Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2015

Đăng lúc: Thứ hai - 01/02/2016 14:27 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 24/2015
MỤC LỤC  
 1. LÃ VĂN HIỀN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN VĂN DUY, HOÀNG KIM THÀNH, NGÔ XUÂN BÌNH. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tái sinh cây tam thất gừng (Stablianthus thorelli Gagnep) in vitro
3–10
 1. PHẠM THỊ VƯỢNG, ĐẶNG THỊ LAN ANH, NGÔ VĂN DŨNG, PHẠM VĂN SƠN, HÀ THỊ KIM THOA, ĐOÀN THỊ LƯƠNG, NGUYỄN BÁ HUY, VŨ THỊ KIM THANH. Bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) hại thanh long tại Bình Thuận và hiệu quả của một số thuốc hóa học trong phòng trừ bệnh
11–15
 1. NGUYỄN ĐỨC THUẬN, ĐÀO THỊ LAN HƯƠNG, NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG, DƯƠNG VĂN SƠN, LƯƠNG VĂN HINH. Kết quả nghiên cứu liều lượng phân bón cho giống ngô lai NK67 tại tỉnh Sơn La
16–19
 1. NGUYỄN THỊ LEN, PHẠM XUÂN THU, LÊ THỊ THANH HUYỀN. Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng lá của một số giống sắn đến năng suất, chất lượng kén và trứng giống tằm sắn.
20–24
 1. TÀO NGỌC TUẤN, NGUYỄN HỒNG THÁI, MAI THU HÀ , ĐÕ THỊ THÚY. Kết quả nghiên cứu biện pháp cắt thân cây mẹ và sử dụng cành hoa chồi trong sản xuất hạt giống thuốc lá lai
25-29
 1. LÊ VĂN KHIÊM, BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN, VŨ DƯƠNG QUỲNH, TRẦN VŨ NAM, VŨ ĐÌNH TUẤN. Ảnh hưởng của một số kỹ thuật canh tác đến năng suất cây ngô trong điều kiện khô hạn trên đất cát biển Hải Hậu, Nam Định
30–35
 1. NGUYỄN THỊ THU HÀ, ĐÀO NGUYÊN KHÔI, ĐINH QUỐC TÚC. Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu ở thành phố Hội An
36–42
 1. NGUYỄN XUÂN TRUNG, ĐINH VƯƠNG HÙNG, TRẦN NHƯ KHUYÊN, NGUYỄN THANH HẢI, NGÔ QUỐC HƯNG, TRẦN NHƯ KHÁNH. Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời
43–50
 1. PHẠM THỊ PHIN. Nghiên cứu độ mặn đất nông nghiệp huyện HảI Hậu, tỉnh Nam Định
51-58
 1. NGUYỄN THUẦN ANH, PHAN THỊ THANH HIỀN.  Hàm lượng kim loại nặng trong hải sản ở Khánh Hòa
59-64
 1. NGÔ VĨNH HẠNH, NGUYỄN HỮU NINH. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản cá rô biển (Lobotes surinamensis Bloch 1790 ) trong điều kiện nuôi
65-70
 1. BÙI THỊ THANH TUYỀN, NGUYỄN THỊ TÍM, LÊ HOÀNG QUÝ. Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus)
71–77
 1. VŨ KHẮC HÙNG, ĐỖ VĂN TẤN, TRỊNH THU HẰNG, LÊ THẮNG, NGUYỄN THỊ THU GIANG, ĐÀO HOÀI THU, LÊ THỊ NHƯỜNG. Khảo sát sự lưu hành và phân tích gien ORF5 của PRRSV phân lập tại Khánh Hòa
78- 82
 1. LÊ ANH SƠN, TỐNG MINH PHƯƠNG. Khảo sát một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giống gà Kha Thày
83-87
 1. NGUYỄN HỮU VĂN, NGUYỄN SONG TOÀN, NGUYỄN XUÂN BẢ, NGUYỄN TIẾN VỞN. Nghiên cứu sản xuất thức ăn hỗn hợp lên men    (FTMR) từ nguồn phụ phẩm trồng trọt giàu chất xơ để nuôi bò thịt : II Khảo sát hiệu quả của việc sử dụng thức ăn FTMR sản xuất từ thân lá cây ngô
88-95
 1. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, TRẦN VĂN CON, NGUYỄN TIẾN HƯNG. Xác định mô hình quá trình chết, tái sinh bổ sung, chuyển cấp cho rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Ba Bể và đề xuất ứng dụng
96-103
 1. VŨ THỊ NGOAN, TẠ THỊ PHƯƠNG HOA. Ảnh hưởng của xử lý  mDMDHEU đến khả năng chống nấm mốc của gỗ gáo trắng và gỗ trám trắng
104-109
 1. ĐỒNG THANH HẢI, ĐỖ QUANG HUY. Tính đa dạng thành phần loài và phân bố của bò sát, ếch nhái tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình
110-118
 1. LẠI HUY PHƯƠNG, LÊ ANH HÙNG. Đối chiếu lựa chọn mô hình xác định đại lượng xói mòn tiềm năng trong phân cấp phòng hộ vùng đồi núi lưu vực sông Thu Bồn
119-124
 1. NGUYỄN HỒNG HẢI, PHẠM VĂN ĐIỂN, LÊ TUẤN ANH, PHẠM THẾ ANH. Đặc điểm phân bố và quan hệ không gian của loài cây Nhò vàng (Streblus macrophyllus) ở Vườn Quốc gia Cúc Phương
125-132
CONTENTS  
 1. LA VAN HIEN, NGUYEN TIEN DUNG, NGUYEN VAN DUY, HOANG KIM THANH, NGO XUAN BINH. Study on effects of some factors on regeneration capacity of notogingseng (Stablianthus thorelli Gagnep) in vitro
3–10
 1. PHAM THI VUONG, DANG THI LAN ANH, NGO VAN DUNG, PHAM VAN SON, HA THI KIM THOA, DOAN THI LUONG, NGUYEN BA HUY, VU THI KIM THANH. White spot disease (Neoscytalidium dimidiatum) on dragon fruit in Binh Thuan and the efficacy of several fungicides for control the disease
11–15
 1. NGUYEN DUC THUAN, DAO THI  LAN HUONG, NGUYEN THI THUY HUONG, DUONG VAN SON, LUONG VAN HINH. Finding the dose of fertilizer for planting NK67 maize variety  in Son La province
16–19
 1. NGUYEN THI LEN, PHAM XUAN THU, LE THI THANH HUYEN. Study on effect of quality in some cassava leaves toyield, quality cocoons and eggs breeds silkworm cassava
20–24
 1. TAO NGOC TUAN, NGUYEN HONG THAI, MAI THU HA , DO THI THUY. Evaluation of stem cutting practice and using of sucker flower for tobacco hybrid production
25-29
 1. LE VAN KHIEM, BUI THI PHUONG LOAN, VU DUONG QUYNH, TRAN VU NAM, VU DINH TUAN. Management techniques affecting maize yields grown on sandy soils under drought conditions in Hai Hau, Nam Dinh
30–35
 1. NGUYEN THI THU HA, DAO NGUYEN KHOI, DINH QUOC TUC. Simulation of salt intrusion under the effect of climate change in Hoi An city
36–42
 1. NGUYEN XUAN TRUNG, DINH VUONG HUNG, TRAN NHU KHUYEN, NGUYEN THANH HAI, NGO QUOC HUNG, TRAN NHU KHANH. Some results of research of solar dryer for anchovies
43–50
 1. PHAM THI PHIN. Study on the salinity of the agricultural land in Hai Hau districts, Nam Dinh province
51-58
 1. NGUYEN THUAN ANH, PHAN THI THANH HIEN. Heavy metal concentrations in seafood at Khanh Hoa province
59-64
 1. NGO VINH HANH, NGUYEN HUU NINH. Research on reproductive characteristics of tripletail (Lobotes surinamensis Bloch 1790 ) under artificial condition
65-70
 1. BUI THI THANH TUYEN, NGUYEN THI TIM, LE HOANG QUY. The impact of food on the growth  and survival of rice eel (Monopterus albus)
71–77
 1. VU KHAC HUNG, DO VAN TAN, TRINH THU HANG, LE THANG, NGUYEN THI THU GIANG, DAO HOAI THU, LE THI NHUONG. Prevalance and analysis of ORF5 gene of PRRSV isolated in Khanh Hoa province
78- 82
 1. LE ANH SON, TONG MINH PHUONG. The survey of some biological characteristics and production possibility of the Kha Thay chicken breed in Ngoc Lac district, Thanh Hoa province
83-87
 1. NGUYEN HUU VAN, NGUYEN SONG TOAN, NGUYEN XUAN BA, NGUYEN TIEN VON. Study on fermented – total mixed rations  (FTMR) for beef cattle, based on fiber rich  by – products : II. Effects of corn stalk – FTMR on productivity of beer cattle
88-95
 1. NGUYEN THI THU HIEN, TRAN VAN CON, NGUYEN TIEN HUNG. Modelling of mortalily, recruitment and outgrowth processes in Ba Be National park and proposal application
96-103
 1. VU THI NGOAN, TA THI PHUONG HOA. Effects of mDMDHEU treatment on the mould fungal resistance of Canarium album and Neslamarrkai cadamba wood
104-109
 1. DONG THANH HAI, DO QUANG HUY. The diversity of species composition and distribution of reptiles and amphibians in Ngoc Son – Ngo Luong Nature reserve, Hoa Binh province
110-118
 1. LAI HUY PHUONG, LE ANH HUNG. To compare and select the model of the potential soil erosion calculation in the mountainnous protection classification for Thu Bon river basin
119-124
 1. NGUYEN HONG HAI, PHAM VAN DIEN, LE TUAN ANH, PHAM THE ANH. Spatial distributions and associations of Streblus macrophyllus species in Cuc Phuong National park
125-132

Ý kiến bạn đọc

Avata
Vũ Thị Hạnh - Đăng lúc: 10/09/2017 09:09
cho e hỏi làm cách nào để đọc được các bài báo a
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 69
 • Khách viếng thăm: 6
 • Máy chủ tìm kiếm: 63
 • Hôm nay: 4589
 • Tháng hiện tại: 49908
 • Tổng lượt truy cập: 3367048
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh