Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 21/2016

Đăng lúc: Thứ tư - 14/12/2016 14:54 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 21/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 21/2016

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC. Khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ phi nông nghiệp ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
3-10
 1. PHẠM THANH QUẾ, PHẠM PHƯƠNG NAM, NGUYỄN VĂN QUÂN, NGUYỄN NGHĨA BIÊN. Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – Nghiên cứu tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp – Hòa Bình
11-17
 1. PHAN THỊ THANH HUYỀN, DƯƠNG KIM DUNG, HỒ THỊ LAM TRÀ. Quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế: Nghiên cứu trường hợp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
18- 23
 
 1. MAI NGUYỆT LAN, CHU VĂN HÁCH, NGUYỄN VĂN BỘ, TRƯƠNG THỊ KIỀU LIÊN, NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, ĐINH THỊ HẢI MINH, CHU THỊ HỒNG ANH, VÕ THỊ THẢO NGUYÊN, NGUYỄN THỊ HỒNG NAM, LÊ THỊ HỒNG HUỆ. Nghiên cứu hiệu lực tồn dư và cộng dồn của phân lân đối với lúa trên cơ cấu 3 vụ /năm ở vùng phù sa Tây sông Hậu của đồng bằng sông Cửu Long
 24-34
 1. NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH, NGUYỄN THỊ MỸ QUỲNH, NGUYỄN BÍCH NGỌC, TRẦN ANH TOẢN. Đánh giá nguy cơ xói mòn đất của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp ở vùng đất dốc thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
35-41
 1. HOÀNG ĐĂNG DŨNG, NGUYỄN TẤT CẢNH, ĐÀO VĂN HOẰNG. Ảnh hưởng của phân PD1 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cam
 42-46
 1. MAI THỊ MỘNG CÚC, NGUYỄN VĂN AN, NGUYỄN THANH TÙNG, NGUYỄN THỊ BÍ BO. Xác định liều lượng phân bón và mật độ gieo hợp lý trong canh tác mè vùng đất xám Đồng Tháp Mười tỉnh Long An
47-55
 1. VŨ LINH CHI, LÊ VĂN TÚ, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ, LÃ TUẤN NGHĨA. Nghiên cứu kỹ thuật lưu giữ nguồn gien khoai mỡ trên đồng ruộng tại ngân hàng gien cây trồng quốc gia, Hà Nội
56-63
 1. ĐÀO QUANG NGHỊ, ĐINH THỊ VÂN LAN. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ thu hoạch và nâng cao hiệu quả sản xuất ổi OĐL1 trái vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội
64-70
 1. HỒ TUẤN ANH. Tuyển chọn chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae trong công nghệ sản xuất brandy dứa
71-76
 1. QUYỀN THỊ DUNG, NGUYỄN VIỆT ANH, TRẦN THỊ THU HIỀN. Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình tưới nông lộ phơi cho lúa so với tưới ngập thường xuyên tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội
77-81
 1. VŨ VĂN DOANH, DOÃN HÀ PHONG. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và đề xuất mô hình nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu
82-87
 1. PHẠM QUỐC HUY, VŨ VIỆT HÀ, NGUYỄN VIẾT NGHĨA, TRẦN VĂN CƯỜNG. Một số đặc điểm sinh học cá bạc má Rastrelliger kanagurta  (Cuvier, 1816) ở vùng biển vịnh Bắc bộ, Việt Nam
88-93
 1. BÙI THỊ LIÊN HÀ, TRÌ THANH THẢO, NGUYỄN HUỲNH DUY, NGUYỄN THANH VŨ, TRỊNH QUỐC TRỌNG. Nghiên cứu đa dạng di truyền phục vụ chọn giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
94-101
 1. BÙI THỊ NGA, DƯƠNG TRÍ DŨNG, TARO IZUMI. Đặc  điểm lý hóa trong nước và trong bùn đáy ao nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis) với các loại thức ăn khác nhau
102-107
 1. NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY, ĐINH VĂN DŨNG, NGUYỄN PHAN BẢO THÀNH, TẠ THỊ KIM NHUNG, LÊ THANH HẢI, NGUYỄN THỊ THANH HẰNG. Một số chỉ tiêu sinh lý máu của tổ hợp lai (Landrace x Móng Cái) x Duroc ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
108-113
 1. TRẦN QUANG BẢO, PHÙNG NAM THẮNG, LÊ NGỌC HOÀN.  Nghiên cứu phát triển phần mềm ứng dụng phát hiện sớm cháy rừng từ ảnh vệ tinh MODIS
114-120
 1. LÊ ĐỒNG TẤN, NGUYỄN THỊ KIM THOA. Đánh giá sinh trưởng một số loài cây bản địa trồng trong các mô hình phục hồi rừng ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
121-128
 1. LÊ HỒNG SINH, PHẠM MINH TOẠI. Đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng khu vực rừng phục hồi sau canh tác nương rẫy tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 
129-134
 1. HỒ THỊ LAM TRÀ, MAI THỊ THÙY DƯƠNG, LÊ VĂN THƠ.  Đánh giá tác động của tạo quỹ đất đến  phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gia đoạn 2010- 2015
135-142
CONTENTS  
 1. NGUYEN DINH PHUC. Accessibility to formal credit of non – agricultural households in Vinh Thanh district, Binh Dinh province
3-10
 1. PHAM THANH QUE, PHAM PHUONG NAM, NGUYEN VAN QUAN, NGUYEN NGHIA BIEN. The status of land use and management at agriculture and forest enterprises community based in Hoa Binh province – acase study at Hoa Binh forestry Co.Ltd
11-17
 1. PHAN THI THANH HUYEN, DUONG KIM DUNG, HO THI LAM TRA. Land use management of economic organizations: Case study in Que Vo district, Bac Ninh province
   18- 23
 
 1. MAI NGUYET LAN, CHU VAN HACH, NGUYEN VAN BO, TRUONG THI KIEU LIEN, NGUYEN THI THANH TUYEN, DINH THI HAI MINH, CHU THI HONG ANH, VO THI THAO NGUYEN, NGUYEN THI HONG NAM, LE THI HONG HUE. Study on the effects cumulative and residual of phosphorus in cropping system of rice – rice - rice in alluvial soil of Mekong delta
24-34
 1. NGUYEN HOANG KHANH LINH, NGUYEN THI MY QUYNH, NGUYEN BICH NGOC, TRAN ANH TOAN. Assessing soil erosion risk of agricultural land use in upland area, Phong Dien district, Thua Thien – Hue province
35-41
 1. HOANG DANG DUNG, NGUYEN TAT CANH, DAO VAN HOANG. Effects of PD1 fertilizer to growth, development and yield of orange
 42-46
 1. MAI THI MONG CUC, NGUYEN VAN AN, NGUYEN THANH TUNG, NGUYEN THI BI BO. Determination of reasonable fertilizer dosage and sowing density in the sesame production on the Dong Thap Muoi gley soil area in Long An province
47-55
 1. VU LINH CHI, LE VAN TU, NGUYEN THI NGOC HUE, LA TUAN NGHIA. Research of technical procedures for yam germplasm maintenance in the field at national crop genebank, Ha Noi
56-63
 1. DAO QUANG NGHI, DINH THI VAN LAN. Study on technical measures for off – season harvest and improving production efficiency of guava cultivar OĐL1 in Ha Noi
64-70
 1. HO TUAN ANH. Selection of the yeast strain Saccharomyces cerevisiae in the brandy pineapple technology
71-76
 1. QUYEN THI DUNG, NGUYEN VIET ANH, TRAN THI THU HIEN. Economic efficiency evaluation of alternate wetting and drying irrigation model compared to continuously flooded irrigation model for rice in Phu Xuyen district – Ha Noi
77-81
 1. VU VAN DOANH, DOAN HA PHONG. Assessment of the climate change impact in aquaculture in Nghia Hung district, Nam Dinh province and proposal for adaptation foster models
82-87
 1. PHAM QUOC HUY, VU VIET HA, NGUYEN VIET NGHIA, TRAN VAN CUONG. Some biological characteristics of Indian mackerel. Rastrelliger kanagurta  (Cuvier, 1816) in the Tonkin Gulf, VietNam
88-93
 1. BUI THI LIEN HA, TRI THANH THAO, NGUYEN HUYNH DUY, NGUYEN THANH VU, TRINH QUOC TRONG. Evaluation of genetic variation of different striped catfish populations based on microsatellites
94-101
 1. BUI THI NGA, DUONG TRI DUNG, TARO IZUMI. Physicochemical variables of water and bottom sediment in snakeskin gourami ponds with different food sources
102-107
 1. NGUYEN THI TUONG VY, DINH VAN DUNG, NGUYEN PHAN BAO THANH, TA THI KIM NHUNG, LE THANH HAI, NGUYEN THI THANH HANG. The blood physiology of crossbred PIG (Landrace x Mong Cai) x Duroc in Phong Dien district, Thua Thien – Hue province
108-113
 1. TRAN QUANG BAO, PHUNG NAM THANG, LE NGOC HOAN.  Research on designing new software for early detection of forest fires from modis satellite image
114-120
 1. LE DONG TAN, NGUYEN THI KIM THOA. Some data on growth of native tree species planted in forestry recovery models in Tuan Giao district, Dien Bien province
121-128
 1. LE HONG SINH, PHAM MINH TOAI. Topographic and edaphic characteristics in rehabilitated forest areas after shifting cultivation in Muong Lat district, Thanh Hoa province
129-134
 1. HO THI LAM TRA, MAI THI THUY DUONG, LE VAN THO. Evaluate effect’s creation of land fund to economic and social in Cam Pha city, Quang Ninh province period of 2010-2015
135-142
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI        1. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đăng tải các bài báo khoa học công bố các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung khoa học mới, các bài tổng quan về ngành nông nghiệp và PTNT chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào....

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 950
 • Tháng hiện tại: 37354
 • Tổng lượt truy cập: 1915262
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray