEN CAO KIET, BUI MINH TRI, PHAM THI MINH TAM, NGUYEN HUU HO, HUYNH VAN BIET. Evaluation of acid oleanolic content and genetic diversity of Polyscias fruticosa (L.) Harms accessions collected in Viet Nam
46-54
 1. NGUYEN VAN KHANH, KIEU THI KINH, VU THI PHUONG ANH. Study on some technical methods of tissue culture Morinda oficinalis How in the stage of transfering the plant to the nursery for plant production
55-60
 1. DO THI TUYET NHUNG, DOAN THI KIEU TIEN, TRAN CHI NHAN. Effects of ethanol and plastic packaging to the storage of Numthnol cake
61-68
 1. TRAN NGHIA KHANG, HO THANH BINH,. Effects of encapsulated ethylen on germination rate and size of mung bean sprouts (Vigna radiata)
69-76
 1. TRAN VAN QUAN, NGUYEN QUANG HUNG. Two-dimensional simulation of chloride ingress into unsaturated concrete
77-83
 1. DANG THI THUY YEN. Study in nursing of chanel catfish (Ictalurus punctatus Rafinesque,1818) in Son La hydroelectric reservoir
84-90
 1. NGUYEN PHUC KHANH, NGUYEN THI CAM LOAN, HUYNH THI NGOC DUNG. Application of RT- PCR using primers designed from hypervariation region of S1 gene for initial surveillance of the circulation of avian infectious bronchitis viruses in Mekong delta
91-96
 1. NGUYEN CHI THANH, DO DA GIANG, THAN THI HUYEN. Reproductive characteristics and fertility support testing of waterbirds species in Bac Giang Agriculture and Forestry University’s campus
97-103
 1. LE XUAN NGOC, CAO QUOC AN, NGUYEN THI MINH NGUYET. Influence of pressing parameter on some mechanical properties of medium density fiberboard faced by laminate panel   
104-110
 1. VU MANH HAI, VU HUY DAI, TA THI PHUONG HOA, NGUYEN DUC THANH. The effects of glass fiber fabric position to physico- mechanical properties of composite plywood panels
111-116
 1. NGUYEN HUU SY, NGUYEN DUC KIEN, HA THI HUYEN NGOC, NGUYEN QUOC TOAN, TRAN DUY HUNG, DUONG HONG QUAN, TRIEU THI THU HA, LE SON. Genetic control of wood basic density and shrinakage in Eucalyptus urophylla in second generation seedling seed orchard
117-125
 1. NGUYEN TRONG LUONG, PHAM THI THANH THUY, VU KE NGHIEP.  Evaluation of fishing efficiency of tuna fishery in Khanh Hoa province
126-133
 1. TRAN TRONG TAN, NGUYEN HUU NGU, HUYNH VAN CHUONG. Evaluation of the community consultation situation in compensation, support and resettlement when the state retrieves land of ethnic minorities in Huong Hoa district, Quang Tri province
134-140
 1. TRAN TRONG PHUONG, TA THI PHUONG LIEN, DOAN THANH THUY, DO VAN NHA, NGUYEN DUC LOC, NGUYEN THI THU HIEN, MAI MINH HUYEN. Assessment of land allocation, land lease in Ninh Binh city, Ninh Binh province
141-148
 1. NGUYEN DAC HAU, NGUYEN THI VONG, NGUYEN QUANG HUY.  Assessing and proposing solutions for supporting land – residential and manufacturing land for ethnic minority people areas in border of Cao Bang province
 1. LE THI HOA SEN, TRAN THI HUONG, TRAN NU MY LINH. Gender issues in access and management of agricultural lands in Nam Dong disctrict, Thua Thien-Hue province

 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 9
 • Khách viếng thăm: 8
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 2445
 • Tháng hiện tại: 35966
 • Tổng lượt truy cập: 3353106
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl