Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Đăng lúc: Thứ tư - 19/11/2014 13:59 - Người đăng bài viết: admin
Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
Kết quả Nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010 - 2014

 
MỤC LỤC  
 1. NGUYỄN QUANG HÀ. Đại học Nông Lâm Bắc Giang với yêu cầu đổi mới để phát triển
5 -8
 1. NGUYỄN QUANG HÀ. Định giá rừng – Một số hạn chế, bất cập và hướng khắc phục
9 -18
 1. NGUYỄN QUANG HÀ, NGUYỄN VĂN HOÀN, TRẦN MINH CẢNH. Đa dạng thực vật bậc cao có mạch trong các trạng thái thảm thực vật phục hồi ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
19-23
 1. LƯƠNG THỊ HOAN, DIÊM TUYẾT MAI. Tài nguyên rừng và chính sách quản lý lâm nghiệp: Phân tích tổng quan                     
24-29
 1. NGUYỄN TUẤN DƯƠNG, NGUYỄN THỊ XUYẾN. Phân tích đặc tính lý hóa của nhân hạt bồ đề có xuất xứ khác nhau
30-35
 1. NGUYỄN VĂN HOÀN, NGUYỄN QUANG HÀ. Thảm thực vật khu vực Phân Ban Khe Rỗ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang
36-42
 1. NGUYỄN CHÍ THÀNH, THÂN THỊ HUYỀN, LỘC VƯƠNG NGỌC, PHẠM VĂN THÔNG. Khảo sát thành phần loài và hiện trạng các loài rùa cạn và rùa nước ngọt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
43-47
 1. NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN, LƯƠNG THỊ HOAN, TRẦN MINH CẢNH, DƯƠNG THỊ THÀNH, LÊ CÔNG HÙNG. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến kết quả giâm hom cây ba kích ( Morinda officinali)
48-53
 1. ĐOÀN VĂN SOẠN, ĐOÀN PHƯƠNG THÚY, THÂN VĂN LONG. Khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của hai tổ hợp lợn lai giữa nái F1­ (Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc và L19 tại Bắc Giang
54-61
 1. ĐOÀN PHƯƠNG THÚY, ĐOÀN VĂN SOẠN. Một số yếu tố ảnh hưởng đến ấp nở trứng gà lai Mía x Lương Phượng  và Hồ x Lương Phượng tại Sơn Động, Bắc Giang
62-67
 1. TRẦN ĐỨC HOÀN, ĐỖ ĐỨC VIỆT. Một số chỉ tiêu huyết học ở lợn mắc bệnh suyễn
68-74
 1. NGUYỄN VĂN LƯU, DƯƠNG THỊ TOAN. Ảnh hưởng của tuổi thu hoạch đến năng suất, chất lượng của cỏ Voi và cỏ Ghi nê trồng tại Việt Yên, Bắc Giang
75-79
 1. NGUYỄN VIỆT DŨNG, NGUYỄN HỮU NAM. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý của lợn con theo mẹ mắc bệnh viêm ruột hoại tử do Clostridium perfringens
80-84
 1. NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN, BÙI QUANG TUẤN, NGUYỄN VĂN ĐẠI, VŨ ĐÌNH NGOAN, NGUYỄN XUÂN NHẪN. Năng suất một số giống cỏ và sử dụng cho ngựa tại TháI Nguyên
85-91
 1. ĐỖ THỊ HƯỜNG, NGUYỄN THỊ CHINH, NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG, NGUYỄN VĂN LƯU. Sử dụng đệm lót nền chuồng bằng chế phấm vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại Bắc Giang
92-97
 1. NGUYỄN TUẤN ĐIỆP, NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Kết quả điều tra và đánh giá nguồn gien cây đậu tương ở Bắc Giang
98-102
 1. NGUYỄN BÌNH NHỰ, NGUYỄN THỊ THÚY HÀ. Ảnh hưởng của cây mạch môn trồng xen đến tính chất đất và sinh trưởng, năng suất vải
103-107
 1. NGUYỄN VĂN VƯỢNG, NGUYỄN THỊ SANG. Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất na dai tại Hữu Lũng, Lạng Sơn
108-112
 1. NGUYỄN THỊ THÚY LIÊN, NGUYỄN THỊ CHUYÊN, LƯU MẠNH LÂM. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường sacaroza và phương pháp tạo mẫu cấy từ củ in vitro đến khả năng nhân nhanh củ hoa lily và hoa loa kèn
113-118
 1. NGUYỄN THỊ CHUYÊN, NGUYỄN THỊ THÚY LIÊN, LÃ THỊ NGUYỆT. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến khả năng nhân nhanh in vitro Lan Hồ điệp
119-124
 1. NGUYỄN THỊ XUYẾN, NGUYỄN TUẤN DƯƠNG. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sự tái sinh và nhân nhanh chồi in vitro cây Thanh tiền liễu ( Cyclocarya paliurus)
125-129
 1. NGUYỄN THỊ THÚY HÀ, HỒ THỊ THU GIANG. Đặc điểm sinh vật học và sức tiêu thụ vật mồi của bọ xít Mù xanh Cyrtorhinus lividipennis Reuter ( Hemiptera: Miridae).
130-134
 1. NGUYỄN TUẤN KHÔI, VŨ ĐÌNH CHÍNH, NGUYỄN THẾ HÙNG. Ảnh hưởng của chế phẩm xử lý hạt đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương ĐT 26 tại Gia Lâm – Hà Nội                                   
135-142
 1. CHU THÙY DƯƠNG, NGUYỄN THỊ LÝ ANH. Tạo cây cẩm chướng gấm ( Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý Conchixium in vitro
143-151
 1. NGUYỄN VĂN LỤC, NGUYỄN VĂN QUANG, YU JINSONG. Ảnh hưởng của việc bổ sung phụ gia đến độ ổn định của glucoza oxidaza gắn cấu tử methamidophos
152-155
 1. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN, KHỔNG THỊ THANH, VŨ KIỀU SÂM. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sữa đậu tương rau (Glycine max L.)
156-160
 1. NGUYỄN THỊ THƠ, ĐÀO THỊ VÂN ANH, VŨ KIỀU SÂM. Ảnh hưởng của việc xử lý chế phẩm Kiviva trước thu hoạch đến năng suất, chất lượng quả vải thiều
161-166
 1. PHẠM THỊ BÌNH, ĐÀO THỊ VÂN ANH, NGUYỄN VĂN QUANG, KHỔNG THỊ THANH. Nghiên cứu ứng dụng enzim proteaza của nấm mốc Aspergillus oryzae đồng thời sử dụng nấm men Saccharomyces rouxii để góp phần cải thiện  chất lượng nước chấm lên men từ khô đậu tương
167- 172
 1. KHỔNG THỊ THANH, PHẠM THỊ BÌNH, DIÊM TUYẾT MAI. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất ép dịch của một số loại quả bằng phương pháp lạnh đông và enzym
173- 178
 1. PHÙNG GIA HƯNG, ĐỖ THỊ LAN ANH, ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai vùng đất bạc màu Bắc Giang
179-186
 1. NGHIÊM THỊ HOÀI, VŨ TRUNG DŨNG, ĐỖ THỊ LAN ANH. Ứng dụng kĩ thuật phân loại định hướng đối tượng phục vụ thành lập bản đồ lớp phủ sử dụng đất huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
187- 191
 1. LÊ THỊ HƯƠNG THÚY, KHƯƠNG MẠNH HÀ, PHẠM QUỐC THĂNG, TRẦN THỊ LÝ. Thực trạng dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng của nó đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
192- 196

CONTENTS  
 1. NGUYEN  QUANG HA. Bac Giang Agriculture – Forestry University: Essential renovation for development
5 -8
 1. NGUYEN QUANG HA. Forest pricing – Issues and recommendation
9 -18
 1. NGUYEN QUANG HA, NGUYEN VAN HOAN, TRAN MINH CANH. The diversity of vascular plants in the states of vegetation recovery in Luc Nam district, Bac Giang province
19-23
 1. LUONG THI HOAN, DIEM TUYET MAI. Forest resources and forestry policy: An overview an lalyse                      
24-29
 1. NGUYEN TUAN DUONG, NGUYEN THI XUYEN. Analysis about physical /biochemical components Styrax tonkinensis seed kernel with different origins 
30-35
 1. NGUYEN VAN HOAN, NGUYEN QUANG HA. Vegetation at the Khe Ro division, Yen Tu western nature reserve in Bac Giang province
36-42
 1. NGUYEN CHI THANH, THAN THI HUYEN, LOC VUONG NGỌC, PHẠM VAN THONG. A survey on the species composition and the current status of tortoise and freshwater turtle species in Bac Giang province  
43-47
 1. NGUYEN THI THANH NGUYEN, LUONG THI HOAN, TRAN MINH CANH, DUONG THI THANH. Research on the effect of growth regulator for the result of  Morinda oficinali cutting in forestry nursery
48-53
 1. DOAN VAN SOAN, DOAN PHUONG THUY, THAN VAN LONG. Growth performance, productivity, meat quality of crossbred pigs resulted from F1 ( Landrce x Yorkshshire) sows and Duroc or L19 boars in Bac Giang province
54-61
 1. DOAN PHUONG THUY, DOAN VAN SOAN. Factors affecting the hatchability of crossbred chicken eggs in Son Dong district, Bac Giang province
62-67
 1. TRAN DUC HOAN, DO DUC VIET. Several hematological parameters of swine infected with enzootic pneumonia disease
68-74
 1. NGUYEN VAN LUU, DUONG THI TOAN. Effects of maturity stage at cutting on the yield and nutritional composition two grass grown in Viet Yen district, Bac Giang province
75-79
 1. NGUYEN VIET DUNG, NGUYEN HUU NAM. Research on pathology characteristics of piglet infected hemorrhagic necrotic enteritis caused by Clostridium perfringens
80-84
 1. NGUYEN DINH NGUYEN, BUI QUANG TUAN, NGUYEN VAN DAI, VU DINH NGOAN, NGUYEN XUAN NHAN. The productivity of some grasses and using for horses in Thai Nguyen
85-91
 1. DO THI HUONG, NGUYEN THI CHINH, NGUYEN THI XUAN HONG, NGUYEN VAN LUU. Using microorganism product to supplement padding in breeding for reising broiler in Bac Giang province
92-97
 1. NGUYEN TUAN DIEP, NGUYEN THI THANH THUY. The investigation results and evaluation of genetic resources of soybean in Bac Giang province
98-102
 1. NGUYEN BINH NHU, NGUYEN THI THUY HA. Effect of intercropping of mondo grass Ophiopogon japonicus Wall on soil characters, litchi growth and yield
103-107
 1. NGUYEN VAN VUONG, NGUYEN THI SANG. Effects of some technical methods on growth and yield of Annona squamosa in Huu Lung, Lang Son
108-112
 1. NGUYEN THI THUY LIEN, NGUYEN THI CHUYEN, LUU MANH LAM. The impact of saccharose dose and methods to create tubers from in vitro tubers to multiplication tubers lilium
113-118
 1. NGUYEN THI CHUYEN, NGUYEN THI THUY LIEN, LA THI NGUYET. Effect of environment factors on rapid multiplication  in vitro plant    
119-124
 1. NGUYEN THI XUYEN, NGUYEN TUAN DUONG. The effect of plant growth hormone on in vitro shoot regenertion and rapid propagation of  Cyclocarya paliurus
125-129
 1. NGUYEN THI THUY HA, HO THI THU GIANG. The biology and consumption habits of mirid bug Cyrtorhinus lividipennis Reuter  (Hemiptera: Miridae)
130-134
 1. NGUYEN TUAN KHOI, VU DINH CHINH, NGUYEN THE HUNG. Effect some of preparation applied for seed on growth, development and yield of soybean in Gia Lam – Ha Noi
135-142
 1. CHU THUY DUONG, NGUYEN THI LY ANH. Create polyploidy plants carnation Dianthus chinensis L. via in vitro mutation using colchicine
143-151
 1. NGUYEN VAN LUC, NGUYEN VAN QUANG, YU JINSONG. Influence of adductive on the stabilization of methamidophos – glucose oxidase conjugate
152-155
 1. NGUYEN THI THANH HUYEN, KHONG THI THANH, VU KIEU SAM. Research on technology process of vegetable soybean milk production  Glycine max L.
156-160
 1. NGUYEN THI THO, DAO THI VAN ANH, VU KIEU SAM. Effects of treatment of kiviva befor havest on yield and quality of lychee fruits
161-166
 1. PHAM THI BINH, DAO THI VAN ANH, NGUYEN VAN QUANG, KHONG THI THANH. Applied research enzyme protease of  Aspergillus oryzae and combinate with using  Saccharomyces rouxii to improve quality of fermented sauce that produced by soybean meal fermentation
167- 172
 1. KHONG THI THANH, PHAM THI BINH, DIEM TUYET MAI. Research on increasing in squeeze yeild of some fruits by freezing and enzyme methods
173- 178
 1. PHUNG GIA HUNG, DO THI LAN ANH, DO THI NGỌC ANH. The application of GIS to build a land unit MAP of Haplic acrisols area in Bac Giang
179-186
 1. NGHIEM THI HOAI, VU TRUNG DUNG, DO THI LAN ANH. Application object – oriented classification technique for mapping land cover
187- 191
 1. LE THI HUONG THUY, KHUONG MANH HA, PHAM QUOC THANG, TRAN THI LY. Effects of land allocation on agricultural land use of farmers in Yen Lac district, Vinh Phuc province
192- 196
Từ khóa:

đại học, nông lâm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thể lệ đăng bài

QUY TRÌNH XUẤT BẢN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   1. Mục đích, phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích: Quy định thủ tục và trình tự các bước tiếp nhận, thẩm định và duyệt bài gửi đăng trên Tạp chí nông nghiệp và PTNT. 1.2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và kỹ thuật viên, sinh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 2285
 • Tháng hiện tại: 35806
 • Tổng lượt truy cập: 3352946
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl