Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2015

Đăng lúc: Thứ năm - 01/10/2015 10:11 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 16/2015
 
MỤC LỤC  
 1. VŨ THỊ THƯƠNG, CAO VIỆT HÀ, VŨ NĂNG DŨNG. Định hướng phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
3–10
 1. TRƯƠNG XUÂN CƯỜNG, NGUYỄN THÀNH LONG, ĐINH VÕ SỸ, NGÔ THANH LỘC. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất canh tác và đề xuất bố trí hệ thống cây trồng hợp lý tại huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang
11–17
 1. LÊ THỊ HƯƠNG GIANG, HOÀNG ANH VŨ, NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG. Đánh giá tác động xói mòn đất của dự án chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng cây cao su tại xã Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
18–25
 1. NGUYỄN THANH HÀ, PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN THỊ THANH THỦY, HOÀNG HOA LONG. Vi khuẩn nội sinh phân hủy N – acyl – L – homoserin lacton ( AHLs) sử dụng trong phòng trừ bệnh thối nhũn củ khoai tây
26–31
 1. TRƯƠNG THỊ HỒNG HẢI, PHẠM THANH BÌNH, NGUYỄN THỊ THU THỦY. Đánh giá đa dạng di truyền của các chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith ở một số tỉnh miền Nam bằng chỉ thị RAPD
32-38
 1. BÙI VĂN QUANG, NGUYỄN THẾ HÙNG, NGUYỄN THỊ LÂN, TRẦN TRUNG KIÊN, NGUYỄN THỊ MAI THẢO. Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón thời kỳ 8 – 9 lá, trước trỗ 10 ngày đến khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai trong vụ xuân ( 2011 và 2012) tại Thái Nguyên
39–47
 1. HOÀNG THỊ LỆ HẰNG, HOÀNG THỊ TUYẾT MAI.  Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus trong chế biến nước uống lên men lactic từ khoai lang tím giống Nhật Bản  (Murasakimasari)
48–54
 1. HOÀNG THỊ THỦY, NGÔ XUÂN BÌNH. Nghiên cứu đặc điểm sinh học liên quan đến tính bất dục đực ở cây có múi ( Citrus)
55–61
 1. NGUYỄN THU HỒNG, TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG DUNG, LÊ QUỲNH ANH, TÔN NỮ MINH NGUYỆT, TRẦN THỊ THU TRÀ, LÊ VĂN VIỆT MẪN. Vi bao dầu hạt chôm chôm ( Nephelium lappaceum L.) với whey protein và hydrat – cacbon bằng phương pháp sấy phun
62–68
 1. ĐỖ THỊ BÍCH THỦY, NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN. Khả năng lên men sữa đậu nành bởi một số chủng vi khuẩn lactic phân lập từ tôm chua và nem chua Huế
69-75
 1. NGUYỄN HIỀN TRANG, LÊ THANH LONG, TRẦN THỊ THU HÀ. Nghiên cứu ảnh hưởng của chủng nấm mốc Aspergillus niger T2 đến quá trình bóc vỏ và chất lượng của sản phẩm tiêu sọ
76-83
 1. PHẠM THỊ HOA, NGUYỄN VĂN LẬP, PHẠM VÂN KIM NGỌC, PHẠM NGỌC. Đánh giá khả năng sử dụng chiết xuất lục bình trong xử lý nước thải
84-87
 1. NGUYỄN ĐỨC HƯNG, NGUYỄN ĐỨC CHUNG. Sử dụng các công thức thức ăn hỗn hợp của Công ty Greenfeed ( Nhà máy Bình Định) sản xuất cho gà ri lai 168 GF nuôi tại Quảng Trị
88–94
 1. HOÀNG THỊ NGHIỆP. Dẫn liệu về tài nguyên lưỡng cư, bò sát ở vùng Tây Bắc tỉnh Cà Mau
95- 103
 1. BÙI TRỌNG TÂM, NGUYỄN VĂN NGUYÊN, NGUYỄN VĂN THỎA, LÊ ANH TÙNG. Mật độ và sinh khối tảo Nannochloropsis oculata nuôi theo mùa bằng hệ thống quang sinh policacbonat ở điều kiện tự nhiên
104-108
 1. NGUYỄN THU DUNG, ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH. Xác định tác nhân gây bệnh xuất huyết trên cá bống kèo ( Pseudapocryptes elongatus) nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long
109-116
 1. NGUYỄN TUẤN BÌNH. Đa dạng loài cây gỗ của một số ưu hợp thực vật thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Mã Đà thuộc tỉnh Đồng Nai
117-123
 1. TRỊNH MINH HOÀNG. Những hệ số điều chỉnh sinh khối đối với cây gỗ của rừng kín thường xanh bán khô hạn nhiệt đới ở Phước Bình tỉnh Ninh Thuận
124-129
 1. TRẦN VĂN ĐÔ, TRẦN QUANG TRUNG, NGUYỄN TOÀN THẮNG, ĐẶNG VĂN THUYẾT, TRẦN HOÀNG QUÝ, HOÀNG THANH SƠN. Nghiên cứu xác định tổng sinh khối quang hợp cho rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại Sơn La
130-135
 1. PHẠM THỊ KIM DUNG, LƯU QUANG VINH, NGUYỄN QUẢNG TRƯỜNG. Thành phần loài bò sát của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn
136-140
CONTENTS  
 1. VU THI THUONG, CAO VIET HA, VU NANG DUNG. Development orientation of agricultural specialized cultivation areas in Luc Ngan district, Bac Giang province
3–10
 1. TRUONG XUAN CUONG, NGUYEN THANH LONG, DINH VO SY, NGO THANH LOC. Create database for agricultural land and propose the suitable crop systems in Lang Giang district, Bac Giang province
11–17
 1. LE THI HUONG GIANG, HOANG ANH VU, NGUYEN THI QUYNH PHUONG. Assessment of soil erosion effect of changing the natural forest to the forest of rubber tree planting project at Ngan Thuy, Kim Thuy and Lam Thuy villages, Le Thuy district, Quang Binh province
18–25
 1. NGUYEN THANH HA, PHAM XUAN HOI, NGUYEN THI THANH THUY, HOANG HOA LONG. Biological control of bacterial soft rot of potato tuber using N – acyl – L – homoserin lacton (AHLs) degrading endophytic bacteria
26–31
 1. TRUONG THI HONG HAI, PHAM THANH BINH, NGUYEN THI THU THUY. Assessment of genetic diversity of Ralstonia solanacearum isolates in Southern VietNam using RAPD marker
32-38
 1. BUI VAN QUANG, NGUYEN THE HUNG, NGUYEN THI LAN, TRAN TRUNG KIEN, NGUYEN THI MAI THAO. The effect of nitrogen dosages at periods of 8 -9 leaves and 10 days before flowering on the growth and development on hybrid maize varieties in spring crops (2011 and 2012) in Thai Nguyen
39–47
 1. HOANG THI LE HANG, HOANG THI TUYET MAI. Applied research  Lactobacillus bulgaricus bacteria in preparation and processing of lactic fermented drinks from Japan purple sweet potato (CV. Murasakimasari)
48–54
 1. HOANG THI THUY, NGO XUAN BINH. Study on the bio – characters related to the male sterility in Citrus
55–61
 1. NGUYEN THU HONG, TRAN NGUYEN PHUONG DUNG, LE QUYNH ANH, TON NU MINH NGUYET, TRAN THI THU TRA, LE VAN VIET MAN. Microencapsulation of rambutan (Nephelium lappaceum L.) seed oil with whey protein and carbohydrate
62–68
 1. DO THI BICH THUY, NGUYEN THI THUY TIEN. Ability to ferment soymilk with using some bacterial strains isolated from fermented shrimp of Hue fermented pork roll
69-75
 1. NGUYEN HIEN TRANG, LE THANH LONG, TRAN THI THU HA. Study on effect of Aspergillus niger T2 strain on the peeling processing and quality of white pepper product
76-83
 1. PHAM THI HOA, NGUYEN VAN LAP, PHAM VAN KIM NGOC, PHAM NGOC. Evaluation of water hyacinth extract used in wastewater treatment
84-87
 1. NGUYEN DUC HUNG, NGUYEN DUC CHUNG. The application of different feed compositions of Greenfeed Company (Binh Dinh factory) to meat productivity of broiler 168 GF raised in Quang Tri province
88–94
 1. HOANG THI NGHIEP. Scientific data abot resources of amphibians and reptiles in the North west region of Ca Mau province
95- 103
 1. BUI TRONG TAM, NGUYEN VAN NGUYEN, NGUYEN VAN THOA, LE ANH TUNG. Seasonal changes on biomass and cell density of the microalgae Nannochloropsis oculata grown in outdoor polycarbonate photobioreactors
104-108
 1. NGUYEN THU DUNG, DANG THI HOANG ANH. Determination of causative agent of hemorrhagic disease in Mudskipper  (Pseudapocryptes elongatus) cultured in the Mekong delta
109-116
 1. NGUYEN TUAN BINH. Tree species diversity of some dominant plants in tropical moist evergreen close forest in Ma Da area, Dong Nai province
117-123
 1. TRINH MINH HOANG. Biomass expansion factors for trees of tropical semi – dry evergreen close forests in Phuoc Binh zone of Ninh Thuan province
124-129
 1. TRAN VAN DO, TRAN QUANG TRUNG, NGUYEN TOAN THANG, DANG VAN THUYET, TRAN HOANG QUY, HOANG THANH SON. Estimating net primary production in tropical evergreen broad – leaved forest in Son La
130-135
 1. PHAM THI KIM DUNG, LUU QUANG VINH, NGUYEN QUANG TRUONG. Species composition of reptiles from Kim Hy nature reserve, Bac Kan province
136-140
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 396
 • Tháng hiện tại: 45715
 • Tổng lượt truy cập: 3362855
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl