Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2017

Đăng lúc: Thứ ba - 14/02/2017 09:47 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2017

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2017

MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN TỬ SIÊM, ĐỖ HOÀI NAM, NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, NGUYỄN ĐÌNH TUẤN. Thực trạng chính sách đất đai trong việc phát triển mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo
3-13
 1. NGUYỄN VĂN TỈNH. Xây dựng kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2016 – 2017 khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ
14-20
 1. NGUYỄN HỮU NGỮ, DƯƠNG QUỐC NÕN, NGUYỄN THỊ NHẬT LINH, ĐẶNG HỮU BÌNH. Nghiên cứu thực trạng quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
21- 29
 
 1. NGUYỄN THÚY ĐIỆP, HOÀNG HOA LONG, KHUẤT HỮU TRUNG. Xác định, thiết kế mồi nhận biết gien ứng viên xa5 ở một số giống lúa bản địa của Việt Nam và ứng dụng trong lai tạo giống
30-35
 1. CAO LỆ QUYÊN, PHẠM THU HẰNG, CHU THỊ LINH, NGUYỄN THỊ LỆ THU, LÊ HUY HÀM, PHẠM XUÂN HỘI. Xây dựng hệ thống tái sinh in vitro ở một số giống lúa chủ lực trong sản xuất ở Việt Nam
36-41
 1. NGUYỄN MINH ANH TUẤN, NGUYỄN VĂN TIẾP, NGUYỄN XUÂN VIẾT, NGUYỄN MINH CÔNG. Nghiên cứu xác định gien fgr và sự biểu hiện mùi thơm của các dòng đột biến phát sinh từ giống lúa tám Xuân Đài và tám Thơm
42-47
 1. VŨ VIỆT HƯNG, NGUYỄN THỊ TUYẾT. Bệnh đốm đen hại bưởi Phúc Trạch và biện pháp phòng trừ
48-57
 1. LƯU THỊ THẢO TRANG, TRẦN THỊ DOÃN XUÂN, TRẦN VĂN HÂU. Đặc điểm ra hoa và phát triển quả Thanh Trà (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisne) tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
58-65
 1. LƯU VĂN QUÂN. Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định quy mô hồ điều hòa tương ứng với các hình thức kết cấu khi hồ điều hòa phân bố dọc tuyến kênh tiêu
66-71
 1. HỒ LÊ QUỲNH CHÂU, VÕ THỊ MINH TÂM, NGUYỄN HỮU VĂN, DƯƠNG CÔNG LỰC, TRẦN THỊ THANH THANH, LÊ THỊ AN NA, BÙI NGỌC PHƯỚC, PHAN VIẾT PHỤNG, HUỲNH HƯNG. Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung proteaza và chất axit hóa đến khả năng sinh trưởng và tỉ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng ở gà
72-77
 1. LÊ MINH, NGUYỄN THỊ NGÂN. Nghiên cứu bệnh giun đũa ở chó gây nhiễm thực nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên
78-83
 1. PHAN THỊ VÂN, PHẠM THẾ VIỆT, MAI THỊ PHƯƠNG, HUỲNH THỊ MỸ LỆ, TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH. Xác định sự có mặt của vi rút đốm trắng trong thức ăn tươi sống dùng nuôi vỗ tôm bố mẹ
84-88
 1. NGUYỄN THỊ THÙY GIANG, PHẠM QUỐC HÙNG. Phát hiện vi bào tử trùng (Microsporidia) Enterocytozoon hepatopenaei nội ký sinh ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận
89-95
 1. NGUYỄN MINH CHÍ, VÕ NGƯƠN THẢO. Đặc điểm sinh trưởng và sâu hại của các xuất xứ Gáo trắng, Gáo vàng khảo nghiệm tại Cà Mau
96-101
 1. ĐẬU BÁ THÌN. Thành phần thực vật được sử dụng làm thuốc của đồng bào dân tộc Mường, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
102-107
 1. CAO VĂN CƯỜNG, HOÀNG VĂN SÂM. Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài thực vật ngành hạt trần (Gymnospermae) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa
108-114
 1. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH. Nghiên cứu năng suất lượng rơi và hàm lượng các bon trong lượng rơi của rừng Trang (Kandelia obovata) trồng ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
115-121
 1. TRẦN VĂN CHỨ,  LÝ TUẤN TRƯỜNG. Ảnh hưởng của một số loại chất chống cháy đến chất lượng và hiệu quả chống cháy của ván LVL
122-129
 1. TRẦN NAM THẮNG, TRẦN THỊ THU HÀ. Liên kết REDD + /FLEGT và hiệu quả của hoạt động quản lý bảo vệ rừng tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
130-137
 1. NGUYỄN HỒNG QUANG, NGUYỄN VĂN BỈ, NGUYỄN VĂN QUÂN, NGUYỄN HỒNG MINH. Thiết lập hệ phương trình vi phân dao động của ô tô tải cỡ vừa khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệp
138-144
CONTENTS  
 1. NGUYEN TU SIEM, DO HOAI NAM, NGUYEN THI THANH HUONG, NGUYEN DINH TUAN. Present status of the land policies in developping large – scale fields for rice production
3-13
 1. NGUYEN VAN TINH. Formulation of water regulation plan for hydropower reservoirs serving 2016-2017 winter-spring crops in lower areas of Northern region
14-20
 1. NGUYEN HUU NGU, DUONG QUOC NON, NGUYEN THI NHAT LINH, DANG HUU BINH. Study on current public land use and management in Binh Dinh province: Case study of An Nhon town, Binh Dinh province
21-29
 
 1. NGUYEN THUY DIEP, HOANG HOA LONG, KHUAT HUU TRUNG. Study on designing primers to determine candidate gene xa5 in Vietnamese native rice varieties and applying for breeding
30-35
 1. CAO LE QUYEN, PHAM THU HANG, CHU THI LINH, NGUYEN THI LE THU, LE HUY HAM, PHAM XUAN HOI. Establishing in vitro callus induction and plant regeneration of several elite rice cultivars in Viet Nam
         36-41
 1. NGUYEN MINH ANH TUAN, NGUYEN VAN TIEP, NGUYEN XUAN VIET, NGUYEN MINH CONG. Results of determination of fgr gen and study on expression aroma of two mutative lines arising from rice varieties Tam Xuan Dai, Tam Thom
         42-47
 1. VU VIET HUNG, NGUYEN THI TUYET. Black spots disease harm Phuc Trach pummelo and control measures
48-57
 1. LUU THI THAO TRANG, TRAN THI DOAN XUAN, TRAN VAN HAU. Biological characteristics of flowering and fruiting of marian plum (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisne) in Binh Minh town, Vinh Long province
58-65
 1. LUU VAN QUAN. A study on determination of detention pond size corressponding to different from structures of channel
66-71
 1. HO LE QUYNH CHAU, VO THI MINH TAM, NGUYEN HUU VAN, DUONG CONG LUC, TRAN THI THANH THANH, LE THI AN NA, BUI NGOC PHUOC, PHAN VIET PHUNG, HUYNH HUNG. Effects of protease and acidifier supplementation on growth performance and nutrient digesitibilities  of chickens
72-77
 1. LE MINH, NGUYEN THI NGAN. Research into ascariasis experimental infection in dogs in Thai Nguyen
78-83
 1. PHAN THI VAN, PHAM THE VIET, MAI THI PHUONG, HUYNH THI MY LE, TRUONG THI MY HANH. Determination white spot virus in live food used to culture broodstock shrimp
84-88
 1. NGUYEN THI THUY GIANG, PHAM QUOC HUNG. Microsporida,  Enterocytozoon hepatopenaei in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) in Ninh Thuan
89-95
 1. NGUYEN MINH CHI, VO NGUON THAO. Growth and insect pests damaging characterizations from Neolamarckia cadamba and Nauclea orientalis provenance trials in Ca Mau
96-101
 1. DAU BA THIN. Plants composition used in traditional medicine by Muong ethnic minority in Ngoc Lac district, Thanh Hoa province
102-107
 1. CAO VAN CUONG, HOANG VAN SAM. Diversity and conservation status of  Gymnospermae in Phu Luong Nature Reserve, Thanh Hoa province
108-114
 1. NGUYEN THI HONG HANH. Study on litterfall production and carbon cotent of literfall in Kandelia obovata mangroves planted in the coastal area of Kim Son district, Ninh Binh province
115-121
 1. TRAN VAN CHU,  LY TUAN TRUONG. Effect of fire – retardants on the quality and fire – resistance of laminated veneer lumber
122-129
 1. TRAN NAM THANG, TRAN THI THU HA. Lingkages between REDD + / FLEGT and the result of forest protection and development in Bao Thuan commune, Di Linh district, Lam Dong province
130-137
 1. NGUYEN HONG QUANG, NGUYEN VAN BI, NGUYEN VAN QUAN, NGUYEN HONG MINH. Setting diferential equation system for fluctuation of light duty truck class 3 when carying wood on forest road
138-144
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 16
 • Khách viếng thăm: 14
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 417
 • Tháng hiện tại: 69859
 • Tổng lượt truy cập: 3386999
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh