Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 6/2016

Đăng lúc: Thứ năm - 28/04/2016 10:16 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 6/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 6/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 6/2016
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 6/2016
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG. Phát triển nguồn nhân lực quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – thực trạng và giải pháp
3-9
 1. TẤT DUYÊN THƯ, VÕ THỊ THANH LỘC. Giải pháp nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng chuỗi cung ứng lúa gạo Tài Nguyên vùng ĐBSCL
10-19
 1. PHẠM ANH CƯỜNG, NGUYỄN THÀNH VĨNH, LÊ VĂN HƯNG, NGUYỄN ĐẶNG THU CÚC, NGUYỄN BÁ TÚ, LÊ NGỌC HƯNG, TẠ THỊ KIỀU ANH, LƯU MINH CÚC, PHẠM THỊ MINH HIỀN, LÊ THỊ LIỄU, NGUYỄN QUANG ĐÀM, DOÃN THỊ HƯƠNG GIANG, LƯU THỊ NGỌC HUYỀN, LÊ HUY HÀM. Nghiên cứu, đánh giá khả năng phát tán vào môi trường của ngô biến đổi gien tại Việt Nam
20-26
 1. ĐỖ MINH PHÚ, NGUYỄN QUỐC HÙNG. Kết quả xác định nguyên nhân không hạt của một số giống cam, quýt nhập nội
27-32
 1. TRƯƠNG THỊ HỒNG HẢI. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số dòng ớt cay nhập nội tại Thừa Thiên – Huế
33-39
 1.  LƯU VĂN QUỲNH, NGUYỄN THỊ HUYỀN, TRẦN VŨ THỊ BÍCH KIỀU, TẠ THỊ HUY PHÚ, PHẠM VĂN NHÂN, TRẦN THỊ MAI, NGUYỄN THỊ HẰNG NI. Ảnh hưởng của các trà gieo đến năng suất của các giống lúa ngắn ngày mới chọn tạo ở Nam Trung bộ
40-44
 1.  TÀO NGỌC TUẤN, NGUYỄN HỒNG THÁI, ĐỖ THỊ THÚY. Đánh giá khả năng kết hợp của một số giống thuốc lá vàng sấy về một số tính trạng nông sinh học
45-49
 1.  VÕ ĐÌNH LONG, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG. Nghiên cứu hiện trạng dư lượng phân bón đa lượng (NPK) trong đất trồng tiêu tại Cưkuin, tỉnh Đắk Lắk
50-55
 1. ĐỖ HỮU NGHỊ, VŨ ĐÌNH GIÁP, ĐÕ HỮU CHÍ, LÊ HỮU CƯỜNG, LÊ MAI HƯƠNG. Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp enzym axetyl (xylan) esteraza của nấm Aureobasidium pullulans var melanigenum SH1 trên cơ chất là các phụ phẩm công – nông nghiệp giàu licnoxenluloza
56-62
 1.  TRIỆU PHƯƠNG THẢO, CAO TRƯỜNG SƠN, HỒ THỊ LAM TRÀ. Đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Cả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2014
63-71
 1. HỒ MINH THÔNG, NGUYỄN THỐNG. Tác động của nước biển dâng lên xâm nhập mặn vào hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai
72-78
 1. NGUYỄN VĂN LANH, LÊ VĂN DỰC. Thực trạng nguồn nước đến hồ và đề xuất các giải pháp vận hành hợp lý cho nhiệm vụ cấp nước của hồ Dầu Tiếng
79-89
 1. NGUYỄN VĂN THANH, NGUYỄN THANH HẢI. Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi đến hiệu suất chiết và tác dụng diệt khuẩn in vitro của cao khô dịch chiết lá cây đơn đỏ (Excoecaria cochinchinensis Lour.) với vi khuẩn Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. phân lập từ dịch viêm tử cung bò
90-96
 1. TRƯƠNG HÀ PHƯƠNG, NGUYỄN VĂN DŨNG, NGUYỄN KHẮC ĐẠT. Đánh giá chất lượng tôm chân trắng bố mẹ (Litopenaeus vannamei) qua thức ăn giun nhiều tơ (Perinereis nuntia) được làm giàu bằng DHA
97-103
 1. NGUYỄN QUANG HUY, LÊ VĂN KHÔI, ĐẶNG VĂN QUÁT, TĂNG THỊ THẢO, NGUYỄN THỊ LỆ THỦY. Nghiên cứu khả năng hấp thu dinh dưỡng của rong câu chỉ vàng (Gracilaria asiatica ) và các hình thức nuôi kết hợp giữa tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) với rong câu chỉ vàng
104-110
 1. ĐỒNG THANH HẢI. Đa dạng thành phần loài thú (Mammalia) và đề xuất các giải pháp bảo tồn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình
111-118
 1. NGUYỄN MINH CHÍ, PHẠM QUANG THU. Bệnh chết héo bạch đàn tại Việt Nam
119-123
 1. PHẠM HỒNG THÁI, NGUYỄN TUẤN ANH, NGUYỄN VĂN HUY, PHÙNG VĂN KHOA, NGUYỄN VĂN LỢI, TRẦN MINH ĐỨC, NGUYỄN THÀNH TÂY, HOÀNG CHÍ THANH. Đặc điểm phân bố và mối quan hệ loài cây Chua khét (Dysoxylum cyrtobotryum Miq) với các loài khác trong rừng tự nhiên ở Quảng Bình
124-130
 1. PHẠM VĂN ĐIỂN, PHÙNG NAM THẮNG. Hệ thống dự báo nguy cơ cháy rừng và hỗ trợ chỉ huy chữa cháy rừng: Nghiên cứu trường hợp cho thành phố Hà Nội (FFSOLUTION)
131-138
 1. HOÀNG VŨ THƠ. Nghiên cứu nhân giống đinh đũa (Stereospermum colais) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro
139-146
CONTENTS  
 1. NGUYEN XUAN CUONG. Developing management-level resources within Vietnam rubber group – situation and solutions
3-9
 1. TAT DUYEN THU, VO THI THANH LOC. Solutions for improving quality and added value of Tai Nguyen rice supply chain in the Mekong delta
10-19
 1. PHAM ANH CUONG, NGUYEN THANH VINH, LE VAN HUNG, NGUYEN DANG THU CUC, NGUYEN BA TU, LE NGOC HUNG, TA THI KIEU ANH, LUU MINH CUC, PHAM THI MINH HIEN, LE THI LIEU, NGUYEN QUANG DAM, DOAN THI HUONG GIANG, LUU THI NGOC HUYEN, LE HUY HAM. Study and evaluating the posibility of genetics modified maizes scattering in Vietnam environment
20-26
 1. DO MINH PHU, NGUYEN QUOC HUNG. Results of determination of cause of seedlessness of some introduced orange and mandarin varieties
27-32
 1. TRUONG THI HONG HAI. Evaluation of induced pepper lines for growth, development and yield in Thua Thien - Hue
33-39
 1.  LUU VAN QUYNH, NGUYEN THI HUYEN, TRAN VU THI BICH KIEU, TA THI HUY PHU, PHAM VAN NHAN, TRAN THI MAI, NGUYEN THI HANG NI. Effect of sowing stages to yield of early mature, new rice varieties in south central region
40-44
 1.  TAO NGOC TUAN, NGUYEN HONG THAI, DO THI THUY. Evaluation combining ability of flue-cured tobacco cultivars for some agronomic traits
45-49
 1.  VO DINH LONG, NGUYEN VAN PHUONG. Assessment residues of macro elements (NPK) in peper cultivated soil in Cukuin district, Dak Lak province
50-55
 1. DO HUU NGHI, VU DINH GIAP, DO HUU CHI, LE HUU CUONG, LE MAI HUONG. Production of acetyl (xylan) esterase by Aureobasidium pullulans var melanigenum SH1 grown on lignocellulosic agro – industrial by – products 
56-62
 1.  TRIEU PHUONG THAO, CAO TRUONG SON, HO THI LAM TRA. Evaluation on surface – water quality trend of Ca river basin in Nghe An province from 2012 to 2014
63-71
 1. HO MINH THONG, NGUYEN THONG. The impact of sea level rise on salinity infusion of the lower Sai Gon – Dong Nai river system
72-78
 1. NGUYEN VAN LANH, LE VAN DUC. Analysis of current situation of inflow to Dau Tieng reservoir and the proposal for the reasonable approaches to fulfill the duty of water distribution
79-89
 1. NGUYEN VAN THANH, NGUYEN THANH HAI. Infuence of the solvents to the extract efficiencyacy and in vitro anti – bacterial effect of the Excoecaria cochinchinensis Lour. leafextracts to on Staphylococcus spp. and Streptococcus spp. isolated from the Metritis translation ofin cow
90-96
 1. TRUONG HA PHUONG, NGUYEN VAN DUNG, NGUYEN KHAC DAT. Evaluation of white leg shrimp broodstock quality (Litopenaeus vannamei) fed on DHA enriched polychaeta (Perinereis nuntia)
97-103
 1. NGUYEN QUANG HUY, LE VAN KHOI, DANG VAN QUAT, TANG THI THAO, NGUYEN THI LE THUY. Evaluation of nutrient absorption of seaweed (Gracilaria asiatica) and integrated aquaculture models of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) and seaweed
104-110
 1. DONG THANH HAI. Diversity of Mammal composition and proposing conservation solutions in Hang Kia – Pa Co Nature Reserve, Hoa Binh province
111-118
 1. NGUYEN MINH CHI, PHAM QUANG THU. Ceratocystis wilt disease of eucalyptus in Vietnam
119-123
 1. PHAM HONG THAI, NGUYEN TUAN ANH, NGUYEN VAN HUY, PHUNG VAN KHOA, NGUYEN VAN LOI, TRAN MINH DUC, NGUYEN THANH TAY, HOANG CHI THANH. Distribution characteristics and relationship between Chua Khét (Dysoxylum cyrtobotryum Miq) and other species in natural forests of Quang Binh
124-130
 1. PHAM VAN DIEN, PHUNG NAM THANG. Forest fire forecasting and monitoring system: A case study for Ha Noi city (FFSOLUTION)
131-138
 1. HOANG VU THO. Research on in vitro culture propagation of yellow snake tree (Stereospermum colais (Dillw) Mabberl)
139-146
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 4
 • Hôm nay: 395
 • Tháng hiện tại: 45714
 • Tổng lượt truy cập: 3362854
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl