Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Đăng lúc: Thứ ba - 07/07/2015 14:50 - Người đăng bài viết: admin
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Chuyên đề Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp
MỤC LỤC  
 1. LƯU THỊ NGỌC HUYỀN, PHẠM MINH HIỀN, NGUYỄN QUANG ĐÀM, NGUYỄN THỊ TRANG, LƯU MINH CÚC, VŨ ĐỨC QUANG. Chọn tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu cho các tỉnh phía Bắc
3–10
 1. DƯƠNG XUÂN TÚ, TỐNG THỊ HUYỀN, TĂNG THỊ DIỆP, NGUYỄN VĂN KHỞI, ĐOÀN VĂN THẢO, LÊ THỊ THANH, NGUYỄN THANH VÂN. Kết quả chọn tạo giống lúa thơm HDT8 bằng sử dụng chỉ thị phân tử ADN
11–18
 1. TRẦN THỊ CÚC HÒA, PHẠM TRUNG NGHĨA, TRẦN NGỌC THẠCH, HỒ THỊ HUỲNH NHƯ, LÃ CAO THẮNG, TRẦN THANH HẢI, NGUYỄN TRẦN HẢI BẰNG, VÕ THỊ KIỀU TRANG. Tạo dòng đậu tương biến đổi gien kháng sâu và chịu hạn.
19–26
 1. NGUYỄN THỊ LÝ ANH, ĐÀO THỊ THANH BẰNG, LÊ HẢI HÀ, HỒ THỊ THU THANH, NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG, NGUYỄN THỊ HÂN, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐOÀI, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, LÊ THỊ LIỄU. Ứng dụng công nghệ đột biến in vitro trong chọn tạo giống hoa cẩm chướng, hoa cúc
27–35
 1. NGUYỄN THỊ CHÚC QUỲNH, TRẦN VĂN HUY, NGUYỄN THU HÀ, LÊ VĂN TRỊNH, VŨ THỊ HIỀN, PHẠM THỊ MINH THẮNG, PHÙNG QUANG TÙNG. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học SH-BV 1 phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh hại rễ tiêu, cà phê ở Tây Nguyên
36-44
 1. NGUYỄN VĂN VIẾT, NGUYỄN VĂN THẮNG, NGUYỄN THỊ VÂN, LÊ THỊ BÍCH THỦY, NGUYỄN MẠNH HÙNG, NGUYỄN XUÂN THU, NGÔ THỊ THÙY LINH, NGỌ VĂN NGÔN, TẠ HỒNG LĨNH. Kết quả nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử SSR chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith
45–52
 1. HÀ VĂN HUÂN, BÙI VĂN THẮNG, HỒ VĂN GIẢNG, CHU HOÀNG HÀ. Nghiên cứu chuyển gien sinh trưởng nhanh (GA20) và tăng chất lượng gỗ (4CL 1) vào cây xoan ta (Melia azedarach L.)
53–61
 1. TRIỆU THỊ THU HÀ, CẤN THỊ LAN. Nghiên cứu nhân giống keo lai, keo lá tràm, bạch đàn urô, bạch đàn camal và bạch đàn lai UP bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
62–69
 1. PHẠM VĂN TOẢN, ĐÀO VĂN THÔNG. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi quy mô công nghiệp
70–76
 1. TRẦN QUỐC VIỆT, DƯƠNG VĂN HỢP, BÙI THỊ THU HUYỀN, VŨ THÀNH LÂM, LÊ VĂN HUYÊN, NGUYỄN THỊ HỒNG, TRẦN VIỆT PHƯƠNG. Sản xuất và sử dụng probiotic dùng trong chăn nuôi
77–82
 1. BÙI THỊ LIÊN HÀ, LÊ THỊ HOÀI OANH, NGUYỄN ĐỨC MINH, TRẦN NGUYỄN ÁI HẰNG, NGUYỄN THỊ THU THỦY, PHAN VĂN TRÁNG, ĐỖ THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN VĂN HẢO. Tạo tôm càng xanh toàn đực Macrobrachium rosenbergii nhờ bất hoạt gien insulin – like tuyến đực qua công nghệ can thiệp ARN
83–90
 1. TRẦN THẾ MƯU, NGUYỄN HỮU NINH. Nghiên cứu tạo vật liệu ban đầu phục vụ chọn giống nâng cao sinh trưởng tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)
91–99
 1. NGUYỄN VĂN HẢO, ĐẶNG TỐ VÂN CẦM, ĐINH HÙNG, TRÌNH TRUNG PHI, LA XUÂN THẢO, PHAN MINH QUÝ, NGUYỄN HỮU HÙNG, TRẦN HƯNG ANH, NGUYỄN THÀNH LUÂN, NGUYỄN VĂN TÁ. Tăng trưởng của các dòng tôm sú Penaeus monodon ở điều kiện nuôi trong nhà làm vật liệu ban đầu cho chương trình chọn giống
100- 109
 1. TRỊNH QUỐC TRỌNG, NGUYỄN VĂN SÁNG, TRẦN HỮU PHÚC, NGUYỄN CÔNG MINH, PHẠM ĐĂNG KHOA, LAO THANH TÙNG, LÊ TRUNG ĐỈNH. Các thông số di truyền của tính trạng tăng trưởng trên cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.) chọn giống tại Việt Nam
110-115
 1. NGUYỄN HỮU VŨ, HỒ THU THỦY. Hiệu quả bảo hộ của vắc xin vô hoạt keo phèn cho ăn phòng bệnh do vi khuẩn Streptococcus spp cho cá rô phi nuôi tại Việt Nam
116-121
 1. NGUYỄN THỊ THU HIỀN, NGUYỄN VĂN HUẤN, VŨ VĂN IN, NGUYỄN QUANG HUY, TRẦN THÚY HÀ, TRẦN ANH TUẤN, NGUYỄN VĂN KHỎE, BÙI VĂN ĐIỀN. Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ biofloc nuôi thâm canh tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)
122-131
 1. KHUẤT HỮU THANH, LÊ ANH XUÂN. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học BIO – TS3 trong nuôi tôm sú thâm canh
132-138
 1. VÕ VĂN NHA. Sự lây nhiễm và giải pháp kiểm soát vi khuẩn Vibrio ở các cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ khu vực miền Trung Việt Nam
139-146
 1. NGUYỄN VĂN SÁNG, NGUYỄN VĂN HẢO, NGUYỄN QUYẾT TÂM, NGUYỄN THỊ ĐANG, NGUYỄN  THẾ VƯƠNG, BÙI THỊ LIÊN HÀ. Chọn giống cá tra theo tính trạng khối lượng thu hoạch
147-156
CONTENTS  
 1. LUU THI NGOC HUYEN, PHAM MINH HIEN, NGUYEN QUANG DAM, NGUYEN THI TRANG, LUU MINH CUC, VU DUC QUANG. Rice breeding for brown planthopper resistance varieties in the north of Viet Nam
3–10
 1. DUONG XUAN TU, TONG THI HUYEN, TANG THI DIEP, NGUYEN VAN KHOI, DOAN VAN THAO, LE THI THANH, NGUYEN THANH VAN. HDT8 aromatic rice variety selected by using molecular marker DNA
11–18
 1. TRAN THI CUC HOA,  PHAM TRUNG NGHIA, TRAN NGOC THACH, HO THI HUYNH NHU, LA CAO THANG, TRAN THANH HAI, NGUYEN TRAN HAI BANG, VO THI KIEU TRANG. Development of transgenic soybean lines for insect pest resistance and drought tolerance
19–26
 1. NGUYEN THI LY ANH, DAO THI THANH BANG, LE HAI HA, HO THI THU THANH, NGUYEN THI THANH PHUONG, NGUYEN THI HAN, NGUYEN THI PHUONG DOAI, NGUYEN THI HONG NHUNG, LE THI LIEU. Application of in vitro mutagenesis technology in the breeding of carnation and chrysanthemum
27–35
 1. NGUYEN THI CHUC QUYNH, TRAN VAN HUY, NGUYEN THU HA, LE VAN TRINH, VU THI HIEN, PHAM THI MINH THANG, PHUNG QUANG TUNG. Application of bio – production SH – BV1 to control nematodes and root fungal diseses of black pepper and coffee in Tay Nguyen
36-44
 1. NGUYEN VAN VIET, NGUYEN VAN THANG, NGUYEN THI VAN, LE THI BICH THUY, NGUYEN MANH HUNG, NGUYEN XUAN THU, NGO THI THUY LINH, NGO VAN NGON, TA HONG LINH. Breeding of groundnut varieties resistant to bacterial wilt using SSR marker
45–52
 1. HA VAN HUAN, BUI VAN THANG, HO VAN GIANG, CHU HOANG HA. The study of GA20 and 4CL1 gene transfer into the Melia azedarach L.
53–61
 1. TRIEU THI THU HA, CAN THI LAN. In vitro propagation of Acacia hybrid, A. auriculiformis, Eucalyptus urophylla, E. camaldulensis and E. urophylla x E. pellita by tissue culture technique
62–69
 1. PHAM VAN TOAN, DAO VAN THONG. Studying on the production and application of bioinnoculant for animal manure composting at industrial scale
70–76
 1. TRAN QUOC VIET, DUONG VAN HOP, BUI THI THU HUYEN, VU THANH LAM, LE VAN HUYEN, NGUYEN THI HONG, TRAN VIET PHUONG. Production and utilization of probiotics as feed additives for livestock production
77–82
 1. BUI THI LIEN HA, LE THI HOAI OANH, NGUYEN DUC MINH, TRAN NGUYEN AI HANG, NGUYEN THI THU THUY, PHAN VAN TRANG, DO THỊ PHUONG, NGUYEN VAN HAO. All male reproduction of Macrobrachium rosenbergii by insulin - like gene silencing in the androgenic gland through RNA interference
83–90
 1. TRAN THE MUU, NGUYEN HEU NINH. Study on creating base population for selective breeding of better growth performance of whiteleg shrimp (Liptopenaeus vannamei)
91–99
 1. NGUYEN VAN HAO, DANG TO CAM VAN, DINH HUNG, TRINH TRUNG PHI, LA XUAN THAO, PHAN MINH QUY, NGUYEN HUU HUNG, TRAN HUNG ANH, NGUYEN THANH LUAN, NGUYEN VAN TA. Growth of black tiger shimp  Penaeu monodon in indoor conditions for selective breeding program
100- 109
 1. TRINH QUOC TRONG, NGUYEN VEN SANG, TRAN HUU PHUC, NGUYEN CONG MINH, PHAM DANG KHOA, LAO THANH TUNG, LE TRUNG DINH. Genetic parameters for growth of red tilapia (Oreochromis spp.)
110-115
 1. NGUYEN HUU VU, HO THU THUY. Effect on protection of alum glue inactivated vaccines in feeding disease caused by Streptococcus spp prevention on tylapia in Viet Nam
116-121
 1. NGUYEN THI THU HIEN, NGUYEN VAN HUAN, VU VAN IN, NGUYEN QUANG HUY, TRAN THUY HA, TRAN ANH TUAN, NGUYEN VAN KHOE, BUI VAN ĐIEN. Research results applied biofloc technology culture intensive white shrimp (Litopenaeu vannamei)
122-131
 1. KHUAT HUU THANH, LE ANH XUAN. Study on the production process of biological product bio – TS3 used for the intensive shrimp farming
132-138
 1. VO VAN NHA. The transmission and control solutions of vibrio bacteria in the brackish shrimp hatcheries in central Viet Nam
139-146
 1. NGUYEN VAN SANG, NGUYEN VAN HAO, NGUYEN QUYET TAM, NGUYEN THI DANG, NGUYEN  THE VUONG, BUI THI LIEN HA. All male reprouduction of Macrobrachium rosenbergii by insulin – like gene silencing in the androgenic gland through RNA interference
147-156
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 2257
 • Tháng hiện tại: 35778
 • Tổng lượt truy cập: 3352918
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh
Vịt Đại Xuyên1
NTM Đăk Lăl