Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2015

Đăng lúc: Thứ năm - 14/01/2016 14:43 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 23/2015
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN NGỌC THẮNG, LÊ VĂN PHONG, PHÙNG THỊ QUYÊN. Kết quả thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa – Hiện trạng và giải pháp
3–10
 1. NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH, NGUYỄN BÍCH NGỌC. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11–16
 1. HOÀNG THỊ BÍCH HẰNG.  Đánh giá lợi thế so sánh của chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17–22
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG, VÕ THỊ MINH TUYỂN, NGUYỄN THỊ HUÊ, ĐOÀN VĂN SƠN, TRẦN THU TRANG, LÊ HUY HÀM. Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo năng suất giống lúa chịu mặn
23–30
 1. NGUYỄN THỊ TRANG, NGUYỄN THỊ GIANG, VŨ THỊ THU HIỀN. Nghiên cứu xác định các chỉ thị sao chép có trình tự đơn giản (Marker SSR) nhận dạng một số giống lúa bản địa Việt Nam chịu ngập ở giai đoạn nảy mầm
31-37
 1. ĐỖ THỊ HẠNH, PHẠM THỊ VÂN, PHẠM XUÂN HỘI. Tạo kháng thể đa dòng kháng vi rút lùn sọc đen Phương Nam hại lúa bằng protein tái tổ hợp
38–43
 1. PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG, TRỊNH THỊ HẰNG. Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số giống hoa hiên nhập nội tại Hà Nội
44–52
 1. NGUYỄN THỊ LEN, LÊ THỊ HƯỜNG, NGÔ THỊ LINH HƯƠNG, PHẠM XUÂN THU. Nghiên cứu hiệu quả của bón phân kết hợp với tưới nước ở vụ xuân cho cây dâu
53–59
 1. NGUYỄN THỊ KIỀU, PHAN VĂN TRẠNG, TRẦN KIM TÍNH. Phương pháp xác định axit hữu cơ trong dung dịch đất ở ruộng lúa có vùi rơm rạ tươi phân hủy ở điều kiện yếm khí
60-67
 1. NGUYỄN HỮU LA, HÀ MẠNH PHONG. Nghiên cứu mật độ trồng khoai môn xen keo trong hệ thống nông lâm kết hợp tại Bắc Kạn
68-72
 1. BÙI THỊ NGỌC DUNG, HỒ SĨ CÔNG, PHẠM THỊ HÀ NHUNG. Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất gò đồi tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
73-80
 1. BÙI TRỌNG TÂM. Đặc điểm sinh học và phân loại của vi khuẩn ưa nhiệt sinh xenlulaza và amylaza bền nhiệt từ suối nước nóng Mỹ Lâm, Tuyên Quang
81–86
 1. TRẦN PHÁN LỊNH, PHAN PHƯỚC HIỀN. Nghiên cứu quy trình phân đoạn và khả năng kháng khuẩn của các axit béo chuỗi trung bình từ dầu dừa nguyên chất
87- 91
 1. LÃ THỊ THANH HUYỀN, NGUYỄN VĂN PHÚ. Sử dụng chế phẩm thảo dược từ cao xạ can, bọ mắm và viễn chí để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn con sau cai sữa
92-96
 1. CHÂU TÀI TẢO. Ảnh hưởng của độ kiềm đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon)
97-102
 1. TRẦN VĂN THANH, MAI CÔNG NHUẬN, VÕ TRỌNG THẮNG, NGUYỄN VĂN GIANG, TRẦN NHẬT ANH. Đặc điểm nguồn lợi họ cá mối (Synodontidae) ở biển Việt Nam dựa trên kết quả điều tra nguồn lợi bằng lưới kéo đáy
103-110
 1. NGUYỄN VĂN MINH, NGUYỄN KHẮC KHÔI, NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN. Ảnh hưởng của quai đê tới sự bồi tụ trầm tích của đất và khả năng sinh trưởng của cây Trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) tại vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, Ninh Bình và vùng ven biển huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
111-116
 1. LÊ ĐỨC THẮNG, NGÔ ĐÌNH QUẾ, LÊ TẤT KHƯƠNG, NGUYỄN ĐẮC BÌNH MINH, PHẠM VĂN NGÂN. Ảnh hưởng của phân bón, chất giữ ẩm đến sinh trưởng cây keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) ở chu kỳ 2  trên đất cát ven biển tại Hà Tĩnh
117-124
 1. TRẦN NGỌC HẢI, PHẠM THANH HÀ. Nghiên cứu hệ thực vật thân gỗ ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang
125-131
 1. NGUYỄN CÔNG HOAN. Ước tính khả năng tích lũy các bon rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus masoniana Lamb) tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
132-136
CONTENTS  
 1. NGUYEN NGOC THANG, LE VAN PHONG, PHUNG THI QUYEN. The results of implementing the content of new rural construction Dong Son district, Thanh Hoa province – status and solutions
3–10
 1. NGUYEN HOANG KHANH LINH, NGUYEN BICH NGOC. Evaluation of land use efficiency in industrial and economic zone at Quang Tri province
11–16
 1. HOANG THI BICH HANG. Evaluation of comporative advantage of pigs breeding on Dong Nai province
17–22
 1. NGUYEN THI HONG, VO THI MINH TUYEN, NGUYEN THI HUE, DOAN VAN SON, TRAN THU TRANG, LE HUY HAM. Applications of gamma ray irradiation and marker assisted selection in improving yield of salinity tolerant rice variety
23–30
 1. NGUYEN THI TRANG, NGUYEN THI GIANG, VU THI THU HIEN. DNA fingerprinting of local lowland rice in VietNam using microsaterllite markers
31-37
 1. DO THI HANH, PHAM THI VAN, PHAM XUAN HOI. Generation of polyclonal antibody against SRBSDV by recombinant protein
38–43
 1. PHAM THI MINH PHUONG, TRINH THI HANG. Evaluation of agro – biological characteristics of exotic daylily varieties (Hemerocallis sp.) in Gia Lam – Ha Noi
44–52
 1. NGUYEN THI LEN, LE THI HUONG, NGO THI LINH HUONG, PHAM XUAN THU. The research into effect of fertilizers’ combination with irrigation to mulberry in spring
53–59
 1. NGUYEN THI KIEU, PHAN VAN TRANG, TRAN KIM TINH. Method for determination of organic acids in liquid rice field soil incorporating with fresh straw in the onaerobic condition
60-67
 1. NGUYEN HUU LA, HA MANH PHONG. Study on finding of density affects taro intercropped with acasia in the agroforestry in Bac Kan
68-72
 1. BUI THI NGOC DUNG, HO SI CONG, PHAM THI HA NHUNG. Research on sustainable cassava cultivation methods in hilly land in Thang Binh district, Quang Nam province
73-80
 1. BUI TRONG TAM. Biological characteristics and classification of thermophilic bacteria reducing cellulase and amylase from My Lam, Tuyen Quang hot spring
81–86
 1. TRAN PHAN LINH, PHAN PHUOC HIEN. Research on fractionation process and antimicrobial ability of the medium chain fatty acids from fine coconut oil
87- 91
 1. LA THI THANH HUYEN, NGUYEN VAN PHU. The use of herbal extract from blackberry lily, tuia and common indian milkwort to replace antibiotic in weaned piglet feed
92-96
 1. CHAU TAI TAO. Effect of alkalinity on growth performance, survival and quality of black tiger shrimp (Penaeus monodon) larvae and postlarvae
97-102
 1. TRAN VAN THANH, MAI CONG NHUAN, VO TRONG THANG, NGUYEN VAN GIANG, TRAN NHAT ANH. Lizardfish (Synodontidae) resources in the sea of VietNam based on the botton trawl surveys
103-110
 1. NGUYEN VAN MINH, NGUYEN KHAC KHOI, NGUYEN THI HONG LIEN. Influence of embankment to the sediment deposition of soil and the growth of Trang (Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong) in coastal alluvial Kim Son district, Ninh Binh province and the vicinity, Nga Son district, Thanh Hoa province
111-116
 1. LE DUC THANG, NGO DINH QUE, LE TAT KHUONG, NGUYEN DAC BINH MINH, PHAM VAN NGAN. Effects of fertilizer humectants to growth plant (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) in cycle 2 in ccastal sand land in Ha Tinh
117-124
 1. TRAN NGOC HAI, PHAM THANH HA. Study on timber tree in Tay Yen Tu Nature Reserve, Bac Giang province
125-131
 1. NGUYEN CONG HOAN. Estimating carbon stock of  Pinus masoniana Lamb plantation in Loc Binh district, Lang Son province
132-136

Ý kiến bạn đọc

Avata
nguyễn thị ái vân - Đăng lúc: 20/09/2018 16:44
CHO MÌNH HỎI, MÌNH MUỐN XEM TOÀN BÀI CỦA TÁC GIẢ TRẦN PHÁN LỊNH, PHAN PHƯỚC HIỀN. "Nghiên cứu quy trình phân đoạn và khả năng kháng khuẩn của các axit béo chuỗi trung bình từ dầu dừa nguyên chất"? SỐ 23/2015 THÌ PHẢI NHƯ THẾ NÀO Ạ? XIN CÁM ƠN
Avata
cù thị nguyệt - Đăng lúc: 28/02/2016 22:12
CHO EM HỎI LÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẢI ĐƯỢC BẢN NỘI DUNG HOÀN CHỈNH CỦA TẠP CHÍ
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 2269
 • Tháng hiện tại: 35790
 • Tổng lượt truy cập: 3352930
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl