Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2015

Đăng lúc: Thứ tư - 10/06/2015 16:04 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 9/2015
MỤC LỤC  
 1. TRẦN THỊ TỐ TÂM, NGUYỄN XUÂN ĐIỆP, NGUYỄN XUÂN HỮU, LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh
3–12
 1. TRẦN VĂN LỢT, NGUYỄN THỊ LANG, PHẠM THỊ THU HÀ, NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BÙI CHÍ BỬU. Sử dụng dấu chuẩn phân tử để phát hiện khả năng chịu nóng trên quần thể lai hồi giao của tổ hợp lúa AS996/N22//AS996
13–19
 1. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, HOÀNG HOA LONG, NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Thu thập, đánh giá và phân loại nòi nấm bệnh đạo ôn  (Pyricularia oryzae Cavara) ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam
20–26
 1. NGUYỄN HỒNG SƠN, NGUYỄN THÀNH HIẾU, NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, TRẦN MINH TIẾN, MAI THỊ THÚY KIỀU, NGUYỄN THỊ THU VINH. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp cấp bách để hạn chế sự lây lan và tác hại của bệnh đốm nâu thanh long do nấm Neoscytalidium dimidiatum gây ra
27–32
 1. NGUYỄN HỮU HỶ, TỐNG QUỐC ÂN, PHẠM THỊ NHẬN, REINHARDT HOWELER. Kết quả trồng xen một số cây họ đậu để cải thiện dinh dư­ỡng đất trồng sắn
33-39
 1. NGUYỄN THỊ LAN ANH, NGUYỄN THU HÀ, NGUYỄN VĂN THAO, NGUYỄN THÀNH TRUNG, ĐINH HỒNG DUYÊN. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đến chất l­ượng phân ủ từ rác thải sinh hoạt
40–45
 1. VŨ VĂN HIẾU. NGUYỄN THỊ PH­ƯƠNG THẢO, VŨ QUANG SÁNG. Ảnh hưởng của sử dụng phân bón và một số biện pháp kỹ thuật đến tính chất lý, hóa học đất trồng cam sành ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
46–51
 1. PHAN ĐÌNH BINH, TRẦN VĂN LIỄU. Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS và GIS để xây dựng lưới khống chế và đo vẽ  bản đồ địa chính xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
52-59
 1. NGUYỄN HAY, LÊ ANH ĐỨC, NGUYỄN VĂN LÀNH. Thiết kế chế tạo và nghiên cứu thực nghiệm máy sấy hạt ớt giống
60-63
 1. LÊ ĐÌNH PHÙNG, LÊ ĐỨC NGOAN, ĐINH VĂN DŨNG, LÊ VĂN THỰC, DƯƠNG THANH HẢI, VŨ CHÍ CƯƠNG, LÊ THỊ HOA SEN, RAMIREZ – RESTREPO, C. A. Hiện trạng và một số kịch bản giảm phát thải khí mê tan từ chăn nuôi bò sữa quy mô nông hộ ở miền Bắc: Nghiên cứu trường hợp chăn nuôi bò sữa nông hộ tại Ba Vì - Hà Nội
64-72
 1. BÙI NAM SÁCH. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng, chống lũ hệ thống sông Đáy
73-79
 1. NGUYỄN THỊ DUNG, VÕ QUÝ HOAN, NGUYỄN VĂN ĐỒNG, HOÀNG THỊ NHÀN, BÙI MẠNH HÙNG, TRẦN THỊ NẮNG THU. Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn bổ sung mỡ cá tra và dầu đậu tương đến hàm lượng axit béo omega 3 của cá chép ( Cyprinus carpio)
80-85
 1. CHU ĐÌNH HIỂN, PHẠM VĂN TUYỂN. Giải pháp kỹ thuật quản lý khai thác nghề lưới rê ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
86-92
 1. CHÂU TÀI TẢO, LÝ MINH TRUNG, TRẦN NGỌC HẢI. Nghiên cứu ương giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc ở các mức nước khác nhau
93-98
 1. NGUYỄN THỊ HÀ TRANG, NGUYỄN DẮC KIÊN, ĐẶNG THÚY BÌNH. Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus textile Linnaeus, 1758) ở vùng biển Khánh Hòa
99-104
 1. VŨ THỊ THANH NGA, ĐÀO TẤN HỌC, TRẦN THỊ THÚY HÀ, NGUYỄN HỮU NINH. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong duy trì phả hệ phục vụ các chương trình chọn giống thủy sản
105-111
 1. ĐÀO DUY TRINH. Thành phần và cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) ở sinh cảnh vườn quanh nhà, đất canh tác và trảng cỏ cây bụi Vườn Quốc gia Tam Đảo
112-116
 1. LÊ VĂN TUẤT, NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG, NGUYỄN KIM TRUNG. Nghiên cứu đặc điểm dòng chảy mặt dưới rừng trồng tại tỉnh Bắc Kạn
117-122
 1. TRẦN VĂN CHỨ, LÊ XUÂN PHƯƠNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ xử lý nhiệt đến màu sắc của ván mỏng gỗ bồ đề dùng trong sản xuất ván lạng kỹ thuật
123-127
 1. NGUYỄN VĂN THIẾT, LÊ XUÂN PHƯƠNG. Ảnh hưởng đồng thời của ba yếu tố: Nồng độ, thời gian và áp suất tẩm nano SiO2 đến chất lượng ván sàn biến tính từ gỗ keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis)
128-134

CONTENTS  
 1. TRAN THI TO TAM, NGUYEN XUAN DIEP, NGUYEN XUAN HUU, LE THI PHUONG DUNG.  The solution to improving  efficiency management and use lands in protection forests of Bac Ninh province
3–12
 1. TRAN VAN LOT, NGUYEN THI LANG, PHAM THI THU HA, NGUYEN TRONG PHUOC, BUI CHI BUU. Using molecular marker to detect tolerance genes to heat from rice backross  AS996/N22//AS996 population
13–19
 1. NGUYEN THI MINH NGUYET, HOANG HOA LONG, NGUYEN THI THANH THUY. Collection, pathogenic variation and distribution of rice blast (Pyricularia oryzae Cavara) isolates in Northern midlans and mountainous in Viet Nam
20–26
 1. NGUYEN HONG SON, NGUYEN THANH HIEU, NGUYEN THI BICH NGOC, TRAN MINH TIEN, MAI THI THUY KIEU, NGUYEN THI THU VINH. Primary study on measuires to minimize damage and prevent spread out of brown spot disease caused by Neocytalidium dimidiatum on dragon fruit
27–32
 1. NGUYEN HUU HY, TONG QUOC AN, PHAM THI NHAN, REINHARDT HOWELER. Cassava intercroping for soil improvement
33-39
 1. NGUYEN THI LAN ANH, NGUYEN THU HA, NGUYEN VAN THAO, NGUYEN THANH TRUNG, DINH HONG DUYEN. Research on effects of microbiological products on quality of compost originated from household garbage
40–45
 1. VU VAN HIEU. NGUYEN THI PHUONG THAO, VU QUANG SANG. The effects of applied fertilizer, techniques on physical and chemical characteristics of soil for planting orange in Bac Giang district, Ha Giang province
46–51
 1. PHAN DINH BINH, TRAN VAN LIEU. Setting up drawing control network and cadastral map in Dao Tru commune Tam Dao ditrict, Vinh Phuc province by GPS and GIS technology
52-59
 1. NGUYEN HAY, LE ANH DUC, NGUYEN VAN LANH. Research on designing, anufacturing and testing chilli seed dryer
60-63
 1. LE DINH PHUNG, LE DUC NGOAN, DINH VAN DUNG, LE VAN THUC, DUONG THANH HAI, VU CHI CƯƠNG, LE THI HOA SEN, RAMIREZ – RESTREPO, C.A. Study on enteric methane emission from smallholder dairy farm in the North of VietNam: A case study in smallholder dairy farm in Ba Vi, Ha Noi
64-72
 1. BUI NAM SACH. Reseach on proposing the solutions for flood protection of the Day river
73-79
 1. NGUYEN THI DUNG, VO QUY HOAN, NGUYEN VAN DONG, HOANG THI NHAN, BUI MANH HUNG, TRAN THI NANG THU. Effect of pangasius oil and soybean oil on omega – 3 concentration of common carp (Cyprinus carpio)
80-85
 1. CHU DINH HIEN, PHAM VAN TUYEN. Technical solutions for management of gillnet fisheries in Co To island Quang Ninh province
86-92
 1. CHAU TAI TAO, LY MINH TRUNG, TRAN NGOC HAI. Research into white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) following biofloc technology in different water levels
93-98
 1. NGUYEN THI HA TRANG, NGUYEN DAC KIEN, DANG THUY BINH. Reproductive biology of the cone sball (Conus textile Linnaeus, 1758) from Khanh Hoa province, Viet Nam
99-104
 1. VU THI THANH NGA, DAO TAN HOC, TRAN THI THUY HA, NGUYEN HUU NINH. Applications of DNA markers to maintain pedigree in aquaculture selective breeding programs
105-111
 1. DAO DUY TRINH. Composition and comunity structure Ve Giap (Acari: Oribatida) in garden surrounding habitation, cultivated land, shrub ous savanna in Tam Dao National Park
112-116
 1. LE VAN TUAT, NGUYEN THI THUY HUONG, NGUYEN KIM TRUNG. Research characteristics of the surface flow in plantations in Bac Kan province
117-122
 1. TRAN VAN CHU, LE XUAN PHUONG. Effects of heat treatment conditions on the color change of venneer from Styrax tonkinensis used for producing reconstituted decorative veneer
123-127
 1. NGUYEN VAN THIET, LE XUAN PHUONG. Simultaneous effect of three factors: Concentration, impregnating time and pressure to quality of wood of Acacia mangium x Acacia auriculiformis modified by nano SiO2 solution
128-134
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 14
 • Khách viếng thăm: 9
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 260
 • Tháng hiện tại: 69702
 • Tổng lượt truy cập: 3386842
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh