Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 5/2016

Đăng lúc: Thứ năm - 14/04/2016 10:17 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 5/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 5/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 5/2016
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 5/2016
MỤC LỤC  
 1. TRẦN XUÂN MIỄN, VŨ THỊ BÌNH. Tương quan giữa yếu tố sử dụng đất với mức độ đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
3-9
 1. LÊ QUANG VĨNH, BÙI ĐỨC CÔNG. Phát triển kinh tế trang trại ở địa bàn Trà Sơn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
10-19
 1. NGUYỄN BÍCH NGỌC, TRẦN THỊ PHƯỢNG. Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở khu vực miền núi huyện An Lão, tỉnh Bình Định
20-27
 1. ĐOÀN THANH QUỲNH, TRẦN VĂN QUANG. Ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và mức phân bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nếp cẩm mới ĐH6 tại tỉnh Điện Biên
28-34
 1. HỒ THỊ CHÂU. Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân lân đến năng suất giống lúa OM 4900 trên đất phèn Tây Ninh
35-40
 1. VƯƠNG THỊ HỒNG LOAN, KHA NỮ TÚ UYÊN, NGUYỄN THỊ ĐIỆP, LÊ THỊ THỦY TIÊN. Khảo sát khả năng nhân nhanh protocorm like bodies và tái sinh chồi lan Mokara vàng chanh trong hệ thống ngập chìm tạm thời RITA
41-49
 1. TRƯƠNG THỊ HỒNG HẢI, TRẦN VIẾT THẮNG, NGUYỄN THỊ THU THỦY, NGUYỄN DUY PHONG. Nghiên cứu một số kỹ thuật trồng cây chùm ngây (Moringa oleifera) tại Thừa Thiên – Huế
50-56
 1. NGUYỄN THỊ HAI, NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH. Đánh giá hiệu lực của tuyến trùng EPN Heterorhabditis indica CP 16 và Steinernema guangdongense XT đối với một số loài sâu hại cây trồng
57-62
 1. TRẦN NHƯ KHUYÊN, NGUYỄN THANH HẢI, NGUYỄN KHẮC THÔNG, NGUYỄN THANH HẢI, TRẦN NHƯ KHÁNH. Một số kết quả nghiên cứu thiết kế máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học “ biogas” ATMG - 3000
63-68
 1. HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, PHÙNG TÔN QUYỀN. Nghiên cứu biện pháp ổn định trạng thái cho sản phẩm nước uống lên men lactic từ khoai lang tím
69-74
 1. NGUYỄN ĐỖ QUỲNH, TRƯƠNG THỊ MỘNG THU. Nghiên cứu ly trích chitosan từ vỏ cua đồng (Somanniathelphusa sinensis)
75-81
 1. NGUYỄN THUẦN ANH, PHAN THỊ THANH HIỀN. Hàm lượng histamin trong cá ngừ tại Khánh Hòa
82-86
 1. VÕ THẾ DŨNG, VÕ THỊ DUNG. Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên cá tầm Nga giống (Acipenser guldenstaedtii) tại Lâm Đồng và đề xuất biện pháp phòng trị
87-91
 1. PHẠM QUỐC HÙNG, HỨA THỊ NGỌC DUNG. Nghiên cứu mức độ cảm nhiễm và đặc điểm mô bệnh học của bệnh do ký sinh trùng Perkinsus sp. gây ra trên tu hài (Lutraria rhychaena) và nghêu Bến Tre   (Meretrix lyrata) 
92-98
 1. NGUYỄN MINH THANH, LÊ VĂN CƯỜNG. Đặc tính cơ bản của đất dưới tán rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai
99-104
 1. LÊ XUÂN TRƯỜNG. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và phân bón đến sinh trưởng của rừng luồng
105-109
 1. ĐỒNG THANH HẢI, DƯƠNG TIẾN ĐỨC. Đa dạng thành phần loài thú (Mammalia) và đề xuất các giải pháp bảo tồn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Krông Trai, tỉnh Phú Yên
110-118
 1. TRẦN VĂN CHỨ, ĐẶNG VĂN HÀ, NGUYỄN PHÚC YÊN. Thiết kế cảnh quan cây xanh Khu di tích “ Bộ Canh nông” tại huyện Yên Sơn – tỉnh Tuyên Quang
119-127
 1. NGÔ TÙNG ĐỨC, TRẦN NAM THẮNG, TRƯƠNG SĨ HOÀI NHÂN, NGÔ QUỐC HIỂN. Quản trị rừng cộng đồng hiệu quả: Bài học thực tiễn từ nghiên cứu trường hợp ở vùng núi Thừa Thiên – Huế, Việt Nam
128-138
 1. TRẦN VĂN THẮNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ mực nước đến thảm thực vật Vườn Quốc gia U Minh Thượng
139-146
CONTENTS
 1. TRAN XUAN MIEN, VU THI BINH. The correlation between land use factor and accessible rate of the criteria for building new rural areas in Yen Dung district, Bac Giang province
3-9
 1. LE QUANG VINH, BUI DUC CONG. Development of farm economy in Tra Son commune, Can Loc district, Ha Tinh province
10-19
 1. NGUYEN BICH NGOC, TRAN THI PHUONG. Assessing the efficiency of agricultural land use in upland area, An Lao district, Binh Dinh province
20-27
 1. DOAN THANH QUYNH, TRAN VAN QUANG. Effects of season, density and fertilizer levels on the growth and yield of new black rice variety DH6 in Dien Bien province
28-34
 1. HO THI CHAU. Influence of phosphate dose and types to yield of rice OM4900 varietiy on alkaline soil in Tay Ninh
35-40
 1. VUONG THI HONG LOAN, KHA NU TU UYEN, NGUYEN THI DIEP, LE THI THUY TIEN. Protocorm like bodies (PLB­s) proliferation and shoot regeneration in rita temporary immersion system of Full Moon Mokara
41-49
 1. TRUONG THI HONG HAI, TRAN VIET THANG, NGUYEN THI THU THUY, NGUYEN DUY PHONG. Study on cultivation technique of Moringa oleifera in Thua Thien - Hue
50-56
 1. NGUYEN THI HAI, NGUYEN THI NGOC HANH. Evaluaring the efficacy of entomopathogenic Heterorhabditis indica CP 16 và Steinernema quangdongense XT nematode agaist crop pests
57-62
 1. TRAN NHU KHUYEN, NGUYEN THANH HAI, NGUYEN KHAC THONG, NGUYEN THANH HAI, TRAN NHU KHÁNH. Some results achives from studying and designing egg incubator ATMG 3000 powered by combination of solar energy and biogas
63-68
 1. HOANG THI LE HANG, PHUNG TON QUYEN. Study of measures to stabilize the state of fermented lactic drinks made from the Japanese purple sweetpotato
69-74
 1. NGUYEN DO QUYNH, TRUONG THI MONG THU. Study optimization of the chitosan extraction process from freshwater crab  (Somanniathelphusa sinensis) shell
75-81
 1. NGUYEN THUAN ANH, PHAN THI THANH HIEN. Histamin concentrations in tuna at Khanh Hoa province
82-86
 1. VO THE DUNG, VO THI DUNG. A study of hermorrhagic disease in Russian sturgeon fingerling in Lam Dong province and recommends of treatment measures
87-91
 1. PHAM QUOC HUNG, HUA THI NGOC DUNG. Research on the infection rate and histological characteristics of perkinsosis causing by  Perkinsus sp. in otter shells (Lutraria rhychaena) and Ben Tre hard clams (Meretrix lyrata
92-98
 1. NGUYEN MINH THANH, LE VAN CUONG. Features of soil under canopy in Dong Nai cultral and Natural Reserve
99-104
 1. LE XUAN TRUONG. The effects of ecological factors and fertilizers on white bamboo growth
105-109
 1. DONG THANH HAI, DUONG TIEN DUC. Species diversity and conservation of mamals in Krong Trai Nature Reserve
110-118
 1. TRAN VAN CHU, DANG VAN HA, NGUYEN PHUC YEN. Designing green landscape for the “Bo Canh Nong” historical site in Yen Son district, Tuyen Quang province
119-127
 1. NGO TUNG DUC, TRAN NAM THANG, TRUONG SI HOAI NHAN, NGO QUOC HIEN. Effective community forest governance: Practical lessons from case studies in mountainous areas of Thua Thien – Hue province, Viet Nam
128-138
 1. TRAN VAN THANG. Research on the effects of flooding regime rise to vegetation at U Minh National Park
139-146
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 483
 • Tháng hiện tại: 45802
 • Tổng lượt truy cập: 3362942
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl