Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2016

Đăng lúc: Thứ ba - 31/05/2016 10:01 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2016
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 8/2016
MỤC LỤC  
 1. VŨ NĂNG DŨNG, BÙI THỊ NGỌC DUNG. Đánh giá và đề xuất sử dụng hợp lý tài nguyên đất làm cơ sở cho phát triển bền vững cây công nghiệp và cây lương thực vùng Tây Nguyên
3-12
 1. CAO LỆ QUYÊN, TRẦN TUẤN TÚ, ĐINH ĐOÀN LONG, PHẠM XUÂN HỘI. Nghiên cứu chuyển gien mã hóa nhân tố phiên mã MtOsDREB1A liên quan tính chịu hạn vào giống lúa Việt Nam
13-19
 1. CHU THÚC ĐẠT, LÃ VĂN HIỀN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGÔ XUÂN BÌNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố biến nạp đến khả năng tiếp nhận gien ở cây bưởi (Citrus grandis (L.) Osbeck)
20-28
 1. LÂM VĂN HÀ. Nghiên cứu thực trạng sử dụng phân đạm, lân, kali và lưu huỳnh cho cà phê vối ở tỉnh Lâm Đồng
29-34
 1. NINH THỊ PHÍP, NGUYỄN THỊ THANH HẢI. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm nấm rễ cộng sinh Arbuscular mycorriza fungi (AMF) đến sinh trưởng, phát triển cây đinh lăng tại Gia Lâm – Hà Nội
35-39
 1. NGUYỄN QUỐC HÙNG, NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trên giống táo 05 trồng tại Gia Lâm – Hà Nội
40-44
 1. NGUYỄN NGỌC MINH, TRẦN THỊ TUYẾT THU, NGUYỄN HẢI HÀ, NGUYỄN XUÂN HUÂN, PHẠM VĂN QUANG, ĐÀM THỊ NGỌC THÂN, LÊ THỊ KIM CHI, ĐINH TRỌNG HOÀNG, LÊ THỊ LAN ANH, NGUYỄN THỊ VÂN. Tích lũy và chuyển hóa phytolith trong đất lúa đồng bằng sông Hồng
45-52
 1. PHẠM THỊ NGỌC LAN. Xử lý bùn thải sinh học bằng giun quế tạo ra sản phẩm phân bón hữu cơ
53-60
 1. HUỲNH THỊ NHÃ, HUỲNH NGỌC OANH, VÕ QUANG VINH, PHAN PHƯỚC HIỀN. Nghiên cứu ứng dụng enzym Viscozyme L để cải thiện chất lượng trà Ô long
61-64
 1.  NGUYỄN VĂN TUẤN. Nghiên cứu, xây dựng chuỗi dữ liệu tổng hợp cực đoan phục vụ bài toán xây dựng chính sách quản lý tối ưu hệ thống hồ chứa trên sông Hồng – Thái Bình
65-72
 1. LÊ VĂN CHÍN. Nghiên cứu ảnh hưởng của thay đổi cột nước địa hình đến định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới tại tỉnh Hải Dương
73-79
 1. NGUYỄN THÀNH CÔNG. Nghiên cứu sử dụng puzzolan Tràng Thi – Nghệ An làm phụ gia khoáng cho bê tông công trình hồ chứa nước bản Mồng
80-85
 1. TRẦN VIẾT ỔN. Ảnh hưởng của các kiểu cống ngăn mặn đến khả năng ngăn mặn, trữ ngọt của hệ thống sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
86-92
 1. NGUYỄN THANH HẢI. Kết quả nghiên cứu cống tự động ngăn mặn, xả lũ và trữ ngọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long và những thách thức
93-100
 1. PHAN THỊ VÂN, PHẠM THỊ THANH, NGUYỄN VĂN HÀ, BÙI NGỌC THANH. Hiệu quả của praziquantel, nước chanh và rượu trong việc bất hoạt ấu trùng sán lá gan nhỏ Clonorchis sinensis
101-105
 1. TRỊNH THỊ TRANG, NGUYỄN HẢI VÂN, KIM VĂN VẠN, NGUYỄN NGỌC TUẤN, NGUYỄN THANH HẢI, SAMIRA SARTER.  Khả năng kháng khuẩn của tinh dầu màng tang ( Litsea cubeba) và kháng sinh khi sử dụng đơn lẻ và kết hợp để điều trị bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
106-113
 1. PHẠM MINH ĐỨC, TRẦN THỊ THU HÀ, HUỲNH VĂN HIỀN, TRẦN NGỌC TUẤN. Hiện trạng kỹ thuật và tài chính mô hình nuôi thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Sóc Trăng
114-120
 1. VŨ TIẾN THỊNH, ĐỒNG THANH HẢI. Tình trạng, phân bố và giải pháp bảo tồn quần thể vượn đen má vàng phía Nam (Nomascus gbriellae Thomas, 1909) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông
121-126
 1. TRẦN NGỌC HẢI, LÊ ĐÌNH PHƯƠNG. Thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ở Vườn Quốc gia Bến En
127-133
 1. PHẠM QUANG THU, NGUYỄN MINH CHÍ, TRẦN THỊ THANH TÂM. Bệnh chết héo keo lá tràm, keo lai và keo tai tượng tại Việt Nam
134-140
 1. PHẠM VĂN ĐIỂN. Tính đồng nhất của rừng tự nhiên ở quy mô lâm phần: Nghiên cứu điểm tại huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế
141-147
 1. TỐNG THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT. Nghiên cứu đặc tính nhiệt phân tre Mao (Phyllostachys heterocycla Mitford) sử dụng phương pháp phân tích nhiệt trọng – hồng ngoại
148-152

CONTENTS  
 1. VU NANG DUNG, BUI THI NGOC DUNG. Evaluating and propose rational use of land resources as a basis for sustainable industrial crops and cereal crops development in Central Highlans
3-12
 1. CAO LE QUYEN, TRAN TUAN TU, DINH DOAN LONG, PHAM XUAN HOI. Transformation of gene encoding transcription factor MtOsDREB1A involved in drought tolerance into VietNamese rice variety
13-19
 1. CHU THUC DAT, LA VAN HIEN, NGUYEN TIEN DUNG, NGO XUAN BINH. Study on some factors effecting genetic response capacity Citrus grandis (L.) Osbeck)
20-28
 1. LAM VAN HA. Real situation of nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur fertilize’s use for Robusta coffee in Lam Dong province
29-34
 1. NINH THI PHIP, NGUYEN THI THANH HAI. Researches on effects of arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) on growth and development of Polyscias fructicosa (L.) harms at Gia Lam – Ha Noi
35-39
 1. NGUYEN QUOC HUNG, NGUYEN THI THU HUONG. The study results on some technical measures for jujube variety No.05 grown in Gia Lam – Ha Noi
40-44
 1. NGUYEN NGOC MINH, TRAN THI TUYET THU, NGUYEN HAI HA, NGUYEN XUAN HUAN, PHAM VAN QUANG, DAM THI NGOC THAN, LE THI KIM CHI, DINH TRONG HOANG, LE THI LAN ANH, NGUYEN THI VAN. Accumulation and transformation of phytolith in paddy soil in the Red river delta
45-52
 1. PHAM THI NGOC LAN. Biological sludge treatment by using Perionyx excavatus to make the organic fertilizer product
53-60
 1. HUYNH THI NHA, HUYNH NGOC OANH, VO QUANG VINH, PHAN PHUOC HIEN. Viscozyme L treatment to improve the O long tea quality
61-64
 1.  NGUYEN VAN TUAN. Study on integrated extreme data series serving development of optimal management policies of the reservoir systems in Red – Thai Binh river basin
65-72
 1. LE VAN CHIN. Research on impact of change of elevation water head on electrical energy consumed norm of irrigation pumping stations in the Hai Duong province
73-79
 1. NGUYEN THANH CONG. Researching and using natural puzzolana Trang Thi as mineral admixture for concrete dam in Mong village– Nghe An province
80-85
 1. TRAN VIET ON. Impact of sluice types to capacity of water storage and saline water intrusion to the Red river system in the condition of climate change and sea water rising
86-92
 1. NGUYEN THANH HAI. Researching results of newly – designed tidal sluices with automatic gates to saltwater intrusion prevention, flood control and storing freshwater in the coastal area, Vietnamese Mekong delta: Benefits and challenges
93-100
 1. PHAN THI VAN, PHAM THI THANH, NGUYEN VAN HA, BUI NGOC THANH. Effect of paraziquantel, lemon juice and alcohol in inactivating metacercariae of small liver fluke Clonorchis sinensis
101-105
 1. TRINH THI TRANG, NGUYEN HAI VAN, KIM VAN VAN, NGUYEN NGOC TUAN, NGUYEN THANH HAI, SAMIRA SARTER.  Antibacterial activity of may chang oil  (Litsea cubeba) and antibiotics alone and in combination against Vibrio parahaemolycticus causing acute hapatopancreatic necrosis syndrome on white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
106-113
 1. PHAM MINH DUC, TRAN THI THU HA, HUYNH VAN HIEN, TRAN NGOC TUAN. Status of technical and financial aspects of white leg shrimp  (Litopenaeus vannamei) cultured in Soc Trang province
114-120
 1. VU TIEN THINH, DONG THANH HAI. Status, distributions and conservation solutions of Southern yellow cheeked gibbons (Nomascus gbriellae Thomas, 1909) in  Nam Nung  Nature Reserve Dak Nong province
121-126
 1. TRAN NGOC HAI, LE DINH PHUONG. Threatened forest plants in Ben En National Park
127-133
 1. PHAM QUANG THU, NGUYEN MINH CHI, TRAN THI THANH TAM. Ceratosystis wilt disease of Acacia auriculiformis, Acacia mangium and Acacia hybrid in Viet Nam
134-140
 1. PHAM VAN DIEN. Homogeneity of natural forests at stand scale: Acase study from Aluoi district, Thua Thien – Hue province
141-147
 1. TONG THI PHUONG, NGUYEN THI MINH NGUYET. Study on pyrolysis characteristics of moso bamboo (Phyllostachys heterocycla Mitford) using TG - FTIR
148-152
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 14
 • Hôm nay: 363
 • Tháng hiện tại: 69805
 • Tổng lượt truy cập: 3386945
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh