Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 12/2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/07/2016 09:38 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 12/2016

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 12/2016

MỤC LỤC  
 1. KHÚC VĂN QUÝ, TRẦN QUANG BẢO. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng ngành lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2014
3-8
 1. PHẠM QUỐC TRỊ, TẠ THỊ BẨY. Thực trạng và vai trò doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị ngành hàng tôm đông lạnh xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long
9-18
 1. NGUYỄN PHI TOÀN, PHẠM VĂN TUYỂN, NGUYỄN QUỐC TĨNH. Hiệu quả khai thác hải sản của các đội tàu ở vùng biển vịnh Bắc bộ  
19-25
 
 1. NGUYỄN NGỌC ANH, NGUYỄN THẾ HÙNG, PHAN ĐÌNH BINH. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 26-33
 
 1. NGUYỄN THỊ THU THỦY, TRƯƠNG THỊ HỒNG HẢI, TRẦN THỊ TRIÊU HÀ, LÊ THỊ MINH THU, NGUYỄN THỊ LÊ NA. Nghiên cứu xác định hiệu lực của các gien kháng đối với các chủng (Isolate) nấm đạo ôn thu thập ở các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam
     34-40
 1. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, LÊ VĂN DANG, TRẦN NGỌC HỮU, NGÔ NGỌC HƯNG. Khả năng hấp thu canxi và magiê của cây bắp lai ở các mô hình luân canh trên đất phù sa không được bồi tại đồng bằng sông Cửu Long
  41-51
 1. NGUYỄN THANH LĨNH, NGUYỄN VĂN BỘ, NGUYỄN VĂN CHIẾN, TRẦN MINH TIẾN. Đánh giá thực trạng can xi, magiê và lưu huỳnh trong đất xám bạc màu Bắc Giang
52-55
 1. HỒ HUY CƯỜNG, NGUYỄN PHI HÙNG, CÁI ĐÌNH HOÀI, PHAN TRẦN VIỆT, NGUYỄN THỊ HẰNG NI, TRẦN QUỐC ĐẠT, PHẠM VŨ BẢO. Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến năng suất giống lạc LDH.01 trên đất cát và đất đen đá bọt bazan
56-61
 1. DƯƠNG THANH NGỌC, HOÀNG THỊ THÁI HÒA, TRƯƠNG THỊ THANH NGA. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất một số giống lúa chất lượng trong điều kiện thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại tỉnh Quảng Bình
62-67
 1. ĐỖ VĂN NHẠ, NGUYỄN TRỌNG THỊNH, NGUYỄN KHẮC VIỆT BA. Thực trạng và vai trò của công tác dồn điền đổi thửa với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
68-75
 1. TRẦN THỊ PHẢ. Nghiên cứu sử dụng thực vật thủy sinh để xử lý nước thải sinh hoạt và nước nuôi trồng thủy sản
76-82
 1. PHÍ THỊ THANH MAI, TRẦN LIÊN HÀ, NGUYỄN THANH HẰNG, TRƯƠNG THÀNH LUÂN. Nghiên cứu điều kiện lên men lactic của Lactobacillus fermentum Y6 và  Lactobacillus plantarum HC2 từ dịch thủy phân rơm rạ
83-89
 1. TRẦN SƯƠNG NGỌC, PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN, NGUYỄN VĂN HÒA.  Sử dụng tảo Chlorella vulgaris bảo quản ở các điều kiện khác nhau trong nuôi luân trùng Brachionus plicatilis
90-95
 1. HOÀNG MINH TUẤN, VÕ CHÍ CHÍNH. Tính thời gian cấp đông thực phẩm trên băng chuyền IQF thẳng bằng nitơ lỏng
96-102
 1. VŨ ĐÌNH GIÁP, ĐỖ HỮU CHÍ, LÊ MAI HƯƠNG, ĐỖ HỮU NGHỊ. Nghiên cứu sinh tổng hợp feruloyl esteraza bởi nấm trên môi trường nuôi cấy lỏng với cơ chất giàu licnoxenluloza
103-110
 1. LÊ VĂN HƯNG, NGUYỄN THỊ THẢO. Tri thức truyền thống của người Dao đỏ trong sử dụng và bảo tồn nguồn gien cây thuốc tắm gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại xã Tả Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai
111-117
 1. TRẦN HỮU VIÊN, NGUYỄN TRƯỜNG HẢI. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại chi nhánh Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, tỉnh Quảng Bình
118-126
 1. PHẠM HỒNG THÁI, NGUYỄN TUẤN ANH, NGUYỄN VĂN HUY, PHÙNG VĂN KHOA, NGUYỄN VĂN LỢI, TRẦN MINH ĐỨC. Một số đặc điểm lâm học của cây chua khét (Dysoxylum cyrtobotryum Miq) tại tỉnh Quảng Bình
127-137
 1. TRẦN ĐÌNH THẾ, NGUYỄN THANH TÂN. Sự cần thiết tiếp tục triển khai chính sách giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình, nhóm hộ gia đình và cộng đồng dân cư ở Tây Nguyên
138-145
 1. VŨ MẠNH TƯỜNG, LÝ TUẤN TRƯỜNG. Đặc tính cháy của vật liệu compozit gỗ keo lai – Ti­O2
146-150
CONTENTS  
 1. KHUC VAN QUY, TRAN QUANG BAO. Determinants of the economic growth of forestry sector during 2001 -2014
3-8
 1. PHAM QUOC TRI, TA THI BAY. The situation and role of smail and medium – sized enterprises (SMES) in value chain of shrimp frozen exported in Mekong river delta
9-18
 1. NGUYEN PHI TOAN, PHAM VAN TUYEN, NGUYEN QUOC TINH. The operating efficiency of capture fishery fleet in the Gulf Tonkin  
19-25
 
 1. NGUYEN NGOC ANH, NGUYEN THE HUNG, PHAN DINH BINH. The study of factors affecting urban land price in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province
  26-33
 
 1. NGUYEN THI THU THUY, TRUONG THI HONG HAI, TRAN THI TRIEU HA, LE THI MINH THU, NGUYEN THI LE NA. Study on determination effect of resistance genes against blast isolates collected from North central Viet Nam
  34-40
 1. NGUYEN QUOC KHUONG, LE VAN DANG, TRAN NGOC HUU, NGO NGOC HUNG. Effects of crop rotation on calcium and magnesium uptake in hybrids maize grown in undeposited alluvial soil in the Mekhong delta
41-51
 1. NGUYEN THANH LINH, NGUYEN VAN BO, NGUYEN VAN CHIEN, TRAN MINH TIEN. Investigate current status of calcium, magnesium and sulfur on degraded soil in Bac Giang
52-55
 1. HO HUY CUONG, NGUYEN PHI HUNG, CAI DINH HOAI, PHAN TRAN VIET, NGUYEN THI HANG NI, TRAN QUOC DAT, PHAM VU BAO. Effect of organic fertilizers on the yield of the peanut variety LDH.01 on sandy and andesite – black basalt soils
56-61
 1. DUONG THANH NGOC, HOANG THI THAI HOA, TRUONG THI THANH NGA. Study on effect of fertilizer combinations on yield of quality rice varieties following system of rice intensification (SRI) at Quang Binh province
62-67
 1. DO VAN NHA, NGUYEN TRONG THINH, NGUYEN KHAC VIET BA. Land consolidation and its role on land use planning in Duy Tien district, Ha Nam province
68-75
 1. TRAN THI PHA. Using aquatic plants into treatment of domestic wastewater and aquatic water
76-82
 1. PHI THI THANH MAI, TRAN LIEN HA, NGUYEN THANH HANG, TRUONG THANH LUAN. Study on fernention conditions of hydrolyzed rice straw by Lactobacillus fermentum Y6 and Lactobacillus plantarum HC2
83-89
 1. TRAN SUONG NGOC, PHAM THI TUYET NGAN, NGUYEN VAN HOA.  Using of preserved Chlorella vulgaris in different conditions for culturing of rotifer Brachionus plicatilis
90-95
 1. HOANG MINH TUAN, VO CHI CHINH. Calculation of freezing time for food freezed on individual quick frozen conveyer liquid nitrogen
96-102
 1. VU DINH GIAP, DO HUU CHI, LE MAI HUONG, DO HUU NGHI. Investigating feruloyl – esterase production by some isolated fungi grown on liquid culture with lignocellulo – rich substrates
103-110
 1. LE VAN HUNG, NGUYEN THI THAO. Traditional knowledge of red Dao ethnic group in the use and bathing medicinal plants genetic resources conservation associated with forest protection and development in Ta Phin commune, Sa Pa district, Lao Cai province
111-117
 1. TRAN HUU VIEN, NGUYEN TRUONG HAI. Research on characteristics of structure and regeneration of evergreen broad leaved natural forest in Truong Son forest management enterprise – Long Dai forestry industry company limited
118-126
 1. PHAM HONG THAI, NGUYEN TUAN ANH, NGUYEN VAN HUY, PHUNG VAN KHOA, NGUYEN VAN LOI, TRAN MINH DUC. Some sivilcural characteristics of  Dysoxylum cyrtobotryum Miq. In Quang Binh
127-137
 1. TRAN DINH THE, NGUYEN THANH TAN. The necessary to continue implementing the policy of natural forest allocation for households and community in the Central Highlands
138-145
 1. VU MANH TUONG, LY TUAN TRUONG. Combustion characteristics of Acacia hybrid wood - Ti­O2  composite
146-150
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 478
 • Tháng hiện tại: 45797
 • Tổng lượt truy cập: 3362937
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl