Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2016

Đăng lúc: Thứ tư - 15/06/2016 08:26 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2016
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2016
MỤC LỤC  
 1. BÙI THỊ NGỌC DUNG, NGUYỄN TUẤN ANH, BÙI VĂN HÙNG. Ứng dụng công nghệ viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá đất phục vụ quy hoạch phát triển cây công nghiệp và cây lương thực vùng Tây Nguyên
3-10
 1. PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ THANH. Nghiên cứu lai tạo hoa lan Huệ cánh đơn tại Hà Nội
11-17
 1. NGUYỄN TRỊNH NHẤT HẰNG, NGUYỄN QUỐC HÙNG. Ảnh hưởng của chất xử lý ra hoa cacbua canxi và ethephon đến tỷ lệ ra hoa, năng suất dứa Queen vùng đất phèn Tiền Giang
18-21
 1. NGUYỄN THÚY HÀ, VŨ THỊ HẢI YẾN. Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến năng suất dưa chuột vụ đông xuân sớm tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
22-27
 1. LÊ NHƯ KIỂU. Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh đối với cây lúa và rau cải tại tỉnh Sayaboury, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
28-32
 1. TRƯƠNG QUỐC TẤT, NGUYỄN THỊ ANH THƯ, DƯƠNG MINH VIỄN. Phân lập vi khuẩn phân hủy thuốc trừ sâu Chlorpyrifos etyl từ đất canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long
33-38
 1. BÙI THỊ GIANG, NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Xây dựng tiêu bản ADN của một số giống lúa địa phương bằng chỉ thị SNP (Single nucleotide polymorphic)
39-45
 1. HOÀNG THỊ LỆ HẰNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp xử lý và bao bì đến thời gian bảo quản táo mèo (Docynia indica)
46-51
 1. LÊ TẤN HOÀNG, TRẦN THỊ THU TRÀ, TÔN NỮ MINH NGUYỆT, LÊ VĂN VIỆT MẪN. Vi bao dầu hạt bí ngô bằng phương pháp sấy phun: So sánh khả năng vi bao của các chế phẩm protein
52-58
 1.  NGUYỄN THỊ VIỆT ANH. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi mốc sản xuất từ chế phẩm nấm mốc Asperillus oryza S2 nhằm cải thiện chất lượng tương Nam Đàn
59-66
 1. NGUYỄN THỊ NGỌC LAN, NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Nghiên cứu nhận dạng phân tử một số nguồn gien đậu tương địa phương bằng chỉ thị SSR
67-72
 1. NGUYỄN THANH SANG, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, HOÀNG KIM ANH, LÊ VĂN VIỆT MẪN. Tối ưu hóa quá trình xử lý siêu âm để trích ly các hợp chất có hoạt tính chống ô xi hóa từ vỏ quả thanh long (Hylocereus undatus)
73-78
 1. TRẦN THỊ HỒNG HUYẾN, LÊ VĂN DANG, NGÔ NGỌC HƯNG, NGUYỄN KIM QUYÊN. Sự phát thải NH3, N­20 và năng suất lúa trên đất phù sa trong canh tác lúa nước thực hiện biện pháp tưới tiêu xen kẽ
79-86
 1. LÊ VĂN HƯNG, NGUYỄN THÀNH VĨNH. Nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo về nguồn gien và tri thức truyền thống về nguồn gien ở Việt Nam
87-96
 1. VŨ HOÀNG HƯNG, NGUYỄN VĂN LỆ. Phương pháp đánh giá an toàn kết cấu đập bê tông Nậm Chiến trong thời kỳ vận hành
97-101
 1. BÙI VĂN TRƯỜNG. Mô hình hệ thống kiểm soát ổn định thấm nền đê
102-107
 1. SA ĐÌNH CHIẾN, NGUYỄN VĂN THỊNH, NGUYỄN QUANG TUYÊN. Khảo sát khả năng đáp ứng miễn dịch của một số vắc xin phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) trên đàn lợn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên
108-111
 1. PHẠM VĂN ĐIỂN. Tính đa dạng và quan hệ sinh thái của các loài cây gỗ trong rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội
112-118
 1. TRẦN NGỌC HẢI, ĐẶNG HỮU NGHỊ. Đặc điểm phân bố loài lim xanh  (Erythrophloeum fordii Oliv.) ở Vườn Quốc gia Bến En – tỉnh Thanh Hóa
119-125
 1. PHAN THANH LÂM, HOÀNG VĂN SÂM, BÙI THANH SƠN. Đặc điểm hệ thực vật rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh
126-131
 1. NGUYỄN MINH HÙNG, NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT. Một số giải pháp xử lý trước gỗ cao su nhằm nâng cao hiệu quả biến tính bằng dung dịch nano ZnO
132-136
 1. HÀ THỊ MỪNG, LÊ VĂN THÀNH, ĐINH THANH GIANG. Bần không cánh  (Sonneratia apetala Buch – Ham) – loài cây gây trồng rừng ngập mặn góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ven biển Bắc bộ
137-141
 1. NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN THỊ HIỀN. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả thanh long ruột đỏ TL 4 trồng tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
142-146
CONTENTS  
 1. BUI THI NGOC DUNG, NGUYEN TUAN ANH, BUI VAN HUNG. Application of remote sensing and geographic information system (GIS) in land evaluation for land use planning and sustainable industrial plants and food crops development in Central Highlands
3-10
 1. PHAM THI MINH PHUONG, NGUYEN THI THANH. Study on single petal Hippeastrum breeding in Ha Noi
11-17
 1. NGUYEN TRINH NHAT HANG, NGUYEN QUOC HUNG. Effect of calcium carbide and ethephon to flowering rate and productivity of Queen pineapple in acid sulfate soil of Tien Giang province
18-21
 1. NGUYEN THUY HA, VU THI HAI YEN. Research on growth and development of cucumber variety in early winter - spring crop in Phu Luong district – Thai Nguyen province
22-27
 1. LE NHU KIEU. Effectiveness evaluation of microbiological organic fertilizer on rice and vegetables in Sayboury province, Lao PDR
28-32
 1. TRUONG QUOC TAT, NGUYEN THI ANH THU, DUONG MINH VIEN. Isolation of chlorpyrifos ethyl degrading bacteria from continuous paddy rice soils over the Mekong delta
33-38
 1. BUI THI GIANG, NGUYEN THI THANH THUY. DNA fingerprinting of some local rice cultivars using SNP (Single nucleotide polymorphism) markers
39-45
 1. HOANG THI LE HANG. Study on the effects of treatment and packaging on shelf of Tao Meo fruits (Docynia indica)
46-51
 1. LE TAN HOANG, TRAN THI THU TRA, TON NU MINH NGUYET, LE VAN VIET MAN. Microencapsulation of pumpkin seed oil by spray – drying: comparison of microencapsulation ability of different protein preparations
52-58
 1.  NGUYEN THI VIET ANH. Study on koji production with mold stater of Asperillus oryza S2 to improving the quality of “ Tương Nam Đàn”
59-66
 1. NGUYEN THI NGOC LAN, NGUYEN THI THANH THUY. Molecular characterization of some local soybean varieties using SSR markers
67-72
 1. NGUYEN THANH SANG, NGUYEN THI THU HANG, HOANG KIM ANH, LE VAN VIET MAN. Optimization of the ultrasonic treatment in the antioxidant extraction from dragon fruit ( Hylocereus undatus) peel
73-78
 1. TRAN THI HONG HUYEN, LE VAN DANG, NGO NGOC HUNG, NGUYEN KIM QUYEN. The effects of applying water – saving technique on ammoniac, nitrous oxide emission and rice yield in alluvial soil
79-86
 1. LE VAN HUNG, NGUYEN THANH VINH. Research building mechanism for information exchange, reports on genetic resources and traditional knowledge relavant with genetic resources in Viet Nam
87-96
 1. VU HOANG HUNG, NGUYEN VAN LE. Safety assessment methods for Nam Chien concrete dam during operation
97-101
 1. BUI VAN TRUONG. Model of stability seepage monitoring system in foundation dyke
102-107
 1. SA DINH CHIEN, NGUYEN VAN THINH, NGUYEN QUANG TUYEN. Survey about possibility of immune response in some vaccines preventing porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) of pigs in Thai Nguyen province
108-111
 1. PHAM VAN DIEN. Biodiversity and ecological association of tree species in natural forests Ba Vi National Park, Ha Noi
112-118
 1. TRAN NGOC HAI, DANG HUU NGHI. Natural distribution characteristics of Erythrophloeum fordii Oliv. in Ben Tre National Park
119-125
 1. PHAN THANH LAM, HOANG VAN SAM, BUI THANH SON. Floristics in Yen Tu national forest, Quang Binh province
126-131
 1. NGUYEN MINH HUNG, NGUYEN THI MINH NGUYET. Some solutions of rubber wood pre – treatment to increase the denaturation by using ZnO nanoparticle solution
132-136
 1. HA THI MUNG, LE VAN THANH, DINH THANH GIANG. Ban khong canh  (Sonneratia apetala Buch – Ham) – mangrove forest species contributes to cope with climate change in Northern coastal areas
137-141
 1. NGUYEN QUOC HUNG, NGUYEN THI HIEN. Effects of fertilizer dosage on growth, yield and quality of red fruit dragon variety TL4 grown in Lap Thach district, Vinh Phuc province
142-146
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 40
 • Hôm nay: 2124
 • Tháng hiện tại: 35645
 • Tổng lượt truy cập: 3352785
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl