Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 13/2016

Đăng lúc: Thứ hai - 15/08/2016 15:02 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 13/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 13/2016

MỤC LỤC  
 1. LƯU TIẾN DŨNG. Hành vi ứng dụng thực hành nông nghiệp bền vững ở Việt Nam
3-11
 1. TRẦN XUÂN MIỄN, VŨ THỊ BÌNH. Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2015
12-18
 1. ĐÀO THỊ SEN, CHU HOÀNG HÀ, NGUYỄN TƯỜNG VÂN. Nghiên cứu khả năng tái sinh đa chồi in vitro từ nách lá mầm của một số giống đậu tương Việt Nam
19-25
 
 1. LÃ VĂN HIỀN, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGÔ XUÂN BÌNH. Đánh giá khả năng kháng thuốc diệt cỏ và kháng sâu của dòng đậu tương chuyển gien
26-33
 
 1. TẦNG PHÚ AN, TRẦN NGỌC PHƯƠNG ANH, NGUYỄN MINH ĐÔNG, CHÂU MINH KHÔI. Ảnh hưởng của phân ủ đến một số đặc tính hóa học của đất xám bạc màu (Haplic acrisols) canh tác cây lạc (Arachis hypogaea) tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
34-40
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH. Nghiên cứu định lượng các bon trong đất rừng ngập mặn trồng ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
41-46
 1. NGUYỄN THANH PHƯƠNG. Ảnh hưởng của phân đạm đến năng suất và chất lượng cói (Cyperus malaccensis) tại một số vùng đất nhiễm mặn ở tỉnh Bình Định
47-53
 1. NGUYỄN THỊ VÂN ANH, NGUYỄN QUỐC PHÒNG, VŨ THÀNH HƯNG, NGUYỄN THỊ ĐAN HUYỀN, TRẦN THANH QUỲNH ANH, NGUYỄN VĂN TOẢN. Đánh giá chất lượng mật ong ngoại (Apis melliffena) nuôi ở xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế
54-57
 1. NGUYỄN TRỌNG HẢI, ĐỖ BIÊN CƯƠNG. Lựa chọn điều kiện nuôi cấy Penicillium oxalicum HL28 sinh tổng hợp agaraza
58-63
 1. NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN, LÊ THỊ ANH THƯ, NGUYỄN HIỀN TRANG. Khả năng ức chế E.coli và Salmonella của vi khuẩn lactic phân lập từ bã sắn và tré ở Thừa Thiên – Huế
64-70
 1. NGUYỄN XUÂN HÒA, NGUYỄN HỮU TÙNG, TRẦN QUANG VUI, BÙI THỊ HIỀN, LÊ VĂN PHƯỚC, LÊ XUÂN ÁNH, NGUYỄN THỊ THÙY. Phân lập mô tả đặc tính của thực khuẩn thể dung giải vi khuẩn E.coli 0141 gây bệnh tiêu chảy ở lợn
71-76
 1. HỒ TRUNG THÔNG, HỒ LÊ QUỲNH CHÂU, VŨ CHÍ CƯƠNG. Tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn axit amin trong các sản phẩm từ gạo khi sử dụng làm thức ăn nuôi gà
77-82
 1. LÊ ĐÌNH PHÙNG, ĐINH VĂN DŨNG, LÊ ĐỨC NGOAN. Hiện trạng và kịch bản giảm phát thải khí mêtan đồng thời tăng năng suất chăn nuôi từ hệ thống bò sinh sản quy mô nông hộ ở Ba Vì, Hà Nội
83-91
 1. PHẠM VĂN ĐẠT, ĐÀO THỊ NGÀ, TRẦN THỊ CẨM TÚ, VŨ NGỌC BỘI, TRẦN THỊ LUYẾN, ĐÀO TRỌNG HIẾU. Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu chất lượng của nước mắm cá cơm (Stolephorus, spp) trong quá trình sản xuất bằng phương pháp gài nén truyền thống
92-99
 1. NGUYỄN VIẾT KHUÊ, CHÂU THỊ TUYẾT HẠNH, ĐẶNG THỊ LỤA. Mối liên quan giữa vibrio tổng số, nhiệt độ cao và pH cao đối với sự xuất hiện bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ
100-105
 1. LÊ VĂN BÌNH, NGÔ THỊ THU THẢO. Ảnh hưởng của việc giảm mức độ đạm trong thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của ếch Thái Lan (Rana rugulosa) nuôi trong giai lưới
106-113
 1. TRẦN DUY KIỀU. Nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro do thiên tai lũ, ngập lụt hạ lưu sông Cả
114-118
 1. LÊ ĐỨC THẮNG, NGÔ ĐÌNH QUẾ, LÊ TẤT KHƯƠNG, NGUYỄN ĐẮC BÌNH MINH, PHẠM VĂN NGÂN, CAO HỒNG NHUNG. Thực trạng và một số giải pháp phát triển bền vững hệ thống rừng phòng hộ vùng cát ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ
119-128
 1. NGUYỄN MINH THANH, TRẦN HỮU VIÊN. Đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại một số vùng sinh thái Việt Nam
129-134
 1. ĐẶNG THỊ THU HÀ, NGUYỄN ANH DŨNG. Nghiên cứu kiến thức và kinh nghiệm gây trồng, khai thác, sử dụng cây Bương lông Điện Biên  (Dendrocalamus giganteus) tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
135-140
 1. TRẦN VĂN CHỨ, LÝ TUẤN TRƯỜNG. Hiệu quả chống cháy của một số đơn pha chế chất chống cháy dùng trong ván dăm
141-149
CONTENTS  
 1. LUU TIEN DUNG. Adoption behavior of sustainable agriculture fractices in Viet Nam
3-11
 1. TRAN XUAN MIEN, VU THI BINH. Assessment results of new rural construction in Yen Dung district, Bac Giang province during 2010 – 2015 period
12-18
DAO THI SEN, CHU HOANG HA, NGUYEN TUONG VAN. Production of multiple shoots in vitro using cotyledon nodes of some cultivated soybean genotypes of VietNam 19-25
 1. LA VAN HIEN, NGUYEN TIEN DUNG, NGO XUAN BINH. Assessment of the possibility herbicide tolerance and insect tolerance of trans gienic soybean lines
26-33
 
 1. TANG PHU AN, TRAN NGOC PHUONG ANH, NGUYEN MINH DONG, CHAU MINH KHOI. Effects of compost admendment on chemical properties of degraded soil (Haplic acrisols) cultivating peanut (Arachis hypogaea) in An Cu commune, Tinh Bien district, An Giang province
34-40
 1. NGUYEN THI HONG HANH. Study on qualitifying carbon in soil mangrove plantation in Giao Lac commune, Giao Thuy district, Nam Dinh province
41-46
 1. NGUYEN THANH PHUONG. Effect of nitrogen fertilizer on the yield and quality of the sedge (Cyperus malaccensis) in some saline areas in Binh Dinh province
47-53
 1. NGUYEN THI VAN ANH, NGUYEN QUOC PHONG, VU THANH HUNG, NGUYEN THI DAN HUYEN, TRAN THANH QUYNH ANH, NGUYEN VAN TOAN. Qualitative evaluation of honey from imported bees (Apis melliffena) in Hong Tien, Huong Tra, Thua Thien - Hue
54-57
 1. NGUYEN TRONG HAI, DO BIEN CUONG. The culture conditions for Penicillium oxalicum HL28 producing agara - agara
58-63
 1. NGUYEN THI THUY TIEN, LE THI ANH THU, NGUYEN HIEN TRANG. Inhibitory ability against E.coli and Salmonella of lactic acid bacteria isolated from cassava bagasses and “ tre” in Thua Thien – Hue province
64-70
 1. NGUYEN XUAN HOA, NGUYEN HUU TUNG, TRAN QUANG VUI, BUI THI HIEN, LE VAN PHUOC, LE XUAN ANH, NGUYEN THI THUY. Isolation and characterization of bacteriophages against 0141 enterotoxigenic Escherichia coli strains
71-76
 1. HO TRUNG THONG, HO LÊ QUYNH CHAU, VU CHI CUONG. Standardized ileal digestibility of amino acids in rice products for broiler
77-82
 1. LE DINH PHUNG, DINH VAN DUNG, LE DUC NGOAN. Reduced enteric methane emission and increased productivity from smallholder cow – calf production system in Ba Vi, Ha Noi
83-91
 1. PHAM VAN DAT, DAO THI NGA, TRAN THI CAM TU, VU NGOC BOI, TRAN THI LUYEN, DAO TRONG HIEU. Research on variation of quality indicators of sauce made from anchovies (Stolephorus spp) during processing by traditional methods
92-99
 1. NGUYEN VIET KHUE, CHAU THI TUYET HANH, DANG THI LUA. Relationship between total vibrio, high temperature, high pH with occurrence of hepatopancreatic necrosis disease on brackish water shrimp culture
100-105
 1. LE VAN BINH, NGO THI THU THAO. Effects of decresing food protein contents on growth and survival rate of Thai frog (Rana rugulosa)
106-113
 1. TRAN DUY KIEU. Research on setting a map warning risk by flood disaster inundation at lower of Ca river
114-118
 1. LE DUC THANG, NGO DINH QUE, LE TAT KHUONG, NGUYEN DAC BINH MINH, PHAM VAN NGAN, CAO HONG NHUNG. Current status and some solution for sustainable development of rotection forests system in coastal sandy regions of North Central province
119-128
 1. NGUYEN MINH THANH, TRAN HUU VIEN. Natural evergreen broadleaved forest regenegation characteristics in some ecological areas in Viet Nam
129-134
 1. DANG THI THU HA, NGUYEN ANH DUNG. Research knowledge and experience in planting, experience in planting, extraction, use Dien Bien dragon bamboo (Dendrocalamus giganteus) at Dien Bien district, Dien Bien province
135-140
 1. TRAN VAN CHU, LY TUAN TRUONG. Fire resistant effectiveness on various mixing formulas of fire retardants used in particleboard
141-149
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội đồng biên tập

                                                                                   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 352
 • Tháng hiện tại: 69794
 • Tổng lượt truy cập: 3386934
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh