Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2015

Đăng lúc: Thứ ba - 10/03/2015 15:45 - Người đăng bài viết: admin
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2015

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2015
Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 1/2015
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN MẠNH SƠN, PHẠM BẢO DƯƠNG. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc dồn điền đổi thửa ở nông thôn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
3-11
 1. LÊ THỊ THU TRANG, LÃ HOÀNG ANH, LÃ TUẤN NGHĨA, ĐÀM THỊ THU HÀ. Đánh giá chất lượng và đa dạng di truyền của một số giống lúa địa phương Việt Nam
12-20
 1. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN, NGUYỄN THỊ VÒNG. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
21-27
 1. NGUYỄN PHÚC KHOA, HUỲNH VĂN CHƯƠNG, PHẠM HỮU TỴ, TRẦN THANH ĐỨC. Đánh giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc ở khu vực miền núi huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
28-36
 1. TRẦN ĐĂNG HÒA, NGUYỄN TIẾN LONG, TRẦN THỊ HOÀNG ĐÔNG. Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa kháng rầy HP 28 tại Thừa Thiên – Huế
37-42
 1. NGUYỄN HỮU THỌ, NGÔ XUÂN BÌNH, HOÀNG THỊ THỦY, LÊ TIẾN HÙNG. Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi cành mẹ và sinh trưởng cành quả tới năng suất của cây bưởi Diễn ( C. grandis)
43-48
 1. NGUYỄN VĂN HẢO, BÙI ĐÌNH ĐẶNG, NGUYỄN THỊ HIÊN. Mô tả loài mới Channa cocnhayia SP. N. trong nhóm cá Chành dục thuộc giống Channa, họ Channidae ở Ninh Bình, Việt Nam
49-57
 1. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, VÕ THỊ KIM PHƯƠNG, NGÔ NGỌC HƯNG. Ảnh hưởng của bón bã bùn mía và nấm Trichoderma đến sinh trưởng, năng suất và hấp thu NPK của mía đường trên đất phù sa tại Long Mỹ – Hậu Giang
58-65
 1. TRẦN QUỐC VIỆT, LÊ VĂN HUYÊN, ĐÀO THỊ PHƯƠNG, NINH THỊ HUYỀN, NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, NGUYỄN NHÂN HÒA, NGUYỄN THỊ THÚY. Giá trị dinh dưỡng của thóc và gạo lật dùng trong chăn nuôI lợn
66-71
 1. TRẦN THỊ THỦY, NGUYỄN DUY HẠNG, NGUYỄN TẤN MÂN, LÊ HẢI, LÊ HỮU TƯ, TRẦN THU HỒNG, NGUYỄN TRỌNG HOÀNH PHONG, NGUYỄN TƯỜNG LI LAN, PHẠM THỊ SÂM, NGUYỄN QUỐC HIẾN. Nghiên cứu ảnh hưởng của chitosan chiếu xạ khối lượng phân tử thấp lên vi khuẩn gây bệnh đường ruột và sinh trưởng của gà Lương Phượng
72-78
 1. TRẦN QUỐC VIỆT, NGUYỄN HỒNG SƠN, ĐỖ PHƯƠNG CHI, NGUYỄN HUY MẠNH, ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH. Nghiên cứu khả năng gây độc cấp tính và hội chứng gan tụy do cypermethrin gây ra đối với tôm sú và tôm thẻ chân trắng ở đồng bằng sông Cửu Long
79-85
 1. NGUYỄN ĐỨC BÌNH, TRẦN VĂN DŨNG, PHẠM THỊ YẾN, PHAN THỊ VÂN, BÙI NGỌC THANH. Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn đến khả năng sống sót của ngao Meretrix lyrata
86-91
 1. TRẦN THẾ MƯU, NGUYỄN HỮU NINH, ĐẶNG THỊ DỊU. Nghiên cứu ương nuôi cá nhụ bốn râu ( Eleutheronema tetradactylum) từ cá bột lên cá hương
92-97
 1. ĐỒNG KIM HẠNH. Cát nghiền dùng trong bê tông tại công trình thủy điện Lai Châu
98-103
 1. TRẦN ĐỨC PHÚ. Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp khai thác đến chất lượng cá ngừ đại dương ở Việt Nam
104-111
 1. NGUYỄN HỮU NGỮ, PHAN THỊ PHƯƠNG NHI. Quản lý tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng ở miền Trung Việt Nam:  Nghiên cứu trường hợp tại xã Hương Giang, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế
112-117
 1. NGUYỄN ĐẮC TRIỂN, NGÔ THẾ LONG, BÙI THẾ ĐỒI. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến tái sinh dưới tán rừng lá rộng thường xanh Vườn Quốc gia Xuân Sơn
118-123
 1. VŨ TIẾN HƯNG, VŨ THẾ HỒNG, NGUYỄN MINH THANH, HOÀNG VĂN HOÀNG. Nghiên cứu một số đặc điểm của tỷ lệ sinh khối khô/ sinh khối tươi cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam
124-128
 1. KIỀU TUẤN ĐẠT, PHẠM THẾ DŨNG. Ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ để lại sau khai thác đến năng suất rừng trồng keo lá tràm (A.auriculiformis) qua các chu kỳ kinh doanh tại Phú Bình, Bình Dương
129-134


CONTENTS  
 1. NGUYEN MANH SON, PHAM BAO DUONG. Factors affecting the implementation of land consolidation process in rural areas of Dong Hung district, Thai Binh province
3-11
 1. LE THI THU TRANG, LA HOANG ANH, LA TUAN NGHIA, DAM THI THU HA. Evaluation of quality and genetic diversity of Viet Nam rice variaties
12-20
 1. NGUYEN THI PHUONG DUYEN, NGUYEN THI VONG. Building land mapping units in Nam Sach district Hai Duong province
21-27
 1. NGUYEN PHUC KHOA, HUYNH VAN CHUONG, PHAM HUU TY, TRAN THANH DUC. Assessment results of agriculture land use types on sloping areas at mountain of Dien Khanh district, Khanh Hoa province
28-36
 1. TRAN DANG HOA, NGUYEN TIEN LONG, TRAN THI HOANG DONG. Effects of fertilizer combinations to the growth, development and yield of rice variety HP 28 in Thua Thien – Hue province, Viet Nam
37-42
 1. NGUYEN HUU THO, NGO XUAN BINH, HOANG THI THUY, LE TIEN HUNG. Correlative analysis between year age of mother branches, some growth characters of fruit bearing branches and fruit yield capacity in Dien pummelo ( C. grandis
43-48
 1. NGUYEN VAN HAO, BUI DINH DANG, NGUYEN THI HIEN. Description of new species Channa cocnhayia SP. N. in the walking snakehead group genus Channa, Channidae family in Ninh Binh, Viet Nam
49-57
 1. NGUYEN QUOC KHUONG, VO THI KIM PHUONG, NGO NGOC HUNG. The effects of sugarcane filter cake application and Trichoderma on growth, yield and NPK uptake in sugarcane on alluvial soil in Long My district – Hau Giang province
58-65
 1. TRAN QUOC VIET, LE VAN HUYEN, DAO THI PHUONG, NINH THI HUYEN, NGUYEN THI NGOC ANH, NGUYEN NHAN HOA, NGUYEN THI THUY. Nutritive value of paddy rice and brown rice as feeds for swine
66-71
 1. TRAN THI THUY, NGUYEN DUY HANG, NGUYEN TAN MAN, LE HAI, LE HUU TU, TRAN THU HONG, NGUYEN TRONG HOANH PHONG, NGUYEN TUONG LI LAN, PHAM THI SAM, NGUYEN QUOC HIEN. Study on the effect of low molecular weight irradiated chitosan on antibacterial ability to intestine pathogenic bacteria and growth performance of Luong Phuong chicks
72-78
 1. TRAN QUOC VIET, NGUYEN HONG SON, DO PHUONG CHI, NGUYEN HUY MANH, DANG THI HOANG OANH. Research findings on acute toxic and hepatopancreas syndrome caused by Cypermethrin to black tiger shrimp and white shimp in Mekong river delta of Viet Nam
79-85
 1. NGUYEN DUC BINH, TRAN VAN DUNG, PHAM THI YEN, PHAN THI VAN, BUI NGOC THANH. Effects of temperature, salinity on the survival rate of hard clam Meretrix lyrata
86-91
 1. TRAN THE MUU, NGUYEN HUU NINH, DANG THI DIU. Study on nursing from hatching to fry of fourfinger (Eleutheronema tetradactylum)
92-97
 1. DONG KIM HANH. Crusher for concrete in Lai Chau hydropower
98-103
 1. TRAN DUC PHU. Research on influences of fishing methods on Viet Nam’s tuna quality
104-111
 1. NGUYEN HUU NGU, PHAN THI PHƯƠNG NHI. Community based forest resource management in Central Viet Nam: Case study at Huong Giang commune, Nam Dong district, Thua Thien – Hue province
112-117
 1. NGUYEN DAC TRIEN, NGO THE LONG, BUI THE DOI. Effects of some ecological factors on regeneration under canopy of broad leaf evergreen forests in Xuan Son Nation Park
118-123
 1. VU TIEN HUNG, VU THE HONG, NGUYEN MINH THANH, HOANG VAN HOANG. Research on some characteristics of dry/fresh biomass percentage of natural evergreen broadleves forest trees in Viet Nam
124-128
 1. KIEU TUAN DAT, PHAM THE DUNG. The effect of slash retention to increase productivity of A.auriculiformis plantation after production rotations in Phu Binh, Binh Duong province
129-134

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI        1. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT đăng tải các bài báo khoa học công bố các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung khoa học mới, các bài tổng quan về ngành nông nghiệp và PTNT chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào....

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 21
 • Hôm nay: 400
 • Tháng hiện tại: 53879
 • Tổng lượt truy cập: 1931787
Huyện Duy Xuyên – Quảng Nam
Vinaxanh
nước sạch Hà Nội
Công ty Long sơn
Chư mom ray