Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

45 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Đăng lúc: Thứ tư - 19/11/2014 14:43 - Người đăng bài viết: admin
45 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

45 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

45 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
45 năm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
MỤC LỤC  
 1. PHẠM ĐỨC THỤ, TRẦN MINH TIẾN, LƯƠNG ĐỨC TOÀN. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng Tây Bắc Việt Nam
6-15
 1. PHẠM ĐÌNH RĨNH, NGUYỄN XUÂN LAI, ĐỖ DUY PHÁI, PHẠM NGUYỆT HÀ. Quản lý dinh dưỡng đạm để nâng cao hiệu quả sản suất cho cây lúa ở vùng đất xám bạc màu tỉnh Bắc Giang
16-25
 1. TRẦN ANH TUẤN, TRẦN MINH TIẾN, BÙI HẢI AN, PHẠM ĐỨC THỤ. Định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Bình trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất
26-32
 1. SOMPHANH PHENGSIDA, HỒ QUANG ĐỨC, LƯƠNG ĐỨC TOÀN. Đặc điểm đất đai và khả năng sử dụng đất huyện Ngeun, tỉnh Sayaboury, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân  Lào
33-41
 1. NGUYỄN DUY PHƯƠNG, TRẦN ĐỨC TOÀN, LAR.S.JENSEN, VŨ CHÍ CƯƠNG. Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến năng suất cây trồng trên đất bạc màu Bắc Giang
42-49
 1. NGUYỄN THANH LĨNH, NGUYỄN VĂN BỘ, NGUYỄN VĂN CHIẾN, TRẦN MINH TIẾN. Hiệu lực của canxi, magiê, lưu huỳnh (Ca, Mg, S) bón cho lúa trên đất xám bạc màu
50-55
 1. NGUYỄN TOÀN THẮNG, TRẦN MINH TIẾN, NGUYỄN VĂN BỘ. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đa lượng đến năng suất lúa trên đất xám bạc màu tại Hiệp Hòa – Bắc Giang
56-60
 1. PHẠM NGỌC TUẤN, LÊ ĐÌNH QUẢ. Nghiên cứu biện pháp vùi phụ phẩm bổ sung chất hữu cơ cho đất đỏ vàng trồng mía tại Khánh Hòa
61-66
 1. NGUYỄN QUANG HẢI, NGUYỄN BÁ KIÊN, PHẠM THỊ NHUNG. Nghiên cứu hấp phụ đạm và lân vào vật liệu nano hydroxit lớp kép để sản xuất phân khoáng nhả chậm
67-74
 1. TRẦN QUANG MINH, QUÁCH NGỌC TÙNG, NGUYỄN PHƯƠNG NHUỆ, LÊ THỊ THANH THỦY, LÊ NHƯ KIỂU, PHÍ QUYẾT TIẾN. Nâng cao khả năng sinh tổng hợp indole-3-axêtic axit của các biến chủng Paenibacillus polymyxa CNLM12 sử dụng gien nhảy mini -  Tn10
75-81
 1. NGUYỄN THU HÀ, PHẠM VĂN TOẢN, NGUYỄN VIẾT HIỆP. Nghiên cứu hai vi khuẩn hòa tan kali phân lập được từ đất cát biển Bình Định sử dụng cho cây lạc
82-88

 1. CAO THỊ THANH TÂM, PHẠM VĂN TOẢN. Nhân sinh khối vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi trên thiết bị lên men chìm
89-93
 1. NGUYỄN THỊ MAI, TRẦN THỊ ĐÀO, VŨ THỊ NGUYỆT PHƯƠNG, TRẦN THỊ HUẾ, NGUYỄN VĂN GIANG. Phân lập và khảo sát điều kiện nuôi cấy một số chủng vi khuẩn sinh xenlulaza ngoại bào từ nước thải nhà máy giấy
94-102
 1. NGUYỄN VIẾT HIỆP, NGUYỄN THU HÀ, TRƯƠNG THỊ DUYÊN, NGUYỄN MINH HƯNG, CAO THỊ THANH TÂM, TRẦN THỊ THANH THỦY. Hiệu lực của phế phẩm nấm rễ nội cộng sinh đối với cây cam giai đoạn bầu ươm
103-106
 1. NGUYỄN VIẾT HIỆP, NGUYỄN THU HÀ, TRẦN THỊ THANH THỦY, LÊ XUÂN TÂM, ĐẶNG THƯƠNG THẢO. Hướng mới trong ứng dụng chế phẩm Compost maker để xử lý trực tiếp rơm, rạ trên đồng ruộng
107-112
 1. LÊ THỊ THANH THỦY, LÊ NHƯ KIỂU. Tiềm năng của việc ứng dụng chế phẩm vi sinh trong phòng chống bệnh héo xanh cây trồng tại miền Bắc Việt Nam
113-119
 1. CAO KỲ SƠN, PHẠM NGỌC TUẤN, LÊ THỊ MINH LƯƠNG, NGUYỄN THỊ NGA. Ảnh hưởng của phân hữu cơ - khoáng đến năng suất chè búp và hiệu quả sử dụng phân bón trên đất đỏ vàng phiến thạch sét tại Thái Nguyên
120-125
 1. LÊ XUÂN ÁNH, NGUYỄN CÔNG VINH, HỒ QUANG ĐỨC, HỒ CÔNG TRỰC. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến tái canh cà phê ở tỉnh Đắk Lắk
126-133
 1. HỒ CÔNG TRỰC, NGUYỄN THỊ THÚY, LƯƠNG ĐỨC TRÍ, HỒ QUANG ĐỨC, LÊ XUÂN ÁNH. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả tái canh cà phê ở Đắk Lắk
134-141
 1. TRÌNH CÔNG TƯ, PHẠM TRUNG KIÊN. Nghiên cứu trồng xen hợp lý cây sắn trong vườn cao su kiến thiết cơ bản trên đất nâu đỏ bazan huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
142-145
 1. ĐINH VÕ SỸ, NGUYỄN XUÂN LAI, NGUYỄN HOÀNG THƯƠNG. Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố vi lượng đến năng suất và chất lượng gạo Séng Cù tại Lào Cai
146-152
 1. NGUYỄN MINH HƯNG, NGUYỄN VIẾT HIỆP, BÙI THỊ NGỌC DUNG, NGUYỄN XUÂN HẢI. Khả năng sử dụng một số cây đa mục đích trong các vùng đất nông nghiệp trồng rau xanh có nguy cơ bị ô nhiễm kim loại nặng
153-160

CONTENTS  
 1. PHAM DUC THU, TRAN MINH TIEN, LUONG DUC TOAN. Evaluate the efficiencies of agricultural land use in Northwest Vietnam
6-15
 1. RINH PHAM DINH, LAI NGUYEN XUAN, PHAI DO DUY, HA PHAM NGUYEN. Fertilizer management for improving rice production and soil fertility in degraded soil of Bac Giang province (AFACI)
16-25
 1. TRAN ANH TUAN, TRAN MINH TIEN, BUI HAI AN, PHAM  DUC THU. Orientation of agriculture development base on evaluation of land resource in Thai Binh  province
26-32
 1. SOMPHANH  PHENGSIDA, HO QUANG DUC, LUONG DUC TOAN. Soils characteritics and land use potential in Ngeun district, Sayaboury province, Lao PDR
33-41
 1. NGUYEN DUY PHUONG, TRAN DUC TOAN, LAR. S. JENSEN AND VU CHI CUONG. Effect of organic fertilizer on crop yield in degraded soil, Bac Giang  province
42-49
 1. NGUYEN THANH LINH, NGUYEN VAN BO, NGUYEN VAN CHIEN, TRAN MINH TIEN.  Effect of calcium, magnesium, sulfur (Ca, Mg, S) for rice in degraded soils
50-55
 1. NGUYEN  TOAN THANG, TRAN MINH TIEN, NGUYEN VAN BO. Effects of the N, P, K fertilizer on rice yield in the degraded soil in Hiep Hoa – Bac Giang
56-60
 1. PHAM NGOC TUAN, LE DINH QUA. Research a method to supplement organic matter to yellowish – red soil planning sugar cane in Khanh Hoa province
61-66
 1. NGUYEN QUANG HAI, NGUYEN BA KIEN, PHAM THI NHUNG. Adsorption of nitrogen and phosphorus into layered double hydroxides for production of slow –release fertilizers
67-74
 1. TRAN QUANG MINH,  QUACH NGOC TUNG, NGUYEN PHUONG NHUE, LE THI THANH THUY, LE NHU KIEU, PHI QUYET TIEN. Enhancement of indole – 3 – acetic acid biosynthetic capacity of  Paenibacillus polymyxa  CNLM12 mutants by using mini – TN10 transposon
75-81
 1. NGUYEN  THU HA, PHAM VAN TOAN, NGUYEN VIET HIEP. Research on two potassium solubilizing bacteria isolated from sandy soil of Binh Dinh province for groundnut
82-88
 1. CAO THI THANH TAM, PHAM VAN TOAN. Liquid fermentation of microorganisms used in production of bioinnocutant for animal manure composting
89-93

 1. NGUYEN THI  MAI, TRAN THI DAO, VU THI NGUYET PHUONG,  TRAN THI HUE, NGUYEN  VAN GIANG. Isolating some bacterial strains producing cellulase from black liquor of pulp and paper industry and studying the condition for the culture of them
94-102
 1. NGUYEN VIET HIEP, NGUYEN THU HA, TRUONG THI DUYEN, NGUYEN MINH HUNG, CAO THI THANH TAM, TRAN THI THANH THUY. Effects of Arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on citrus rootstocks in period of nursery
103-106
 1. NGUYEN VIET HIEP, NGUYEN THU HA1, TRAN THI THANH THUY, LE XUAN TAM, DANG THUONG THAO. New methods in use of compost maker inoculants aim to decompose directly straw and stubble in the field
107-112
 1. LE THI THANH  THUY, LE NHU KIEU. Potential application of microbial products to control bacterial wilt disease on crops in the North of Viet Nam
113-119
 1. CAO KY SON, PHAM NGOC TUAN, LE THI MINH LUONG, NGUYEN THI NGA. Efficency of mineral – organic fertilizer on yield of tea on red yellow clay in Thai Nguyen province
120-125
 1. LE XUAN ANH, NGUYEN CONG VINH,  HO QUANG DUC, HO CONG TRUC. Some factors affect on the quantity of rejuvenating coffee plantation in Dak Lak
126-133
 1. HO CONG TRUC, NGUYEN THI THUY,  LUONG DUC TRI,  HO QUANG DUC,  LE XUAN ANH. Study on some technical measures in coffee replanting in Dak Lak province
134-141
 1. TRINH CONG TU, PHAM TRUNG KIEN. Appropriate intercropping cassava and rubber on basaltic soil in Bu Dang district, Binh Phuoc province
142-145
 1. DINH VO SY, NGUYEN XUAN LAI, NGUYEN HOANG THUONG. Research on impact of micronutrients to the yield and Seng Cu rice quality in Lao Cai province
146-152
 1. NGUYEN MINH HUNG, NGUYEN VIET HIEP, BÙI THỊ NGOC DUNG, NGUYEN XUAN HAI. The ability to use of multi – purpose plants in the vegetable land with the risk of heavy metal pollution
153-160
Từ khóa:

thổ nhưỡng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   Vị trí và chức năng 1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về tạp chí Nông nghiệp & PTNN

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 449
 • Tháng hiện tại: 69891
 • Tổng lượt truy cập: 3387031
Giống Thanh Hóa
Hồng Quang
Hà Anh